Kedy musia podnikatelia (zamestnávatelia) platiť koncesionárske poplatky

Kedy musia podnikatelia (zamestnávatelia) platiť koncesionárske poplatky
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Zamestnávate aspoň troch zamestnancov v pracovnom pomere? Musíte platiť tzv. koncesionárske poplatky, inak vám hrozí pokuta.

Pod pojmom úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS) v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania sa rozumejú tzv. koncesionárske poplatky, ktoré v minulosti platili podnikatelia, ak evidovali v účtovníctve jeden alebo viac rozhlasových alebo televíznych prijímačov.

Súčasná právna úprava tzv. koncesionárskych poplatkov je obsiahnutá v zákone č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska (ďalej len „zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS“).

V zmysle zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS je platiteľom takejto úhrady aj zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere zamestnáva aspoň troch zamestnancov. V tomto článku sa budeme venovať zamestnávateľom, ktorí sú podnikateľmi. Týmito zamestnávateľmi sú:

 • fyzické osoby (najmä živnostníci) a
 • právnické osoby (najmä spoločnosti s ručením obmedzeným).

U podnikateľov (zamestnávateľov) nie je pre platenie koncesionárskych poplatkov, resp. úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS podmienkou, že podnikateľ vlastní či pri podnikaní využíva rádio, televízor alebo iné zariadenie. Koncesionárske poplatky sú povinní platiť aj tí podnikatelia (zamestnávatelia), ktorí rádio alebo televízor nemajú, teda služby verejnosti poskytované RTVS nevyužívajú. Ak zamestnávajú troch a viac zamestnancov v pracovnom pomere, táto povinnosť im vznikne bez ohľadu na to, koľko alebo či vôbec majú nejaký rádiový alebo televízny prijímač.

Ak podnikateľ zamestnáva v pracovnom pomere jedného alebo dvoch zamestnancov a ľubovoľný počet zamestnancov na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (napr. študentov na dohodu o brigádnickej práci študenta), povinnosť platiť koncesionárske poplatky nemá.

Názor Ministerstva kultúry SR a RTVS o tom, ako sa započítavajú dohodári je odlišný. Bližšie sa k tejto téme venujeme v článku Koncesionárske poplatky a ich nejasný výklad pri povinnostiach podnikateľa.

Ako funguje prihlasovanie zamestnávateľa ako nového platiteľa koncesionársky poplatkov približujeme v článku Koncesionárske poplatky - prihlásenie a odhlásenie zamestnávateľa

Výška koncesionárskych poplatkov pre podnikateľov (zamestnávateľov)

Suma koncesionárskeho poplatku sa odvíja od veľkosti podnikateľa (zamestnávateľa), ktorá je udávaná počtom zamestnancov. Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS definuje 5 veľkostných kategórií. Výška koncesionárskeho poplatku je určená fixnou sumou pre každú z piatich veľkostných kategórií na jeden kalendárny mesiac.

Mesačná suma koncesionárskeho poplatku v € Veľkostná kategória podnikateľa (zamestnávateľa) vyjadrená počtom zamestnancov
4,64 od 3 do 9
18,58 od 10 do 49
79,66 od 50 do 249
199,16 od 250 do 999
464,71 1 000 a viac

Poznámka: V roku 2016 bol predložený návrh novely zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS, ktorou malo dôjsť k približne 1,5-násobnému zvýšeniu koncesionárskych poplatkov. Návrh je v súčasnosti v legislatívnom procese a zatiaľ nebol schválený.

Vznik a zánik povinnosti platiť koncesionárske poplatky pre podnikateľov (zamestnávateľov)

Povinnosť platiť koncesionárske poplatky podnikateľovi (zamestnávateľovi):

 • vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom zamestnal tretieho zamestnanca v pracovnom pomere,
 • zaniká posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom nezamestnáva aspoň troch zamestnancov v pracovnom pomere.
Prečítajte si tiež

Vznik a zánik povinnosti platiť koncesionárske poplatky je podnikateľ (zamestnávateľ) povinný RTVS písomne oznámiť do 30 dní odo dňa, keď k danej skutočnosti nastalo. Zároveň je povinný túto skutočnosť preukázať.

V oznámení uvedie podnikateľ (zamestnávateľ), ktorý je

 • právnickou osobou (napr. s.r.o.), obchodné meno, sídlo, IČO, adresu na doručovanie písomností a počet zamestnancov rozhodujúci na určenie úhrady,
 • fyzickou osobou (napr. živnostník), obchodné meno, miesto podnikania, IČO alebo meno a priezvisko, trvalý pobyt, adresu na doručovanie písomností a počet zamestnancov rozhodujúci na určenie úhrady.

Podnikateľ (zamestnávateľ) si môže oznamovaciu a dôkazovú povinnosť

 • vzniku povinnosti platiť koncesionárske poplatky splniť aj na internetovej stránke RTVS http://www.uhrady.rtvs.sk/zamestnavatelia/prihlasenie,
 • zániku povinnosti platiť koncesionárske poplatky splniť aj na internetovej stránke RTVS http://www.uhrady.rtvs.sk/zamestnavatelia/odhlasenie.

Obdobie, na ktoré podnikatelia (zamestnávatelia) platia koncesionárske poplatky

Štandardne sú koncesionárske poplatky splatné mesačne, a to do konca príslušného kalendárneho mesiaca. Možno ich zaplatiť aj jednorazovo na dlhšie obdobie, a to za:

 • štvrťrok,
 • polrok alebo
 • rok.

V prípade jednorazovej platby na dlhšie obdobie sú koncesionárske poplatky podnikateľov (zamestnávateľov) splatné do konca prvého mesiaca daného obdobia (do 31.01., 30.04., 31.07. a 31.10. príslušného kalendárneho roka).

Prečítajte si tiež

Periodicitu platby si podnikateľ (zamestnávateľ) vyberie pri prvotnom prihlásení na platenie koncesionárskych poplatkov. Každú zmenu periodicity je následne povinný RTVS oznámiť, pričom môže využiť elektronický formulár na internetovej stránke http://www.uhrady.rtvs.sk/zamestnavatelia/zmeny-platitela.

Článok pokračuje pod reklamou

Zmena výšky koncesionárskych poplatkov pre podnikateľov (zamestnávateľov)

Zmena počtu zamestnancov sa RTVS oznamuje len v prípade, ak má vplyv na výšku sadzby koncesionárskych poplatkov. Koncesionárske poplatky v novej výške podnikateľ (zamestnávateľ) platí v závislosti od obdobia, za ktoré platí koncesionárske poplatky.

Podnikateľovi (zamestnávateľovi), ktorý koncesionárske poplatky platí mesačne a ktorému sa

 • zníži počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere, nárok platiť nižšie koncesionárske poplatky vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po oznámení a preukázaní zníženia počtu týchto zamestnancov,
 • zvýši počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere, povinnosť platiť vyššie koncesionárske poplatky vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo k zvýšeniu počtu týchto zamestnancov.

Podnikateľovi (zamestnávateľovi), ktorý koncesionárske poplatky platí štvrťročne, polročne alebo ročne a ktorému sa:

 • zníži počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere, nárok platiť nižšie koncesionárske poplatky vzniká po oznámení a preukázaní zníženia počtu týchto zamestnancov a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí obdobia, za ktoré sa platia koncesionárske poplatky jednorazovo (po uplynutí príslušného štvrťroka, polroka alebo roka),
 • zvýši počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere, povinnosť platiť vyššie koncesionárske poplatky vzniká do prvého dňa kalendárneho mesiaca po uplynutí obdobia, za ktoré sa platia koncesionárske poplatky jednorazovo (po uplynutí príslušného štvrťroka, polroka alebo roka).

Zmenu výšky koncesionárskych poplatkov je podnikateľ (zamestnávateľ) povinný RTVS písomne oznámiť do 30 dní odo dňa, keď daná skutočnosť nastane. Nahlásiť zmenu je možné aj elektronicky na internetovej stránke www.uhrady.rtvs.sk/zamestnavatelia/zmeny-platitela.

Príklad: Spoločnosť Modrá, s.r.o. zamestnáva 50 zamestnancov v pracovnom pomere. Je povinná platiť koncesionárske poplatky v sume 79,66 € každý kalendárny mesiac. Vybrala si mesačné obdobie platenia koncesionárskych poplatkov. V októbri 2016 rozviazala pracovný pomer s tromi zamestnancami, čím sa zmení jej veľkostná kategória a vznikne jej nárok na platenie koncesionárskych poplatkov v nižšej sadzbe (18,58 eura mesačne).

Zníženie počtu zamestnancov v pracovnom pomere má povinnosť RTVS oznámiť do 30 dní od dátumu ukončenia pracovného pomeru a túto skutočnosť preukázať (napr. kópiami výpovedí). Spoločnosť oznámenie a prílohy preukazujúce zníženie počtu zamestnancov RTVS oznámi ešte v mesiaci október 2016 a koncesionársky poplatok za mesiac november 2016 zaplatí už v nižšej sadzbe. Ak by si tieto povinnosti splnila v mesiaci november 2016, koncesionársky poplatok v nižšej sadzbe zaplatí až za mesiac december 2016.

Prečítajte si tiež

V prípade nároku podnikateľa (zamestnávateľa) na platenie koncesionárskych poplatkov v nižšej sadzbe má oznámenie a preukázanie zníženia počtu zamestnancov v pracovnom pomere účinok na začiatok platenia koncesionárskych poplatkov v nižšej sadzbe. Včasným splnením oznamovacej a dôkazovej povinnosti podnikatelia (zamestnávatelia) ušetria.

Príklad: Spoločnosť Červená, s.r.o. zamestnáva 9 zamestnancov v pracovnom pomere. Je povinná platiť koncesionárske poplatky v sume 4,64 € každý kalendárny mesiac. Vybrala si mesačné obdobie platenia koncesionárskych poplatkov. Do pracovného pomeru prijala v októbri 2016 ďalšieho zamestnanca, čím sa zmení jej veľkostná kategória. S novým zamestnancom bol v pracovnej zmluve dohodnutý dátum nástupu do práce 10.10.2016.

Spoločnosť má povinnosť RTVS oznámiť do 30 dní od dátumu nástupu do práce zmenu počtu zamestnancov, t. j. zmenu zatriedenia do veľkostnej kategórie a túto skutočnosť preukázať. Oznámenie s prílohami odošle RTVS v novembri 2016. Zároveň má povinnosť platiť vyššiu sadzbu koncesionárskych poplatkov, a to už od novembra 2016 so splatnosťou do konca tohto mesiaca.

Oznámenie a preukázanie zvýšenia počtu zamestnancov v pracovnom pomere nemá účinok na vznik povinnosti platiť vyššie koncesionárske poplatky. Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS tieto povinnosti od podnikateľa (zamestnávateľa) vyžaduje.

Informácie, o tom, kedy je zamestnávateľ povinný platiť koncesionárske poplatky a v akej výške v roku 2019 nájdete v článku Koncesionárske poplatky pre firmy

Platobné informácie k platbe koncesionárskych poplatkov podnikateľmi (zamestnávateľmi)

Podnikatelia (zamestnávatelia) platia koncesionárske poplatky na účet RTVS zriadený v štátnej pokladnici. Podrobné informácie k platbe koncesionárskych poplatkov sa nachádzajú v nasledujúcej tabuľke.

IBAN: SK86 8180 0000 0070 0033 3333
Číslo účtu: 7000333333/8180
Konštantný symbol: 0558
Špecifický symbol: neuvádza sa
SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol podnikateľa (zamestnávateľa: 88* + IČO

* Variabilný symbol musí mať 10 miest. Ak IČO nemá 8 čísel, za 88 sa doplní toľko núl (0), aby počet čísiel vo vytvorenom variabilnom symbole bol desať.

Koncesionárske poplatky zaplatené podnikateľmi (zamestnávateľmi) v rokoch 2014 a 2015

Podnikatelia (zamestnávatelia) zaplatili v roku 2014 na koncesionárskych poplatkoch 9 633 037 eur a v roku 2015 vo výške 10 714 145 eur.

Pokuty pre podnikateľov (zamestnávateľov) za neplatenie koncesionárskych poplatkov

Ak podnikateľ (zamestnávateľ) nezaplatí koncesionárske poplatky, RTVS ho vyzve, aby ich zaplatil v lehote 30 dní od doručenia výzvy. Zároveň je povinný zaplatiť aj sumu poštových sadzieb súvisiacich s odoslaním výzvy.

Prečítajte si tiež

Ak podnikateľ (zamestnávateľ) nezaplatí koncesionárske poplatky a poštové sadzby v lehote 30 dní od doručenia výzvy, je povinný zaplatiť RTVS pokutu. Výška pokuty závisí od veľkosti podnikateľa (zamestnávateľa) a je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

Suma pokuty v € Veľkostná kategória podnikateľa (zamestnávateľa) vyjadrená počtom zamestnancov
33 od 3 do 9
66 od 10 do 49
100 od 50 do 249
133 od 250 do 999
166 1 000 a viac

Kontrolu platenia koncesionárskych poplatkov vykonáva RTVS. Sociálna poisťovňa je povinná na základe písomnej žiadosti RTVS poskytnúť za úhradu nevyhnutných nákladov do 30 dní od doručenia žiadosti potrebnú súčinnosť na účely kontroly počtu zamestnancov podnikateľa (zamestnávateľa).

Sociálna poisťovňa poskytuje RTVS na účely kontroly počtu zamestnancov podnikateľa (zamestnávateľa), ktorý je

 • právnickou osobou, údaj o obchodnom mene, sídle, identifikačnom čísle organizácie a počte zamestnancov platiteľa,
 • fyzickou osobou, údaj o obchodnom mene, mieste podnikania, identifikačnom čísle organizácie, mene, priezvisku, trvalom pobyte a počte zamestnancov platiteľa.

Informácie o tom, aké sankcie hrozia za nezaplatenie koncesionárskych poplatkov a kedy sa dlh na koncesionárskych poplatkoch považuje za premlčaný nájdete v článku Premlčanie koncesionárskych poplatkov a pokuty za ich nezaplatenie

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v priemysle: povinnosti a postup

Čo musí splniť zamestnávateľ, ktorý chce zamestnať občana z tretej krajiny, kedy proces zjednodušujú národné víza, ako ich získať a aké povinnosti čakajú zamestnanca – cudzinca?

Pracovné úrazy v dôsledku (nielen) horúčav na pracovisku: povinnosti a prevencia

Vyčerpanie, nepozornosť či malátnosť, ktoré v období leta hrozia, môžu zapríčiniť pracovný úraz. Čo ním (nie) je a na čo by mali myslieť zamestnanci aj zamestnávatelia?

Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky