Koncesionárske poplatky - prihlásenie a odhlásenie zamestnávateľa

Kedy zamestnávateľovi vzniká povinnosť prihlásiť sa (registrovať) na platenie koncesionárskych poplatkov? Musí ohlásiť každú zmenu týkajúcu sa ich platenia?

Čo sú koncesionárske poplatky a kto ich musí platiť?

Pojmom koncesionárske poplatky sa označujú úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS) v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania. Jednoducho povedané, ide o poplatky, ktoré slúžia na činnosť RTVS.

Ich platenie, vyberanie a vymáhanie upravuje zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), podľa ktorého koncesionárske poplatky musí platiť:

 1. fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome,
 2. zamestnávateľ, ak zamestnáva minimálne troch zamestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.

Viac o platení koncesionárskych poplatkov zamestnávateľom sa dočítate v článku Koncesionárske poplatky pre firmy.

Kedy zamestnávateľovi vzniká povinnosť platiť koncesionárske poplatky?

Zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva aspoň troch zamestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (nie dohodárov), vzniká povinnosť platiť koncesionárske poplatky od prvého dňa kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom evidoval minimálne troch zamestnancov.

Príklad na vznik povinnosti platiť koncesionárske poplatky:

V júni 2019 firma AB s.r.o. zamestnávala dvoch zamestnancov v pracovnom pomere (na pracovnú zmluvu). Od 5. júla 2019 už zamestnávala aj tretieho zamestnanca na pracovnú zmluvu. Firme tak vznikla povinnosť platiť koncesionárske poplatky až od 1. augusta 2019. To znamená, že firma AB s.r.o. musela po prvýkrát zaplatiť tieto poplatky RTVS za mesiac august 2019.

Upozornenie: RTVS kontroluje počet zamestnancov v súčinnosti so Sociálnou poisťovňou.

To znamená, že za účelom kontroly platenia koncesionárskych poplatkov Sociálna poisťovňa  poskytuje RTVS informácie o celkovom počte zamestnaných osôb u zamestnávateľa. Tak si RTVS dokáže overiť, či zamestnávateľovi skutočne vznikla povinnosť úhrady koncesionárskych poplatkov.

Prihlásenie zamestnávateľa ako nového platiteľa koncesionárskych poplatkov

Ak zamestnávateľovi vznikne povinnosť platenia koncesionárskych poplatkov, musí túto skutočnosť oznámiť a preukázať RTVS do 30 dní odo dňa, keď došlo k takej skutočnosti. V praxi to znamená, že sa musí prihlásiť na platenie koncesionárskych poplatkov ako nový platiteľ, a to najjednoduchšie elektronicky na webovej stránke Úhrady RTVS. Vznik tejto povinnosti môže preukázať napríklad priložením kópie pracovnej zmluvy.

Prečítajte si tiež

Pri prihlásení je potrebné zadať dátum prihlásenia a počet zamestnancov v pracovnom pomere, ktorý je rozhodujúci pre určenie sadzby koncesionárskych poplatkov. Ďalej treba vyplniť identifikačné údaje zamestnávateľa (napr. názov, sídlo, IČO), adresu na doručovanie písomností a údaje kontaktnej osoby.

Zamestnávateľ si môže tiež vybrať periodicitu platieb, teda či chce platiť koncesionárske poplatky mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne. Ak si zamestnávateľ zvolí mesačné platenie poplatkov, úhradu bude musieť realizovať vždy do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca (napr. za september 2019 do 30. 9. 2019). Ak sa rozhodne pre jednorazové platby za štvrťrok, polrok alebo rok, bude ich musieť uhrádzať do posledného dňa prvého kalendárneho mesiaca obdobia, za ktoré sa táto úhrada platí (napr. za druhý polrok 2019 do 31. 7. 2019).

Prihlásenie nového platiteľa koncesionárskych poplatkov. Zdroj: printscreen rtvs.uhrady
Prihlásenie nového platiteľa koncesionárskych poplatkov. Zdroj: printscreen rtvs.uhrady

Zmena platenia koncesionárskych poplatkov

Zamestnávateľ uhrádza koncesionárske poplatky v rôznej výške (od 4,64 eur - 464,71 eur), a to v závislosti od konkrétneho počtu zamestnancov na začiatku príslušného kalendárneho mesiaca.  Sadzba koncesionárskych poplatkov sa tak môže zmeniť (môže byť vyššia alebo nižšia) z dôvodu, že zamestnávateľ začne v niektorom kalendárnom mesiaci zamestnávať iný počet zamestnancov rozhodujúci pre určenie konkrétnej sadzby.  

Ak sa znížil počet zamestnancov pracujúcich na základe pracovnej zmluvy, zamestnávateľovi vzniká povinnosť platiť nižšiu sadzbu koncesionárskych poplatkov:  

 • od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po oznámení a preukázaní tejto zmeny RTVS (ak platí poplatky mesačne),
 • po oznámení a preukázaní tejto zmeny od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí obdobia, za ktoré sa platí úhrada jednorazovo (ak platí poplatky jednorazovo za štvrťrok, polrok alebo rok).

Ak sa naopak zvýšil počet takých zamestnancov, zamestnávateľovi vzniká povinnosť platiť vyššiu sadzbu koncesionárskych poplatkov:

 • od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo k zvýšeniu počtu zamestnancov (ak sa platí poplatky mesačne),
 • od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí obdobia, za ktoré sa platí úhrada jednorazovo (ak platí poplatky jednorazovo za štvrťrok, polrok alebo rok).

Zmenou platenia koncesionárskych poplatkov sa rozumie:

 • zmena počtu zamestnancov, ktorá má vplyv na výšku sadzby koncesionárskych poplatkov,
 • zmena údajov firmy,
 • zmena periodicity platieb.

Tak ako vznik aj zmenu platenia koncesionárskych poplatkov musí zamestnávateľ oznámiť a preukázať RTVS do 30 dní odo dňa, keď došlo k takej skutočnosti. Opätovne tak môže urobiť prostredníctvom portálu RTVS, kde vyplní online formulár a priloží potrebné doklady.

Upozornenie: Zmena počtu zamestnancov sa RTVS oznamuje len v prípade, ak má vplyv na výšku sadzby koncesionárskych poplatkov.

Príklad na zmenu platenia koncesionárskych poplatkov:

Firma PR s.r.o. od začiatku roka 2019 zamestnávala 50 zamestnancov v pracovnom pomere, v dôsledku čoho bola povinná platiť koncesionárske poplatky v sume 79,66 eur mesačne. Firma bola riadne prihlásená na ich úhradu a poplatky platila v mesačných intervaloch. V septembri 2019 došlo k skončeniu pracovného pomeru dohodou s piatimi zamestnancami, čím sa zmenil (znížil) celkový počet zamestnancov firmy na 45. Na základe toho vznikol zamestnávateľovi nárok na platenie koncesionárskych poplatkov v nižšej sadzbe 18,58 eur mesačne. Preto firma PR s.r.o. musí do 30 dní od dátumu ukončenia pracovného pomeru túto skutočnosť (zníženie počtu zamestnancov) RTVS oznámiť a preukázať. Na preukázanie priloží kópie dohôd o skončení pracovného pomeru. Ak si túto povinnosť splní ešte v septembri 2019, bude nasledujúci mesiac (október 2019) platiť koncesionársky poplatok v zníženej sadzbe 18,58 eur. V prípade, že zníženie počtu zamestnancov oznámi v októbri 2019, nižšiu sumu bude uhrádzať až v novembri 2019.   

Článok pokračuje pod reklamou

Kedy zamestnávateľovi zaniká povinnosť platiť koncesionárske poplatky?

Zamestnávateľovi, ktorý mal povinnosť platiť koncesionárske poplatky, t. j. zamestnával aspoň troch zamestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (nie dohodárov), táto povinnosť zaniká posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom zamestnával aspoň troch zamestnancov.

Príklad k zániku povinnosti platiť koncesionárske poplatky:

Firma XZ s.r.o. dlhodobo zamestnávala troch zamestnancov na pracovnú zmluvu. Dňa 15. augusta 2019 došlo ku skončeniu pracovného pomeru dohodou jedného zo zamestnancov. Od tohto dátumu firma zamestnáva len dvoch zamestnancov v pracovnom pomere. Firme XZ s.r.o. teda zanikla povinnosť platiť RTVS koncesionárske poplatky dňa 31. augusta 2019. To znamená, že poslednýkrát ich zaplatila za mesiac august 2019 a od 1. septembra 2019 už koncesionárske poplatky nebude musieť platiť.

Odhlásenie zamestnávateľa z platenia koncesionárskych poplatkov

Zamestnávateľovi, ktorý prestal zamestnávať troch zamestnancov v pracovnom pomere (teda zamestnáva menej ako troch), zanikla povinnosť platiť koncesionárske poplatky. Túto skutočnosť znovu musí oznámiť a preukázať RTVS do 30 dní odo dňa, keď k nej došlo. Na preukázanie zániku tejto povinnosti treba predložiť napríklad kópiu výpovede zamestnanca.

Prečítajte si tiež

To znamená, že v takomto prípade je potrebné, aby sa zamestnávateľ odhlásil z platenia koncesionárskych poplatkov na webovej stránke RTVS, kde vyplní jednoduchý online formulár.

Elektronický účet na webe RTVS

RTVS na svojom portáli umožňuje vytvorenie elektronického účtu, v ktorom bude mať zamestnávateľ prístup ku všetkým jeho predpisom a platbám. Nie je teda potrebné chodiť na poštu a ručne vypĺňať formuláre. Okrem zamestnávateľov si účet môžu vytvoriť aj domácnosti a komunikovať tak s RTVS elektronicky.

Cez web RTVS sa dá vybaviť:

 • registrácia (prihlásenie) ako nový platiteľ,
 • vykonanie všetkých zmien v predpisoch,
 • vytvorenie elektronického účtu, v ktorom platiteľ získa prehľad o predpisoch a platbách,
 • zaplatenie koncesionárskeho poplatku (napr. kartou),
 • odhlásenie od povinnosti platiť koncesionárske poplatky.

RTVS vedie evidenciu platiteľov na účely výberu koncesionárskych poplatkov a kontroly ich platenia. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1. 7. 2024 – prehľad zmien

Parlament schválil nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny prinesie pre spotrebiteľov a obchodníkov vrátane e-shopov? Pripravili sme stručný prehľad tých najdôležitejších zmien.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky