Oslobodenie od dane finančných a vecných výhier fyzickej osoby

Niektoré ceny a výhry prijaté fyzickou osobou môžu byť úplne alebo čiastočne oslobodené od dane z príjmov.

Výhry a ceny fyzickej osoby a ich vymedzenie

Výhry a ceny fyzickej osoby patria medzi ostatné príjmy podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o dani z príjmov“). V § 8 ods. 1 písm. i) a j) zákona o dani z príjmov je uvedené aj vymedzenie príjmov z výhier a cien. Podľa uvedeného ustanovenia sa výhrami a cenami rozumejú:

 • výhry v lotériách a iných podobných hrách;
 • výhry z reklamných súťaží alebo žrebovaní;
 • ceny z verejných súťaží, ceny zo súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže (okrem odmeny zahrnutej do tejto ceny za použitie diela alebo výkonu, ak je súčasťou tejto ceny);
 • ceny zo športových súťaží (ak nejde o daňovníka, ktorý športovú činnosť vykonáva v rámci inej samostatnej zárobkovej činnosti).

Poznámka: Ak je súčasťou ceny odmena za použitie diela alebo výkonu, tak táto časť ceny bude u tohto daňovníka príjmom podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov. Podobne, ak ide o cenu zo športovej súťaže pre športovca v rámci jeho samostatnej zárobkovej činnosti, bude táto cena príjmom podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov.

Oslobodenie prijatých výhier a cien od dane z príjmov

Prijaté výhry a ceny môžu byť po splnení určitých podmienok oslobodené od dane. Oslobodenie prijatých výhier a cien od dane z príjmov upravuje § 9 ods. 2 písm. l) a m) zákona o dani z príjmov. V závislosti od rozsahu oslobodenia od dane z príjmov a charakteru rozlišujeme výhry v lotériách a iných podobných hrách podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov a ostatné ceny a výhry.

Oslobodenie od dane z príjmov výhier v lotériách a iných obdobných hrách (hazardné hry)

Od dane z príjmov sú v plnej výške oslobodené výhry v lotériách a iných podobných hrách prevádzkované na základe povolenia vydaného podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a obdobné výhry zo zahraničia. Podľa § 3 ods. 1 uvedeného zákona sú hazardnými hrami hry, v ktorých hráč po zaplatení vkladu, môže získať výhru, ak splní herným plánom vopred určené podmienky.

Výsledok hazardnej hry závisí výlučne alebo prevažne od náhody alebo od vopred neznámeho výsledku určitej okolnosti alebo udalosti. Výsledok okolnosti alebo udalosti, ktorá určuje výsledok hazardnej hry nesmie byť vopred nikomu známy a nesmie byť nikým ovplyvniteľný a nesmie byť v rozpore s pravidlami hazardnej hry. Výhry z hazardných hier sú od dane z príjmov fyzickej osoby oslobodené len vtedy, ak ide o výhry z hier, ktoré sú prevádzkované na základe licencie udelenej Ministerstvom financií Slovenskej republiky alebo obcou.

Hazardnými hrami sú predovšetkým:

 1. lotériové hry (napr. Národná bločková lotéria, LOTO, LOTO 5 z 35, JOKER, EUROMILIÓNY, KENO 10),
 2. hazardné hry v kasíne (napr. ruleta, poker, blackjack a iné kartové a kockové hry),
 3. stávkové hry (napr. športové stávky, dostihové stávky, totalizátor, kurzové stávky),
 4. hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov (napr. hracie automaty),
 5. hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry,
 6. hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu,
 7. kartové hry mimo kasína,
 8. charitatívne lotérie.

Príklad na oslobodenie od dane z príjmov výhry v hazardnej hre

Pán Marián uzatvoril v stávkovej kancelárii stávku na niekoľko športových udalostí s potenciálnou výhrou 1 000 eur. Na základe výsledkov športových udalostí tieto peniaze vyhral. V ten istý deň natipoval niekoľko čísel v hre LOTO. Výsledkom žrebovania bolo, že vyhral 10 000 eur. Keďže v oboch prípadoch išlo o hazardnú hru prevádzkovanú na základe licencie udelenej podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, budú tieto príjmy v plnej výške oslobodené od dane z príjmov a prevádzkovatelia týchto hier pánovi Mariánovi vyplatia plnú výšku sumy, ktorú vyhral.

Oslobodenie od dane z príjmov ostatných výhier a cien

Ďalšou kategóriou cien a výhier, ktoré sú oslobodené od dane za určitých podmienok sú nasledovné prijaté výhry a ceny, ak nejde o výhry z hazardných hier:

 1. výhry z reklamnej súťaže alebo zo žrebovania;
 2. ceny z verejných súťaží, ceny zo súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže, okrem odmeny zahrnutej do tejto ceny za použitie diela alebo výkonu, ak je súčasťou tejto ceny (je príjmom podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov);
 3. ceny zo športových súťaží, pričom od dane nie sú oslobodené ceny zo športových súťaží prijaté daňovníkmi, ktorých športová činnosť je inou samostatnou zárobkovou činnosťou (je príjmom podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov).

Uvedené príjmy v podobe prijatých cien alebo výhier v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru sú oslobodené od dane z príjmov v plnej výške. Ak tieto príjmy presiahnu sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce sumu 350 eur. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že oslobodenie od dane v sume 350 eur je potrebné posudzovať jednotlivo na každú jednu cenu, na každú jednu výhru. Ak by teda daňovník dosiahol príjmy z niekoľkých výhier a cien, ktoré jednotlivo nepresiahnu sumu 350 eur, kumulatívne však áno, tak sú od dane z príjmov všetky tieto jednotlivé výhry a ceny oslobodené v plnej výške.

Príklad na oslobodenie o dane z ostatných výhier a cien

Pán Marián sa na internete prostredníctvom hlasovania o najlepší smartfón roku 2014 zároveň zapojil do žrebovania o mobilný telefón. Bol vyžrebovaný a stal sa výhercom tohto mobilného telefónu v hodnote 300 eur. Keďže hodnota jeho výhry neprevyšuje sumu 350 eur, je v plnej výške oslobodená a nepodlieha dani z príjmov. Pán Marián sa tiež zúčastnil vedomostnej súťaže v televízii, kde vyhral 1 000 eur. Táto výhra presahuje sumu 350 eur, nemôže byť oslobodená v plnej výške a preto bude podliehať dani z príjmov. Zdaňovaná bude len suma výhry, ktorá presiahla 350 eur. V našom prípade bude predmetom dane len suma 650 eur (1 000 – 350).

Prečítajte si aj náš článok Finančná a vecná výhra fyzickej osoby a jej zdaňovanie alebo Povinnosti poskytovateľa finančnej a vecnej výhry.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2023

Predali ste v roku 2023 nehnuteľnosť? V článku nájdete, za akých podmienok nemusíte platiť daň z jej predaja a mnoho ďalších užitočných informácií týkajúcich sa zdaňovania tohto príjmu.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2022 – typ B (vzor)

Na vzorovom príklade uvedieme, ako správne vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby – typ B, ktorá v roku 2022 dosahovala rôzne druhy príjmov. Súčasťou článku je aj vyplnené daňové priznanie.

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2023

Fyzická osoba je povinná platiť preddavky, ak jej posledná známa daňová povinnosť presiahne stanovenú sumu. O akú sumu ide a v akej výške a periodicite bude platiť fyzická osoba preddavky na daň v roku 2023?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2023

Podnikatelia podávajú daňové priznanie v roku 2023 výlučne elektronicky. Podrobný postup podania daňového priznania nájdete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky