Príspevok za poskytovanie ubytovania odídencom: podmienky a postup žiadania

Výška príspevku za ubytovanie odídencov z Ukrajiny aj postup a podmienky žiadania sú pri podnikateľoch iné ako pri nepodnikateľoch (napr. vlastníkoch bytov). Čo všetko treba vedieť?

Aktualizácia k 24.9.2022: Od 1.10.2022 sa menia sumy príspevku za ubytovanie odídenca (v prípade súkromných ubytovateľov - nepodnikateľov) a predlžuje sa aj doba, za ktorú budú poskytované. Podrobnejšie informácie približujeme v článku Príspevok za ubytovanie odídenca: zmeny od 1.10.2022.

Aktualizácia k 21.6.2022: Vláda SR vo štvrtok 16.6.2022 schválila zmenu v poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca. Za ubytovanie v nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie (byt, rodinný dom) bude nepodnikateľom poskytnutý príspevok vo výške: 

 • 8 eur / noc, ak je ubytovaný odídenec fyzickou osobou, ktorá dovŕšila 15 rokov,
 • 4 eurá / noc, ak je ubytovaný odídenec fyzickou osobou, ktorá nedovŕšila 15 rokov.

Taktiež vláda schválila súhrnné sumy príspevkov, ktoré môžu majitelia nehnuteľností dostať mesačne:

 • ak má nehnuteľnosť jednu obytnú miestnosť a súhrnná suma príspevkov by presiahla 570 eur čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 570 eur za kalendárny mesiac,
 • ak má nehnuteľnosť dve obytné miestnosti a súhrnná suma príspevkov by presiahla 860 eur čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 860 eur za kalendárny mesiac,
 • tri obytné miestnosti a súhrnná suma príspevkov by presiahla 1 140 eur čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 1 140 eur za kalendárny mesiac, 
 • štyri a viac obytných miestností a súhrnná suma príspevkov by presiahla 1 430 eur čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 1 430 eur za kalendárny mesiac.

Ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie (ale nepodnikaju v oblasti ubytovacích služieb) a obce a vyšie územné celky (ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie), dostanú príspevok vo výške:

 • 12 eur / noc za ubytovanie odídenca, ktorý je fyzickou osobou a dovŕšil vek 15 rokov,
 • 6 eur / noc za ubytovanie odídenca, ktorý je fyzickou osobou a nedovŕšil vek 15 rokov.

Podnikatelia, ktorí poskytujú ubytovanie odídencom bezodplatne (napríklad v hoteli alebo penzióne, ktorý spravujú), dostanú príspevok v nasledovnej výške:

 • 22 eur / noc za ubytovanie odídenca, ktorý je fyzickou osobou a dovŕšil vek 15 rokov,
 • 11 eur / noc za ubytovanie odídenca, ktorý je fyzickou osobou a nedovŕšil vek 15 rokov.

Príspevky budú poskytované najdlhšie za ubytovanie poskytnuté do 30. septembra 2022.

Zároveň sa zrušuje pôvodné nariadenie vlády SR č. 99/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca. Náležitosti zmlúv o poskytnutí ubytovania zostávajú rovnaké, avšak už neobsahujú neaktuálne ustanovenie o počte nocí do dňa uzavretia zmluvy. Nakoľko sa náležitosti zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi nemenia, nie je v súvislosti s prijatím nového nariadenia vlády nevyhnutné uzatvárať nové zmluvy namiesto už uzatvorených.

Novela zákona o azyle účinná od 30.3.2022 okrem iného upravuje poskytovanie príspevkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny. O príspevky môžu žiadať podnikatelia aj nepodnikatelia, avšak podmienky aj sumy príspevkov sa líšia.

Príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny pre nepodnikateľov

Podrobnosti vyplácania príspevku za poskytnutie ubytovania osobám so štatútom dočasného útočiska, upravuje v prípade nepodnikateľov nariadenie vlády účinné od 31.3.2022. Na príspevok majú nárok tie osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia, čiže:

 • vlastníci bytov a rodinných domov,
 • ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie (nepodnikateľské subjekty),
 • obce a vyššie územné celky (ak ubytovanie poskytujú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom rozpočtovej / príspevkovej organizácie).

Ministerstvo vnútra na svojej webovej stránke uvádza, že štátne účelové zariadenia sú zo schémy podpory vyňaté. Podľa zákona o azyle sa štátnej rozpočtovej a štátnej príspevkovej organizácii príspevok neposkytuje. Náklady, ktoré im vzniknú, budú riešiť v rámci svojho zriaďovateľa.

Výška príspevkov za poskytnutie ubytovania odídencom je v prípade nepodnikateľov nasledovná:

 • 7 eur (vrátane DPH) / noc za ubytovanie osôb starších ako 15 rokov a
 • 3,50 eur (vrátane DPH) / noc za ubytovanie osôb mladších ako 15 rokov.

Podmienky žiadania o poskytnutie príspevku za ubytovanie odídenca v prípade nepodnikateľov

Ak chce ubytovateľ vojnových utečencov získať príspevok, musí byť uzavretá zmluva medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Túto zmluvu potom prenajímateľ predloží obci spolu s výkazom o počte nocí, počas ktorých odídencovi poskytoval ubytovanie. Musí tak urobiť do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca. Prvý výkaz je však potrebné podať už do 7.4.2022. Obec potom zosumarizuje všetky výkazy od prenajímateľov, spracuje ich do jednotného prehľadu a pošle do 15. dňa v kalendárnom mesiaci ministerstvu vnútra. To obci poukáže príslušnú sumu do konca kalendárneho mesiaca. Obec potom vyplatí príspevky prenajímateľom na účet v banke alebo v hotovosti, a to do 5 pracovných dní od prijatia prostriedkov od ministerstva.

Obsah zmluvy medzi prenajímateľom (nepodnikateľom) a odídencom

Vzor zmluvy medzi prenajímateľom a odídencom je zverejnený v slovenskom a ukrajinskom jazyku na webovom sídle Ministerstva vnútra SR a na webovom sídle ua.gov.sk.

Zmluva má obsahovať nasledovné náležitosti:

 • identifikačné údaje oprávnenej osoby, ktorá vlastní nehnuteľnosť alebo identifikačné údaje ďalšej oprávnenej osoby, ktorá vlastní alebo spravuje nehnuteľnosť,
 • identifikačné údaje odídenca alebo odídencov, ktorým sa poskytuje ubytovanie,
 • označenie nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa poskytuje ubytovanie odídencovi,
 • počet obytných miestností nehnuteľnosti alebo celkovú ubytovaciu kapacitu nehnuteľnosti,
 • práva a povinnosti zmluvných strán,
 • dohodnutú dobu ubytovania,
 • počet nocí ubytovania odídenca do dňa uzatvorenia zmluvy, ak sa zmluva uzatvorila až po začatí poskytovania ubytovania odídencovi,
 • číslo účtu v tvare IBAN oprávnenej osoby v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa jej poskytne príspevok, ak má takýto účet zriadený,
 • vyhlásenie oprávnenej osoby o bezodplatnosti poskytovaného ubytovania,
 • vyhlásenie oprávnenej osoby, že ide o nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie, ktorá spĺňa minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu, alebo že ide o nehnuteľnosť, ktorá spĺňa požiadavky na ubytovacie zariadenia podľa osobitného predpisu,
 • vyhlásenie oprávnenej osoby, že sa na ňu nevzťahujú obmedzenia poskytovania príspevku podľa § 36a ods. 2 šiestej vety a siedmej vety zákona,
 • vyhlásenie odídenca, že sa mu neposkytuje ubytovanie v azylovom zariadení,
 • vyhlásenie odídenca o tom, že berie na vedomie, že sa na neho vzťahuje povinnosť podľa § 36a ods. 2 piatej vety zákona,
 • dátum uzavretia zmluvy,
 • podpisy zmluvných strán.  
Článok pokračuje pod reklamou

Zároveň je potrebné priložiť nasledovné prílohy:

 • čestné vyhlásenie oprávnenej osoby, že nájom nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa poskytuje ubytovanie odídencovi, nezanikol po vyhlásení mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s konfliktom na Ukrajine výpoveďou prenajímateľa alebo odstúpením prenajímateľa od zmluvy,
 • alebo čestné vyhlásenie oprávnenej osoby, že výpoveď / odstúpenie od zmluvy o nájme nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa poskytuje ubytovanie odídencovi, po vyhlásení mimoriadnej situácie je v súlade so zákonom a nedošlo pri výpovedi alebo odstúpení od zmluvy k porušeniu dobrých mravov a tento nájom nezanikol výpoveďou prenajímateľa podľa zákona o krátkodobom nájme bytu,
 • kópia dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“ alebo s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“.

Príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny pre podnikateľov

Na príspevok za poskytnutie ubytovania odídencom z Ukrajiny majú nárok aj podnikateľské subjekty, teda aj hotely či penzióny. Riadia sa však schémou upravenou v novele zákona o podpore cestovného ruchu, ktorá je v „rukách“ ministerstva dopravy. Podrobnosti upravuje nariadenie vlády účinné od 31.3.2022.

Podľa tohto nariadenia sa príspevok za ubytovanie poskytuje podnikateľom vo výške:

 • 7,70 eur / noc za ubytovanie fyzickej osoby (odídenca) staršej ako 15 rokov,
 • 3,85 eur / noc za ubytovanie fyzickej osoby (odídenca) mladšej ako 15 rokov.

Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie má obsahovať najmä:

 • identifikačné údaje zmluvných strán,
 • predmet zmluvy,
 • výšku a spôsob poskytnutia príspevku za ubytovanie,
 • podmienky poskytnutia príspevku za ubytovanie,
 • vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
 • dôvody a spôsob ukončenia zmluvy.

Prílohou zmluvy o poskytnutí príspevku za ubytovanie je:

 • vzor záznamu o ubytovaní,
 • vzor žiadosti o poskytnutí príspevku za ubytovanie,
 • čestné vyhlásenie osoby poskytujúcej ubytovanie, že nepoberá príspevok za ubytovanie podľa osobitného predpisu.

Vzor zmluvy je zverejnený na webe Ministerstva dopravy a výstavby SR. Tam sa tiež uvádza podrobný postup žiadania o príspevok:

 • Vytlačiť zmluvu s vyplnenými údajmi je potrebné 6-krát a podpísané ich treba odoslať poštou alebo doručiť na ministerstvo. Pre doručenie ministerstvo žiada označiť obálku heslom „LEX UKRAJINA“.
 • Po podpise oboma zmluvnými stranami a zverejnení v Centrálnom registri zmlúv (o čom bude žiadateľ ministerstvom informovaný), môže podnikateľ predložiť svoje žiadosti.
 • O príspevok možno žiadať predložením 3 dokumentov: žiadosti, záznamu o ubytovaní a čestného prehlásenia, a to poštou alebo osobne. Všetky dokumenty ministerstvo odporúča zasielať v jednej obálke spoločne.

Záznam o ubytovaní má obsahovať aj:

 • číslo pasu (resp. potvrdenie o udelení tolerovaného pobytu či iný identifikačný údaj – ak nie je k dispozícii, toto políčko zostáva prázdne),
 • doklad o pobyte SR / EÚ číslo,
 • dátum účinnosti dokladu.
Prečítajte si tiež

Čo sa týka žiadosti o príspevok, ak záznam o ubytovaní tvorí viac strán, v žiadosti je potrebné uviesť cenu celkom za všetky záznamy (hárky) za 1 mesiac. A čestné prehlásenie je potrebné predkladať mesačne s každou žiadosťou. Vzory všetkých dokumentov sú na stránke ministerstva dopravy.

Dokedy bude príspevok vyplácaný?

Príspevok za ubytovanie sa v oboch prípadoch (aj pri nepodnikateľoch, aj pri podnikateľoch), poskytuje najdlhšie do 30.6.2022.

Zdroj: mindop.sk, minv.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny aj v roku 2024

Vláda SR v stredu 6.12.2023 schválila predĺženie poskytovania príspevku za ubytovanie obyvateľov Ukrajiny, ktorí odišli pred vojnovým konfliktom. Ako sa menia sumy?

Dotácie na fotovoltiku pre firmy v roku 2023: podrobnosti o výzve

Kto (ne)môže žiadať o nenávratný príspevok na inštaláciu fotovoltických panelov do firmy? Čo všetko treba vybaviť ešte pred podaním žiadosti a na čo nezabudnúť?

Novela zákona o službách zamestnanosti: novinky od 1.1.2023

Flexibilnejšia evidencia uchádzačov o zamestnanie, zmeny v rámci chránených dielní či pri zamestnávaní cudzincov. Čo prinesú nové opatrenia na udržanie zamestnanosti a tvorbu pracovných miest?

Dotácie na fotovoltiku pre firmy: SIEA spúšťa výzvu pre podnikateľov

Kto a v akej výške môže získať finančné prostriedky na inštaláciu fotovoltických panelov, aké sú podmienky a dokedy možno žiadať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky