Zamestnávanie Ukrajincov: aké sú pravidlá a čo mení dočasné útočisko?

Zamestnávanie osôb z tretích krajín má na Slovensku svoje špecifiká. Čo treba vedieť pri zamestnávaní občanov Ukrajiny a ako celý proces zjednoduší štatút dočasného útočiska?

Aktualizácia k 24.3.2022: Parlament v utorok 22.3.2022 schválil tzv. zákon Lex Ukrajina. V rámci neho sa prijala zmena, ktorá počas mimoriadnej situácie umožňuje žiadateľom o azyl, ktorí sú štátnymi občanmi Ukrajiny, vrátane ich rodinných príslušníkov, vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu pred uplynutím 9 mesiacov od začatia konania o udelenie azylu. Ukrajinci sa taktiež môžu evidovať na úradoch práce a predĺžila sa aj platnosť potvrdenia o možnosti obsadenia pracovného miesta až do uplynutia dvoch mesiacov po skončení mimoriadnej situácie.

Rovnako ako mnohí Slováci odchádzajú pracovať do zahraničia, aj na Slovensku hľadajú pracovné príležitosti ľudia z iných krajín. S príchodom čoraz väčšieho počtu vojnových utečencov z Ukrajiny je však možné predpokladať, že vzrastie aj počet uchádzačov o zamestnanie z tejto krajiny. S akými špecifikami sa ale spája zamestnávanie cudzincov - osôb z tretích krajín (občanov štátov, ktoré nie sú členom EÚ / EHP a nejde ani o Švajčiarsku konfederáciu) a čo sa mení zavedením statusu dočasného útočiska?

Pravidlá zamestnávania osôb z tretích krajín

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR k 31. januáru 2022 evidovalo takmer 39 000 pracovnoprávnych vzťahov občanov z tretích krajín, čo predstavuje necelé 2 % všetkých zamestnaneckých vzťahov. Práve Ukrajinci podľa ministerstva tvoria dlhodobo takmer 50 % všetkých pracovníkov z tretích krajín. V januári tohto roka išlo približne o 19 300 Ukrajincov. Najčastejšie nachádzali uplatnenie ako vodiči nákladných automobilov a kamiónov, montážni pracovníci či pomocní pracovníci. „Medzi najpočetnejšie profesie patria aj lekári, ktorých pôsobí na Slovensku viac ako 350. Ďalšou skupinou sú rôzni remeselníci, pracovníci v stavebníctve, prípadne v strojárstve, počty ktorých sú už rádovo nižšie,“ informuje ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zamestnávanie osôb z tretích krajín sa v mnohých aspektoch líši od zamestnávania občana Slovenskej republiky (či občana členského štátu EÚ / EHP / Švajčiarskej konfederácie / ale aj štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má v SR udelený pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom EÚ - títo majú podľa informácií MPSVR SR rovnaké právne postavenie v právnych vzťahoch ako občan SR). Milan Kurota, CEO spoločnosti SlovakiaInvest Group, ktorá cudzincom pomáha v začiatkoch pobytu na Slovensku, uvádza, že ich zamestnávanie je veľmi komplexná tematika.

„V praxi ide o prienik imigračnej legislatívy, pri ktorej sa vyžaduje určitý súhlas z cudzineckej polície, a pracovnoprávnej legislatívy, kde súhlas dávajú úrady práce,“ vysvetľuje odborník. Čo sa týka imigračných povolení, najčastejšie podľa slov M. Kurotu ide o udelenie prechodného pobytu za účelom zamestnania, prechodný pobyt pod názvom modrá karta, trvalý pobyt a v určitých prípadoch môžu cudzinci pracovať aj s prechodným pobytom na iný účel, či dokonca bez pobytu. Jednou zo základných zásad však je, že skôr ako cudzinec podá žiadosť o udelenie prechodného pobytu, musí mať zamestnávateľa, resp. zabezpečené budúce pracovné miesto.

Postup žiadania o prechodný pobyt na účel zamestnania

„Štandardný spôsob je prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. V danom prípade si cudzinec vopred nájde zamestnávateľa, ktorý je povinný oznámiť miestne príslušnému úradu práce voľné pracovné miesto stanoveným spôsobom, a to minimálne 20 pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu,“ opisuje odborník. Následne si cudzinec podá žiadosť o udelenie prechodného pobytu. Urobiť tak môže na slovenskom zastupiteľskom úrade alebo aj na cudzineckej polícii. „Pri podaní žiadosti je potrebné doložiť všetky dokumenty, inak cudzinecká polícia žiadosť neprijme. V praxi to preto často vyzerá tak, že cudzinecká polícia skúma podrobne všetky dokumenty a ak v nich nájde aj minimálnu chybu, napríklad preklep v preklade, žiadosť neprijme.“

Odborník ďalej vysvetľuje, že k žiadosti je okrem dvoch fotografií potrebné doložiť doklady nie staršie ako 90 dní, ktoré potvrdzujú:

  • účel pobytu - pri zamestnaní je to buď písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, alebo pracovná zmluva,
  • bezúhonnosť, teda výpis z registra trestov s apostilou (overením podpisu a pečiatky na listine),
  • finančné zabezpečenie pobytu - v prípade zamestnania je to buď potvrdenie zamestnávateľa o výške dohodnutej mzdy, alebo potvrdenie o zostatku na účte, pričom v obidvoch prípadoch to musí byť suma aspoň vo výške dvanásťnásobku životného minima, čo do konca júna 2022 predstavuje 218,06 x 12=2 616,72 €,
  • zabezpečenie ubytovania.
Prečítajte si tiež

Niekedy môže byť potrebné doložiť aj ďalšie dokumenty. Polícia ich potom posiela na úrad práce, ktorý má vydať potvrdenie, že danú pozíciu je možné obsadiť cudzincom. „Často je žiadosť zamietnutá pre chybu samotného cudzinca a jeho zamestnávateľa, keď napríklad podá žiadosť o pobyt skôr ako po uplynutí 20 pracovných dní. Alebo sa pozícia volá inak v pracovnej zmluve a inak v nahláške. Prípadne ide o regulované povolanie a cudzinec naň nespĺňa požiadavky,“ uvádza M. Kurota. O žiadosti polícia rozhodne do 90 dní a pobyt je väčšinou pridelený na obdobie dvoch rokov.

Článok pokračuje pod reklamou

Ďalšie spôsoby zamestnávania a udelenia pobytu osobám z tretích krajín

Ak sa cudzinec chystá na Slovensku vykonávať vysokokvalifikované zamestnanie, na výkon ktorého sa vyžaduje vyššia odborná kvalifikácia preukázaná dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, potrebuje získať prechodný pobyt na účel vysokokvalifikovaného zamestnania (modrá karta). CEO SlovakiaInvest Group uvádza, že výška mzdy musí byť vtedy dohodnutá vo výške najmenej 1,5 násobku priemernej mesačnej mzdy na danej pozícii v predchádzajúcom roku. „Lehota na rozhodnutie je 30 dní, modrú kartu udeľuje cudzinecká polícia na štyri roky a nahlášku je potrebné mať aspoň 15 pracovných dní pred podaním žiadosti,“ vysvetľuje odborník. K žiadosti o modrú kartu sa prikladá pracovná zmluva alebo prísľub na zamestnaniedoklad potvrdzujúci vyššiu odbornú kvalifikáciu na výkon daného zamestnania. Odborník uvádza, že hlavnou komplikáciou je to, že pred podaním žiadosti je potrebné uznať diplom cudzinca ako rovnocenný slovenskému diplomu, čo v praxi môže trvať aj niekoľko mesiacov.

Prečítajte si tiež

Ďalšou možnosťou žiadania o pobyt je účel výkonu zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v okrese s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 %. Musí pritom ísť o zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 30 % štátnych príslušníkov tretej krajiny z celkového počtu zamestnancov. „Daný spôsob zamestnávania má niekoľko výhod, napríklad úrady práce vydávajú potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce a lehota na rozhodnutie je 30 dní od doručenia daného potvrdenia z úradu práce na políciu,“ uvádza M. Kurota.

MPSVR SR zasa uvádza možnosť pracovať za účelom sezónnej práce. Vtedy cudzinec potrebuje povolenie na sezónne zamestnanie, ak má trvať menej ako 90 dní alebo udelený prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania, ak má trvať viac ako 90, no najviac 180 dní. Ministerstvo uvádza, že o udelenie povolenia na zamestnanie možno požiadať úrad práce, v územnom obvode ktorého bude cudzinec vykonávať prácu na predpísanom formulári. Žiadosť môže podať aj budúci zamestnávateľ. K žiadosti je potrebné doložiť okrem iného kópiu pracovnej zmluvy/prísľubu na zamestnanie a úradne overený doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní, v úradnom preklade do slovenského jazyka.

M. Kurota tiež informuje, že od apríla 2022 bude možnosť zamestnať cudzinca aj na základe národného víza, a to takého, ktorý je absolventom:

  • vysokoškolského štúdia druhého stupňa vysokej školy v SR alebo v ČR,
  • jednej z top 500 univerzít na svete, alebo
  • vysokoškolského štúdia druhého alebo tretieho stupňa vysokej školy a bude zamestnaný na vybranej pozícii, medzi ktorými sú väčšinou riadiaci pracovníci, IT špecialisti, lekári a iní špecialisti.
Prečítajte si tiež

Čo sa týka oznamovacích povinností zamestnávateľov, odborník hovorí o hlásení úradu práce nástup cudzinca do práce, a to do 7 pracovných dní. Nenastúpenie aj skončenie je potrebné hlásiť na úrad práce (tiež 7 pracovných dní) a na cudzineckú políciu (3 pracovné dni). „Pri hláseniach na úrady práce sa väčšinou používa tzv. informačná karta.“

Dočasné útočisko odídencov z Ukrajiny uľahčí ich zamestnávanie

Situáciu v súvislosti s vojnovými utečencami z Ukrajiny a ich zamestnávaním má uľahčiť novo prijatý štatút dočasného útočiska, ktorý schválila Vláda SR na mimoriadnom online rokovaní 28.2.2022. MPSVR SR uvádza, že podľa zákona o azyle sa osobám utekajúcim pred vojnou po požiadaní udeľuje dočasné útočisko, na základe ktorého získajú doklad o tolerovanom pobyte s označením odídenec. To dáva možnosť zamestnávateľom odídenca zamestnať bez povolenia na zamestnanie. Nie je potrebné ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta.

Prečítajte si tiež

Zamestnávatelia takto môžu zamestnávať odídencov z Ukrajiny na pracovnú zmluvu alebo formou dohody. Ako uvádza M. Kurota, drvivá väčšina cudzincov totiž na dohodu nemôže pracovať. Môžu len takí, ktorí nepotrebujú potvrdenie ani povolenie z úradu práce. Odborník uvádza, že väčšinou ide o cudzincov s trvalým pobytom či s prechodným pobytom na účel zlúčenia rodiny po 12 mesiacoch. Teraz sú jednou zo skupín cudzincov, ktorí môžu pracovať na dohodu, aj tí, ktorým sa poskytne dočasné útočisko. Pravidlá toho, na akú dohodu budú pracovať, sa už nijak nelíšia od takého zamestnávania Slovákov.

Ministerstvo práce upozorňuje, že ak danej osobe bolo udelené dočasné útočisko, zamestnávateľ má povinnosť formou informačnej karty oznámiť príslušnému úradu práce údaje o zamestnaní takejto osoby. Platí to pri vzniku aj ukončení zamestnania. „K informačnej karte doloží aj kópiu pracovnoprávneho vzťahu a kópiu dokladu o tolerovanom pobyte na území SR s označením odídenec. Lehota tejto oznamovacej povinnosti je 7 pracovných dní od nástupu do zamestnania alebo po ukončení pracovného vzťahu.“

Prečítajte si tiež

CEO spoločnosti SlovakiaInvest Group uvádza, že lehota na udelenie tolerovaného pobytu (dočasného útočiska) je 30 dní, no v praxi ho v momentálnej situácii vydávajú na cudzineckej polícii na počkanie. Odborník ďalej vysvetľuje, že o tolerovaný pobyt môže cudzinec požiadať aj na hraniciach, tam však rozhodnutie nevydávajú ihneď. „Občan Ukrajiny ide na políciu, požiada o dočasné útočisko, dostane ho na počkanie, a potom na jeho základe ho slovenský zamestnávateľ bude môcť veľmi jednoducho zamestnať.“

Netreba ale zabudnúť, že štatút dočasného útočiska nedostane každý. Nevzťahuje sa totiž na Ukrajincov, ktorí majú u nás trvalý či prechodný pobyt, žiadateľov o azyl či ľudí, ktorí azyl alebo doplnkovú ochranu už získali.

O voľných pracovných miestach sa cudzinci dozvedajú na portáli ministerstva práce

Zamestnávatelia môžu svoje pracovné ponuky uverejňovať aj na portáli voľných pracovných miest sluzbyzamestnanosti.gov.sk. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny informuje, že zabezpečuje preklad ponúk do ukrajinského jazyka, aby mali odídenci z Ukrajiny možnosť dostať sa čo najrýchlejšie k relevantným informáciám a vhodným pracovným ponukám podľa ich odborných vedomostí a spôsobilostí. K 10.3.2022 ministerstvo eviduje viac ako 82 000 voľných pracovných miest od vyše 6 500 zamestnávateľov. „K týmto pracovným miestam majú rovnaký prístup občania SR, ako aj odídenci z Ukrajiny, pokiaľ spĺňajú kritériá a požiadavky na vykonávanie danej pozície, ktoré požaduje  zamestnávateľ.“

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Národné víza v záujme SR: kto ich potrebuje a ako ich vybaviť?

Aké víza potrebuje zamestnanec z tretej krajiny a čo ak s ním prichádza aj rodina? Kedy sa (ne)vyžaduje vysokoškolský diplom a ako dlho národné vízum platí? Podstatné informácie v kocke.

Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Zákon o pobyte cudzincov na Slovensku: zmeny od 15.7.2024

Širšie možnosti pri udeľovaní národných víz, prísnejšie podmienky zmeny účelu pobytu aj zmeny pri uznávaní odbornej kvalifikácie. Prehľad navrhovaných noviniek pri zamestnávaní cudzincov z tretích krajín.

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky