Lex Ukrajina: znenie zákona upravuje ubytovanie aj zamestnanie Ukrajincov

Lex Ukrajina: znenie zákona upravuje ubytovanie aj zamestnanie Ukrajincov
Zdroj: Pixabay.com
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Balík opatrení prináša novinky tiež v daňových a odvodových povinnostiach občanov Ukrajiny či v pravidlách humanitárnej pomoci. Pozrite si prehľad zmien.

Parlament v utorok 22.3.2022 schválil vládny návrh zákona o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, známy aj pod názvom Lex Ukrajina. Uľahčiť má najmä situáciu spojenú s hromadným prílevom cudzincov, ktorí pred konfliktom na Ukrajine utekajú na územie Slovenska. Čo všetko zákon upravuje?

Ubytovanie Ukrajincov – finančný príspevok a ďalšie zmeny

Aktualizácia k 6.4.2022: Na základe nariadenia vlády schváleného 31.3.2022 budú vyplácané príspevky osobám - nepodnikateľom, ktorí poskytnú ubytovanie odídencom z Ukrajiny, vo výške 7 eur (vrátane DPH) / noc za ubytovanie osôb starších ako 15 rokov a za ubytovanie mladších ako 15 rokov, bude suma polovičná. Novela zákona o podpore cestovného ruchu zasa upravuje výšku príspevku pre podnikateľov, ktorí poskytnú ubytovanie odídencom, a to vo výške 7,70 eur / noc za ubytovanie osoby staršej ako 15 rokov a 3,85 eur / noc za osobu mladšiu ako 15 rokov. Príspevok bude poskytovaný za ubytovanie odídenca najdlhšie do 30. júna 2022. Zároveň je však potrebné, aby ubytovateľ uzavrel zmluvu s odídencom. Všetky podrobnosti žiadania o príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny približujeme v článku Príspevok za poskytovanie ubytovania odídencom: podmienky a postup žiadania.

Jedna z oblastí, ktorú zákon „Lex Ukrajina“ upravuje, je poskytovanie ubytovania odídencom z Ukrajiny. Fyzické a právnické osoby pôsobiace v cestovnom ruchu, budú mať nárok na príspevok za poskytnutie ubytovania vojnovým utečencom. Ide o kompenzáciu, ktorá bude týmto osobám poskytovaná vo výške 7 eur / noc (vrátane DPH) za ubytovanie osoby nad 15 rokov a 3,50 eur / noc (vrátane DPH) za ubytovanie osoby do 15 rokov. Maximálne však pôjde o sumu:

  • 500 eur mesačne za poskytnutie 1 izby,
  • 750 eur za poskytnutie 2 izieb,
  • 1 000 eur za 3 izby a 
  • 1 250 eur za 4 a viac izieb.

Zároveň sa v zákone uvádza, že príspevok za ubytovanie odídenca nebude považovaný za príjem na účely pomoci v hmotnej núdzi, aby sa predišlo negatívnemu dopadu súbehu týchto dvoch príjmov. Príspevok za poskytnutie ubytovania sa navyše nebude považovať za príjem osoby vykonávajúcej opatrovanie v rámci peňažného príspevku na opatrovanie.

Taktiež sa ustanovuje časová lehota z dôvodu riešenia dočasného útočiska pre utečencov z Ukrajiny, v rámci ktorej všetky udelené prechodné pobyty, trvalé pobyty alebo tolerované pobyty zostanú v platnosti, ak by sa ich časová platnosť skončila počas mimoriadnej situácie.

Zmeny v pravidlách zamestnávania občanov Ukrajiny

V rámci zákona sa upravuje oblasť zamestnávania Ukrajincov. Konkrétne sa štátnemu občanovi Ukrajiny umožní zamestnať na našom území už počas konania o udelení azylu. Taktiež títo občania alebo ich rodinní príslušníci budú môcť preukázať bezúhonnosť aj čestným vyhlásením, ak toto potrebujú preukázať na účely zamestnania sa ako pedagogický či odborný zamestnanec.

V prípade, ak občan tretej krajiny, ktorý ma udelený prechodný pobyt na účel zamestnania, chce zmeniť zamestnanie, je povinný nahlásiť to policajnému útvaru, ktorý následne žiada príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. Avšak vzhľadom na momentálne maximálne vyťaženie policajných útvarov môže o vydanie predmetného potvrdenia požiadať ÚPSVaR priamo zamestnávateľ, ktorý má záujem zamestnať občana tretej krajiny. Toto ustanovenie platí len do odvolania mimoriadnej situácie.

Ďalej sa ustanovuje, že bez potreby zmeny zákona o službách zamestnanosti sa umožňuje predĺžiť platnosť:

  • potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta,
  • potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu,
  • povolenia na zamestnanie.

Úprava odvodových a daňových povinností a ďalšie úľavy pre Ukrajincov

Prijatý zákon „Lex Ukrajina“ upravuje aj situáciu, kedy občania z Ukrajiny, ktorí na Slovensku podnikali ako SZČO, dostali povolávací rozkaz a museli odísť bojovať do svojej vlasti. Takýto Ukrajinec, ktorý je na Slovensku povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistený, si bude môcť prerušiť povinné sociálne poistenie počas obdobia, kedy sa z dôvodu konfliktu zdržiava na území Ukrajiny, konkrétne z dôvodu výkonu služby v ukrajinských ozbrojených silách. Nevznikne mu dlh a dané obdobie si bude môcť neskôr doplatiť, aby napríklad nestratil nárok na dôchodok.

Na druhej strane osoby, ktoré majú bydlisko na Ukrajine, no pre konflikt odišli na Slovensko a nie sú u nás zdravotne poistené, budú mať nárok na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Čo sa týka daňovej politiky, nová právna úprava stanovuje, že osoba s prideleným dočasným útočiskom nebude daňovníkom podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku. Zároveň takejto osobe nevznikne oznamovacia povinnosť k poplatku za komunálne odpady.

Vozidlá a jazdné súpravy registrované na Ukrajine zasa budú počas mimoriadnej situácie oslobodené od úhrady diaľničnej známky. Úľava podľa nového zákona sa bude týkať taktiež vozidiel, ktoré prevážajú humanitárnu pomoc počas tejto mimoriadnej situácie – budú oslobodené od úhrady mýta.

Aktualizácia k 29.3.2022: Prezidentka SR 28.3.2022 podpísala zákon Lex Ukrajina. Platiť začne, keď vyjde v Zbierke zákonov.

Účinnosť zákona sa ustanovuje dňom vyhlásenia. Musí ho však ešte podpísať prezidentka. Ak by sa tak neudialo, zákon sa vráti späť do parlamentu.

Zdroj: nrsr.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny aj v roku 2024

Vláda SR v stredu 6.12.2023 schválila predĺženie poskytovania príspevku za ubytovanie obyvateľov Ukrajiny, ktorí odišli pred vojnovým konfliktom. Ako sa menia sumy?

Ako často sa menili top zákony ovplyvňujúce podnikanie v roku 2022?

Takmer 4 novely kľúčových zákonov ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie bolo priemerne mesačne účinných v roku 2022. Ktoré zákony podliehali zmenám najviac?

Zmeny pre vydavateľov od 1. 8. 2022

Od augusta 2022 platí nový zákon o publikáciách, ktorý nahradil doposiaľ zastarané právne predpisy. Aké zmeny priniesol?

Zmeny v Zákonníku práce od 1. 11. 2022

Voľný výkon živnosti vo voľnom čase zamestnanca či otcovská dovolenka sú len dve spomedzi noviniek, ktoré s účinnosťou od 1. 11. 2022 prináša novela Zákonníka práce. Aké ďalšie zmeny zamestnancov čakajú?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky