Humanitárna pomoc na Ukrajinu: nezabudnite na colné vyhlásenie

Informácie o tom, ako postupovať pri poskytnutí humanitárnej pomoci na Ukrajinu, čo by mali vedieť právnické osoby, ktoré chcú pomôcť napr. svojimi výrobkami a vzor zoznamu prepravovaného tovaru.

Aktualizované 04.03.2022

Humanitárna pomoc na Ukrajinu môže od pondelka 28.2.2022 smerovať cez hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod, pracovisko nákladná doprava. Od 4.3.2022 môžu vozidlá do 3,5 tony k prestupu cez slovensko-ukrajinskú hranicu využívať aj hraničný priechod Ubľa - Malyj Bereznyj. 

Pre potreby kontroly ukrajinských colných orgánov je potrebné, aby organizácie pripravili súpis prepravovaného tovaru, ktorý je potrebný riadne precliť na Ukrajine. V záujme finančnej správy je, aby bol humanitárny tovar Ukrajine doručený čo najskôr a čo s najhladším priebehom.

Poskytnutie humanitárnej pomoci právnickou osobou – na čo nezabudnúť?

Vývoz humanitárnej pomoci nepodlieha množstevným obmedzeniam. Je však potrebné dodržiavať opatrenia, ktoré sa vzťahujú na určité tovary, ktorých vývoz podlieha zákazom alebo obmedzeniam ako napr. zbrane a strelivo či omamné látky a prekurzory. V prípade, ak humanitárna pomoc je poskytnutá priamo právnickou osobou, t.j. nejde o zbierku, (napr. stroje, dopravné prostriedky alebo  potraviny, resp. nápoje, ktoré daná spoločnosť vyrába), je potrebné zo strany vývozcu podať vývozné colné vyhlásenie, ktoré môže byť podané na ktorejkoľvek vnútrozemskej pobočke colného úradu. Finančná správa informuje, že vyhlásenie môže mať rôzne formy v závislosti od druhu tovaru:

  • pri preprave neobchodného tovaru (ide o tovar v osobnej batožine cestujúceho – malé množstvo tovaru prepravovaného osobnými vozidlami) postačuje podať ústne colné vyhlásenie. To znamená, že vývoz tovaru sa oznámi colným orgánom na hraničnom priechode a predloží sa k nemu čitateľný zoznam tovaru. Na zozname bude uvedený všetok vyvážaný tovar;
  • pri preprave obchodného tovaru (iný ako neobchodný, bez ohľadu na to, či ho prepravuje fyzická osoba, alebo právnická osoba, dobročinná alebo charitatívna organizácia, atď.) postačuje rovnako podať ústne colné vyhlásenie avšak iba vtedy, ak nepresahuje hodnotu 1 000 eur alebo nepresahuje čistú hmotnosť 1 000 kg.

Ak nie sú splnené podmienky na podanie ústneho colného vyhlásenia pri obchodnom tovare (to znamená, že hodnota bude nad 1 000 eur alebo čistá hmotnosť nad 1 000 kg), podáva sa výlučne elektronické vývozné colné vyhlásenie. Rovnako elektronické vyhlásenie je potrebné v prípade vývozu tovaru, ktorý je predmetom zákazov a obmedzení (napr. lieky, ďalekohľady, ochranné vesty a pod.). Potrebné sú aj povolenia na vývoz takéhoto tovaru.

Prečítajte si tiež

S cieľom vyhnúť sa komplikáciám priamo na hraničnom priechode finančná správa odporúča podať elektronické colné vyhlásenie na vnútrozemskej pobočke colného úradu. Celý proces podania colného vyhlásenia je možné urýchliť kontaktovaním akejkoľvek špedičnej organizácie, aby na základe splnomocnenia podala colné vyhlásenie. V každom prípade musí byť aj k takémuto colnému vyhláseniu predložený čitateľný zoznam tovaru.

Pravidlá pre zbierky vyvážané zo strany fyzických osôb

V prípade zbierok vyvážaných zo strany fyzických osôb je postačujúce predbežné colné vyhlásenie o výstupe. Ak bude mať organizácia, alebo fyzická osoba problémy s podaním colného vyhlásenia, finančná správa bude nápomocná a organizácie sa na ňu môžu obrátiť prostredníctvom call centra finančnej správy, ktoré funguje na čísle 048/4317222 . Colné call centrum je na voľbe č.5 a funguje v non- stop režime.

Zoznam prepravovaného tovaru – vzor pripravila finančná správa

Nad prepravou tovaru, ktorý má byť vyvezený na územie Ukrajiny je zo strany colných orgánov vykonávaný colný dohľad. Tovar musí byť stotožnený a skontrolovaný a k tomu je potrebné predložiť zoznam prepravovaného tovaru, ktorého predloženie je nevyhnutné na strane ukrajinských colných orgánov. Finančná správa pripravila informatívny vzor, aby celý proces organizáciám uľahčila. Dostupný bude okrem slovenčiny, aj v angličtine a ukrajinčine.

Prečítajte si tiež

Finančná správa zároveň informuje, že je vhodné, aby dopravné prostriedky, ktoré budú prepravovať humanitárnu pomoc, boli označené znakom červeného kríža.

Zdroj: Finančná správa SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Úhrada správneho poplatku finančnej správe: ako na to?

Aké sú možnosti úhrady správneho poplatku finančnej správe a kde nájsť platobné inštrukcie po odoslaní žiadosti, ktorá podlieha správnemu poplatku?

Index daňovej spoľahlivosti: zoznam firiem je už zverejnený

Kto v zozname (ne)bude, ako v ňom vyhľadávať a v akom prípade sa index daňovej spoľahlivosti prehodnotí?

Platenie daní kartou od roku 2023

Dane možno po novom platiť komfortnejšie. Finančná správa v spolupráci so Štátnou pokladnicou spustila online úhradu 15 druhov daní aj daňových nedoplatkov.

Registrácia daňového subjektu a pridelenie DIČ od 1.1.2023

Od 1. januára 2023 funguje zjednodušená registrácia a pridelenie daňového identifikačného čísla (DIČ) pre osoby zapísané v živnostenskom registri a obchodnom registri.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky