6 (nezmyselných) povinností podľa zákona o odpadoch od roku 2018

Mnoho bežných podnikateľov netuší to, že niekoľko povinností im ukladá aj nenápadný zákon o odpadoch. Prečítajte si prehľad najdôležitejších z nich, ktoré zostanú platné aj v roku 2018.

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o odpadoch“) nadobudol účinnosť od 1. januára 2016. Od dátumu svojej prvej účinnosti bol zákon o odpadoch terčom neustálej kritiky odborníkov na odpadové hospodárstvo a prirodzene aj podnikateľov, ktorým ukladal viaceré (nezmyselné) povinnosti.

Zákon o odpadoch – 2 roky účinnosti, 4 novely a neustále problémy v jeho aplikácii.

Výsledkom je, že zákon o odpadoch bol novelizovaný už štyrikrát. Posledná novela zákona o odpadoch bola schválená v parlamente len nedávno a svoju účinnosť nadobudne od roku 2018. Aj keď po jej schválení od roku 2018 pre najmenších podnikateľov k určitým pozitívnym zmenám dochádza, nemožno povedať, že by boli všetky nezmyslené povinnosti pre podnikateľov v zákone o odpadoch odstránené.

1. Registrácia na ministerstve za „výrobcu obalov“ aj pre bežných podnikateľov

Aj po novele zákona o odpadoch sa naďalej budú mnohí bežní podnikatelia považovať za tzv. „výrobcov obalov“. V praxi ide o pomerne široký okruh podnikateľov, ktorí sa ani nemusia zaoberať výrobnou činnosťou, vyrábať výrobky a baliť ich do obalov na to, aby sa stali výrobcami obalov podľa zákona o odpadoch.

Výrobcom obalov bude naďalej napríklad podnikateľ, ktorý bude napríklad baliť výrobky do obalov, ktorý bude dávať zákazníkom na tovar obaly, ktorý bude nakupovať tovar a na účely dodania ho baliť zákazníkom do obalov alebo podnikateľ dovážajúci tovar zabalený v obale zo zahraničia. A to všetko bez ohľadu na to, či týchto obalov bude 1 000 gramov alebo 1 000 ton za rok – množstvo pri tejto povinnosti nie je vôbec rozhodujúce.

Mnoho bežných podnikateľov sa musí registrovať na ministerstve ako výrobca obalov.

Výrobcom obalov tak naďalej bude v praxi každý e-shop baliaci tovar pred odoslaním zákazníkovi do škatule, predajňa poskytujúca zákazníkom na tovar sáčky, podnikateľ dovážajúci tovary zabalené v obaloch zo zahraničia, fastfood baliaci zákazníkom hamburgery, bagety alebo kebaby do papierových obalov, pizzeria rozvážajúca pizzu v škatuliach, reštaurácia baliaca neskonzumované jedlá zákazníkom do polystyrénových nádob alebo aj podnikateľ, ktorý si kúpi zo zahraničia akýkoľvek tovar v obale na vlastné použitie. Povinnosťou každého výrobcu obalov je ešte pred uvedením prvého výrobku na trh byť zapísaný v Registri výrobcov obalov vedenom Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Za nesplnenie tejto povinnosti je pokuta od 1 200 eur do 120 000 eur.

Presnú definíciu obalu, výrobcu obalov a zoznam jeho povinností nájdete v článku Povinnosti výrobcov obalov podľa zákona o odpadoch od roku 2018.

2. Registrácia na ministerstve kvôli tlači reklamného letáku, brožúry alebo vizitky

Bežný podnikateľ sa môže ľahko stať aj tzv. „výrobcom neobalového výrobku“. Aj keď sa novelou zákona o odpadoch definícia neobalového výrobku a výrobcu neobalového výrobku mierne zmenila, v praxi u bežného podnikateľa k zásadnej zmene nedochádza. V prípade, že si podnikateľ sám vytlačí reklamný leták, vizitku, brožúru, firemný katalóg a podobne, stáva sa výrobcom neobalového výrobku. Ako výrobca neobalového výrobku ste podľa zákona o odpadoch povinný sa zapísať do Registra výrobcov neobalových výrobkov vedeného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky ešte pred uvedením prvého neobalového výrobku na trh. Za nesplnenie tejto povinnosti je udeľovaná pokuta od 1 200 eur do 120 000 eur.

Pred vytlačením reklamného letáku sa musíte registrovať na ministerstve.

Mnoho podnikateľov si tlač reklamných letákov, brožúr, vizitiek a iných neobalových predmetov objednáva u polygrafických firiem a mohlo by sa zdať, že vtedy výrobcom neobalových výrobkov nie sú. Opak ale môže byť pravdou. Aj keď si tlač letákov, katalógov a brožúr objednáte u iného podnikateľa, môžete byť výrobcom neobalových výrobkov so všetkými povinnosťami, ak si váš dodávateľ svoje povinnosti nesplní (nebude zapísaný v Registri výrobcov neobalových výrobkov). Podľa zákona o odpadoch sa vtedy totižto práve na vás ako na objednávateľa presúvajú povinnosti nezodpovedného dodávateľa.

Presnú definíciu neobalového výrobku, výrobcu neobalového výrobku a zoznam jeho povinností nájdete v článku Novela zákona o odpadoch od roku 2018 sa týka aj bežných podnikateľov.

3. Vedenie evidencie o obaloch a vedenie evidencie o neobalových výrobkoch aj pre tých najmenších podnikateľov

Pozitívnou zmenou, ktorú novela zákona o odpadoch priniesla podnikateľom, je oslobodenie najmenších podnikateľov od najnáročnejších povinností. Jedná sa o zrušenie povinnosti zabezpečovať zber, triedenie, recykláciu a zhodnotenie odpadov pochádzajúcich z obalov a neobalových výrobkov vtedy, ak ich súhrnné množstvo nepresiahne 100 kg za kalendárny rok (osobitne 100 kg pre obaly a osobitne 100 kg pre neobalové výrobky). Dôležitá hranica 100 kg ročne ja na druhej strane pomerne nízka a tak niektorým malým podnikateľom postačovať nemusí.

Aj tí najmenší podnikatelia musia viesť evidenciu o obaloch a o neobalových výrobkoch.

Podnikatelia nepresahujúci tieto množstvá obalov a neobalových výrobkov budú okrem povinnej registrácie na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky musieť viesť aj osobitnú evidenciu. Znamená to, že podnikateľ, ktorý uvedie na trh v Slovenskej republike v súhrnnom množstve menej ako 100 kg obalov za kalendárny rok, má povinnosť viesť evidenciu o obaloch. Podobne, aj výrobca neobalových výrobkov, ktorý uvedie na trh v Slovenskej republike v súhrnnom množstve menej ako 100 kg neobalových výrobkov za kalendárny rok, musí viesť evidenciu o neobalových výrobkoch.

V prípade, že by podnikateľ túto evidenciu neviedol, uloží mu príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva pokutu vo výške od 500 eur do 50 000 eur.

Článok pokračuje pod reklamou

4. Každoročné podávanie výkazov o obaloch a výkazov o neobalových výrobkoch ministerstvu aj pre bežných podnikateľov

Povinná evidencia, ktorú musia po roku 2018 viesť podnikatelia uvádzajúci na trh menej ako 100 kg obalov alebo menej ako 100 kg neobalových výrobkov za kalendárny rok, súvisí s ďalšou povinnosťou týchto podnikateľov. Každoročne musia do konca februára podávať Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky ohlásenie údajov z evidencie o obaloch a ohlásenie údajov z evidencie o neobalových výrobkoch. Spomínané ohlásenie o obaloch a ohlásenie o neobalových výrobkoch vychádza z údajov, ktoré je podnikateľ povinný evidovať. Obsahuje teda napríklad množstvá vyprodukovaných obalov a neobalových výrobkov v jednotkách hmotnosti a rovnako je potrebné ich triediť podľa materiálov, z ktorých sú vyrobené (napríklad papier, plast, lepenka a podobne).

Ministerstvu musíte nahlasovať, koľko kg obalov a neobalových výrobkov ste vyprodukovali.

Ohlásenie o obaloch a ohlásenie o neobalových výrobkoch je podnikateľ povinný uchovávať v písomnej alebo elektronickej podobe päť rokov. Za nepodanie ohlásenie o obaloch alebo ohlásenia o neobalových výrobkoch vám bude udelená pokuta vo výške od 500 eur do 50 000 eur. Podrobnosti o evidencii a ohlásení údajov z evidencie obsahuje vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov. Jej súčasne znenie však zatiaľ nezodpovedá povinnostiam podnikateľov od roku 2018 a mala by sa uskutočniť jej novelizácia.

5. Ak uvediete na trh najmenej 100 kg obalov alebo neobalových výrobkov, pripravte sa na finančné náročné povinnosti

Druhou kategóriou podnikateľov, pre ktorých novelou zákona o odpadoch od roku 2018 k zrušeniu žiadnej povinnosti neprišlo, sú výrobcovia obalov a výrobcovia neobalových výrobkov produkujúci najmenej 100 kg týchto výrobkov ročne. Výrobca obalov uvádzajúci na trh najmenej 100 kg obalov ročne a výrobca neobalových výrobkov uvádzajúci na trh najmenej 100 kg neobalových výrobkov ročne bude musieť aj po roku 2018 zabezpečovať zber, triedenie, recykláciu a zhodnotenie obalov, resp. neobalových výrobkov.

Pri množstve od 100 kg vás plnenie povinností bude stáť nemalé peniaze.

Túto povinnosť si podnikatelia zabezpečujú uzatvorením zmluvy s tzv. „organizáciou zodpovednosti výrobcov“, ktorou je ľudskou rečou povedané spoločnosť zaoberajúca sa zberom odpadov. Podnikatelia s najmenej 100 kg obalov alebo s najmenej 100 kg neobalových výrobkov tak budú musieť odpadovej spoločnosti aj v roku 2018 platiť nemalé poplatky. Ak si svoje povinnosti nesplníte, hrozí vám pokuta od 2 000 eur do 250 000 eur. Nezaniká vám ani povinnosť zapísať sa do Registra výrobcov obalov alebo Registra výrobcov neobalových výrobkov.

6. Od roku 2018 bude vypovedanie zmluvy s odpadovou spoločnosťou ešte náročnejšie ako do konca roka 2017

Podľa pôvodného znenia zákona o odpadoch účinného do konca roka 2017 musí byť bezdôvodná výpoveď zmluvy s odpadovou spoločnosťou doručená tejto firme najneskôr 60 kalendárnych dní pred ukončením zmluvného vzťahu. Zmluvný vzťah bez udania dôvodu je pritom možné s odpadovou spoločnosťou ukončiť len k jedinému dátumu – k 31. decembru. Podľa zákona o odpadoch účinného v súčasnosti tak musela byť bezdôvodná výpoveď doručená odpadovej spoločnosti najneskôr začiatkom novembra.

Od roku 2018 bude výpovedná doba pri ukončení zmluvy s odpadovou firmou ešte dlhšia.

Po novele zákona o odpadoch bude potrebné bezdôvodnú výpoveď odpadovej spoločnosti doručiť ešte skôr – najneskôr do 30. septembra. Zákon o odpadoch tak priamo zakazuje bezdôvodne ukončiť zmluvný vzťah s odpadovou spoločnosťou inokedy ako k 31. decembru a ešte k tomu stanovuje dlhú, najmenej trojmesačnú, výpovednú dobu. V praxi sa môže stať, že podnikateľ bude chcieť bezdôvodne ukončiť zmluvu s odpadovou spoločnosťou napríklad v priebehu februára, ale keďže zákon o odpadoch mu to umožňuje urobiť len na konci roka, bude jej musieť niekoľko mesiacov platiť zbytočne vysoké poplatky.

 

Viac sa o téme vypovedania zmluvy s odpadovou spoločnosťou dozviete v článku Novela zákona o odpadoch od roku 2018 sa týka aj bežných podnikateľov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Ekológia - správajte sa zodpovedne aj vo svojom podnikaní

Zbytočným plytvaním papierom každodenne produkujeme nadmerné množstvo odpadu. Ako eliminovať spotrebu papiera v pracovnom prostredí a ušetriť tak náklady aj životné prostredie?

Novela Zákona o odpadoch: prečo robí vrásky výrobcom aj Protimonopolnému úradu?

So zmenami v odpadovej legislatíve nesúhlasia výrobcovia, zamestnávatelia ani Protimonopolný úrad. V čom je problém a aký dopad môže mať na podnikateľské prostredie?

Povinnosti výrobcov elektrozariadení: ako si s nimi poradiť?

Činnosť výrobcov elektrozariadení sa spája s viacerými povinnosťami, okrem iného aj s odpadovými. V čom môže pomôcť organizácia zodpovednosti výrobcov?

Čo môžu urobiť firmy, aby zmiernili klimatickú zmenu

Možno sa to zdá ako utópia, ale aj malá firma môže niečo urobiť pre zmiernenie klimatickej zmeny. Inšpirujte sa konkrétnymi príkladmi.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky