Platenie faktúr podľa poradia

Strany vládnej koalície mali vo svojich volebných programoch aj návrhy na zlepšenie disciplíny pri platení faktúr. Aké praktické problémy sú spojené s ich realizáciou?

Dobrý zámer spraviť poriadok s podvodníkmi, ale...

Vo svojich volebných programoch niektoré politické strany vládnej koalície sľubovali opatrenia, ktorými sa má nastoliť disciplína v platení faktúr prijatých od dodávateľov. Viaceré podnikateľské organizácie však upozorňujú na možné riziká. Negujú dobrý úmysel nedomyslené praktické otázky?

Boj proti neplatičom v programoch vládnych strán

Pozrime sa na to, ako sľubovali problém s platobnou disciplínou niektorých podnikateľov riešiť politické strany súčasnej vládnej koalície. Vo svojom programe sa riešením neplatičov faktúr zaoberali dve vládne strany: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnostiNOVA - Kresťanská únia -  ZMENA ZDOLA (OĽANO) a Sloboda a Solidarita (SaS).

Disciplinované platenie faktúr  - riešenia OĽANO

Hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) vo svojom volebnom programe v súvislosti s platením faktúr uvádza takýto návrh: „Bezdôvodné nezaplatenie faktúry bude trestné. Firmy, ktoré meškajú s platením viac ako 60 dní, budú musieť platiť faktúry v poradí, ako prišli (ako boli zaradené do účtovníctva). Navrhneme, aby zaradenie faktúry do účtovníctva bolo považované za uznanie dlhu.“

Ak podnikateľ výrazne mešká s úhradami faktúr, bude ich musieť platiť podľa poradia.

„Ide o to, aby firmy, ktoré sú s platením v omeškaní, neuprednostňovali platby spriazneným a prepojeným firmám a tak neznevýhodňovali malých veriteľov. V skutočnosti nevzniká problém, že sa neplatia vyššie sumy, ale skôr malé sumy od menších dodávateľov. Ak by bola firma v omeškaní, musela by platiť do poradia, aby neznevýhodňovala veriteľov bez rozdielu sumy,“ zdôvodňoval pred voľbami pre Podnikajte.sk tento návrh Peter Kremský, ekonomický expert hnutia OĽANO, ktorý je v súčasnosti poslancom a predsedom Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti.

S týmto návrhom vo volebnom programe OĽANO súvisela aj otázka č. 8 verejného hlasovania, ktoré táto strana spustila pred parlamentnými voľbami na internete. Zo 63 467 hlasujúcich s týmto návrhom súhlasilo 89 % a nesúhlasilo 11 %. Premiér Matovič pred voľbami hovoril, že týmto hlasovaním ľudia rozhodujú aj o programovom vyhlásení vlády.

Vo svojom volebnom programe šlo OĽANO v boji proti bezdôvodnému neplateniu faktúr malo OĽANO aj ďalšie riešenia: „Navrhneme, aby sa zahrnutie faktúry do kontrolného výkazu k DPH považovalo za uznanie záväzku a pri neuhradení sa použilo ako exekučný titul.“

Boj proti neplateniu faktúr a riešenia SaS

Sloboda a Solidarita (SaS) vo svojom volebnom programe v súvislosti s neplatením faktúr sľubovala nasledovné riešenia: „Nezaplatenie riadne vystavenej faktúry o viac ako 15 dní po stanovenej lehote splatnosti, ktoré má za dôsledok stratu príjmu pre osoby, ktoré sú v postavení obdobnom, ako je pracovnoprávny vzťah, sa bude posudzovať obdobne ako nezaplatenie mzdy v pracovnoprávnom vzťahu.“ Inými slovami povedané, ak napríklad podnikateľ nezaplatí faktúru živnostníkovi, ktorého prevažná časť príjmov je priamo závislá od tohto podnikateľa, bude sa to považovať za trestný čin, rovnako ako nevyplatenie mzdy.

Aj strana SaS vo svojom volebnom programe navrhuje podobné riešenie ako strana OĽANO, ktoré sa týka zahrnutia faktúry do kontrolného výkazu k DPH v spojení s exekučným titulom: „Zavedieme nevyvrátiteľnú fikciu záväzku pre neuhradenú faktúru, ktorú, ak si podnikateľ uviedol do kontrolného výkazu DPH, je možné považovať za exekučný titul.“

Opatrenia proti neplatičom faktúr a možné praktické problémy

Zámer navrhovaných opatrení politických strán na zabezpečenie spravodlivosti v platení faktúr je potrebné oceniť, ale na druhej strane je potrebné povedať, že obsahujú niekoľko aplikačných problémov. Názory na tieto opatrenia sa rôznia aj medzi odborníkmi.

Na jednej strane potrebné brať do úvahy, že návrhy vo volebných programoch sú skôr rámcové princípy riešenia problému a konkrétne paragrafové znenia môžu niektoré aplikačné problémy riešiť. Na druhej strane sme v minulosti už boli svedkami narýchlo a bez odbornej diskusie schválených zákonov, ktoré priniesli veľa problémov v praxi. Spolu s expertami Združenia podnikateľov Slovenska sme zosumarizovali niektoré z nich.

Platenie faktúr podľa poradia – možné aplikačné problémy

Problémy návrhu, podľa ktorého by sa faktúry od dodávateľov platili podľa poradia, v akom budú prijaté, sú predovšetkým nasledovné:

  • ide o neprimeraný zásah do slobodného rozhodovania podnikateľov,
  • náročná kontrola, resp. plnenie tejto povinnosti nie je overiteľné,
  • v prípade, že je predmet fakturácie sporný buď zaplatí aj rozprované faktúry alebo  sa platenie faktúr ešte viac oddiali,
  • v prípade, že má podnikateľ (prechodne) nedostatok peňazí a eviduje niekoľko faktúr, môže nastať situácia, že nebude môcť uhradiť žiadnu z nich,
  • nie každý záväzok vzniká na základe faktúry.

Platenie faktúr v poradí je neprimeraný zásah do slobodného rozhodovania podnikateľov

Platenie faktúr podľa takého poradia, v akom boli prijaté, nedáva podnikateľom možnosť rozhodnúť sa, ktorému dodávateľovi zaplatí ako prvému a ktorému zaplatí ako druhému, a to aj v situáciách, kedy nedochádza k žiadnym podvodom a znevýhodňovaniu veriteľov.

Predstavme si situáciu, že podnikateľovi prišli v ten istý deň dve prijaté faktúry od dvoch rôznych dodávateľov. Faktúra prijatá v poradí ako prvá má splatnosť 60 dní a faktúra prijatá v poradí ako druhá má splatnosť 14 dní. Na tomto príklade je evidentné, že ak bude chcieť podnikateľ dodržať zákon, bude musieť prvú faktúru uhradiť omnoho skôr (minimálne 14 dní pred uplynutím lehoty jej splatnosti), než uplynie posledný deň na jej uhradenie. Dôvodom je, že ho k tomu bude nútiť lehota splatnosti druhej faktúry, ktorá je kratšia. Ak ju bude chcieť dodržať, bude musieť ale najskôr zaplatiť prvú faktúru.

Faktúry s dlhšou lehotou splatnosti bude podnikateľ možno nútený platiť skôr.

Striktné dodržiavanie tohto pravidla by neumožňovalo podnikateľovi ani efektívne využívať skontá (zľavy v prípade, že faktúra je dodávateľovi uhradená veľmi rýchlo). Ak by mal podnikateľ päť faktúr, ale len piata v poradí mu umožňuje získať skonto, pričom na úhradu všetkých piatich faktúr nemá aktuálne dostatok peňazí (ale ich uhradenie v lehote splatnosti ohrozené nie je) tak nemôže získať skonto, resp. skonto bude omnoho nižšie.

Podobný prípad, kedy povinnosť uhrádzania faktúr podľa poradia ich prijatia zasahuje do slobodného rozhodovania podnikateľov, môže nastať vtedy, ak dôjde k prechodnej platobnej neschopnosti podnikateľa. Predstavme si situáciu, že podnikateľ má dočasne finančné ťažkosti so splácaním svojich záväzkov, ale je veľmi pravdepodobné, že v krátkom čase sa jeho situácia výrazne zmení k lepšiemu, o čom sú presvedčení aj jeho dodávatelia. Za bežných okolností by sa tento podnikateľ mohol so svojimi dodávateľmi dohodnúť napríklad na splátkovom kalendári, s ktorým by všetci súhlasili.

Ak by však bol schválený návrh na platenie faktúr podľa poradia, nebolo by to možné. Podnikateľ by musel v plnej výške uhradiť najskôr prvú faktúru, potom druhú, následne tretiu a podobne. Ak by mu to finančná situácie nedovolila a chcel by sa s dodávateľmi dohodnúť inak.

Chýbajúce kontrolné mechanizmy a možnosti overenia poradia faktúry

Druhým problémom je kto, kedy a akým spôsobom by kontroloval plnenie povinnosti platiť faktúry podľa poradia. Ak by túto kompetenciu získali napríklad daňoví kontrolóri, tak je pri zmysluplnom rozsahu realizácie kontrol možné očakávať zvýšené výdavky z verejných zdrojov a rovnako ďalšiu záťaž podnikateľských subjektov. Zároveň treba pripomenúť, že niektoré typy daňových kontrol sa realizujú s odstupom rokov (napr. kontrola dane z príjmov), a to už zistenie prípadných pochybení pomôže asi máloktorému veriteľovi.

Veľmi dôležité pri zavádzaní takéhoto opatrenia by bolo zabezpečiť to, aby si dodávateľ vedel overiť poradie jeho nezinkasovanej faktúry u svojho odberateľa. V opačnom prípade by totiž nebolo zrejmé, či odberateľ porušuje svoju povinnosť alebo ju neporušuje. Ak nebude neexistovať možnosť overenia poradia faktúry, neexistuje ani možnosť zistiť, či odberateľ zákon dodržiava a platí faktúry v poradí ich prijatia, alebo zákon nedodržiava a platí faktúry v ľubovoľnom poradí tak, ako keby zákon ani neexistoval. Spoliehať sa tak bude možné iba na preventívny účinok takejto legislatívy.

Článok pokračuje pod reklamou

Platenie faktúr v poradí a rozporované záväzky

Neraz sa stáva, že medzi odberateľom a dodávateľom nastane nejaký spor. Dodávateľ niečo dodá a vystaví faktúru. Zároveň odberateľ namieta súlad s vopred dohodnutými podmienkami. Takéto spory sa môžu týkať napríklad kvality, ale nezriedka aj fakturovanej sumy. Vzhľadom na dlhotrvajúce súdne konania je bežné, že v prípade nezhody odberateľ dodávateľovi jednoducho spornú faktúru neuhradí (zadrží fakturovanú sumu ako zábezpeku), kým sa nezhody nevyriešia.

Ak by sa vo vyššie uvedenom prípade malo dôsledne dodržiavať pravidlo platenia faktúr podľa poradia ich prijatia, spôsobilo by to paradoxne situáciu, že počas dlhého obdobia by zbytočne zostali nezaplatené desiatky alebo stovky faktúr zodpovedných dodávateľov alebo by legislatíva nútila platiť podnikateľov aj záväzky, ktoré rozporujú. Kým by došlo k dohode ohľadom spornej faktúry, či dokonca právoplatnému rozhodnutiu súdu, uplynulo by veľa času.

Podnikateľ má peniaze len na úhradu jednej faktúry, ale má zakázané ju uhradiť

Mnohí podnikatelia, predovšetkým však tí mení, majú často napätý cash flow. Nie v každý deň musia mať dostatok peňazí na okamžité splatenie všetkých svojich záväzkov, resp. nie v každý deň dosahuje ideálnu mieru pohotovej likvidity.

Predstavme si situáciu, že podnikateľ má 1 000 eur. Zároveň má dve prijaté faktúry – prvá faktúra v poradí znie na sumu 1 500 eur, druhá faktúra v poradí znie na sumu 500 eur. Na základe opatrenia, podľa ktorého musí faktúry uhrádzať podľa poradia, v akom ich prijal, nemôže v danom momente uhradiť žiadnu faktúru, aj keď jednu by bez problémov uhradiť mohol. Podnikateľ v tomto prípade musí jednoducho počkať na to, kedy napríklad zinkasuje nejakú tržbu od svojich odberateľov.

Nie každý záväzok vzniká na základe faktúry – diskriminácia

Ďalším pomerne vážnym praktickým problémom povinnosti uhrádzať faktúry podľa poradia je, že v existuje veľa situácií, kedy záväzok podnikateľovi nevzniká na základe faktúry. Osoby, ktoré majú povinnosť vyhotovovať faktúry a situácie, v ktorých majú tieto osoby túto povinnosť, upravuje § 72 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ten sa ale netýka všetkých a v každej situácii.

V bežnom živote nájdeme veľa situácií, kedy podnikateľ má záväzok, ale nemá k nemu žiadnu faktúru. Napríklad ak sa podnikateľ rozhodne kúpiť motorové vozidlo od fyzickej osoby – nepodnikateľa, ak je podnikateľovi poskytnutý úver od iného podnikateľa, ak podnikateľovi dodáva svoje dielo nejaký autor alebo umelec, alebo ak ide o prenájom nehnuteľnosti na základe nájomnej zmluvy od neplatiteľa DPH.

Vo všetkých týchto prípadoch dodávatelia nemusia vystavovať faktúry a predsa odberateľom vznikajú záväzky. Ak by teda povinnosť uhrádzania faktúr podľa poradia ich prijatia bola naviazaná len na faktúry a nie na záväzky vo všeobecnosti, určite by tým dochádzalo k diskriminácii tých dodávateľov, ktorí faktúry vystavovať nemusia.

Faktúra v kontrolnom výkaze k DPH ako exekučný titul – problémy v praxi

Praktické problémy sa netýkajú len návrhu, ktorý hovorí o povinnosti uhrádzať faktúry podľa poradia, v akom boli prijaté. Problémy sú spojené aj s návrhom, v ktorom sa uvažuje o tom, že neuhradená faktúra uvedená do kontrolného výkazu DPH sa považuje za uznanie dlhu a zároveň za exekučný titul. Na základe takejto neuhradenej faktúry, ktorá bude exekučným titulom je možné podať návrh na vykonanie exekúcie aj bez predchádzajúceho súdneho konania, takže v tomto prípade ide o pomerne vážnu záležitosť.

Problémom uvedeného návrhu je napríklad to, že akým spôsobom sa dodávateľ dostane k v súčasnosti neverejnému kontrolnému výkazu k DPH svojho odberateľa, aby zistil, či si z jeho faktúry tento jeho odberateľ uplatňuje odpočítanie dane z pridanej hodnoty alebo nie.

Ďalší problém zavedenia návrhu, na základe ktorého by bola neuhradená faktúra uvedená v kontrolnom výkaze k DPH zároveň exekučným titulom, súvisí s tým, že nie každý dodávateľ musí byť nevyhnutne aj platiteľom DPH a zároveň nie každý odberateľ musí byť nevyhnutne aj platiteľom DPH. Ak odberateľ je platiteľom DPH a dodávateľ nie je platiteľom DPH, faktúry prijaté od tohto dodávateľa sa v kontrolnom výkaze k DPH neuvádzajú. A podobne to platí aj naopak. Ak odberateľ nie je platiteľom DPH, nemá povinnosť podávať kontrolný výkaz k DPH bez ohľadu na to, či jeho dodávateľ je alebo nie je platiteľom DPH.

Ak jeden z podnikateľov nie je platiteľom DPH, opatrenie dodávateľom nepomôže.

To znamená, že ak dodávateľ nie je platiteľom DPH alebo ak odberateľ nie je platiteľom DPH (postačuje splnenie jednej podmienky), žiadne prijaté faktúry sa do žiadneho kontrolného výkazu k DPH neuvádzajú. Preto sú v takýchto prípadoch dodávatelia týmto opatrením do istej miery diskriminovaní, pretože ním nezískavajú žiadny exekučný titul.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Účtovanie faktúr

Ako správne zaúčtovať odberateľské či dodávateľské faktúry? Aké špecifiká sú pri účtovaní faktúr v cudzej mene a účtujú sa preddavkové (zálohové) faktúry?

Účtovné doklady

Aké účtovné doklady sa používajú pri účtovaní účtovných prípadov? Aké sú zaužívané skratky účtovných dokladov a ako dlho je potrebné účtovné doklady archivovať?

Ako fakturovať stavebné práce?

Stavebné práce sa v určitých prípadoch fakturujú s DPH a v iných prípadoch zase bez DPH. Kedy je potrebné uvádzať na faktúre za stavebné práce DPH a kedy sú stavebné práce od DPH oslobodené?

Preddavková (zálohová) faktúra - vzor

Preddavkovou (zálohovou) faktúrou žiada dodávateľ platbu vopred za dodanie tovaru, resp. služby od odberateľa (zákazníka). Ako vyhotoviť preddavkovú faktúru a aké sú kroky po jej úhrade?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky