Premlčanie koncesionárskych poplatkov a pokuty za ich nezaplatenie

Aké pokuty hrozia za nezaplatenie koncesionárskych poplatkov a kedy sa dlh na koncesionárskych poplatkoch považuje za premlčaný?

Za koncesionárske poplatky sa považujú poplatky, ktoré slúžia na činnosť Rozhlasu a televízie Slovenka (RTVS). Podľa zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov ide o úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania.  

Okrem fyzickej osoby, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome,  musí koncesionárske poplatky platiť aj  zamestnávateľ, ktorý zamestnáva aspoň troch zamestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (nie dohodárov).

Viac o platení či vymáhaní koncesionárskych poplatkov zamestnávateľom sa dočítate v článku Koncesionárske poplatky pre firmy.    

Pokuty za nezaplatenie koncesionárskych poplatkov

Kontrolu platenia koncesionárskych poplatkov vykonáva RTVS, ktorá na tento účel vedie evidenciu platiteľov. Pritom spolupracuje so Sociálnou poisťovňou, ktorá jej poskytuje súčinnosť v súvislosti s odkontrolovaním počtu zamestnancov u zamestnávateľa.

Keď si zamestnávateľ nesplní povinnosť úhrady koncesionárskych poplatkov, t. j. nezaplatí ich včas (napr. pri mesačných platbách do konca príslušného mesiaca), automaticky sa dostáva do omeškania.

Ak RTVS zistí, že zamestnávateľ je v omeškaní s platením koncesionárskych poplatkov, písomne ho vyzve do 60 dní od zistenia tejto skutočnosti, aby ich zaplatil v celej dlžnej výške vrátane poštovného súvisiaceho s odoslaním takejto výzvy. Treba upozorniť, že podľa informácií z RTVS prebieha súčinnosť so Sociálnou poisťovnou na mesačnej báze. 

Ak zamestnávateľ napriek výzve neuhradí dlžnú čiastku v lehote do 30 dní od doručenia výzvy, bude povinný zaplatiť RTVS aj pokutu. Jej výška závisí od počtu zamestnancov, ktorých zamestnáva v pracovnom pomere (na základe pracovnej zmluvy). 

Zdroj údajov: RTVS
Počet zamestnancov v pracovnom pomere Výška pokuty za nezaplatenie konces. poplatkov Uložené pokuty
2016 2017 2018
Počet pokút Suma pokút Počet pokút Suma pokút Počet pokút Suma pokút
3 - 9 33 eur 1179 38907 € 1661 54813 € 337 11121 €
10 – 49 66 eur 241 15906 € 436 28776 € 28 1848 €
50 - 249 100 eur 19 1900 € 32 3200 € 2 200 €
250 - 999 133 eur 2 266 € 3 399 € 0 0 €
1 000 a viac 166 eur 0 0 € 2 332 € 0 0€

V prípade omeškania fyzickej osoby (domácnosti) s úhradou koncesionárskych poplatkov platí rovnaký postup. Rozdielna je však výška pokuty - 17 eur.

Upozornenie: RTVS priebežne kontroluje úhrady koncesionárskych poplatkov a zasiela výzvy na ich zaplatenie. Ak vám bola doručená takáto výzva a svoj dlh uhradíte v lehote do 30 dní, pokuta vám nehrozí.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje prehľad počtu zaslaných výziev od RTVS:

Zdroj údajov: RTVS
Rok Počet zaslaných výziev
2016 25 165
2017 27 023
2018 30 154

Nárok na zaplatenie koncesionárskych poplatkov, s ktorých úhradou je zamestnávateľ či domácnosť v omeškaní vrátane poštovného a pokuty, je RTVS povinná uplatniť na príslušnom súde. Zo súdnej judikatúry vyplýva, že často ide o nedoplatky za dlhšie časové obdobie, so splatnosťou pred niekoľkými rokmi (napr. dvomi až tromi rokmi).  

Platiteľ môže skončiť za neuhradenie koncesionárskych poplatkov až na súde. V nasledujúcej tabuľke prinášame prehľad počtu súdne vymáhaných prípadov: 

Zdroj údajov: RTVS
Rok Počet súdne vymáhaných prípadov
2016 1 441
2017 2 134
2018 367
Článok pokračuje pod reklamou

Premlčanie práva na zaplatenie koncesionárskych poplatkov

Právo na zaplatenie koncesionárskych poplatkov patrí v zmysle Občianskeho zákonníka medzi majetkové práva, a preto podlieha premlčaniu.

Právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v dobe ustanovenej v Občianskom zákonníku. Všeobecná premlčacia doba je tri roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo po prvý raz vykonať (napr. odo dňa splatnosti každej jednotlivej mesačnej splátky koncesionárskeho poplatku). 

Prečítajte si tiež

V prípade, že si RTVS uplatnila žalobou na súde nárok (právo) na zaplatenie dlžných koncesionárskych poplatkov starších ako tri roky vrátane poštovného za výzvu a pokuty, bude súd prihliadať na premlčanie tohto práva len na námietku dlžníka (napr. zamestnávateľa, ktorý pred vyše tromi rokmi neplatil koncesionárske poplatky). Preto, ak sa dlžník v súdnom konaní dovolá premlčania koncesionárskeho poplatku, ktorý je starší ako tri roky pred podaním žaloby, súd nemôže veriteľovi (RTVS) priznať premlčané právo na úhradu nedoplatkov na koncesionárskych poplatkoch, t. j. žalobu z dôvodu premlčania zamietne.

Je totižto vecou RTVS, aby si plynutie premlčacej doby na uplatnenie svojho práva súdnou cestou ustrážila. Z judikatúry súdov je ale zrejmé, že RTVS sa často spolieha na to, že dlžník nepodá námietku premlčania hlavne z dôvodu neznalosti zákona, a preto si na súde uplatňuje aj dlžné sumy staršie ako tri roky.

Premlčanie sa týka koncesionárskych poplatkov starších ako tri roky pred podaním žaloby na súd.

Premlčanie nároku na zaplatenie koncesionárskeho poplatku teda znamená, že sa oslabí právo RTVS a súčasne zanikne vymáhateľnosť tohto nároku súdnou cestou (za predpokladu uplatnenia námietky premlčania). Nárok sám o sebe nezaniká, stáva sa naturálnou obligáciou -  RTVS má naďalej právo žiadať od dlžníka zaplatenie úhrady, avšak nemôže ho úspešne vymôcť prostredníctvom súdu. Dlžník môže zaplatiť nedoplatok RTVS dobrovoľne. 

Upozornenie: Premlčacia doba neplynie (spočíva, je prerušená) od uplatnenia práva RTVS na súde v premlčacej dobe (t. j. od podania žaloby) až po dobu celého súdneho konania, ak sa v začatom konaní riadne pokračuje. Premlčacia doba teda plynie do okamihu podania žaloby na súd.

Príklad na premlčanie práva:

RTVS podala v septembri 2019 na súde žalobu o zaplatenie nedoplatkov na koncesionárskych poplatkoch za obdobie celého roka 2016 voči dlžníkovi - zamestnávateľovi KL s.r.o., ktorý bol povinný ich uhrádzať v mesačných intervaloch. V priebehu súdneho konania vzniesol dlžník námietku premlčania. Súd na ňu prihliadol a preskúmaním zistil, že nároky RTVS na zaplatenie koncesionárskych poplatkov za mesiace január až august 2016 sú premlčané, pretože sú staršie ako tri roky pred podaním žaloby. V tejto časti teda žalobu zamietne.

Prečítajte si tiež

Nároky RTVS za mesiace september až december 2016 premlčané nie sú (ani v priebehu konania nebudú), pretože podaním žaloby prestala premlčacia doba plynúť. Vo zvyšnej časti tak bude žaloba úspešná - súd dlžníka zaviaže na úhradu koncesionárskych poplatkov len za obdobie posledných troch rokov odo  dňa podania žaloby. V prípade, že by bol dlžník v konaní nečinný a nevzniesol by námietku premlčania, súd by RTVS priznal celý uplatnený nárok, t. j. dlžnú sumu za celý rok 2016, aj keď časť z nej je už premlčaná.

Kedy vzniká a zaniká povinnosť platiť koncesionárske poplatky a s tým súvisiace prihlásenie sa na ich úradu alebo odhlásenie z platenia sa dočítate v článku Koncesionárske poplatky – prihlásenie a odhlásenie.     

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Preplácanie dioptrických okuliarov zamestnancom

Zamestnávate zamestnancov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami? Máte ako zamestnávateľ povinnosť takýmto zamestnancom preplácať dioptrické okuliare a podlieha takéto plnenie zdaneniu?

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v priemysle: povinnosti a postup

Čo musí splniť zamestnávateľ, ktorý chce zamestnať občana z tretej krajiny, kedy proces zjednodušujú národné víza, ako ich získať a aké povinnosti čakajú zamestnanca – cudzinca?

Pracovné úrazy v dôsledku (nielen) horúčav na pracovisku: povinnosti a prevencia

Vyčerpanie, nepozornosť či malátnosť, ktoré v období leta hrozia, môžu zapríčiniť pracovný úraz. Čo ním (nie) je a na čo by mali myslieť zamestnanci aj zamestnávatelia?

Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky