Namiesto exekučnej amnestie zastavenie starých exekúcií - od roku 2020

Parlament schválil zákon o ukončení niektorých exekučných konaní. Ktorých exekúcií sa bude týkať tento zákon a ktorých naopak nie? Aký dopad bude mať zastavenie exekúcií na veriteľov?

Splácanie dlhov predstavuje na Slovensku problém. Veľké množstvo dlhov je platených až po splatnosti. Niektoré nie sú platené vôbec. Vtedy má veriteľ možnosť začať s výkonom rozhodnutia - exekúciou. Môže sa obrátiť na súdneho exekútora, ktorý ako štátom poverená osoba vykoná rozhodnutie a postará sa tak o splatenie veriteľovej pohľadávky.

Zákon o ukončení niektorých exekúcií

Napriek viacerým zákonným prostriedkom je bežná situácia, kedy súdny exekútor nevymôže z majetku dlžníka ani euro, resp. vymôže menej, ako je výška pohľadávky veriteľa. Na súdoch tak prebiehajú exekučné konania, ktorých ukončenie je v nedohľadne. Celkovo je v súčasnosti na súdoch približne 3 000 000 exekučných konaní. Ministerstvo spravodlivosti s cieľom odbremeniť súdy, zosúladiť režim všetkých exekúcií a zastrešiť všetky exekúcie pod jeden súd, preto navrhlo prijať zákon o ukončení niektorých exekúcií. Parlament ho 26. júna schválil. 

Účinnosťou zákona dôjde k tomu, že veľká časť z tohto množstva exekúcií bude ukončená. Pôjde však iba o tzv. staré exekúcie, teda tie, ktoré sa začali ešte pred 1.4.2017, podľa starých pravidiel Exekučného poriadku. Exekúcií podľa nových pravidiel Exekučného poriadku začatých po 1.4.2017 sa tento zákon nedotkne.

Zákon o ukončení exekúcií sa nedotkne všetkých exekučných konaní

Novoprijatý zákon výslovne uvádza, ktorých exekúcií sa zastavenie týka. Ide o exekúcie, pri ktorých:

 • uplynula rozhodná doba (päť rokov od doručenia poverenia na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi; pri odklade exekúcie sa táto doba predlžuje o 12 mesiacov od uplynutia doby, na ktorú je stará exekúcia odložená) a súčasne nejde o exekúcie uvedené nižšie, ktoré sú výslovne vylúčené zo zastavenia starých exekúcií,
 • oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu alebo dedičské konanie po oprávnenom alebo povinnom bolo zastavené z dôvodu, že nezanechal žiaden majetok alebo len majetok nepatrnej hodnoty, 
 • zastavenie exekúcie navrhol oprávnený,
 • dôvod na zastavenie exekúcie vyplýva z osobitného predpisu (tým je zákon o konkurze a reštrukturalizácii, v zmysle ktorého sa začaté exekučné konanie zastavuje povolením reštrukturalizácie, resp. vyhlásením konkurzu).

Príklad na ukončenie starej exekúcie:

Spoločnosť A, s.r.o. vystavila Jánovi faktúru vo výške 10 000 eur, ktorú Ján neuhradil. A, s.r.o. vyhrala súd a podala dňa 20.5.2014 návrh na vykonanie exekúcie. Súdny exekútor od Jána nevymohol nič. Prijatím zákona dôjde k zastaveniu exekúcie, pretože ide o exekúciu, u ktorej už uplynula rozhodná doba päť rokov, počas ktorej súdny exekútor nevymohol žiadne peniaze.

Účinnosťou zákona o ukončení niektorých exekúcií dôjde k zastaveniu veľkého množstva starých exekúcií.

Príklad na ukončenie exekúcie kvôli úmrtiu:

Spoločnosť A, s.r.o. vystavila Marcele faktúru vo výške 1000 eur, ktorú Marcela neuhradila. A, s.r.o. vyhrala súd a podala dňa 20.5.2016 návrh na vykonanie exekúcie. Súdny exekútor od Marcely vymohol len minimálnu sumu 100 eur. Medzitým Marcela umrela a dedičské konanie bolo zastavené kvôli nedostatku majetku. Predmetná exekúcia tak spadá pod exekúcie, ktoré budú zastavené v zmysle zákona o ukončení niektorých exekúcií. V danom prípade by však k zastaveniu exekúcie došlo aj bez prijatia zákona o ukončení niektorých exekúcií, pretože smrť nemajetného povinného má za následok zastavenie exekúcie pre nedostatok majetku na úhradu trov exekúcie.

Príklad na ukončenie exekúcie kvôli návrhu na jej zastavenie:

Spoločnosť A, s.r.o. vystavila Jánovi faktúru vo výške 1000 eur, ktorú Ján neuhradil. A, s.r.o. vyhrala súd a podala dňa 20.5.2016 návrh na vykonanie exekúcie. Súdny exekútor od Jána nevymohol nič. A, s.r.o. dospela k záveru, že vedenie exekúcie je zbytočné a lepšie bude ukončiť exekúciu, aby sa nezvyšovali trovy exekútora. Napriek tomu, že v danom prípade neuplynula rozhodná doba päť rokov, ale A, s.r.o. ako oprávnený podal návrh na zastavenie exekúcie, dôjde podľa zákona o ukončení niektorých exekúcií k zastaveniu exekúcie. Opätovne, aj v tomto prípade by k zastaveniu exekúcie došlo aj bez prijatia zákona o ukončení niektorých exekúcií, pretože exekúcia sa zastaví, ak to navrhne oprávnený, A, s.r.o..

Zákon súčasne vymenúvajú exekúcie, ktoré sa nezastavia, a to ani v prípade uplynutia rozhodnej doby, teda piatich rokov. Ide o:

 • vymoženie pohľadávky na výživnom,
 • uspokojenie práva na nepeňažné plnenie, vrátane uspokojenia práva na peňažné plnenie, ak sú vymáhané v tom istom exekučnom konaní,
 • vymoženie pohľadávky vzniknutej pri realizácii spoločných programov SR a EÚ financovaných z fondov EU,
 • vymoženie plnenia priznaného rozhodnutím inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry EÚ,
 • vymoženie plnenia priznaného rozhodnutím správneho orgánu vo veci porušenia pravidiel hospodárskej súťaže
 • starú exekúciu, v ktorej bol za posledných 18 mesiacov dosiahnutý výťažok aspoň 15 eur,
 • starú exekúciu, v ktorej úpadok povinného nemôže byť riešený podľa § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze.

Príklad kedy nedôjde k zastaveniu starej exekúcie:

Šimon uzatvoril dňa 1.1.2010 zmluvu o výpožičke, na základe ktorej poskytol Matúšovi automobil. Dohodli sa, že po mesiaci Matúš vráti automobil Šimonovi. Matúš však automobil nevrátil. Šimon zažaloval Matúša a má právoplatné rozhodnutie na vydanie automobilu. Exekučné konanie sa začalo 4.5.2014. Do dnešného dňa sa nepodarilo automobil vrátiť Šimonovi. Napriek tomu, že už uplynula rozhodná doba 5 rokov, nedôjde k zastaveniu exekúcie, pretože sa vymáha nepeňažné plnenie (vydanie veci), ktoré predstavuje výnimku zo zastavenia starých exekúcií.

Článok pokračuje pod reklamou

Následky zastavenia starých exekúcií

Ak exekúcia veriteľa naplní zákonnú definíciu starej exekúcie a nie je vymenovaná v zozname exekúcií, na ktoré sa zákon nevzťahuje, súdny exekútor vydá upovedomenie o zastavení starej exekúcie. Dané upovedomenie by mal doručiť veriteľovi do 120 dní. Uvedená lehota je však iba poriadková, jej nedodržanie nemá žiadne následky.

Zastavenie starej exekúcie je však spojené s úhradou trov exekúcie. Keďže tie nie je možné uhradiť z majetku povinného, sú to práve veritelia, ktorí budú v zmysle zákona povinní uhradiť trovy exekúcie. Zákon však tieto trovy paušalizuje sumou 35 eur + DPH (spolu 42 eur), ak je súdny exekútor platiteľom DPH. Veritelia, ktorých pohľadávky neboli vymožené, tak prídu o ďalšie peniaze. Okrem týchto trov si exekútor môže ponechať už len tie trovy, ktoré vymohol od dlžníka. Na iné trovy súdny exekútor nemá nárok.

Proti upovedomeniu o zastavení exekúcie sa môže oprávnený brániť, a to podaním námietok. Tieto môže podať do 30 dní od doručenia upovedomenia, a to u súdneho exekútora. Paušálne trovy však nemožno namietať. O námietkach rozhodne súd, ktorý nemá zákonom stanovenú lehotu na rozhodnutie. Môže tak trvať aj rok, kým súd rozhodne o námietkach. Exekučné konanie sa končí buď doručením upovedomenia, prípadne rozhodnutím súdu o zamietnutí námietok, ak ich oprávnený podal.

Veritelia môžu podať opätovný návrh na začatie exekučného konania

Ak dôjde k ukončeniu exekučného konania, oprávnený môže podať nový návrh na začatie exekučného konania. Cieľom zákona je dosiahnuť stav, aby o všetkých exekúciách rozhodoval špecializovaný súd, ktorým je od 1.4.2017 Okresný súd Banská Bystrica, a to podľa súčasného režimu Exekučného poriadku, a zároveň nepoškodiť veriteľov tým, že dôjde k zastaveniu exekúcie bez vymoženia pohľadávky a bez opätovnej možnosti jej vymoženia.

Prečítajte si tiež

Veriteľ tak môže podať na Okresný súd Banská Bystrica opätovne návrh na vykonanie exekúcie, ak aj naďalej trvá na vymáhaní svojej pohľadávky. K návrhu musí pripojiť aj upovedomenie o zastavení starej exekúcie. V rámci nového návrhu môže od dlžníka požadovať aj paušálne trovy (35 eur + DPH), ktoré musel zaplatiť súdnemu exekútorovi pri ukončení starej exekúcie. Zákon stanovuje, že pohľadávka uplatnená v novom návrhu sa nepremlčí skôr, ako uplynie jeden rok od ukončenia exekučného konania.

Príklad na opätovné začatie exekúcie:

Matej si od Lukáša požičal 5000 eur. Dohodli sa, že peniaze vráti najneskôr do 1.1.2004. Napriek viacerým výzvam k vráteniu pôžičky nedošlo. Lukáš podal na Mateja žalobu a súd vyhral. Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 10.1.2005. Právo, ktoré bolo priznané súdnym rozhodnutím sa premlčuje v 10 ročnej premlčacej lehote, t. j. Lukáš tak mal čas do 10.1.2015 na podanie návrhu na vykonanie exekúcie. Ten podal pred uplynutím premlčacej doby dňa 10.5.2014. Počas exekučného konania premlčacia lehota spočíva, čiže neplynie. Súdny exekútor počas exekúcie nevymohol od Mateja ani euro, keďže oficiálne nemá žiaden majetok. Prijatím zákona dôjde k zastaveniu tohto exekučného konania, pretože uplynula rozhodná doba (päť rokov), počas ktorej nebola vymožená suma vyššia ako 15 eur. Hypoteticky, k zastaveniu exekučného konania dôjde 10.3.2020. Z 10-ročnej premlčacej doby uplynulo do podania návrhu na vykonanie exekúcie deväť rokov a štyri mesiace. Do konca premlčacej doby tak ostáva menej ako rok (konkrétne osem mesiacov). Zákona však ustanovuje, že pohľadávka sa nepremlčí skôr, ako rok po ukončení exekučného konania. V danom prípade sa tak premlčacia doba predĺži o štyri mesiace. Lukáš sa medzitým dozvedel, že Matej nadobudol majetok - nehnuteľnosť. Rozhodne sa opäť podať návrh na vykonanie exekúcie, ktorý môže podať do roka od ukončenia predchádzajúcej exekúcie, teda do 10.3.2021. Po tomto dátume by mohol Matej namietať premlčanie a Lukáš by nebol úspešný.

Podaním nového návrhu však veriteľovi vznikne poplatková povinnosť, a to vo výške 16,50 eur. Tento poplatok môže taktiež vymáhať od dlžníka v novom návrhu na vykonanie exekúcie. Zákon však vylučuje nárok na náhradu iných trov spojených s podaním nového návrhu, napr. náhradu trov právneho zastúpenia, ak veriteľ podá nový návrh za pomoci advokáta.

Zhrnutie na záver

Súdy SR sú v súčasnosti zahltené exekučnými konaniami. Vo väčšine z nich je problematické vymôcť celú uplatnenú pohľadávku, resp. súdny exekútor nedokáže vymôcť ani euro. Koniec týchto exekučných konaní je v nedohľadne. V úmysle odbremeniť súdy od starých exekúcií, zosúladiť režim všetkých exekúcií, zahrnúť všetky exekúcie pod jednu inštitúciu (Okresný súd Banská Bystrica) schválil parlament zákon o zákon o ukončení niektorých exekúcií.

Predovšetkým by mali byť ukončené tie exekúcie, v ktorých sa za päť rokov nevymohlo viac ako 15 eur. Zákona však vymenúva druhy pohľadávok, ktoré nebudú zákonom dotknuté, a teda exekučné konania, v ktorých sa uplatňujú tieto pohľadávky, nebudú zastavené aj napriek tomu, že sa v nich nevymohlo nič.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako sa vyhnúť daňovej exekúcii?

Občania či podnikatelia sa môžu dostať do situácie, že nedokážu zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne im daňový nedoplatok. Čo v takej situácii robiť?

Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024

Za podanie návrhu na súd či do obchodného registra od 1. 4. 2024 podnikatelia zaplatia viac. Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch sú súčasťou tzv. konsolidačného balíčka.

Ako sa vyhnúť neuhradeným faktúram? Firmy môžu zabojovať proti dlžníkom

Nielen v ťažkých časoch je vhodné zamyslieť sa nad poistením pohľadávok. V akej výške môže firma v prípade škody získať plnenie a aké sú ďalšie výhody?

Nové donucovacie opatrenia a vyššie pokuty v exekúcii od roku 2023

Novela Exekučného poriadku od 1. 4. 2023 priniesla nové mechanizmy, ktoré majú zrýchliť vedenie exekúcií. Dlžníkom sa tak sťažuje situácia.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky