Postup pri vymáhaní splatnej pohľadávky

Dlží vám váš obchodný partner peniaze za tovar alebo služby a faktúra je dávno po splatnosti? Aké máte možnosti a reálnu šancu na úspech?

V článku Slovensko vyčnieva. Priveľa faktúr sa uhrádza po splatnosti sme priniesli informáciu, že Slovensko je na vrchole v rebríčku krajín Európy pokiaľ ide o platenie faktúr po splatnosti. Nemenej zriedkavým javom na Slovensku je bohužiaľ aj nezaplatenie faktúry vôbec. Čo robiť v takomto prípade? Máte sa zmieriť s tým, že peniaze za dodaný tovar alebo službu od obchodného partnera už nikdy neuvidíte? Aké máte možnosti, ak nechcete len čakať, či vám váš obchodný partner sám od seba predsa len neuhradí faktúru? Priblížime vám postup pri vymáhaní splatnej pohľadávky, ako aj ďalšie možnosti okrem súdnej cesty, ktoré môžete využiť.

Predžalobná výzva je prvým krokom pri vymáhaní pohľadávky

Splatnosť faktúry uplynula. Ak ide o vášho stáleho obchodného partnera a toto je jeho prvá načas nezaplatená faktúra, odporúčam aby ste mu poskytli ešte dodatočný týždeň – dva na zaplatenie faktúry. Možno má len teraz veľa povinností. Kvôli jednej omeškanej faktúre určite nechcete prísť o stáleho obchodného partnera. Čo však v prípade, že prejde aj tento ďalší týždeň – dva a faktúra je stále neuhradená?

Prvým krokom, ktorý odporúčam a ktorý by ste mali podniknúť na ceste pri získaní svojich peňazí za dodaný tovar alebo službu, je tzv. predžalobná výzva. Pri vymáhaní pohľadávky predžalobná výzva nie je povinná, avšak v niektorých prípadoch vám vie priniesť dlžné peniaze a ušetriť čas behaním po súde a aj peniaze na právnika.

Čo by mala predžalobná výzva obsahovať?

Predžalobná výzva nemá zákonom stanovenú formu ani náležitosti. Avšak mali by ste v nej vášmu obchodnému partnerovi pripomenúť, že ste mu poskytli tovar alebo služby v určitej hodnote Eur, na základe čoho ste vystavili faktúru č XX. Ďalej uveďte deň splatnosti faktúry, že faktúra je už po splatnosti a že váš obchodný partner je v omeškaní. Na záver poskytnite vášmu obchodnému partnerovi primeranú dodatočnú lehotu na zaplatenie faktúry (napr. 5 – 10 dní od doručenia tejto predžalobnej výzvy) a upozornite ho, že ak v tejto lehote nebude faktúra uhradená, podáte žalobu na súd. Práve tento záver (poskytnutie dodatočnej lehoty a upozornenie na následky v podobe podanej žaloby) je najdôležitejšou časťou predžalobnej výzvy.

V prílohe prinášame vzor predžalobnej výzvy, ktorý môžete využiť.

Žaloba o zaplatenie peňazí na súd

Čo však v prípade, keď váš obchodný partner ostane nečinný a nezaplatí vám splatnú faktúru ani v dodatočnej lehote, ktorú ste mu poskytli v rámci predžalobnej výzvy? V takomto prípade je ďalším krokom podanie žaloby na súd.

Žaloba musí obsahovať:

  • presné označenie súdu,
  • presné označenie vás (žalobcu) ako aj obchodného partnera, ktorý vám dlhuje peniaze (žalovaný),
  • uvedie veci – že žalujete obchodného partnera o zaplatenie sumy XX Eur,
  • uvedenie skutkových okolností a dôkazov na podporu svojich tvrdení – je potrebné uviesť, na základe čoho požadujete peniaze (že ste teda obchodnému partnerovi dodali tovar alebo službu). Ďalej je potrebné priložiť zmluvu, faktúru, predžalobnú výzvu, prípadne aj e-mailovú komunikáciu, v ktorej vám obchodný partner sľubuje, že vám zaplatí dlžnú sumu.
  • žalobný návrh – v žalobe musíte na záver uviesť, ako má súd rozhodnúť, teda musíte uviesť tzv. žalobný návrh. Ten by mal zniesť nasledovne: „Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi XX Eur spolu s úrokmi z omeškania vo výške 9 % od XX.XX.2018 do zaplatenia.“ Dávajte si pozor, žalobný návrh je dôležitý. Súd vám nemôže priznať viac, než čoho sa domáhate. Teda ak vám Váš obchodný partner dlhuje napr. 10000 Eur a vy podáte na súd žalobu o zaplatenie len 1 000 Eur, súd vám môže priznať iba tých 1000 Eur, nie viac.

Nezabúdajte, že s podaním žaloby je spojené platenie súdneho poplatku. Tento súdny poplatok sa platí vo výške 6 % z istiny, najmenej však 16,50 Eur. Ak teda žalujete obchodného partnera o sumu 1000 Eur, musíte zaplatiť súdny poplatok vo výške 60 Eur. Ak žalujete o sumu 200 Eur, 6 % je 12 Eur, avšak najmenší poplatok je 16,50 Eur, preto budete platiť súdny poplatok 16,50 Eur. V prípade úspechu vám tento súdny poplatok bude musieť váš obchodný partner preplatiť.

Žalobu je potrebné podať na príslušnom súde. Ten sa určuje podľa sídla žalovaného, čiže vášho obchodného partnera. Ak má Váš obchodný partner sídlo v okrese Bratislava V, je potrebné podať žalobu na Okresnom súde Bratislava V. Ak má sídlo napr. v Trenčíne, tak na Okresnom súde Trenčín. Ak sa však pomýlite, nestane sa nič hrozné, akurát sa predlží celkový čas konania.

Ďalej odporúčame do žaloby zahrnúť tzv. návrh na vydanie platobného rozkazu. Formulár na podanie návrhu na stiahnutie nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Platobný rozkaz predstavuje skrátenú formu konania. Ak sú splnené všetky podmienky (tlačivo, zaplatený súdny poplatok), súd je povinný vydať tento platobný rozkaz v lehote 10 pracovných dní od doručenia návrhu na jeho vydanie. V prípade, že žalovaný (váš obchodný partner) nepodá proti tomuto platobnému rozkazu tzv. odpor s vecným odôvodnením, môžete mať o dosť rýchlejšie v rukách právoplatné rozhodnutie. Ak by žalovaný podal tento odpor, súd platobný rozkaz zruší a následne nariadi pojednávanie.

Ak nepodáte návrh na vydanie platobného rozkazu, súd zašle žalovanému žalobu, aby sa k nej vyjadril. Následne Vám zašle vyjadrenie žalovaného, aby ste sa k nemu vyjadrili vy (to sa nazýva replika). Vaše vyjadrenie (repliku) zasa opätovne zašle žalovanému, aby sa k nej vyjadril. Vyjadrenie žalovaného k vašej replike sa nazýva tzv. duplika. Po duplike súd nariadi pojednávanie.

Prečítajte si tiež

Súd následne na pojednávaní vyhlási rozsudok. Proti rozsudku sa môžete vy, ako aj žalovaný (váš obchodný partner) odvolať v lehote 15 dní. Dávajte si pozor na túto lehotu - ak ju zmeškáte, bude to mať za následok to, že krajský súd odvolanie odmietne, teda váš definitívny neúspech v spore. Po odvolaní sa vec presunie na krajský súd. Jeho rozhodnutie je už právoplatné. Právoplatnosť nastáva posledným doručením rozhodnutia vám a žalovanému. Ak teda Vám bolo rozhodnutie doručené napr. 1.6.2018 a žalovanému 5.6.2018, rozhodnutie je právoplatné až 5.6.2018.

Ak budete úspešný, uloží súd vášmu obchodnému partnerovi povinnosť vám tieto dlžné peniaze vrátane úrokov zaplatiť v určitej lehote (spravidla 3 - 15 dní) od právoplatnosti rozhodnutia. Ak vám dlžné peniaze váš obchodný partner nezaplatí ani v tejto lehote určenej súdom, stáva sa rozsudok vykonateľný a vy môžete podať návrh na vykonanie exekúcie. Exekútor sa následne postará o vymoženie vašej pohľadávky a peniaze vám po vymožení zašle. Ešte pred návštevou exekútora je potrebné navštíviť na okresnom súde Informačné centrum a nechať si na rozsudku vyznačiť tzv. doložku právoplatnosti a vykonateľnosti. Bez tejto doložky nepochodíte u súdneho exekútora.

Ako postupovať pri neuhradenej faktúre a následnej exekúcií nájdete v článku Exekúcia neuhradenej faktúry.

Alternatívy k súdnemu vymáhaniu dlžnej pohľadávky

V ďalšej časti článku vám ponúkneme alternatívy k žalobe o zaplatenie pohľadávky, teda súdnej cesty. Tieto alternatívy vám môžu ušetriť čas, peniaze a aj starosti pri vymáhaní pohľadávky.

Článok pokračuje pod reklamou

Upomínacie konanie

Prvou alternatívou je tzv. upomínacie konanie. Ide o alternatívu k vyššie uvedenému platobnému rozkazu. Výhodou upomínacieho konania je jeho cena, keďže sa platí polovičný súdny poplatok, teda 3 % namiesto 6 %. Nevýhodou je to, že konanie prebieha v elektronickej podobe, teda musíte mať občiansky preukaz s tzv. zaručeným elektronickým podpisom, ktorý však dnes nie je problém si vybaviť.

Upomínacie konanie sa tiež začína podaním tzv. návrhu na vydanie platobného rozkazu. Tento návrh je potrebné podať na Okresnom súde Banská Bystrica. Tento súd je príslušný pre celé územie SR. Nemusíte teda hľadieť na to, kde má sídlo žalovaný a podľa toho určiť súd, na ktorý musíte podať žalobu.

Súd po podaní návrhu vydá opätovne do 10 dní platobný rozkaz, ak sú splnené všetky podmienky. Žalovaný aj v tomto prípade môže proti platobnému rozkazu podať odpor, ktorý musí byť vecne odôvodnený. Ak ho nepodá, máte v rukách právoplatné rozhodnutie. Ak žalovaný podá odpor, súd Vám tento odpor doručí a vyzve vás, či chcete pokračovať v konaní. Ak sa nevyjadríte do 15 dní, súd konanie zastaví, teda budete neúspešný. V prípade, že na výzvu súdu odpoviete, že chcete pokračovať v konaní, Okresný súd Banská Bystrica postúpi celú vec na príslušný súd, teda súd podľa sídla žalovaného. Následne sa postupuje tak, ako je uvedené vyššie, v časti venovanej žalobe na súd.

Rozhodcovské konanie

Ďalšou alternatívou, ako sa vyhnúť zdĺhavému súdnemu procesu, je tzv. rozhodcovské konanie na rozhodcovskom súde. V slovenskej republike je zriadených približne 110 rozhodcovských súdov, ktoré existujú popri všeobecných (okresných, krajských) súdoch. Svoje spory môžete vyriešiť aj na týchto rozhodcovských súdoch. Rozhodcovské súdy majú v porovnaní so všeobecnými súdmi viaceré výhody, ale aj nevýhody. Ich hlavnou výhodou je ich rýchlosť a menšie náklady. Na to, aby ste mohli svoj spor s obchodným partnerom o zaplatenie dlžnej sumy vyriešiť na rozhodcovskom súde, však musíte mať uzatvorenú rozhodcovskú zmluvu. Bez takejto zmluvy nemôžete svoj spor vyriešiť v rozhodcovskom konaní a ak chcete mať svoje peniaze, musíte sa obrátiť na všeobecný súd.

Bližšie informácie o výhodách a nevýhodách rozhodcovského konania, ako aj informácie o tom, ako prebieha rozhodcovské konanie, nájdete v článku Rozhodcovský súd a rozhodcovské konanie - výhody a nevýhody.

Postúpenie pohľadávky

Poslednou alternatívou, ako sa vyhnúť súdnemu konaniu o zaplatenie dlžnej pohľadávky, je postúpenie pohľadávky. Zjednodušene povedané, postúpenie pohľadávky znamená predanie pohľadávky niekomu inému. Na Slovensku pôsobia spoločnosti, ktoré pohľadávky odkupujú, čím sa stávajú „vlastníkom“ pohľadávky a oni sami ju ďalej vymáhajú od dlžníka. Vám tak odpadávajú všetky starosti spojené s vymáhaním vlastnej pohľadávky. Nevýhodou je to, že tieto spoločnosti vám nezaplatia plnú sumu za vašu pohľadávku, ale iba časť. Dôležitú úlohu pri určení predajnej ceny pohľadávky zohráva platobná schopnosť vášho obchodného partnera. Ak váš partner nebude disponovať žiadnym, prípadne len minimálnym majetkom, v takom prípade aj cena za odkúpenie pohľadávky bude nižšia.

Prečítajte si tiež

Samotné postúpenie pohľadávky je pomerne jednoduchou záležitosťou. Stačí Vám na to písomná zmluva podľa § 524 Občianskeho zákonníka. Nepotrebujete na to súhlas dlžníka. Prinášame vám vzor zmluvy o postúpení pohľadávky vo worde a v pdf.

Zhrnutie na záver

Neplatenie záväzkov na čas, prípadne vôbec, je negatívnym javom dnešnej doby. Veriteľ má viacero zákonných možností, ako postupovať, keď mu jeho dlžník nezaplatil. Je na jeho uvážení, či využije dlhšiu cestu v podobe súdu, alebo uprednostní predaj pohľadávky aj na úkor straty časti peňazí. Cesta za vymožením dlžných peňazí však býva dlhá a úspech neistý. Niekedy ani úspech pred súdom nemusí viesť k získaniu peňazí, ktoré vám patria, najmä ak je dlžník platobne neschopný.

Aký majú neuhradené faktúry vplyv na základ dane, či na povinnosť tvorby opravnej položky k pohľadávkam, nájdete v článku Nezaplatené faktúry v účtovníctve.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako sa vyhnúť neuhradeným faktúram? Firmy môžu zabojovať proti dlžníkom

Nielen v ťažkých časoch je vhodné zamyslieť sa nad poistením pohľadávok. V akej výške môže firma v prípade škody získať plnenie a aké sú ďalšie výhody?

Nové donucovacie opatrenia a vyššie pokuty v exekúcii od roku 2023

Novela Exekučného poriadku od 1. 4. 2023 priniesla nové mechanizmy, ktoré majú zrýchliť vedenie exekúcií. Dlžníkom sa tak sťažuje situácia.

Exekučné zrážky od 1.7.2023

Zmena sumy životného minima ovplyvňuje, okrem iného, aj výpočet sumy, z ktorej možno vykonať exekúciu zrážkou zo mzdy. Aké hodnoty platia od 1.7.2023?

Zmenka

Čo je zmenka, aké musí spĺňať náležitosti, akú má splatnosť a aké sú riziká jej zneužitia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky