Likvidita podniku a jej meranie

Likvidita je kľúčovou oblasťou, ktorá rozhoduje o tom, či podnik zotrvá na trhu. Ako sa meria?

Čo je to likvidita?

Počas uskutočňovania podnikateľskej činnosti je nevyhnutné mať k dispozícii dostatok peňažných prostriedkov na uhrádzanie záväzkov. V opačnom prípade sa podnik dostáva do platobnej neschopnosti a hrozí mu konkurz. Preto sa v podnikoch pozorne sleduje schopnosť uhrádzať záväzky – t.j. likvidita.

Ukazovatele likvidity

Ak by ste chceli zistiť, akú likviditu má Váš podnik, mali by ste zistiť, akú výšku dosahujú v určitom momente Vaše krátkodobé záväzky (označujú sa ako krátkodobé preto, že ich splatnosť je do jedného roka), finančné účty (najmä peniaze v pokladni a na bankovom účte), krátkodobé pohľadávky (opäť so splatnosťou do jedného roka) a zásoby (napr. materiál na sklade alebo tovar). Následne si môžete vyčísliť základné ukazovatele likvidity. Spôsob ich výpočtu je uvedený v tejto videoprezentácii:

 

Čo s vypočítanými ukazovateľmi?

Vyčíslené ukazovatele je potrebné ďalej skúmať, predovšetkým analyzovať ich vývoj v čase a porovnať vypočítané hodnoty s konkurenčnými podnikmi. Viac informácií o tomto procese sa dozviete v ďalšej videoprezentácii:

 

Koho likviditu sa oplatí sledovať?

Možno si poviete, že Vy poznáte likviditu svojho podniku najlepšie a nejaké ukazovatele likvidity Vám nijakú novú informáciu neposkytnú. Predovšetkým v prípade ak vlastníte malý podnik naozaj najlepšie viete, či máte dostatok prostriedkov na úhradu svojich záväzkov. Rozhodne by ste však mali sledovať likviditu Vašich odberateľov (predovšetkým ak ponúkate svoje produkty ďalším podnikateľským subjektom). Môžete týmto spôsobom včas odhaliť, či sa niektorý z nich nedostáva do ťažkostí, ktoré by v konečnom dôsledku mohli vyústiť do problémov s úhradou Vašich faktúr.

Zdroje informácií o finančnej situácii podnikov

Pre vyčíslenie ukazovateľov likvidity je nevyhnutné disponovať informáciami z účtovných závierok podnikateľských subjektov. Tieto môžete získať napr. prostredníctvom Registra účtovných závierok alebo môžete využiť portál Finstat.sk.


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Získanie úveru v roku 2022: čo všetko má vplyv?

S čím treba počítať pri žiadaní o hypotéku v roku 2022, na čo sa sústredí banka pri schvaľovaní žiadostí a aké sú podmienky?

Zvýhodnené financovanie pre malé a stredné firmy: čo môžu získať?

EXIMBANKA SR poskytuje podnikateľom úver so zníženou úrokovou sadzbou. Aké sú podmienky a na aký účel konkrétne možno úvery využiť?

O zvýhodnené úvery pre podnikateľov možno žiadať do júna 2022

Ministerstvo financií predĺžilo termín, dokedy môžu podnikatelia požiadať o zvýhodnené úvery. Aké sú podmienky?

SIH antikorona kapitál pre inovatívne spoločnosti postihnuté pandémiou COVID-19

SIH v spolupráci so Slovenskou alianciou pre inovatívnu ekonomiku a podporou Ministerstva financií pripravili finančný nástroj na podporu inovatívnych spoločností. SIH zverejnila výzvu pre malé a stredné podniky.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky