Povinnosti poskytovateľa finančnej a vecnej výhry

Poskytovateľovi finančnej alebo vecnej výhry v súvislosti s jej zdaňovaním vzniká niekoľko povinností.

Povinnosti poskytovateľa výhry závisia predovšetkým od toho, či výhra alebo cena má peňažný alebo nepeňažný charakter. Všeobecne možno povedať, že ak je predmetom výhry finančná výhra, tak rozsah povinností poskytovateľa je väčší, pretože je povinný vykonať zrážku dane z príjmov. Pri nepeňažných výhrach má poskytovateľ výhry len povinnosť oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny.

Povinnosti poskytovateľa výhry pri finančnej výhre

Z príjmov plynúcich v podobe peňažných výhier a cien zo zdrojov na území Slovenskej republiky sa daň vyberá zrážkou, ak ide o:

  • peňažnú výhru v lotériách a iných podobných hrách okrem výhier oslobodených od dane,
  • peňažnú výhru z reklamných súťaží a žrebovaní okrem výhier oslobodených od dane,
  • peňažnú cenu z verejných súťaží, zo súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybraných usporiadateľom súťaže, a zo športových súťaží okrem cien oslobodených od dane.

Daň vyberanú zrážkou upravuje § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o dani z príjmov“). Pri vyššie uvedených príjmoch v podobe peňažných výhier a cien je základom dane pre vykonanie zrážky len príjem a nie je možné uplatniť žiadne výdavky. Základom dane z týchto príjmov na účely zrážky však budú len príjmy prevyšujúce sumu 350 eur za výhru alebo cenu. Uplatňovať sa bude oslobodenie od dane uvedené v § 9 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmov, podľa ktorého sú výhry a ceny neprevyšujúce sumu 350 eur za výhru alebo cenu oslobodené od dane a do základu dane sa zahrnú len príjmy prevyšujúce túto sumu.

Pre daň vyberanú zrážkou sa použije sadzba dane vo výške 19 % zo základu dane. Ak sú tieto príjmy vyplácané daňovníkovi nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov, použije sa sadzba dane vo výške 35 %. Zrážkovú daň z výhier a cien nie je možné považovať za preddavok na daň z príjmov.

Zrážku dane z výhry je povinný vykonať poskytovateľ finančnej výhry pri jej výplate v prospech výhercu. Poskytovateľ finančnej výhry je povinný zrazenú daň odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. Správca dane na žiadosť platiteľa dane môže určiť iný termín. Poskytovateľ finančnej výhry je povinný daňovému úradu v rovnakej lehote predložiť na príslušnom tlačive aj oznámenie o zrazení a odvedení dane. Na tomto mieste si môžete stiahnuť toto Oznámenie platiteľa dane o odvedení dane vyberanej zrážkou.

Ak by poskytovateľ finančnej výhry zrážku dane nevykonal, vykonal v nesprávnej výške alebo zrazenú daň včas neodviedol, bude od neho táto daň vymáhaná rovnakým spôsobom, ako by ju nezaplatil.

Príklad na povinnosti poskytovateľa výhry pri finančnej výhre

Pani Veronika sa v júni 2014 zúčastnila vedomostnej súťaže v televízii. Bola veľmi úspešná a vyhrala 10 000 eur. Keďže ide o peňažnú výhru a tento príjem nemôže byť v plnej výške oslobodený od dane podľa § 9 ods. 2 písm. l) alebo m) zákona o dani z príjmov, bude podliehať zrážkovej dani. Platiteľ dane, ktorým je v tomto prípade televízia, zrazí z výhry daň z príjmov pri jej poukázaní výherkyni na bankový účet, čo bolo 23. júna 2014. Základom dane bude príjem upravený o oslobodenie od dane vo výške 350 eur. Výška zrazenej dane bude vo výške 1 833,50 eur [(10 000 – 350) x 0,19]. Následne je povinnosťou poskytovateľa výhry do 15. júla 2014 odviesť túto daň daňovému úradu a predložiť o tom príslušné oznámenie. Zvyšnú sumu, 8 116,50 eur (10 000 – 1 883,50), ktorá je upravená o zrazenú daň poukáže poskytovateľ výhry pani Veronike na jej bankový účet.

Povinnosti poskytovateľa výhry pri vecnej výhre

Na rozdiel od peňažnej výhry sú povinnosti poskytovateľa pri vecnej výhre oveľa užšie. Podľa § 8 ods. 10 zákona o dani z príjmov je povinnosťou prevádzkovateľa, organizátora hry, súťaže alebo žrebovania oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny. Hodnotou výhry alebo ceny je obstarávacia cena alebo vlastné náklady prevádzkovateľa, organizátora hry, súťaže alebo žrebovania, alebo poskytovateľa výhry alebo ceny. Pri nepeňažných príjmoch sa neuplatňuje zrážka dane, pretože nemá byť z čoho zrazená ale daňovník si daňovú povinnosť vysporiada prostredníctvom podaného daňového priznania.

Príklad na povinnosti poskytovateľa výhry pri vecnej výhre

Pani Veronika sa zapojila do súťaže v ženskom magazíne a vyhrala zájazd pre dve osoby do Paríža. Keďže ide o nepeňažnú výhru, bude musieť organizátor súťaže, ktorým je práve ženský magazín oznámiť výherkyni hodnotu zájazdu. Organizátor súťaže si tento zájazd, ktorý venoval ako výhru do súťaže predtým zakúpil v cestovnej kancelárii za cenu 2 000 eur. Táto suma predstavuje hodnotu výhry, ktorú je organizátor súťaže povinný oznámiť výherkyni. Výherkyňa si však túto výhru bude musieť zdaniť sama prostredníctvom podaného daňového priznania. Okrem toho z tejto výhry zaplatí aj odvody do zdravotnej poisťovne.

O zdaňovaní výhier z pohľadu fyzických osôb sme pre vás tiež pripravili články Finančná a vecná výhra fyzickej osoby a jej zdaňovanie a Oslobodenie od dane finančných a vecných výhier fyzickej osoby.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako poukázať 2 % či 3 % z dane fyzickej osoby v roku 2019 (za rok 2018)

Ak vám v podanom daňovom priznaní alebo ročnom zúčtovaní dane vznikla daňová povinnosť, spravidla máte nárok poukázať 2 % či 3 % (v špecifickom prípade) z tejto dane neziskovým organizáciám, či iným prijímateľom. Ako ich však poukázať?

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2018 pri príjmoch zo zahraničia

Kedy fyzická osoba s príjmami so zahraničia podáva daňové priznanie na Slovensku a aké metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia použije?

Zamestnávatelia a živnostníci, znížte si základ dane so stravnými lístkami

Keďže stravný lístok nepodlieha DPH, živnostníci si do daňovo uznaných nákladov môžu zahrnúť plných 100 % jeho hodnoty, čím sa konečnú sumu základu dane môže znížiť až o 1 200 eur (pri 250 pracovných dňoch). Nárok na stravné majú všetci zamestnanci, ale aj živnostníci a SZČO až do výšky 4,80 € za každý odpracovaný deň, pričom zákon o dani z príjmov nerozlišuje pracovné dni a víkendy.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2018 – typ A

Kedy daňovník podáva daňové priznanie fyzickej osoby – typ A a aký je postup pri jeho vyplnení?