Kúpna zmluva na automobil – vzor

Plánujete kúpiť alebo predať automobil? Ako postupovať pri kúpe automobilu, čo musí obsahovať kúpna zmluva a čo je dobré do nej zahrnúť nad rámec zákonných požiadaviek.

Väčšina podnikateľov využíva pri svojej podnikateľskej činnosti automobil, pri ktorého kúpe prichádzajú do kontaktu s kúpnou zmluvou. Prípadne chcú obnoviť svoj vozový park a starší automobil predať. Kúpna zmluva predstavuje v praxi jeden z najpoužívanejších typov zmlúv, s ktorými prichádzajú podnikatelia do kontaktu v rámci svojho podnikania.

Podstatou kúpnej zmluvy je výmena veci za peniaze. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho, ktorý sa zaväzuje odovzdať predávajúcemu určitú sumu peňazí za automobil (kúpnu cenu).

Kúpnou zmluvou dochádza k zmene vlastníctva k automobilu výmenou za peniaze.

Slovenský právny poriadok pozná viacero druhov kúpnych zmlúv. Podnikatelia pri výkone svojej podnikateľskej činnosti uzatvárajú kúpnu zmluvu podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka. V prípade vzťahu podnikateľ - spotrebiteľ, ak podnikateľ v rámci svojej podnikateľskej činnosti predáva automobily (napr. autobazár), je potrebné dodržať aj ustanovenia § 612 a nasl. Občianskeho zákonníka (ide o tzv. spotrebiteľskú kúpnu zmluvu). Dvaja nepodnikatelia môžu uzatvoriť kúpnu zmluvu podľa § 588 Občianskeho zákonníka, no môžu uzatvoriť kúpnu zmluvu aj podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, rovnako ako dvaja podnikatelia. V článku sa zameriame na kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi podnikateľmi, teda podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.

Čo musí obsahovať kúpna zmluva na automobil

Každá zmluva má svoje obsahové náležitosti, ktoré musí spĺňať, aby bola platná. Tieto náležitosti sa nazývajú aj ako podstatné náležitosti kúpnej zmluvy. To, čo je podstatnou náležitosťou kúpnej zmluvy medzi podnikateľmi, nájdete v ustanovení § 409 Obchodného zákonníka.

Každá kúpna zmluva medzi podnikateľmi, a teda aj kúpna zmluva na automobil, musí obsahovať:

  1. označenie zmluvných strán - kto je predávajúci a kupujúci, a to označením názvu spoločnosti, IČO a sídla. V zmluve môžete uviesť aj DIČ, IČ DPH, údaje o konateľovi.
  2. vymedzenie predmetu kúpy - v danom prípade musí byť automobil presne označený, aby nebol zameniteľný s iným automobilom - najlepšie je uviesť továrenskú značku, rok výroby, farbu, VIN číslo, evidenčné číslo a pod.
  3. záväzok predávajúceho odovzdať kupujúcemu predmet kúpy a previesť na neho vlastnícke právo,
  4. záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu.

Pokiaľ ide o kúpnu cenu, tá by mala byť v zmluve určená. Predávajúci a kupujúci však môžu v kúpnej zmluve určiť spôsob dodatočného určenia kúpnej zmluvy. Zvláštnosťou však je, že predávajúci a kupujúci môžu uzatvoriť kúpnu zmluvu aj bez toho, aby sa dohodli na kúpnej cene. Musia však do zmluvy uviesť, že chcú uzatvoriť kúpnu zmluvu aj bez toho, aby sa dohodli na kúpnej cene. V takom prípade je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu, za ktorú sa obvykle predáva takýto predmet kúpy (teda v danom prípade takú kúpnu cenu, ktorá sa obvykle platí za porovnateľný automobil.)

Príklad na kúpnu cenu, ak sa strany dohodnú, že uzatvoria kúpnu zmluvu bez dohody o cene

Filip a Matúš uzatvorili kúpnu zmluvu podľa § 409 Obchodného zákonníka, predmetom ktorej je predaj automobilu zn. Škoda Octavia III, rok výroby 2014, VIN č. XXXXXXXXXXXXX, EVČ: BA - XXX AA, farba: modrá, počet najazdených km: 100000. Napriek tomu, že podpísali zmluvu, nedohodli sa na kúpnej cene. Výslovne uviedli do zmluvy, že chcú uzatvoriť zmluvu bez dohody o kúpnej cene. Podľa viacerých autorizovaných automobilových predajcov je kúpna cena za porovnateľný automobil v sume 12 000 eur. Matúš je tak povinný zaplatiť Filipovi za automobil sumu 12 000 eur, a to za platobných podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve.

Okrem podstatných náležitostí kúpnej zmluvy, je vhodné do zmluvy zahrnúť aj:

  1. platobné podmienky - do akej doby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu, prípadne zaplatenie kúpnej ceny v splátkach a pod.
  2. odovzdanie automobilu - kedy a kde má prísť k odovzdaniu automobilu. O odovzdaní automobilu je vhodné spísať preberací protokol.
  3. splnomocnenie - za čelom odhlásenia automobilu pred príslušným dopravným inšpektorátom je vhodné, aby kupujúci udelil predávajúcemu plnomocenstvo na odhlásenie auta. V opačnom prípade sa musí osobne zúčastniť odhlásenia automobilu.
  4. ďalšie ustanovenia - napr. právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy, ak predávajúci neodhlási automobil, alebo ak mu predávajúci zatají vady, ako napr. stočené kilometre, haváriu a pod. Ďalej napr. právo predávajúceho, ak kupujúci neprihlási automobil v určenej lehote.

Prinášame vám vzorovú kúpnu zmluvu na automobil, uzatvorenú podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok pokračuje pod reklamou

Postup po podpísaní kúpnej zmluvy na automobil

Uzatvorením kúpnej zmluvy, zaplatením kúpnej ceny a faktickým odovzdaním automobilu sa celá záležitosť ešte nekončí. Následne je potrebné túto zmenu vlastníka automobilu ohlásiť na príslušnom dopravnom inšpektoráte.

Po uzatvorení kúpnej zmluvy je potrebné ešte automobil odhlásiť a prihlásiť na dopravnom inšpektoráte.

Predávajúci je po podpísaní kúpnej zmluvy povinný odhlásiť vozidlo. Zoznam potrebný dokladov, ako aj návod, ako postupovať, nájdete na stránke Ministerstva vnútra. Po odhlásení auta do iného okresu je následne kupujúci povinný prihlásiť automobil. Ak kupujúci auto neprihlási do 30 dní, tak musí navyše priložiť aj odborný posudok o kontrole originality vozidla, ktorý nebude starší ako 15 dní. Tento dokument za normálnych okolností nepotrebuje.

Netreba zabúdať ani na to, že kupujúci musí mať už v deň prepisu auta uzatvorené povinné zmluvné poistenie, tzv. PZP. Uzatvorené PZP je podmienkou, aby dopravný inšpektorát prihlásil vozidlo na kupujúceho.

Zhrnutie na záver

Väčšina podnikateľov využíva pri svojej činnosti automobil. Kúpa, resp. predaj automobilu, predstavuje dôležitú záležitosť v rámci podnikateľskej činnosti podnikateľa. Preto netreba kúpu, resp. predaj automobilu podceniť. Pri kúpe alebo predaji automobilu sa stretávame s kúpnou zmluvou.

Prečítajte si tiež

Na základe tejto zmluvy predávajúci prevádza vlastnícke právo k automobilu na kupujúceho, odovzdáva mu automobil a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu. Ako každá zmluva, aj kúpna zmluva na automobil má svoje náležitosti, ktoré musia byť obsiahnuté v zmluve. Bez týchto náležitosti je kúpna zmluva neplatná.

Po uzatvorení kúpnej zmluvy musia ešte zmluvné strany absolvovať procedúru na dopravnom inšpektoráte, ktorá zahŕňa odhlásenie auta z predávajúceho a jeho prihlásenie na kupujúceho. Tým je proces kúpy automobilu skončený. Ako môžete vidieť, tento proces nie je príliš náročný.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ceny pohonných hmôt a diaľničných známok v roku 2023

Koľko stojí diaľničná známka a benzín/diesel v Česku, Rakúsku, Maďarsku, Slovinsku či Chorvátsku? Praktický prehľad pred cestou na zahraničnú dovolenku autom.

Auto v podnikaní v roku 2023

Podnikať bez automobilu si mnohí podnikatelia vedia len ťažko predstaviť. Všetko podstatné o používaní auta pri podnikateľskej činnosti živnostníka či s. r. o. v roku 2023 nájdete v článku.

Kúpa hybridu: kedy sa oplatí po ňom siahnuť?

Čo znamená, ak je vozidlo označené ako hybridné, aké kategórie existujú a čo zvážiť pri kúpe? Kedy sa hybrid oplatí a kedy je lepší elektromobil či „spaľovák“?

Registračný poplatok za zápis vozidla: zmeny od 1.7.2023

Parlament schválil ďalšiu úpravu zákona o správnych poplatkoch, tá z februára ešte ani nevstúpila do platnosti. Ako sa od júla 2023 vypočíta registračný poplatok?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky