Čo robiť, ak si nestihnete prečítať správu v elektronickej úradnej schránke (tzv. eschránke)

Doručovanie úradných dokumentov do elektronických schránok podnikateľov začne od polovice roka 2017. Ak si podnikateľ nestihne správu prečítať, môže mu to spôsobiť ťažkosti. Existuje niekoľko možností, ako to napraviť.

Elektronická komunikácia cez úradné schránky prebieha s niektorými firmami už teraz, s ostatnými povinne od 1. júla 2017

V článku Štát znovu posúva doručovanie do elektronických schránok na 1.7.2017 ste sa mohli dozvedieť, že štát už po tretí krát posunul termín, od ktorého majú povinne všetky orgány verejnej moci komunikovať s firmami len elektronicky. Posledný termín, od ktorého by už definitívne mali všetky úrady so všetkými firmami komunikovať len elektronicky, je od 1. júla 2017. S firmami, ktoré do svojej elektronickej úradnej schránky vstúpili 1. novembra 2016 a neskôr, majú úrady povinnosť komunikovať elektronicky už teraz. Aj samotná firma sa tak môže pričiniť o urýchlenie elektronickej komunikácie s úradmi prvým prihlásením.

Neskoré prečítanie elektronickej úradnej správy môže mať vážne následky

Elektronická komunikácia úradov s firmami prebieha prostredníctvom elektronických schránok. Pristupuje sa do nich cez Ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk pomocou elektronického občianskeho preukazu alebo v prípade cudzincov prostredníctvom dokladu o pobyte. Do týchto elektronických úradných schránok môžu podnikateľom prichádzať rôzne správy v podobe úradných rozhodnutí, žiadostí, vyjadrení, stanovísk a podobne. Právne účinky týchto elektronických dokumentov sú úplne rovnaké ako keby išlo o listinné dokumenty doručené do poštovej schránky alebo do vlastných rúk podnikateľa. V praxi sa môže stať, že firma si niektorú dôležitú správu nestihne prečítať včas, ale prečíta si ju neskoro. Napríklad firme príde rozhodnutie zo súdu, s ktorým firma nebude súhlasiť. Ak si túto elektronickú správu nestihne prečítať včas, premešká možnosť podať v stanovenej lehote voči tomuto súdnemu rozhodnutiu odvolanie.

Ak si včas neprečítate elektronické súdne rozhodnutie, neodvoláte sa.

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o e­Governmente“), ktorý celú problematiku elektronických schránok upravuje, však pozná aj riešenie situácií, keď si podnikateľ elektronickú správu z objektívnych dôvodov nestihol včas prečítať . Najskôr si však povieme základné informácie o tom, kedy sa elektronická správa považuje za doručenú podnikateľovi.

Kedy sa elektronická správa považuje za doručenú podnikateľovi

V listinnej podobe môžu úrady podnikateľom doručovať dokumenty buď do „vlastných rúk“ podnikateľa alebo nie do vlastných rúk podnikateľa, teda „obyčajne“ do poštovej schránky. Rovnako to platí aj pri elektronickom doručovaní dokumentov. Pri elektronickom doručovaní sa aj moment, kedy sa elektronická správa považuje za doručenú, rozlišuje podľa toho, či ide o správu doručovanú obyčajne alebo do vlastných rúk.

Elektronická správa doručovaná obyčajne sa považuje za doručenú firme v deň bezprostredne nasledujúci po uložení elektronickej správy v elektronickej schránke firmy. Ak teda napríklad úrad 1. augusta 2017 pošle s.r.o. obyčajnú správu do jej elektronickej schránky, považuje sa táto správa za doručenú 2. augusta 2017. A to bez ohľadu na to, či si ju firma stihla alebo nestihla prečítať. Obsah obyčajnej elektronickej správy je možné si prečítať bez akýchkoľvek dodatočných úkonov. Na prečítanie elektronickej správy doručovanej do vlastných rúk sa vyžaduje potvrdenie tzv. „elektronickej doručenky“ (podobne ako v prípade listinných dokumentov, ktorých prevzatie treba potvrdiť podpisom na doručenke).

Elektronická správa doručovaná do vlastných rúk sa považuje za doručenú firme podľa toho, ktorá z týchto dvoch skutočností nastane skôr:

  • dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými na elektronickej doručenke alebo
  • uplynutím 15-dňovej úložnej lehoty, ktorá začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej úradnej správy v elektronickej schránke firmy, ak osobitný predpis neustanovuje inú lehotu.

Ak teda napríklad úrad 1. augusta 2017 pošle s.r.o. správu do vlastných rúk do jej elektronickej schránky, považuje sa táto správa za doručenú tejto firme vtedy, keď si ju prečíta po potvrdení elektronickej doručenky alebo najneskôr 17. augusta 2017 (deň nasledujúci po pätnástych dňoch od 2. augusta 2017 vrátane). A to aj vtedy, keď si ju firma nestihla prečítať.

Čo môže robiť podnikateľ, ak si nestihne elektronickú úradnú správu prečítať včas

Vo všeobecnosti by sa podnikateľovi nemalo stávať, že zmešká dôležitú elektronickú úradnú správu. Priamo v elektronickej schránke sa dá nastaviť, aby o každej doručenej elektronickej úradnej správe prišla podnikateľovi SMS notifikácia alebo e-mailová notifikácia. Zákon o e-Governmente aj napriek tomu myslí na situácie, kedy si podnikateľ z objektívnych príčin nemôže včas prečítať dôležitú elektronickú úradnú správu. V istých prípadoch teda podnikateľ môže namietať neúčinnosť elektronického doručenia úradnej správy. Samozrejme, musí ísť o vážne situácie, tzn. dôvodom nemôže byť napríklad zábudlivosť, nenastavenie notifikácií alebo to, že je podnikateľ na dovolenke.

V rozhodovaní o neúčinnosti elektronického doručovania má pred zákonom o e-Governmente prednosť osobitný predpis, podľa ktorého sa doručovanie uskutočňuje (napríklad zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok ak doručovanie uskutočňuje súd). Až potom, keď tento osobitný predpis neustanovuje postup na rozhodovanie o neúčinnosti elektronického doručenia, príslušný orgán verejnej moci rozhodne na návrh adresáta, či elektronické doručenie je alebo nie je účinné.

Článok pokračuje pod reklamou

Dôvody, kedy môže podnikateľ napadnúť nedoručenie elektronickej úradnej správy

Podľa zákona o e-Governmente sa elektronická úradná správa aj po uplynutí príslušných lehôt môže považovať za nedoručenú (neúčinnosť elektronického doručenia) z dvoch dôvodov.

Prvým dôvodom na namietanie neúčinnosti doručenia je dôvod, kedy podnikateľ objektívne nemohol prevziať elektronickú úradnú správu z dôvodu, ktorý nenastal na jeho strane alebo jeho pričinením. Takýmto dôvodom môže byť napríklad výpadok Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk, cez ktorý sa vstupuje do elektronickej úradnej schránky, resp. jeho technická odstávka. Ak teda napríklad podnikateľovi príde elektronická úradná správa do vlastných rúk a v posledný deň 15-dňovej úložnej lehoty bude mať Ústredný portál verejnej správy výpadok a podnikateľ si ju preto nebude môcť prvýkrát prečítať, môže z tohto dôvodu namietať neúčinnosť doručenia tejto správy.

Dôvody neúčinnosti doručenia na strane podnikateľa musia byť vážne.

Druhým dôvodom, kedy môže podnikateľ namietať neúčinnosť doručenia, je dôvod, ktorý nastal na jeho strane a ktorý mu objektívne neznemožnil prevziať elektronickú úradnú správu, avšak takéto prevzatie by bolo spojené s nepomernými ťažkosťami, ktorých prekonanie od neho nie je spravodlivé požadovať . Takýmto dôvodom môžu byť napríklad vážne zdravotné problémy podnikateľa. Ak napríklad jediný konateľ s.r.o. utrpí ťažkú ujmu na zdraví, po ktorej je dlhší čas hospitalizovaný a v rámci tejto lehoty premešká 15-dňovú úložnú lehotu elektronickej správy doručovanej do vlastných rúk, má dôvod namietať neúčinnosť doručenia tejto správy.

V akej lehote a ako podať návrh na neúčinnosť doručenia elektronickej úradnej správy

Návrh na neúčinnosť elektronického doručenia (teda inak povedané návrh, aby sa uplynutím lehôt fiktívne doručená správa nepovažovala za doručenú) je potrebné podať do 15 dní odo dňa, keď sa podnikateľ s obsahom elektronickej úradnej správy oboznámil alebo mohol oboznámiť . Takýto návrh musí okrem všeobecných náležitostí obsahovať aj deň, keď sa podnikateľ s obsahom elektronickej úradnej správy oboznámil alebo mohol oboznámiť a označenie dôkazov, ktorých sa dovoláva. V návrhu na neúčinnosť elektronického doručenia musí teda podnikateľ predložiť aj dôkazy vzniknuté alebo nevzniknuté na jeho strane, kvôli ktorým si nemohol elektronickú úradnú správu včas prečítať.

Návrh na neúčinnosť doručenia elektronickej úradnej správy sa podáva priamo v elektronickej úradnej schránke cez funkciu „Návrh na neúčinnosť doručovania“. Táto funkcia sa nachádza pri každej otvorenej správe od orgánu verejnej moci a je prístupná po kliknutí na menu „Viac operácií nad správou“. Po spustení funkcie návrhu na neúčinnosť doručovania sa zobrazí formulár návrhu, v ktorom je automaticky predvyplnený identifikátor správy, typ správy a predmet správy. Vyplniť je potrebné „Zdôvodnenie“ návrhu na neúčinnosť doručovania. Na preukázanie dôvodov, pre ktoré si podnikateľ nemohol prečítať rozhodnutie, je možné k návrhu pridávať aj prílohy.

Čo nastane po tom, keď úrad podnikateľovi schváli, že doručenie do e-schránky bolo neúčinné

Príslušný orgán verejnej moci, od ktorého sa domáhate neúčinnosti doručenia, musí Váš návrh na neúčinnosť doručenia elektronickej správy preskúmať. Po posúdení jeho obsahu a dôkazov v ňom rozhodne buď o jeho schválení alebo o jeho zamietnutí. V prípade schválenia návrhu na neúčinnosť doručenia elektronickej správy orgán verejnej moci o tom správou oboznámi podnikateľa a zároveň vykoná opätovné elektronické doručenie dokumentu, ktorého neúčinnosť doručovania sa schválila . V tomto prípade sa však opätovne zaslaná elektronická úradná správa považuje za doručenú dňom, keď rozhodnutie o neúčinnosti elektronického doručenia nadobudlo právoplatnosť.

Ak úrad návrh schváli, dokument podnikateľovi doručí znovu.

V prípade zamietnutia podnikateľovho návrhu na neúčinnosť doručenia elektronickej správy, príslušný orgán verejnej moci o zamietnutí tohto návrhu správou tiež oboznámi podnikateľa. Proti tomuto zamietavému rozhodnutiu podnikateľ môže podať odvolanie. Dobrou správou je, že orgán verejnej moci, ktorý rozhoduje o neúčinnosti elektronického doručenia, môže rozhodnúť o odklade účinkov elektronického doručenia do rozhodnutia vo veci samej, ak podnikateľovi hrozí vážna ujma a nevznikne tým ujma na právach iných osôb nadobudnutých v dobrej viere alebo poškodenie verejného záujmu prevyšujúce ujmu hroziacu podnikateľovi.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Archivácia účtovných dokladov v elektronickej podobe: problémy z praxe

V súvislosti s elektronizáciou účtovníctva sú časté otázky, napríklad či je potrebné uchovávať aj listinný originál dokladu. Odpovede na prípady z praxe prinieslo Finančné riaditeľstvo SR.

Zaručená konverzia dokumentov – zmeny od 1. 4. 2024

Zaručená konverzia umožňuje transformovať napr. listinný dokument do elektronického sveta so zachovaním jeho právnych účinkov. Od 1. 4. 2024 sa jej dotkli zmeny prijaté novelou vyhlášky.

Zabudnutý alebo zablokovaný BOK/KEP kód: čo robiť?

Ako si odblokovať prístupové/podpisové kódy na občianskom preukaze? Kedy ich možno odblokovať online a kedy je potrebné zájsť na políciu osobne?

Poštovné od 1. 7. 2024: zmeny v cenníku poštových služieb

Ako sa zmenia ceny zaslania listov, balíkov či za použitie poštových poukazov? Prehľad aktuálne platného aj nového cenníka.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky