Podnikatelia, ktorí dovezú zo zahraničia tovar v obale, sa musia registrovať na ministerstve

Podnikatelia by si mali vopred premyslieť, či nejaký tovar kúpia v zahraničí alebo nie. Ak áno, pravdepodobne sa budú musieť predtým registrovať na ministerstve. Aj toto je jedna z povinností nového zákona o odpadoch.

Novelou zákona o odpadoch s účinnosťou od roku 2018 dochádza k zrušeniu niektorých povinností pre malých podnikateľov považovaných za výrobcov obalov. Viac si o týchto zmenách môžete prečítať v článku Novela zákona o odpadoch od roku 2018 sa týka aj bežných podnikateľov.

Nový zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) priniesol pre podnikateľov množstvo noviniek. V článku Ak si chce podnikateľ vytlačiť reklamný leták, musí sa registrovať na ministerstve ste sa mohli dočítať o tom, aké povinnosti sa vzťahujú na podnikateľa vtedy, ak si chce sám vytlačiť (a za určitých okolností aj vtedy, ak si túto tlač objedná inde) reklamné letáky, brožúry, katalógy a iné propagačné materiály. V článku Ak podnikateľ dáva zákazníkom na tovar sáčky, musí byť od 1.7.2016 registrovaný na ministerstve ste sa mohli zase dozvedieť o tom, aké povinnosti si musí splniť ten podnikateľ, ktorý balí tovar zákazníkom do škatúľ, dáva zákazníkom na tovar sáčky alebo balí tovar do obalov iným spôsobom. V tomto článku upozorníme na nové povinnosti aj tých podnikateľov, ktorí si dovezú tovar v obaloch zo zahraničia na Slovensko, či už za účelom ďalšieho predaja alebo na vlastnú spotrebu.

Podnikateľ nakupujúci tovar zo zahraničia sa stáva „výrobcom obalov“

Podľa zákona o odpadoch je považovaný za tzv. „výrobcu obalov“ fyzická osoba – podnikateľ (napríklad živnostník) alebo právnická osoba (napríklad s.r.o.), ktorá:

  1. používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh tento tovar pod svojou obchodnou značkou (napríklad pekáreň, ktorá vyrába koláče a balí ich do plastových obalov pod svojím vlastným menom),
  2. je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh (napríklad hypermarket, ktorý si dá vyrobiť koláče v pekárni, ktorá ich zabalí do plastových obalov pod menom hypermarketu),
  3. uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako podľa bodu 1 a 2 (napríklad podnikateľ, ktorý si zo zahraničia objedná alebo dovezie na Slovensko tovar zabalený v akomkoľvek obale a ďalej ho predáva alebo používa na vlastné potreby v rámci svojej podnikateľskej činnosti),
  4. ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru (napríklad podnikateľ, ktorý prevádzkuje potraviny, v ktorých ponúka zákazníkom sáčky na zabalenie pečiva, ovocia a zeleniny),
  5. ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho časti alebo na naplnenie distribuovaným tovarom (napríklad podnikateľ, ktorý balí zákazníkom lahôdkové výroby do téglikov), alebo
  6. uvádza na trh obaly s výnimkou osoby, ktorá dodáva nepoužité prázdne obaly osobám uvedeným v bode 1, 2, 3, 4 alebo 5 alebo osobe, ktorá balí alebo plní tovar pre osobu podľa bodu 2 (tzn. že výrobcom obalov nie je ten, kto vyrobí sáčok, téglik, škatuľu, igelitovú tašku, papierové vrecko a iné obaly a nepoužité ich predáva ďalej).

V tomto článku sa budeme venovať tým podnikateľom, ktorí sú vo vyššie uvedenej definícii výrobcu obalov uvedení v treťom bode. Ako sa presvedčíme, výrobcom obalu z tohto dôvodu môže byť prakticky ktorýkoľvek podnikateľ, ktorý si nejaký tovar v obale zo zahraničia objedná alebo dovezie bez ohľadu na to, či ho bude predávať ďalej alebo ho použije pre vlastnú spotrebu . Vo vyššie uvedenej definícii je ešte dôležité vysvetliť si, čo je to obal a čo sa rozumie uvedením obalu na trh. Podľa zákona o odpadoch je obalom výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe č. 7 zákona o odpadoch (tieto kritériá bližšie popisujeme v článku Výrobca obalov môže byť aj bežný podnikateľ – aké má povinnosti). Uvedením obalov na trh v Slovenskej republike je okamih, keď obal alebo tovar v obale prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky do etapy distribúcie alebo použitia .

Kto sa v praxi považuje za výrobcu obalov, ak dováža tovar v obaloch zo zahraničia?

V praxi bude patriť medzi výrobcov obalov každý podnikateľ, ktorý si nejaký tovar v obale objedná alebo dovezie priamo zo zahraničia. Dôvodom je, že väčšina tovarov je zabalených v obaloch, a ak ich podnikateľ nadobudne zo zahraničia, stáva sa výrobcom obalov. Výrobcom obalov je tak napríklad aj akákoľvek firma, ktorá si objedná tlačiareň, počítač alebo externý disk zo zahraničného e-shopu na vlastné použitie, pretože je to pre ňu lacnejšie.

Podľa zákona o odpadoch takáto firma kupujúca elektroniku zo zahraničia spĺňa úplne všetky kritéria výrobcu obalov, ktoré si môžeme v nasledujúcich bodoch bližšie vysvetliť:

  • Obalom v prípade nákupu elektroniky zo zahraničia bude práve škatuľa, v ktorej bude príslušná elektronika zabalená. Škatuľa je určená na balenie elektroniky, jej ochranu, manipuláciu s ňou, dodávanie a podobne, takže je obalom.
  • Firma je výrobcom obalov, pretože podľa tretieho bodu definície výrobcu obalov uvádza na trh tovar v obaloch (elektroniku v škatuli) iným spôsobom ako jeho výrobou pre seba alebo výrobou pre iného podnikateľa.
  • Podľa definície uvedenia obalu na trh daná firma uvádza obal (škatuľu z elektroniky) na trh v Slovenskej republike tým, že ňou obstaraný tovar v obale (elektronika v škatuli) prvýkrát prechádza z etapy cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky do etapy použitia v rámci jej podnikateľskej činnosti.
  • V konečnom dôsledku sa tak spomínaná firma stáva výrobcom obalov vtedy, keď ňou objednaná tlačiareň, notebook alebo externý disk príde zo zahraničia v škatuli od jej výrobcu alebo predajcu, ktorú potom rozbalí a začne túto elektroniku v rámci svojho podnikania používať.

Spomínaná firma, ktorá si zo zahraničia nakúpi tovar v obale používaný pre svoje podnikanie, je len jedným príkladom z mnohých, s ktorými sa je možné v praxi stretnúť. Predmetom dovozu zo zahraničia nemusí byť len elektronika v škatuli, ale aj akýkoľvek iný tovar v obale, napríklad aj kancelársky papier (je zabalený v obale), ktorý podnikateľ nakúpi v zahraničí popri pracovnej ceste, lebo je tam lacnejší. Významnú skupinu podnikateľov, ktorí budú v každom prípade výrobcami obalov, tvoria podnikatelia, ktorí dovážajú na Slovensko tovar v obaloch zo zahraničia a ďalej ho predávajú buď iným podnikateľom alebo konečným spotrebiteľom (napríklad textil alebo potraviny). Všeobecne je možné vysloviť záver, že každý podnikateľ, ktorý priamo zo zahraničia nakúpi tovar v obale a dovezie ho na Slovensku, kde ho bude ďalej predávať alebo používať na vlastné potreby, sa stáva vždy výrobcom obalov.

Článok pokračuje pod reklamou

Povinnosti podnikateľov, ktorí nakupujú tovar v obaloch zo zahraničia

Jednou zo základných povinností podnikateľa, ktorý sa z dôvodu dovozu tovaru v obale zo zahraničia stáva výrobcom obalov, je povinnosť sa ešte pred uskutočnením samotného nákupu registrovať na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky. Inak mu hrozí pokuta od 1 200 do 120 000 eur. Na základe žiadosti bude podnikateľ zapísaný do Registra výrobcov obalov. Na účely povinnej registrácie však bude musieť podnikateľ preukázať splnenie ďalšej veľmi dôležitej povinnosti. Podnikateľ – výrobca obalov je podľa zákona o odpadoch povinný (okrem iného) zabezpečiť aj zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov pochádzajúcich z obalov, ktoré uviedol na trh alebo distribuoval. Za nesplnenie tejto povinnosti hrozí pokuta od 2 000 do 250 000 eur.

Túto povinnosť si môže podnikateľ plniť sám alebo prostredníctvom špecializovanej firmy. Individuálne len vtedy, ak odpad z obalov ním uvedených na trh alebo do distribúcie nebude súčasťou komunálneho odpadu a aj to musí podnikateľ preukázať. V zákone o odpadoch sa totižto vychádza z fikcie, že všetky obaly budú po ich spotrebe tvoriť súčasť komunálnych odpadov, ak podnikateľ nepreukáže opak. Podľa definície komunálneho odpadu v § 80 zákona o odpadoch nie je možné všeobecne povedať, u ktorých podnikateľov obaly nebudú súčasťou komunálneho odpadu. „Posúdenie toho, čo je alebo nie je komunálnym odpadom, kto je jeho pôvodcom a akú má táto osoba zodpovednosť, bude vždy závisieť od konkrétnych okolností prípadu,“ spresňuje Tomáš Vavro z advokátskej kancelárie Vozáb & Co. Pre väčšinu podnikateľov bude jedinou možnosťou uzatvoriť odplatnú zmluvu s firmou zaoberajúcou sa spracovaním odpadov z obalov s povolením od Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a zapísanou v registri týchto firiem. Táto zmluva sa potom priloží k žiadosti o zápis do Registra výrobcov obalov.

Podrobne sa o týchto, ako aj ďalších povinnostiach podnikateľov dovážajúcich tovar v obaloch zo zahraničia (výrobcov obalov), dočítate v článku Výrobca obalov môže byť aj bežný podnikateľ – aké má povinnosti.

Má podnikateľ povinnosti výrobcu obalov aj vtedy, keď kúpi tovar v obale pochádzajúci zo zahraničia na Slovensku?

Treba dôsledne rozlišovať medzi tým, či si slovenský podnikateľ kúpi tovar v obale priamo zo zahraničia alebo si od iného podnikateľa na Slovensku kúpi tovar v obale, ktorý ho predtým doviezol zo zahraničia. V prvom prípade, teda ak si podnikateľ kúpi tovar v obale priamo zo zahraničia, sa práve on stáva výrobcom obalov a vzťahujú sa na neho všetky súvisiace povinnosti (napríklad nákup monitoru zabaleného v škatuli priamo z českého e-shopu).

V druhom prípade, teda ak si podnikateľ od iného podnikateľa na Slovensku kúpi tovar v obale, ktorý ho predtým doviezol zo zahraničia, nestáva sa ako kupujúci výrobcom obalov (napríklad nákup monitoru zabaleného v škatuli, ktorý predávajúci podnikateľ doviezol z Česka). Dôvodom je, že tento kupujúci podnikateľ nespĺňa podmienku uvedenia obalu na trh Slovenskej republiky. Jeho kúpou obal alebo tovar v obale prvýkrát neprechádza z etapy cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky do etapy distribúcie alebo použitia. Jedná sa už o druhé, tretie alebo neskoršie uvedenie obalu na trh. Z tohto dôvodu by sa už na kupujúceho podnikateľa nemali vzťahovať povinnosti výrobcu obalov.

Konečné rozhodnutie však bude závisieť od toho, či tento predajca ako výrobca obalov je alebo nie je zapísaný v Registri výrobcov obalov. Podľa § 56 ods. 8 zákona o odpadoch platí, že na podnikateľa, ktorý poskytuje priamo konečnému používateľovi obalov pochádzajúcich od výrobcu obalov, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov obalov, prechádzajú vo vzťahu k týmto obalom a odpadu z nich povinnosti výrobcu obalov. Ak teda podnikateľ nakúpi na účely predaja konečným používateľom tovar od iného podnikateľa, ktorý ho doviezol zo zahraničia a nie je zapísaný v Registri výrobcov obalov, vzťahujú sa na neho povinnosti výrobcu obalov z dôvodu, že jeho dodávateľ si svoje povinnosti riadne nesplnil.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Ekológia - správajte sa zodpovedne aj vo svojom podnikaní

Zbytočným plytvaním papierom každodenne produkujeme nadmerné množstvo odpadu. Ako eliminovať spotrebu papiera v pracovnom prostredí a ušetriť tak náklady aj životné prostredie?

Novela Zákona o odpadoch: prečo robí vrásky výrobcom aj Protimonopolnému úradu?

So zmenami v odpadovej legislatíve nesúhlasia výrobcovia, zamestnávatelia ani Protimonopolný úrad. V čom je problém a aký dopad môže mať na podnikateľské prostredie?

Povinnosti výrobcov elektrozariadení: ako si s nimi poradiť?

Činnosť výrobcov elektrozariadení sa spája s viacerými povinnosťami, okrem iného aj s odpadovými. V čom môže pomôcť organizácia zodpovednosti výrobcov?

Čo môžu urobiť firmy, aby zmiernili klimatickú zmenu

Možno sa to zdá ako utópia, ale aj malá firma môže niečo urobiť pre zmiernenie klimatickej zmeny. Inšpirujte sa konkrétnymi príkladmi.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky