Firmy (dlžníci) v reštrukturalizácii

Ak má podnikateľ pohľadávku voči dlžníkovi, ktorý je v reštrukturalizácii a chce si uplatňovať svoje práva v reštrukturalizačnom konaní (chce aspoň nejaké peniaze späť) musí si do tohto konania prihlásiť svoju pohľadávku. Uvedené má logiku, ale nie všetci majú skúsenosti ako a kde hľadať informácie, formuláre, aké im bežia lehoty.

Ako sa firma dostane do reštrukturalizácie

Na úvod je potrebné povedať ako sa firma dostane do reštrukturalizácie. Zjednodušene ide o tieto tri kroky:

 1. Vypracovanie reštrukturalizačného posudku - Ak je dlžník v úpadku (predĺžený, alebo platobne neschopný), alebo mu úpadok hrozí môže poveriť správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku, aby sa zistilo, či sú splnené predpoklady na jeho reštrukturalizáciu.
 2. Návrh na povolenie reštrukturalizácie - Ak správca v posudku zhodnotí, že dlžník spĺňa predpoklady na reštrukturalizáciu a odporučí reštrukturalizáciu dlžníka, dlžníkovi nič nebráni v ceste podať návrh na súd na povolenie reštrukturalizácie.
 3. Rozhodnutie o začatí reštrukturalizačného konania - Po podaní návrhu na povolenie reštrukturalizácie súd do 15 dní od doručenia návrhu rozhodne o začatí reštrukturalizačného konania alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie odmietne.

Súd zašle toto rozhodnutie (uznesenie) Obchodnému vestníku, ktorý v lehote 5 pracovných dní toto rozhodnutie zverejnení. Zverejnením rozhodnutia v Obchodnom vestníku sa začína reštrukturalizačné konanie. Podľa § 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z. z.  o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších noviel (ďalej ZKR) písomnosti zverejnené v Obchodnom vestníku sa považujú na účely ZKR za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.

Kde hľadať informácie o firmách v reštrukturalizácii

Obchodný vestník nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky alebo môžete priamo použiť stránku vestníka: http://www.justice.gov.sk/ObchodnyVestnik. Obchodný vestník vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR každý pracovný deň.

Praktickejšie vyhľadávanie ako v Obchodnom vestníku je vyhľadávanie v Registri úpadcov Slovenskej republiky (ďalej RÚ) https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/, kde máte možnosť vyhľadávať podľa obchodného mena dlžníka všetky vydania Obchodných vestníkov týkajúcich sa konania sú na jednom mieste.  

Register úpadcov má svoju verejnú časť, nemusíte sa doň prihlasovať. Vyhľadávanie v registri je veľmi intuitívne a stačí do vyhľadávača v hornej časti zadať obchodné meno hľadanej spoločnosti a register vám vygeneruje zoznam spoločností zhodných s vyhľadávaním. Upozorňujem na jednu malú záludnosť, úplne na vrchu ľavého stĺpca je  okienko na zakliknutie: „len prebiehajúce konanie“. Ak chcete mať prehľad aj o histórií spoločnosti neoznačte možnosť: „len prebiehajúce konania“, nechajte okienko prázdne a register vám zobrazí celú hľadanú históriu. Na lište po obchodným menom spoločnosti potom kliknite na ikonu Obchodný vestník a zobrazí sa vám hľadaný zoznam obchodných vestníkov, kde si viete dohľadať informáciu o tom, či spoločnosť je, alebo bola v reštrukturalizácii, konkurze a ostatné informácie zverejňované prostredníctvom Obchodného vestníka.

Ak máte niekoľko desiatok, alebo stoviek spoločností, ktoré máte záujem sledovať a nechce sa vám dennodenne kontrolovať Obchodný vestník, alebo Register úpadcov za niekoľko desiatok eur mesačne túto službu ponúkajú komerčné vyhladávače.  Vyhľadávač vám potom sám sleduje subjekty, ktoré ste si zadali  a denne vám o tom na email zasiela report. (napr.: vestnikonline.sk, sledovanie-konkurzov.sk a pod.) .

Začatie reštrukturalizačného konania

Začatím reštrukturalizačného konania na dlžníka začne dlžník požívať ochranu pred veriteľmi podľa ZKR. Začatie reštrukturalizačného konania má tieto účinky ( § 114 ods. 1 ZKR):

a) dlžník je povinný obmedziť výkon svojej činnosti na bežné právne úkony; iné právne úkony dlžníka podliehajú súhlasu správcu, ktorý vypracoval posudok,

b) pre pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie na majetok patriaci dlžníkovi; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,

c) pre zabezpečenú pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva na majetok patriaci dlžníkovi,

d) druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť pre omeškania dlžníka s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred začatím reštrukturalizačného konania; vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné,

e) zmluvné dojednania umožňujúce druhej zmluvnej strane vypovedať zmluvu uzatvorenú s dlžníkom alebo od nej odstúpiť z dôvodu reštrukturalizačného konania alebo konkurzného konania sú neúčinné,

f) pohľadávku, ktorá sa v reštrukturalizácii uplatňuje prihláškou, nemožno voči dlžníkovi započítať,

g) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

Pohľadávky v reštrukturalizácii

Ako vyplýva z textu vyššie je nutné vedieť, ktoré pohľadávky sa v reštrukturalizácii uplatňujú prihláškou a ktoré nie. Zákon ich presne nevymenováva.

Prihláškou sa prihlasujú:  

 • Pohľadávky, ktoré vznikli pred začatím reštrukturalizačného konania (bola dodaná služba, tovar) spolu s ich príslušenstvom do dňa začatia reštrukturalizačného konania.
 • Podmienené pohľadávky, ktoré môžu vzniknúť v budúcnosti, ak bude splnená podmienka ich vzniku. Sem patria i prípadné budúce nároky ručiteľov, spoludlžníkov, ak budú plniť záväzok za dlžníka

Prihláškou sa neprihlasujú:

 • Pohľadávky, ktoré vznikli po začatí ( počas ) reštrukturalizačného konania.
 • Pracovnoprávne nároky za mesiaca v ktorom došlo k začatiu reštrukturalizačného konania.
 • Nepeňažné pohľadávky ( nárok na nepeňažné plnenie – dodanie služby – napríklad dokončenie diela a pod.).
 • Príslušenstvo prihlásených pohľadávok, ktoré vzniklo po začatí reštrukturalizačného konania     (považuje sa po potvrdení plánu podľa § 138 ods. 2 ZKR za odpustené).

Tieto pohľadávky si uplatníte ako ktorúkoľvek inú pohľadávku, netreba k nim vypĺňať prihlášku.

Článok pokračuje pod reklamou

Povolenie reštrukturalizácie

Pre veriteľov je dôležité vedieť, že ak si svoje nároky v reštrukturalizácii neuplatnia a dlžníkovi bude potvrdený reštrukturalizačný plán zaniká právo tieto pohľadávky vymáhať. To som však predbehol, pretože najskôr súd musí reštrukturalizáciu dlžníka povoliť a povolenie reštrukturalizácie má tiež svoje účinky, ktoré sa dotýkajú veriteľov. Súd reštrukturalizáciu dlžníka povolí, ak sú na to splnené zákonné podmienky v lehote 30 dní od začatia reštrukturalizačného konania, inak reštrukturalizačné  konanie zastaví.

Reštrukturalizácia sa považuje za povolenú zverejnením uznesenia o povolení v Obchodnom vestníku. Pripomínam, že podľa § 199 ods. 9 ZKR písomnosti zverejnené v Obchodnom vestníku sa považujú na účely ZKR za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku. Povolením sa začína reštrukturalizácia dlžníka, nie reštrukturalizačné konanie. To už sa začalo pred tým.

Prečítajte si tiež

Ak súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka nemožno naň vyhlásiť konkurz. Požíva teda ochranu pred veriteľmi. Ochrana pred veriteľmi spočíva aj v tom, že konania o výkon rozhodnutia, exekučné konania, výkon zabezpečovacieho práva, ktoré boli po začatí reštrukturalizačného konania prerušené ( § 114 ZKR )  sa teraz zastavujú a tieto pohľadávky si treba riadne a včas uplatniť prihláškou. Povolením reštrukturalizácie sa prerušujú súdne a rozhodcovské konania a  tieto pohľadávky je treba rovnako uplatniť riadne a včas prihláškou. Podrobné účinky povolenia reštrukturalizácie nájdete v § 118 ZKR.

Podľa § 121 ZKR si veriteľ dlžníka musí v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoju pohľadávku/ky u správcu, pričom na neskoršie doručenú prihlášku sa nebude v koní prihliadať.

Počítanie lehôt v reštrukturalizácii

V súvislosti s § 121 ZKR je treba vedieť ako sa v ZKR počítajú lehoty.

§ 203a ZKR

(1) Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.

(2) Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

(3) Lehota je zachovaná, ak je podanie doručené najneskôr posledný deň lehoty tomu, komu je podanie určené; to neplatí, ak ide o lehotu na podanie odvolania.

Príklad na počítanie lehôt týkajúcich sa reštrukturalizácie

 1. Zverejnenie v obchodnom vestníku 02.09.2020.
 2. Podľa ustanovení 199 ods. sa písomnosť považuje za zverejnenú na účely ZKR nasledujúci deň po zverejnení v obchodnom vestníku, teda 03.09.2020.
 3. Podľa ustanovení § 203a sa do plynutia lehoty nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty (nezapočítava sa deň povolenia reštrukturalizácie, teda deň kedy došlo k zverejneniu uznesenia o povolení reštrukturalizácie – teda deň podľa bodu 2. - 03.09.2020)
 4. Prvý deň lehoty na podanie prihlášky je teda 04.09.2020.
 5. Koniec lehoty pripadá na 03.10.2020 (sobota ), ale platí ustanovenie § 203a ods. 2 ZKR, že ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota na prihlasovanie pohľadávok v tomto konkrétnom prípade sa teda končí 05.10.2020 (pondelok).

Prihlasovanie pohľadávok ako bolo uvedené vyššie sa vykoná v lehote 30 dní u správcu určeného súdom. Prihláška sa podáva na predpísanom formulári.

Formuláre prihlášok vyhlášky MS SR 665/2005 Z.z. nájdete opäť na stránke Ministerstva spravodlivosti https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx . Prihláška by mala byť právne perfektná a opraviť ju možno len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Náležitosti prihlášok presne určuje § 122 ZKR.

Záver

Ak pri vašom podnikaní nie je bežný hotovostný, alebo predfakturačný režim je dobre vedieť s kým podnikáte, komu umožňujete, aby bol vašim dlžníkom. Sledovanie svojich dlžníkov musí patriť k vašej dennej rutine. Z pohľadu prihlasovania si pohľadávok do reštrukturalizácie, alebo konkurzu nezáleží, či je vaša pohľadávka zabezpečená, alebo nie. Prihlásiť pohľadávku si musíte, inak sa stane vaša pohľadávka nevymáhateľnou a rovnako aj vaše zabezpečovacie právo. Ak proti dlžníkovi už podnikáte súdne kroky, musíte si pohľadávku takisto uplatniť prihláškou. V reštrukturalizácii nie je možné zmeškanie lehoty na prihlasovanie nijako zhojiť. Preto je dôležité sledovať dostupné registre a mať o svojich dlžníkoch prehľad. Uplatnená prihláška musí byť právne perfektná, takže, ak je vaša pohľadávka vo vyššej sume technológia pokus omyl tu nie je namieste a odporúčam vám vyhľadať právnu pomoc (ak to skazí právna pomoc – má na to povinné zákonné poistenie – nebojte sa).


Potrebujete pomôcť s reštrukturalizáciou? Kontaktujte nás.

Napíšte nám a využite služby založené na dlhoročných skúsenostiach.  

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je JUDr. Erik Bilský LL.M, MBA, IČO: 40046966. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.    


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako sa vyhnúť neuhradeným faktúram? Firmy môžu zabojovať proti dlžníkom

Nielen v ťažkých časoch je vhodné zamyslieť sa nad poistením pohľadávok. V akej výške môže firma v prípade škody získať plnenie a aké sú ďalšie výhody?

Nové donucovacie opatrenia a vyššie pokuty v exekúcii od roku 2023

Novela Exekučného poriadku od 1. 4. 2023 priniesla nové mechanizmy, ktoré majú zrýchliť vedenie exekúcií. Dlžníkom sa tak sťažuje situácia.

Exekučné zrážky od 1.7.2023

Zmena sumy životného minima ovplyvňuje, okrem iného, aj výpočet sumy, z ktorej možno vykonať exekúciu zrážkou zo mzdy. Aké hodnoty platia od 1.7.2023?

Zmenka

Čo je zmenka, aké musí spĺňať náležitosti, akú má splatnosť a aké sú riziká jej zneužitia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky