Odmietnutie dedičstva

Do kedy je možné dedičstvo odmietnuť a akým spôsobom? Aké má práva dedič, ak si svoje rozhodnutie rozmyslí a o dedičstvo záujem bude mať?

Dedičské právo je postavené na princípe, že nie je potrebný aktívny úkon dediča, aby dedičstvo nadobudol. Smrťou poručiteľa sa dedič stáva dedičom a po skončení dedičského konania je mu toto právo aj úradne potvrdené a s dedičstvom môže nakladať ako so svojim.

Zároveň má dedič zachované právo dedičstvo odmietnuť, a teda má možnosť vzdať sa dedičstva. K tomuto je potrebný aktívny úkon dediča. Ide o naplnenie zásady, že niekoho nemožno nútiť proti vôli, aby sa stal dedičom.

Účinky odmietnutia dedičstva

Dedičstvo môže odmietnuť rovnako dedič určený v závete, ako aj dedič určený na základe zákona.

Ak dedič odmietne dedičstvo, prestáva byť dedičom a stráca samotné postavenie dediča v dedičskom konaní. Z dôvodu, že dedičstvo sa nadobúda momentom smrti poručiteľa, aj samotné odmietnutie dedičstva má spätné právne účinky. Na dediča, ktorý dedičstvo odmietol, sa teda nahliada, ako by v čase smrti poručiteľa neexistoval. Toto je dôležité pre určenie okruhu dedičov.

Nie je podstatné, či dedič odmietajúci dedičstvo mal v čase odmietnutia dedičstva správnu predstavu o veľkosti a stave majetku alebo o výške dlhov. Na platnosť vyhlásenia o odmietnutí dedičstva toto nemá vplyv a vyhlásenie o odmietnutí je účinné bez ohľadu a omyl dediča.

V prípade, ak je ako dedič v závete označená obchodná spoločnosť, je potrebné aby odmietnutie dedičstva bolo urobené nielen v lehote, ale aj osobou oprávnenou v mene obchodnej spoločnosti konať.

Forma odmietnutia dedičstva

Dedičstvo možno odmietnuť iba dvoma spôsobmi. 

  1. Ústnym vyhlásením na súde, resp. u notára – súdneho komisára povereného na prejednanie dedičstva 
  2. písomným vyhlásením o odmietnutí dedičstva zaslanému súdnemu komisárovi. Zákon nevyžaduje, aby bol podpis dediča na vyhlásení o odmietnutí úradne overený.

Ak by bol v dedič v dedičskom konaní zastúpený svojim zástupcom, tento zástupca môže dedičstvo odmietnuť len v prípade, ak takéto oprávnenie výslovne vyplýva z plnomocenstva. Ak by išlo o zastúpenie na základe zákona, napríklad ak by bolo dedičom maloleté dieťa, na odmietnutie dedičstva by sa vyžadovalo schválenie takéhoto právneho úkonu súdom.

Obdobne, ak by bola dedičom osoba v úpadku, podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii môže takáto osoba dedičstvo odmietnuť iba so súhlasom správcu konkurznej podstaty.

Do kedy možno dedičstvo odmietnuť

Dedičstvo možno odmietnuť iba v lehote jedného mesiaca, od kedy bol dedič o tomto práve a jeho následkoch upovedomený. V dedičskom konaní teda musí byť preukázané, že dedič o možnosti odmietnuť dedičstvo a následkoch odmietnutia vedel a že v zákonnej lehote toto právo nevyužil. Ak by existovali dôležité dôvody, je možné túto lehotu predĺžiť. Nie je vylúčené vyhlásenie o odmietnutí dedičstva urobiť ešte pred samotným poučením zo strany súdneho komisára.

Prečítajte si tiež

Súdny komisár má preto zákonnú povinnosť všetkých domnelých dedičov upovedomiť o ich dedičskom práve a o možnosti dedičstvo v jednomesačnej lehote odmietnuť. Toto upovedomenie môže súd urobiť ústne do zápisnice alebo ho doručí do vlastných rúk dedičom.

Jednomesačná lehota sa počíta odo dňa doručenia upovedomenia dedičovi, prípadne odo dňa ústneho upovedomenia zaznamenaného v zápisnici. Je dôležité upozorniť, že samotné vyhlásenie o odmietnutí dedičstva musí byť do jedného mesiaca doručené súdnemu komisárovi. Nepostačuje, aby v posledný deň bolo podané na pošte.

Kedy nie je možné dedičstvo odmietnuť

Odmietnuť dedičstvo nie je možné, ak dedič svojim konaním dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť. Musí sa teda vyvarovať takému konaniu, ktoré by naznačovalo, že dedičstvo odmietnuť nechce.

Môže ísť o situáciu, kedy začne majetok dedič ešte pred skončením dedičského konania užívať ako svoj. Napríklad, záhradnú chatu po poručiteľovi začne renovovať alebo prispôsobovať pre svoje potreby.

Od takéhoto konania treba ale odlíšiť prípady, kedy dedič určitým spôsobom chráni alebo udržiava dedičstvo. Ak by napríklad udržiaval záhradu po smrti poručiteľa (polievanie, kosenie, a pod.), nebolo by toto možné automaticky považovať za konanie, ktorým dáva najavo, že má záujem nadobudnúť dedičstvo a mal by zachované právo dedičstvo odmietnuť.

Článok pokračuje pod reklamou

Výhrady a pripomienky pri odmietnutí dedičstva

Akékoľvek výhrady a pripomienky nemôžu byť súčasťou odmietnutia dedičstva. Rovnako je neprípustné vyhlásenie dediča, že dedičstvo odmieta iba z časti. Napríklad, že prijíma iba majetok a dlhy odmieta.

Prečítajte si tiež

Ak sa dedič napríklad ohradí pri dedení obchodného podielu s tým, že o dedičstvo nemá záujem, v prípade, ak by tento podiel mal vlastniť so súrodencom a bude mať záujem dediť, iba ak tento súrodenec obchodný podiel odmietne, resp. nebude si ho nárokovať. Takéto vyhlásenie by nebolo z pohľadu práva považované za odmietnutie dedičstva a s dedičom by sa v dedičskom konaní pokračovalo. Nebolo by ale vylúčené a pre túto situáciu by bolo vhodné, keby sa dedičia v dedičskom konaní na rozdelení dedičstva, vrátane obchodného podielu, dohodli.

Každé takéto vyhlásenie by malo za následok, že na odmietnutie dedičstva by sa neprihliadalo a nemalo by účinky odmietnutia. Odmietnutie dedičstva preto musí byť bezvýhradné a bezpodmienečné.

Častým prípadom je odmietnutie dedičstvo s výhradou, že sa svojho podielu vzdáva v prospech inej osoby. Takéto vyhlásenie by nemalo účinky odmietnutia dedičstva. Ak je dedičstvo platne odmietnuté, uvoľnený podiel sa prerozdelí podľa zákonných pravidiel, nie podľa vôle odmietajúceho dediča.

Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nemusí byť odôvodnené. Ak by ale vyhlásenie dôvody odmietnutia obsahovalo, nemožno ich považovať za výhrady a pripomienky k odmietnutiu a odmietnutie by bolo účinné.

Odvolanie odmietnutia dedičstva

Ak dedič dedičstvo odmietne, takéto odmietnutie nie je možné vziať späť. Ani v prípade, ak by bola zachovaná jednomesačná lehota.

Rovnaké pravidlo platí, ak dedič vyhlási, že dedičstvo neodmieta. Taktiež nemožno toto vyhlásenie vziať späť a nemožno po takomto vyhlásení dedičstvo odmietnuť.

Zhrnutie

Na nadobudnutie dedičstva sa nevyžaduje žiadna aktivita dedičov. Predpokladá sa, že dedičstvo je v prospech dedičov. Ak existujú akékoľvek dôvody, pre ktoré dedič o dedičstvo nemá záujem, má možnosť svoj nezáujem aktívne vyjadriť. Musí tak urobiť ale správnym spôsobom, voči správnej osobe a v určenej lehote. V opačnom prípade sa môže stať, že majetok a dlhy nadobudne aj proti svojej vôli.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dedenie dlhov

Súčasťou dedičstva nie je iba majetok, ale aj všetky dlhy zomrelého. Aké sú špecifiká dedenia dlhov, do akej výšky za ne zodpovedá dedič a za akých podmienok sa môže plateniu zdedených dlhov vyhnúť?

Obsah dedičstva – čo do dedičstva patrí

Čo je predmetom dedenia a čo sa za dedičstvo nepovažuje? Ktoré práva môžu po smrti poručiteľ prejsť na inú osobu inak ako dedením?

Ako napísať závet a vydedenie

Čo má závet obsahovať, je potrebné, aby pri jeho spisovaní boli svedkovia, a koho nie je možné vydediť? Všetko, čo potrebujete vedieť skôr ako sa rozhodnete vytvoriť testament.

Dedenie zo závetu

Závet je jednou z možností, ako určiť pravidlá dedenia majetku. Čo má posledná vôľa obsahovať, čomu sa pri jej písaní vyvarovať a kedy sa využíva kombinácia závetu a dedenia zo zákona?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky