Finančná a vecná výhra fyzickej osoby a jej zdaňovanie

Ceny a výhry prijaté fyzickou osobou sa zdaňujú rôznym spôsobom a niektoré z nich môžu byť úplne alebo čiastočne oslobodené od dane z príjmov.

V našom článku Oslobodenie od dane finančných a vecných výhier fyzickej osoby sme sa zaoberali vymedzením výhier a cien prijatých fyzickou osobou, ktoré sú od dane úplne alebo čiastočne oslobodené. V tomto článku sa dozviete to, akým spôsobom sa jednotlivé druhy výhier zdaňujú.

Finančná výhra fyzickej osoby a jej zdaňovanie

Peňažné výhry a peňažné ceny podliehajú zrážkovej dani, ktorú upravuje § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o dani z príjmov“), vyplýva to z § 8 ods. 10. V § 43 písm. c) a d) zákona o dani z príjmov sa uvádza, že daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou a neobmedzenou daňovou povinnosťou sa vyberá zrážkou, ak ide o

  • peňažnú výhru v lotériách a iných podobných hrách a peňažnú výhru z reklamných súťaží a žrebovaní okrem výhier oslobodených od dane,
  • peňažnú cenu z verejných súťaží, zo súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybraných usporiadateľom súťaže, a zo športových súťaží s výnimkou cien oslobodených od dane.

Z § 43 ods. 4 zákona o dani z príjmov vyplýva, že základom dane pre daň vyberanú zrážkou z peňažných výhier a peňažných cien je iba príjem , tzn. nie je možné uplatniť žiadne výdavky. Avšak do základu dane pre daň vyberanú zrážkou z týchto príjmov budú zahrnuté len príjmy prevyšujúce sumu 350 eur za výhru alebo cenu. Dôvodom je uplatnenie oslobodenia od dane podľa § 9 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmov, podľa ktorého sú výhry a ceny neprevyšujúce sumu 350 eur za výhru alebo cenu oslobodené od dane a do základu dane sa zahrnú len príjmy prevyšujúce túto sumu. Základ dane a daň sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol. Sadzba dane pri dani vyberanej zrážkou je 19 % zo základu dane. Ak ide o príjmy daňovníka nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov, použije sa sadzba dane vo výške 35 %.

Zrážku dane vykoná prevádzkovateľ, organizátor alebo poskytovateľ výhry pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka. Riadnym vykonaním zrážky dane sadaňová povinnosť považuje za splnenú. Daň vyberanú zrážkou z prijatých peňažných výhier a cien nie je možné považovať za preddavok na daň. Príjmy plynúce v podobe peňažných výhier a cien zo zdrojov v zahraničí, ktoré nie sú oslobodené od dane sa zahŕňajú do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom boli prijaté. Daňovník je povinný si daňovú povinnosť vysporiadať podaním daňového priznania.

Príklad na zdanenie finančnej výhry fyzickej osoby

Pán Marián sa zúčastnil vedomostnej súťaže v televízii, kde nahral peňažnú výhru v sume 3 000 eur. Ide o peňažnú výhru, ktorá nemôže byť úplne oslobodená od dane podľa § 9 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov, pretože nejde o výhru v hazardnej hre prevádzkovanú na základe licencie udelenej podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Táto výhra však bude oslobodená podľa § 9 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmov vo výške 350 eur. Výhra bude podliehať zrážkovej dani, avšak základom dane pre vykonanie zrážky bude príjem presahujúci sumu 350 eur, teda 2 650 eur (3 000 – 350). Zrážková daň bude vo výške 503,50 eur (2 650 x 0,19) a pánovi Mariánovi prevádzkovateľ súťaže vyplatí sumu výhry zníženú o zrážkovú daň, teda 2496,50 eur (3 000 – 503,50).

Vecná výhra fyzickej osoby a jej zdaňovanie

Nepeňažné výhry zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov zo zahraničia, ktoré nie sú oslobodené od dane (presahujúce sumu 350 eur) sa zdaňujú podaním daňového priznania. Podľa § 8 ods. 10 zákona o dani z príjmov je povinnosťou prevádzkovateľa alebo organizátora hry, súťaže alebo žrebovania pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny. Hodnotou výhry alebo ceny je obstarávacia cena alebo vlastné náklady prevádzkovateľa alebo organizátora hry, súťaže alebo žrebovania, alebo poskytovateľa výhry alebo ceny.

Výdavkom pri týchto príjmoch je aj povinne platené zdravotné poistenie z týchto príjmov. Odvody z týchto príjmov sa platia až na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia, a to v zdaňovacom období, ktoré nasleduje po zdaňovacom období, za ktoré sa tieto príjmy priznávajú v daňovom priznaní. Tieto výdavky si výherca nepeňažnej výhry alebo ceny uplatní:

  • prostredníctvom dodatočného daňového priznania, ak v roku kedy tieto odvody platil už takéto príjmy nepoberal alebo
  • v zdaňovacom období, v ktorom tieto odvody platil, ak takéto príjmy poberal aj zdaňovacom období, kedy ich platil alebo
  • si vyberie jeden z vyššie uvedených postupov, ktorý je pre neho výhodnejší.
Prečítajte si tiež

V súvislosti so zdaňovaním vecných výhier podaním daňového priznania je potrebné poznamenať, že daňové priznanie nie je vždy povinný podávať každý daňovník. Všeobecne platí, že daňové priznanie nie je povinný podávať daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy nepresahujúce 50 % zo sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Pre rok 2014 aj 2015 je výška tejto sumy 1901,67 eur (50 % z 3 803,33 eur). V praxi môže najčastejšie ísť o študentov, dôchodcov, nezamestnaných, matky na materskej dovolenke a podobne.

Zdravotné odvody z výhier zahrňovaných do základu dane

Výhry, ktoré sú ostatnými príjmami sa podľa § 10b ods. 1 písm. d) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov zaraďujú medzi príjmy zo zárobkovej činnosti. V súlade s § 13 ods. 7 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení príjmy zo zárobkovej činnosti v podobe výhier a cien, ako ostatných príjmov, podliehajú zdravotným odvodom vo výške 14 % z vymeriavacieho základu. Vymeriavacím základom pre zdravotné odvody z týchto príjmov je výška základu dane z týchto príjmov. Zdravotné odvody sa vysporiadajú a vypočítajú na základe ročného zúčtovania, ktoré vykoná zdravotná poisťovňa na základe daňového priznania, ktoré jej sprístupní daňový úrad.

Článok pokračuje pod reklamou

Zdravotným odvodom však nepodliehajú všetky výhry a ceny. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v § 10b ods. 4, že zárobkovou činnosťou nie je činnosť, z ktorej plynú:

  • príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou,
  • príjmy, ktoré nie sú predmetom dane,
  • príjmy, ktoré sú oslobodené od dane.

Z uvedeného vyplýva, že zdravotným odvodom nebudú podliehať výhry z lotériových a iných podobných hier prevádzkovaných na základe povolenia vydaného podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a obdobné výhry zo zahraničia (pretože sú oslobodené od dane), peňažné výhry a ceny plynúce zo zdrojov na území Slovenskej republiky (pretože sa z nich daň vyberá zrážkou), prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru (pretože sú oslobodené od dane).

Všetky ostatné prijaté výhry a ceny budú podliehať zdravotným odvodom. Všeobecne možno povedať, že zdravotným odvodom podliehajú len tie príjmy z výhier a cien, ktoré vstupujú do daňového priznania.

Príklad na zdanenie vecnej výhry fyzickej osoby

Pán Marián sa na internete v roku 2014 zapojil do súťaže o tablet. Bol vyžrebovaný organizátorom žrebovania a stal sa jedným z výhercov tabletu. Organizátor žrebovania pánovi Mariánovi pri odovzdávaní výhry oznámil hodnotu tabletu, ako nepeňažnej výhry. Jeho hodnota bola 800 eur. Keďže hodnota tabletu presahuje 350 eur, nemôže byť oslobodený od dane z príjmov úplne. Pán Marián si svoju daňovú povinnosť splní podaním daňového priznania, kde do základu dane z ostatných príjmov v časti príjmy zahrnie len sumu 450 eur (800 – 350). Daňovým výdavkom k týmto príjmom budú zdravotné odvody. Zdravotné odvody vo výške 63 eur (450 x 0,14) z tejto výhry bude platiť až na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia v nasledujúcom zdaňovacom období. Do daňových výdavkov si ich preto zahrnie podaním dodatočného daňového priznania za rok 2014, ak už v roku 2015 príjmy z nepeňažných výhier a cien nepoberá. Alebo ich zahrnie do daňových výdavkov v roku 2015, kedy ich zaplatil a uvedie ich až v daňovom priznaní za rok 2015. Môže sa rozhodnúť vybrať si postup, ktorý je pre neho výhodnejší.

Finančná a vecná výhra fyzickej osoby plynúca zo zahraničia a jej zdaňovanie

Pri finančných a vecných výhrach zo zahraničia je potrebné vždy primárne postupovať podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia Slovenskej republiky s konkrétnym štátom, ktorá má prednosť pred zákonom o dani z príjmov. Tieto príjmy sú v týchto zmluvách zaradené v kategórii „Iné príjmy“ alebo „Príjmy výslovne neuvedené“. Podľa väčšiny zmlúv sa však príjmy z prijatých výhier a cien zdaňujú v štáte rezidenta (v Slovenskej republike). Výnimku zo zdaňovania výhier v štáte rezidenta predstavujú napríklad výhry z Českej republiky v lotériách, stávkach a iných podobných hrách, výhry v súťažiach a žrebovaniach, ktoré sa môžu zdaniť aj v Českej republike. Na prípadné zamedzenie dvojitého zdanenia sa potom uplatňuje metóda zápočtu dane alebo metóda vyňatia príjmov.

Pri finančných a vecných výhrach zo zahraničia sa tak pri ich zdaňovaní väčšinou postupuje podaním daňového priznania v Slovenskej republike, ak nie sú oslobodené od dane. Tieto príjmy sa uvedú v daňovom priznaní medzi ostatnými príjmami.

Ak by vás to zaujímalo, môžete si tiež prečítať naše články Oslobodenie od dane finančných a vecných výhier fyzickej osoby alebo Povinnosti poskytovateľa finančnej a vecnej výhry.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky