Ukončenie živnosti v roku 2021 – povinnosti, dane a odvody

Ste živnostník a rozhodli ste sa ukončiť v roku 2021 živnosť? Prinášame vám prehľad povinností voči úradom, ako aj v oblasti daní a odvodov.

Ukončenie živnosti v roku 2021 – ako na to?

Prvým krokom, ktorý musí živnostník vykonať, ak sa rozhodol ukončiť svoju podnikateľskú činnosť, je samotné ukončenie živnosti, ktoré je možné vykonať:

 • osobne – návštevou miestne príslušného okresného úradu – odbor živnostenského podnikania – na JKM (jednotnom kontaktom mieste), alebo
 • online - prostredníctvom webovej stránky slovensko.sk, pričom ak sa rozhodne živnostník ukončiť živnosť elektronicky, osobná návšteva okresného úradu už nie je potrebná.

Dôležité je vedieť aj to, že:

 • ani pri jednom zo spôsobov ukončenia živnosti sa neplatí žiaden správny poplatok,
 • živnostenské oprávnenie zanikne dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania.

Tip: ak si chcete skrátiť čas pri osobnom ukončení živnosti, vyplňte si vopred formulár Oznámenie o ukončení podnikania, ktorý na JKM už len odovzdáte, pričom je potrebné sa preukázať platným občianskym preukazom. Následne stačí len počkať na potvrdenie o ukončení podnikania, ktoré príslušný úrad vydáva na počkanie.

Oznámenie o ukončení podnikania v roku 2021 – ako ho vyplniť?

Formulár Oznámenie o ukončení podnikania nie je náročné vyplniť a s naším postupom to zvládne každý živnostník. V prvom rade je potrebné vyplniť názov Okresného úradu, napr. Okresný úrad Bratislava a adresu úradu.

Následne je potrebné vyplniť:

 • obchodné meno (podľa živnostenského oprávnenia),
 • IČO (identifikačné číslo),
 • rodné číslo,

a zaškrtnúť názov zdravotnej poisťovne, v ktorej je živnostník prihlásený na povinné zdravotné poistenie.

Pod vyplnením základných údajov o živnostníkovi nasledujú 2 tabuľky, pričom:

 • prvú tabuľku vypĺňa živnostník, ak ukončuje všetky predmety podnikania uvedené na doklade o živnostenskom oprávnení (vtedy zanikne živnosť úplne),
 • druhú tabuľku vypĺňa živnostník, ak ukončuje len niektoré predmety podnikania uvedené na doklade o živnostenskom oprávnení (vtedy zanikne len vybraný predmet podnikania uvedený v tabuľke).

V každej tabuľke je potrebné uviesť informácie o živnostenskom oprávnení a pod každou tabuľkou je potrebné uviesť dátum ukončenia živnosti, resp. vybraných predmetov podnikania, a to v časti „ku dňu“. Tento dátum môže byť rovnaký s dátumom odovzdania Oznámenia o ukončení podnikania, alebo môže to byť aj neskorší dátum.

Posledným krokom je vyplnenie dátumu oznámenia a podpis živnostníka.

Oznamovacie povinnosti pri ukončení živnosti v roku 2021 voči daňovému úradu

Napriek tomu, že okresný úrad (JKM) oznámi ukončenie živnosti príslušnému daňovému úradu, musí živnostník do 30 dní odo dňa zrušenia živnosti požiadať o zrušenie registrácie na daň z príjmov (príp. aj registráciu na DPH, ak bol platiteľom DPH, či daň zo závislej činnosti, ak bol zamestnávateľom a pod.), a to prostredníctvom formuláru „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia“. Žiadosť o zrušenie registrácie (po ukončení podnikania) môže živnostník podať elektronicky alebo osobne. Nakoľko bol však živnostník povinný komunikovať počas podnikania so správcom dane elektronicky, odporúčame žiadosť o zrušenie registrácie zaslať elektronicky.

Po podaní žiadosti o zrušenie registrácie, daňový úrad vydá rozhodnutie o zrušení registrácie, ktoré doručí poštou, pričom fyzická osoba musí:

 • vrátiť kartičku DIČ (modrá kartička), a to do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
 • vrátiť kartičku IČ DPH (ružová kartička), a to do 10 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Oznamovacie povinnosti pri ukončení živnosti v roku 2021 voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni

To, že fyzická osoba ukončila živnosť, oznámi okresný úrad (JKM) aj Sociálnej a príslušnej zdravotnej poisťovni.

Uvedené znamená, že fyzická osoba (živnostník) už nemá žiadne oznamovacie povinnosti voči Sociálnej, ani zdravotnej poisťovni.

Článok pokračuje pod reklamou

Daňové povinnosti pri ukončení živnosti v roku 2021 – daň z príjmov

Fyzická osoba, ktorá v roku 2021 ukončí živnosť, podáva daňové priznanie k dani z príjmov za kalendárny rok 2021 (ak jej vznikne povinnosť podať daňové priznanie) v termíne do troch mesiacov po skončení kalendárneho roka, t. j. za rok 2021 do 31.3.2022. Túto lehotu si môže predĺžiť, a to najviac o tri celé kalendárne mesiace (max. do konca júna 2022) alebo o celých šesť kalendárnych mesiacov, ak mala príjmy zo zdrojov v zahraničí (max. do konca septembra 2022). Do daňového priznania zahrnie príjmy zo živnosti (za časť roka, v ktorom ju vykonávala), ako aj všetky ďalšie príjmy dosiahnuté za rok 2021. Ak už nie je podnikateľom, povinnosť elektronickej komunikácie s daňovým úradom nemá. Keďže má však elektronickú komunikáciu vybavenú, je lepšie podať daňové priznanie elektronicky.

V termíne na podanie daňového priznania k dani z príjmov je fyzická osoba povinná výslednú daň na úhradu aj zaplatiť.

Úprava základu dane pri ukončení živnosti v roku 2021 v jednoduchom účtovníctve alebo daňovej evidencii

Pri ukončení živnosti je potrebné myslieť aj na to, že je potrebné správne vyčísliť základ dane, nakoľko v roku ukončenia živnosti musí fyzická osoba, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, či vedie daňovú evidenciu upraviť základ dane o:

 • výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem,
 • výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok,
 • pomernú výšku nájomného za zdaňovacie obdobie,
 • zostatky vytvorených rezerv a opravných položiek k majetku,
 • cenu nespotrebovaných zásob (na základe inventúry).

Fyzická osoba, ktorá uplatňuje tzv. paušálne výdavky upraví základ dane v roku ukončenia živnosti o:

 • cenu nespotrebovaných zásob (na základe inventúry), a
 • pohľadávky, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem.

Daňové povinnosti pri ukončení živnosti v roku 2021 – daň z motorových vozidiel a DPH

Ak živnostník využíval v roku 2021 na podnikanie motorové vozidlo, je povinný podať aj daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, a to najneskôr do jedného mesiaca po mesiaci, v ktorom ukončil živnosť. Napr. ak živnostník ukončí živnosť v máji 2021, je povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a zaplatiť výslednú daň na úhradu do konca júna 2021.

Prečítajte si tiež

Ak bol živnostník platiteľom DPH je povinný podať daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz za posledný mesiac, resp. štvrťrok živnosti, pričom je dôležité upozorniť na § 81 ods. 6 a 9 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a na povinnosti týkajúce sa posledného zdaňovacieho obdobia:

 • v poslednom zdaňovacom období vzniká platiteľovi daňová povinnosť vzťahujúca sa na majetok, pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná, a na majetok, ktorý nadobudol bez dane (podľa § 10 ods. 1) a pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň u predchádzajúceho vlastníka úplne alebo čiastočne odpočítaná,
 • v poslednom zdaňovacom období vzniká platiteľovi povinnosť vrátiť odpočítanú daň z preddavku, ak ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia nebol tovar alebo služba dodané.

Viac informácií nájdete v článku Zrušenie registrácie pre DPH (povinné, dobrovoľné).

Odvodové povinnosti pri ukončení živnosti v roku 2021 voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni

Dňom ukončenia živnosti zaniká fyzickej osobe povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne (zaniká povinné nemocenské a dôchodkové poistenie). Napríklad, ak živnostníkovi skončí živnostenské oprávnenie k 31.5.2021, posledná platba bude za odvody za máj 2021 do 8.6.2021.

Prečítajte si tiež

Fyzická osoba, ktorá ukončila živnosť, prestáva byť platiteľom poistného na zdravotné poistenie dňom, keď už nie je živnostníkom, a preto už ďalej preddavky neplatí. Rozdiel oproti sociálnemu poisteniu je v tom, že po skončení roka zdravotná poisťovňa živnostníkovi zúčtuje zaplatené preddavky, pričom výsledkom môže byť aj nedoplatok (zjednodušene sa to stane vtedy, keď má živnostník vyšší základ dane a platil si nižšie preddavky počas roka). V prípade zdravotných odvodov teda ešte môže byť potrebné nejaké odvody doplatiť aj po zrušení živnosti, po vykonaní ročného zúčtovania zdravotného poistenia v nasledujúcom roku.

Nakoľko každá fyzická osoba musí mať platiteľa poistného, fyzická osoba po zrušení živnosti musí vyriešiť, kto za ňu bude platiť zdravotné poistenie, môžu to byť tieto možnosti:

 • zaeviduje sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie a platiteľom zdravotného poistenia bude štát, alebo
 • sa stane zamestnancom a platiteľom zdravotného poistenia bude zamestnávateľ, alebo
 • sa stane samoplatiteľom zdravotného poistenia.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.

Založenie živnosti v roku 2024

Kedy je potrebné mať živnosť, aké živnosti existujú, aj stručný návod, ako je možné si živnosť založiť svojpomocne a s akými poplatkami rátať v roku 2024, sa dočítate v článku.

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2023

Plánujete začať podnikať a neviete sa rozhodnúť, či by bolo pre vás lepšie založiť s.r.o., alebo začať podnikať ako živnostník? Porovnanie, výhody aj nevýhody vám prinášame v tomto článku.

Založenie živnosti v roku 2023

Ako si v roku 2023 svojpomocne založiť živnosť a aké povinnosti so založením živnosti súvisia? Prinášame postup spolu s praktickými radami a tipmi.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky