Exekúcia neuhradenej faktúry

Ak obchodný partner nereaguje na upozornenia, neuhradenú faktúru môžete riešiť súdnou cestou a následnou exekúciou. Ako na to?

Slovensku už roky patrí neslávne prvenstvo v rebríčkoch o neplatení faktúr načas. Podľa štúdie European Payment Practices 2018 skupiny EOS prišlo vlani až 27 % platieb oneskorene alebo vôbec. Slovensko je tak v platovej disciplíne v porovnaní s celoeurópskym priemerom o 6 % horšie. 4 % pohľadávok je pri tom podľa štúdie úplne nevymožiteľných.

Na vymáhanie splatnej faktúry existuje niekoľko spôsobov. Môžete si zvoliť mimosúdnu cestu, a teda zaslať upomienku na zaplatenie faktúry, pokúsiť sa o zmier alebo skúsiť spor vyriešiť mediáciou. V prípade, ak druhá strana nereaguje alebo nespolupracujete, môžete siahnuť po predžalobnej výzve a napokon sa obrátiť na súd prostredníctvom žalobného návrhu.

Viac si môžete prečítať v článkoch Upomienka na zaplatenie faktúry, pokus o zmier a predžalobná výzvaPostup pri vymáhaní splatnej pohľadávky.

Po skončení súdneho konania môžete vymáhať pohľadávku cestou exekúcie.

Na exekúciu potrebujete exekučný titul

Na dlžníka nemôže byť začatá exekúcia len na základe toho, že neuhradil faktúru. Musí tomu predchádzať rad udalostí. Podnikateľ môže ísť s nezaplatenou faktúrou za exekútorom len vtedy, ak získa exekučný titul.

Jeho definíciu opisuje Exekučný poriadok nasledovne: „Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok.“

Podnikateľ sa teda vo veci neuhradenej faktúry musí najprv obrátiť na súd so žalobným návrhom, ktorého predmetom bude peňažné plnenie. Trvanie súdneho konania závisí predovšetkým od súdu a jeho vyťaženosti, ako aj od aktivity protistrany. Môže to byť šesť mesiacov, ale aj dva roky

Výsledkom môžu byť platobný rozkaz alebo rozsudok na peňažné plnenie, ktoré sú spôsobilým exekučným titulom.

V prípade, že chce podnikateľ konanie urýchliť, môže ísť cestou upomínacieho konania. Ak splní všetky procesné podmienky a zaplatí poplatok, platobný rozkaz bude vydaný do 10 pracovných dní.

Prečítajte si tiež

Na získanie exekučného titulu však existuje aj iná cesta. Pri náznakoch platobných problémov sa podnikateľ môže s obchodným partnerom dohodnúť mimosúdne, napríklad na splátkovom kalendári. Ak bude podmienkou dohody aj podpísanie notárskej zápisnice, zápisnica sa stáva ďalším spôsobilým exekučným titulom. Ide o rýchlejší a aj lacnejší inštitút.

Tip: Rýchlejšie a menej nákladné riešenie prípadného sporu sa dá zabezpečiť už pri uzatváraní zmluvy medzi obchodnými partnermi. Zmluva môže obsahovať rozhodcovskú doložku. Znamená to, že strany si zvolia rozhodcu alebo rozhodcovský súd, ktorý bude rozhodovať o ich prípadnom spore. Žalobu tak nemusia dávať na súd, ale môžu sa obrátiť priamo na rozhodcu. Rozhodcovská doložka vie zlepšiť pozíciu pri vymáhaní.

Podanie návrhu na vykonanie exekúcie

S exekučným titulom v rukách môže podnikateľ podať návrh na vykonanie exekúcie. Môže tak urobiť:

 • svojpomocne,
 • cez svojho advokáta,
 • cez exekútora.

Návrh sa podáva elektronicky na okresný súd v Banskej Bystrici, kde sa sústreďujú exekučné konania.  Aby poškodený podal návrh sám, musí mať elektronický občiansky preukaz s čipom a kvalifikovaný elektronický podpis. Návrh môže podať cez portál ministerstva spravodlivosti eŽaloby. Po vyplnení príslušného formuláru a pripojení exekučného titulu, môže návrh odoslať na súd.

Formulár návrhu na vykonanie exekúcie obsahuje:

 • údaje o oprávnených účastníkoch konania a ich zákonných zástupcoch – teda o poškodených,
 • údaje o povinných účastníkoch konania a ich zákonných zástupcoch – teda o dlžníkoch,
 • informácie o exekučnom titule a jeho elektronickú podobu,
 • informácie o vymáhanom nároku,
 • trovy exekúcie,
 • vyhlásenia a návrhy (napr. či nárok priznaný exekučným titulom vyplýva zo zmenky),
 • prílohy (napr. výzva na zaplatenie).

Podnikateľ sa však pri podaní návrhu vie obrátiť aj na svojho advokáta alebo exekútora. Tí vedia pomôcť aj v prípade, keď exekučný titul (súdne rozhodnutie alebo notárska zápisnica) nie je v povinnej elektronickej forme. Prílohy k formuláru totiž musia byť konvertované prostredníctvom zaručenej konverzie.

Prečítajte si tiež

Ak súd po podaní uzná, že je návrh v poriadku, vydá poverenie na vykonanie exekúcie. Poverenia sú prideľované medzi súdnych exekútorov náhodným spôsobom prostredníctvom okresného súdu v Banskej Bystrici. Prihliada sa pri tom na ich miesto pôsobenia, aby sídlili v tom istom kraji ako dlžník. Pokiaľ je na dlžníka vedená aj iná staršia exekúcia, nová exekúcia pripadne súdnemu exekútorovi, ktorý sa už exekúciou na konkrétneho dlžníka zaoberá.

Na poverenie a výber súdneho exekútora má súd 15 dní od podania návrhu. Súd podnikateľa o pridelení konkrétneho exekútora informuje elektronicky cez elektronickú schránku na Slovensko.sk.

Priebeh a vykonanie exekúcie

V momente, ako je poverenie doručené konkrétnemu exekútorovi, začína exekúcia samotná.

Súdny exekútor po pridelení poverenia zisťuje majetkové pomery dlžníka. Či má v banke vedené účty, motorové vozidlá, nehnuteľnosti aj či má aj iné príjmy. Podľa zistených informácií následne volí spôsob vykonania exekúcie a vydáva upovedomenie o začatí exekúcie, ktoré elektronicky doručí dlžníkovi aj veriteľovi. Už pri upovedomení vie súdny exekútor poškodenému povedať aspoň odhad, či požadované financie vymôže alebo nie.

Štandardným spôsobom je vykonať exekúciu prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Súdny exekútor v tom prípade spolupracuje s bankou, kde má dlžník vedený účet. Banka mu na účte zablokuje prostriedky do výšky vymáhanej čiastky. Dlžník má od doručenia upovedomenia 15 dní na to, aby sa rozhodol, akým spôsobom chce postupovať. Môže napríklad využiť zablokované prostriedky a požiadať banku o ich prevod v prospech exekučného konania. Alebo si dohodnúť splátkový kalendár.

Ak dlžník nemá na účte dostatok prostriedkov, exekútor môže pristúpiť k súpisu hnuteľných vecí. Zaraďujú sa tam motorové vozidlá, zariadenie prevádzky a podobne. Súdny exekútor má právo tieto veci aj odobrať, ak hrozí riziko ich poškodenia alebo zničenia. Následne sa robí dražba, pri čom hodnotu hnuteľných vecí určuje samotný exekútor. Ak by poškodený pokladal určenú hodnotu za príliš nízku, môže predložiť znalecký posudok preukazujúci vyššiu cenu daných vecí. Dražba by potom mala zodpovedať určenej vyššej hodnote.

Existujú aj ďalšie možnosti ako postihovanie nehnuteľnosti či obchodného podielu. Spôsob vykonania exekúcie závisí čisto od rozhodnutia súdneho exekútora po zvážení možností, ktoré v daných okolností smerom k dlžníkovi má.

Je dobré, ak veriteľ komunikuje s exekútorom pri vykonávaní exekúcie. O svojom obchodnom partnerovi má zväčša informácie, ktoré exekútor nemá ako vedieť. Stačí byť v telefonickom alebo mailovom spojení. Exekútor spravidla nemá problém komunikovať o stave exekúcie.

Maximálna lehota na zistenie majetku a príjmov právnickej osoby, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou, je 30 mesiacov. Trvanie exekúcie je však individuálne -  dokáže byť uzavreté do mesiaca, pol roka, no môže sa vliecť aj dva roky.

Vráti sa poškodenému celá suma neuhradenej faktúry?

Závisí to od viacerých faktorov. Najdôležitejší z nich je čas, a teda čas, kedy podnikateľ neuhradenú faktúru začne riešiť a následne vymáhať.

Ostražitý by mal byť už na začiatku. Ak zistí u obchodného partnera problém a nedokáže s ním nadviazať serióznu komunikáciu, mal by sa čím skôr obrátiť na súd. Akonáhle má v rukách exekučný titul, mal by konať promptne a okamžite podať návrh na vykonanie exekúcie.

Prečítajte si tiež

Vyššie uvedené slová sa dajú zhrnúť do jednej vety: Čím bude poškodený dlhšie čakať, tým má menšiu pravdepodobnosť, že pohľadávku vymôže.

Samozrejme, ďalším faktorom pri vymáhaní neuhradenej faktúry je majetnosť dlžníka. Ak má na bankových účtoch minimum prostriedkov a k tomu žiaden majetok, môže sa stať, že sa v rámci exekúcie nevymôže nič.

Článok pokračuje pod reklamou

Prevenciu a monitorovanie majetku netreba zanedbávať

Dôveruj, ale preveruj. Neplatí to len v bežnom živote, ale aj v prípade obchodných partnerstiev. Už pri uzatváraní nových spoluprác by si mal podnikateľ overiť, kto stojí na druhej strane – či nejde napríklad o chronických neplatičov. V súčasnosti existuje už niekoľko nástrojov, ako si overiť dôveryhodnosť potenciálneho partnera – napríklad na stránkach portálu Finstat či v Centrálnom registri exekúcií.

Ak sa napriek prevencií dostane podnikateľ so svojím partnerom do sporu, napríklad pre neuhradenú faktúru, mal by okrem riešenia problému súdnou alebo mimosúdnou cestou pozorovať aj správanie dlžníka.

Pri súdnom konaní je dôležité požiadať súd o zabezpečenie majetku dlžníka prostredníctvom neodkladných a zabezpečovacích opatrení, napríklad môže zriadiť záložné právo na veci dlžníka v prospech pohľadávky veriteľa. Po zabezpečení bude na majetok dlžníka (napríklad nehnuteľnosť alebo motorové vozidlo) uložené sudcovské záložné právo v prospech pohľadávky veriteľa. A teda nebude ho môcť predať či previesť. Následná exekúcia bude ľahšie vykonateľná.

Akú sumu neuhradenej faktúry sa oplatí vymáhať?

Niekto by si mohol povedať, že neuhradenú faktúru vo výške 1 000 eur je bezpredmetné vymáhať. Náklady na advokáta sú pri takejto pohľadávke určite vyššie ako pri sume 10 000 eur. Realitou ale je, že práve pohľadávky v nižšej čiastke je možné vymôcť oveľa ľahšie ako dlžné sumy v desiatkach či stovkách tisícoch.

Dlžník totiž môže byť v horšom ekonomickom stave a vyberá si, komu faktúru uhradí a komu nie. Poprípade na platbu zabudol. Pre dlžných 1 000 eur nebude firma prevádzať majetky na iné osoby – na to je suma príliš malá. Preto je pri takejto nižšej faktúre väčšia pravdepodobnosť úspechu vymáhania.

Ak má navyše podnikateľ takýchto 1 000-eurových faktúr neuhradených viac od rôznych subjektov, oplatí sa mu obrátiť na súd.

Všetko, samozrejme, závisí od obchodnej politiky konkrétneho poškodeného. Vymáhanie pohľadávok ale môže byť aj gestom – ak obchodní partneri vedia, že na neuhradené faktúry podnikateľ reaguje laxne, môžu to zneužiť a tiež neplatiť včas.

Tip: Ak si v Centrálnom registri exekúcii podnikateľ zistí, že na dlžníka je vedených už 10-20 exekúcií, je minimálna šanca, že sa k neuhradenej čiastke dostane. V takom prípade by mal zvážiť, či sa mu oplatí vymáhať pohľadávku súdnou cestou a cez exekúciu.

Koľko to bude stáť?

Poškodený sa musí v prípade vymáhania pohľadávky pripraviť aj na určité výdavky. Ak sa obráti na súd, bude platiť súdny poplatok vo výške 6 % z vymáhanej istiny. V prípade, že bude mať právneho zástupcu, platí mu trovy, ktorých výška sa odvíja od dohody advokáta s klientom. Odmenu je možné dohodnúť ako hodinovú, podielovú, paušálnu, tarifnú alebo kombinovanú odmenu. Presný spôsob odmeňovania advokátov určuje vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. 

Pri podaní návrhu na vykonanie exekúcie môže využiť služby advokáta alebo súdneho exekútora. Poplatok u súdneho exekútora je 16,50 eur bez DPH. Sadzby advokáta sú spravidla vyššie ako poplatok pre súdneho exekútora. Za poverenie na vykonanie exekúcie je tiež poplatok 16,50 eur.

Prečítajte si tiež

Súdny exekútor má zo zákona nárok na odmenu a paušálnu náhradu hotových výdavkov. Tento paušálny poplatok platí veriteľ len v prípade nemajetnosti dlžníka vo výške 60 eur bez DPH. Odmenu exekútora, teda trovy exekúcie znáša dlžník. Ak dlžník zaplatí vymáhanú čiastku do 15 dní, výška odmeny je 10 % z tejto čiastky, neskôr 20 %.

Iniciovanie exekučného konania tak dokopy stojí niečo vyše 90 eur bez DPH. K tomu však musíte pripočítať súdny poplatok 6 % z vymáhanej istiny a prípadné trovy pre právneho zástupcu.

6 rád pri vymáhaní neuhradenej faktúry a následnej exekúcii

 • Pred začatím obchodného vzťahu si overte firmu aj jej konateľov cez verejne dostupné informácie.
 • Pri finančných problémoch obchodného partnera sa s ním snažte dohodnúť na splátkovom kalendári, ktorý vám potvrdí podpisom pred notárom. Ak by svoj sľub nesplnil, notársku zápisnicu môžete využiť ako exekučný titul na návrh na vykonanie exekúcie.
 • Ak obchodný partner s vami nekomunikuje alebo sa neviete dohodnúť, obrátťe sa na súd.
 • Sledujte majetkové pomery dlžníka a požiadajte súd o zabezpečenie jeho majetku.
 • Ak máte exekučný titul (platobný rozkaz, rozsudok na peňažné plnenie) v rukách, neváhajte a podajte návrh na vykonanie exekúcie. Ten môžete podať sám, cez advokáta alebo exekútora.
 • Komunikujte so súdnym exekútorom, ktorému bola exekúcia pridelená.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

Ako sa vyhnúť daňovej exekúcii?

Občania či podnikatelia sa môžu dostať do situácie, že nedokážu zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne im daňový nedoplatok. Čo v takej situácii robiť?

Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024

Za podanie návrhu na súd či do obchodného registra od 1. 4. 2024 podnikatelia zaplatia viac. Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch sú súčasťou tzv. konsolidačného balíčka.

KROS Fakturácia – moderná aplikácia pre podnikateľov

Čo si všímať pri výbere fakturačnej aplikácie a aké výhody ponúka tá od spoločnosti KROS?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky