Koncesionárske poplatky pre firmy

Kedy je zamestnávateľ povinný platiť koncesionárske poplatky a v akej výške? Čo mu hrozí v prípade ich nezaplatenia? Koho sa dotkne zmena oslobodenia od koncesionárskych poplatkov od januára 2020?

Problematika koncesionárskych poplatkov je rozoberaná už nejaký ten čas. Návrhy na ich zrušenie ani zvýšenie zatiaľ neprešli, a tak domácnostiam a zamestnávateľom naďalej zostáva povinnosť prispievať na chod  Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS), bez ohľadu na to, či služby slovenského rozhlasu a televízie využívajú.

Čo sú koncesionárske poplatky?

Koncesionárske poplatky predstavujú úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania. Ich platenie, vyberania a vymáhanie upravuje osobitný zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Ide teda o poplatky, ktoré slúžia na činnosť RTVS.

Kto je povinný platiť koncesionárske poplatky?

Platiteľom koncesionárskych poplatkov je:

  1. fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome,
  2. zamestnávateľ, za podmienok splnených v zákone.

Kedy je zamestnávateľ povinný platiť koncesionárske poplatky?  

Za zamestnávateľov sa považujú najmä živnostníci a právnické osoby (napr. s.r.o.), t. j. podnikatelia. Na rozdiel od fyzickej osoby, ktorá platí koncesionárske poplatky na základe odberu elektriny v domácnosti, zamestnávateľ ich platí za predpokladu, že zamestnáva minimálne troch zamestnancov, a to v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.

Pracovným pomerom je vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom založený pracovnou zmluvou (nie niektorou z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). Obdobný pracovný vzťah zase predstavuje pracovný vzťah uzatvorený podľa osobitných zákonov (napr. zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru) s tým, že zamestnancov v obdobnom pracovnom vzťahu nezamestnávajú súkromní zamestnávatelia (podnikatelia), ale štát (orgány štátnej správy). Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa nezaraďujú ani do obdobného pracovného vzťahu.

Prečítajte si tiež

To znamená, že zamestnávateľ je povinný platiť koncesionárske poplatky iba vtedy, keď zamestnáva aspoň troch zamestnancov na pracovnú zmluvu, bez ohľadu na počet zamestnancov zamestnaných na dohodu. Napríklad, ak má zamestnávateľ iba dvoch zamestnancov pracujúcich na základe pracovnej zmluvy a popritom má ešte päť dohodárov, povinnosť platiť koncesionárske poplatky sa na neho nevzťahuje.

Platiť ich musí aj keď nemá žiadne rádio alebo televízor, na ktorom by mohol počúvať alebo sledovať vysielanie RTVS.

Do celkového počtu zamestnancov pracujúcich na pracovnú zmluvu sa započítava aj zamestnankyňa na materskej alebo rodičovskej dovolenke. 

Príklad na povinnosť platby koncesionárskych poplatkov:

Firma zamestnáva troch zamestnancov na pracovnú zmluvu, z ktorých jeden odíde na rodičovskú dovolenku. Aj takýto zamestnanec sa zarátava do celkového počtu zamestnancov pracujúcich v pracovnom pomere, preto je zamestnávateľ povinný platiť koncesionárske poplatky (konkrétne pri počte troch zamestnancov vo výške 4,64 eur mesačne).

Aká sadzba koncesionárskych poplatkov je určená pre podnikateľov?

Fyzická osoba platí koncesionárske poplatky vo výške 4,64 eur mesačne (okrem prípadov oslobodenia alebo zníženia tejto sadzby). Zamestnávateľom, ktorí sú povinní platiť koncesionárske poplatky ustanovuje zákon povinnosť uhrádzať ich v rôznej výške (sadzbe), a to v závislosti od konkrétneho počtu zamestnancov na začiatku príslušného kalendárneho mesiaca

Zdroj údajov: RTVS
Počet zamestnancov v pracovnom pomere Sadza poplatku za mesiac Vybratá suma úhrad za rok 2017 Vybratá suma úhrad za rok 2018
3 - 9 4,64 eur 2 480 901 € 2 778 346 €
10 - 49 18,58 eur 3 933 762 € 3 725 905 €
50 - 249 79,66 eur 3 478 273 € 3 274 766 €
250 - 999 199,16 eur 1 554 395 € 1 608 250 €
1 000 a viac 464,71 eur 715 060 € 738 121 €

Na určenie sadzby koncesionárskych poplatkov je teda rozhodujúci počet zamestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu v prvý deň kalendárneho mesiaca, za ktorý sa úhrada poplatkov platí. V prípade, že sa úhrada platí jednorazovo za štvrťrok, polrok alebo rok, je pre určenie jej sadzby na celé obdobie, za ktoré sa úhrada platí, rozhodujúci počet zamestnancov v prvý deň prvého kalendárneho mesiaca tohto obdobia. 

Odkedy dokedy musí zamestnávateľ platiť koncesionárske poplatky?

Čo sa týka časového úseku vzniku povinnosti platiť koncesionárske poplatky (odkedy - dokedy), tak ten pre podnikateľa platí nasledovne:

  • povinnosť platenia mu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa stal platiteľom, tzn. prvýkrát platí koncesionárske poplatky za ten mesiac, na začiatku ktorého (prvý deň mesiaca) prvýkrát zamestnával aspoň troch zamestnancov na pracovnú zmluvu,
  • povinnosť platenia mu zaniká posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom prestal byť platiteľom, t. j. poslednýkrát platí koncesionárske poplatky za ten mesiac, na začiatku ktorého (prvý deň mesiaca) poslednýkrát zamestnával aspoň troch zamestnancov na pracovnú zmluvu.

Zamestnávateľ musí vznik, zmenu alebo zánik povinnosti platiť koncesionárske poplatky oznámiť a zároveň túto skutočnosť preukázať RTVS do 30 dní odo dňa, keď došlo k takej skutočnosti. Zmenou sa rozumie zmena sadzby koncesionárskych poplatkov z dôvodu, že zamestnávateľ začne zamestnávať iný počet zamestnancov, pri ktorom sa napríklad platí vyššia sadzba poplatkov.

Koncesionárske poplatky sa platia mesačne. Úhrada za príslušný kalendárny mesiac sa musí zrealizovať do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca (napr. za august 2019 do 31. 8. 2019). Poplatky však možno zaplatiť aj jednorazovo za štvrťrok, polrok alebo rok. To si môže zamestnávateľ vybrať pri oznamovaní povinnosti platenia koncesionárskych poplatkov RTVS. V takomto prípade ich treba uhradiť do posledného dňa prvého kalendárneho mesiaca obdobia, za ktoré sa táto úhrada platí (napr. za druhý polrok 2019 do 31. 7. 2019). Periodicitu platieb je možné zmeniť oznámením zmeny RTVS na jej webovej stránke.

Článok pokračuje pod reklamou

Aké sú sankcie za nezaplatenie koncesionárskych poplatkov?

Kontrolu platenia koncesionárskych poplatkov vykonáva RTVS aj v spolupráci so Sociálnou poisťovňou, ktorá jej poskytuje súčinnosť pre účely kontroly počtu zamestnancov u zamestnávateľa.

Prečítajte si tiež

Ak zamestnávateľ nezaplatí koncesionárske poplatky včas, dostáva sa do omeškania a hrozí mu pokuta za nezaplatenie koncesionárskych poplatkov. Keď to RTVS zistí (napr. aj po uplynutí dvoch rokov), musí zamestnávateľa písomne vyzvať do 60 dní od zistenia tejto skutočnosti na zaplatenie poplatkov vrátane poštovného súvisiaceho s takouto výzvou. V prípade  že zamestnávateľ  aj napriek výzve dlžnú čiastku v lehote do 30 dní neuhradí, hrozí mu pokuta. Jej výška opätovne závisí od počtu zamestnancov.

Výška pokuty Počet zamestnancov v pracovnom pomere
33 eur 3 - 9
66 eur 10 – 49
100 eur 50 - 249
133 eur 250 - 999
166 eur 1 000 a viac

RTVS je následne povinná uplatniť na súde celý svoj nárok na zaplatenie koncesionárskych poplatkov spolu s poštovným, t. j. bude súdnou cestou vymáhať nezaplatené poplatky. O tom, že sa to aj skutočne deje svedčia nasledovné čísla.

Zdroj údajov: RTVS
Rok Počet súdne vymáhaných prípadov
2016 1 441
2017 2 134
2018 367

Platitelia koncesionárskych poplatkov ako fyzické osoby a výnimky

Koncesionárske poplatky okrem zamestnávateľov platia aj fyzické osoby. Povinnosť platiť ich má každý, kto je evidovaný dodávateľom elektriny ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste v byte alebo v rodinnom dome. Fyzické osoby za každý mesiac platia sadzbu 4,64 eur.

17. septembra 2019 parlament schválil novelu zákona, ktorou sa rozširuje okruh fyzických osôb oslobodených od povinnosti platenia koncesionárskych poplatkov.

Od tejto povinnosti je tak oslobodená nielen fyzická osoba, ktorá žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím.

Po novom je od povinnosti platiť koncesionárske poplatky oslobodený (okrem vyššie uvedenej osoby) aj platiteľ (fyzická osoba, nie zamestnávateľ), ktorý RTVS oznámi a preukáže, že:

  • je poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu (zákona o sociálnom poistení) alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti, alebo
  • je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi.

Zmena začne platiť od 1. januára 2020.

Zaujímavosťou pri koncesionárskych poplatkoch je odlišnosť názorov Ministerstva kultúry SR a RTVS o tom, ako sa započítavajú dohodári. K tejto téme sa bližšie venujeme v článku Koncesionárske poplatky a ich nejasný výklad pri povinnostiach podnikateľa.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky