Aké údaje musí obsahovať firemný web?

Aké informácie je podnikateľ povinný zverejňovať na svojom webe? Aké pokuty hrozia? Prinášame prehľad povinne zverejňovaných údajov na webovej stránke podnikateľa.

Takmer každý podnikateľ využíva pri svojej podnikateľskej činnosti webovú stránku, no nie každý vie, že s jej prevádzkovaním sú spojené legislatívne povinnosti zverejňovania údajov na firemnej webovej stránke.

Rozsah povinne uverejňovaných údajov na webovej stránke podnikateľa je upravený nielen v Obchodnom zákonníku (zákon č. 513/1991 Z. z.), ale aj v niekoľkých ďalších zákonoch, a to zákone o elektronickom obchode (zákon č. 22/2004 Z. z.) a aj zákone o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (zákon č. 102/2014 Z. z.).

Povinné údaje na firemnom webe podľa Obchodného zákonníka

Každý podnikateľ, teda aj ten, kto neprevádzkuje elektronický obchod, ale má zriadené webové sídlo, musí na ňom v zmysle Obchodného zákonníka uverejňovať tieto údaje:

 1. obchodné meno,
 2. sídlo alebo miesto podnikania,
 3. právnu formu právnickej spoločnosti,
 4. identifikačné číslo, ak ho má pridelené,
 5. označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal a číslo zápisu,
 6. v prípade, ak uvádzate aj rozsah základného imania, musíte uviesť aj rozsah, v akom bolo imanie splatené,
 7. zahraničné osoby sú povinné uvádzať aj údaj o zápise podniku alebo organizačnej zložky podniku do obchodného registra.

Tieto údaje by mali byť pre návštevníka webovej stránky ľahko dostupné. Obchodný zákonník neupravuje, kde by sa mali tieto údaje nachádzať. Častokrát sa uverejňujú v záložke „O nás“ alebo „Kontakt“ prípadne v päte úvodnej webovej stránky.

Príklad na správne uverejnenie povinných údajov fyzickej osoby – podnikateľa, tzv. živnostníka:

Obchodné meno: Milan Malý,
Miesto podnikania: Okružná 18, 810 01 Bratislava,
IČO: 11 111 111,
Zapísaný v: Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava I,
Číslo živnostenského registra: 111-11111.

Príklad na správne uverejnenie povinných údajov právnickej osoby:

Obchodné meno: A, s.r.o.,
Sídlo: Okružná 18, 810 01 Bratislava,
IČO: 11 111 111,
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č.: 11111/B,
Základné imanie: 5 000 eur, rozsah splatenia: 5 000 eur*

* údaj, o základnom imanií nie je povinný, ale v prípade uverenia základného imania je povinnosť uviesť rozsah splatenia základného imania

Povinné údaje v e-shope podľa zákona o elektronickom obchode

Ďalšie povinné údaje, ktoré je podnikateľ povinný zverejňovať na svojom webovom sídle, sú upravené v zákone o elektronickom obchode. Tieto údaje sa však týkajú iba tých podnikateľov, ktorí prevádzkujú e-shop. Konkrétne ide o:

 1. daňové identifikačné číslo, ak je platiteľom DPH,
 2. adresu elektronickej pošty a telefónne číslo,
 3. názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu (tým je spravidla Slovenská obchodná inšpekcia).

Zákon o elektronickom obchode ukladá povinnosť zverejňovať aj obchodné meno, sídlo, resp. miesto podnikania, označenie registra, ktorý ho zapísal a číslo zápisu. Povinnosť uverejňovať tieto údaje však vyplýva aj z Obchodného zákonníka, a to pre všetkých podnikateľov, teda nielen tých, na ktorých sa vzťahuje zákon o elektronickom obchode.

Príklad na správne uvedenie údajov podľa zákona o elektronickom obchode:

Obchodné meno: A, s.r.o.,
Sídlo: Okružná 18, 810 01 Bratislava,
IČO: 11 111 111,
DIČ: 1111111111,
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č.: 11111/B,
E:mail: a, [email protected]
Tel. č.: 0911 111 111.
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Bratislavský kraj. Bajkalská 21/A. P.O. Box 5. 820 07 Bratislava 27. E-mail: [email protected].

Povinné informácie podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách na diaľku

Predaj tovaru, resp. poskytovanie služieb cez internet má svoje špecifiká, ktoré sú upravené v zákone o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku. Ten upravuje, aké informácie je predávajúci povinný poskytnúť spotrebiteľovi, a to ešte pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku.

Vzhľadom na tento okamih, predávajúci by mal tieto informácie uviesť (a spravidla aj uvádza) už na samotnej webovej stránke. Konkrétne by predávajúci mal spotrebiteľa informovať o:

 • hlavných vlastnostiach tovaru a charaktere služby,
 • obchodnom mene a sídle, resp. miesta podnikania predávajúceho,
 • telefónnom čísle a ďalších údajoch, ktoré sú dôležité na kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adrese elektronickej pošty a čísla faxu, ak ich má,
 • celkovej cene tovaru alebo služby, vrátane dane, nákladoch na dopravu, poštovného,
 • cene za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou,
 • platobných podmienkach, dodacích podmienkach, lehote na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby,
 • postupe uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností alebo podnetov spotrebiteľov,
 • práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní tohto práva. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy.
 • tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,
 • prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas,
 • tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne o okolnostiach, za ktorých stráca právo odstúpiť od zmluvy,
 • zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby,
 • existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej podľa prísnejších zásad, ak ju predávajúci poskytuje, ako aj o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných spotrebiteľom po predaji tovaru alebo poskytovaní služby, ak sa taká pomoc poskytuje,
 • kódexoch správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť,
 • dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu na dobu neurčitú alebo zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy,
 • minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva takýto záväzok,
 • povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,
 • funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné,
 • kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné, 
 • o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov. Predávajúci je povinný uviesť na webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
 • najneskôr v okamihu začatia postupu vytvárania objednávky informácie o prípadných obmedzeniach dodávky tovaru, ako aj informácie o spôsoboch platby, ktoré je možné použiť na úhradu za tovar alebo služby.

Opätovne, ani zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku neupravuje, kde by sa mali tieto informácie nachádzať. Jedinou podmienkou je, aby tieto informácie boli spotrebiteľovi dané jasne, zrozumiteľne a ešte pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku. Najčastejšie sú tieto informácie uvedené priamo  v obchodných podmienkach.

Článok pokračuje pod reklamou

Ďalšie povinné údaje

Okrem týchto povinných údajoch však existuje aj rada ďalších osobitných predpisov regulujúcich podnikanie v určitých odvetviach, ktoré môžu stanoviť povinné informácie v tom-ktorom odvetví. Napr. podnikateľ podnikajúci v oblasti predaja liehovín je povinný informovať o zákaze predaja tohto druhu tovaru osobám mladším ako 18 rokov.

Čo hrozí, ak podnikateľ na firemnom webe nemá požadované údaje

Za porušenie povinnosti zverejniť údaje na webovej stránke podľa Obchodného zákonníka hrozí pokuta do výšky 3 310 eur. Sankcie sú upravené aj v zákone o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku (teda napr. v prípade e-shopov) za porušenie povinnosti informovania spotrebiteľa. 

V prípade, ak predávajúci poruší svoju povinnosť a neinformuje spotrebiteľa o skutočnostiach uvedených vyššie (s výnimkou poslednej zo zoznamu), uloží mu orgán dohľadu pokutu od 100 do 5 000 eur. Za porušenie poslednej informačnej povinnosti zo zoznamu uvedeného vyššie uloží orgán dohľadu podnikateľovi pokutu od 1 000 do 33 000 eur.

Aké ďalšie informácie je vhodné uviesť na webovej stránke?

Okrem vyššie uvedených informácií, ktoré musí podnikateľ zverejniť na svojom webovom sídle, je vhodné uviesť aj ďalšie informácie, ktoré však už zákony nevyžadujú, ale ich zverejnenie na webovej stránke má pozitívny dopad. Napr. informácie o spoločnosti, o jej histórii alebo o predmete podnikania posilnia dôveryhodnosť samotného podnikateľa.

Taktiež je vhodné na webovej stránke uviesť aj iné údaje, ako napr. prevádzkovú dobu alebo číslo účtu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1. 7. 2024 – prehľad zmien

Parlament schválil nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny prinesie pre spotrebiteľov a obchodníkov vrátane e-shopov? Pripravili sme stručný prehľad tých najdôležitejších zmien.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky