Zrušenie registrácie pre DPH (povinné, dobrovoľné)

Zrušenie registrácie pre DPH (povinné, dobrovoľné)
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Kedy dochádza k zrušeniu registrácie pre DPH? Je tak možné urobiť aj dobrovoľne alebo je pri zrušení registrácie pre DPH nutné splniť vymedzené podmienky?

Zrušenie registrácie platiteľa DPH znamená, že právnická či fyzická osoba od uplynutia dňa, ktorým prestane byť platiteľom DPH, neuplatňuje k cene tovarov a služieb DPH na výstupe (s výnimkou prípadov stanovených v § 69 zákona o DPH) a nemá nárok na odpočítanie DPH z prijatých tovarov a služieb (s výnimkou stanovenou v § 52 zákona o DPH). Ak právnická alebo fyzická osoba prestane byť platiteľom DPH, nevyhotovuje už faktúry s DPH, nepodáva daňové priznania pre DPH (s výnimkou prípadov stanovených v § 78 ods. 3 a 4 zákona o DPH).

Kedy dochádza k zrušeniu platiteľa DPH?

K zrušeniu registrácie pre DPH môže dôjsť:

 • dobrovoľne (žiadosť o zrušenie registrácie pre DPH podá platiteľ),
 • povinne (žiadosť o zrušenie registrácie pre DPH podá platiteľ),
 • z úradnej moci (zo strany daňového úradu).

Zákon o DPH upravuje zrušenie registrácie pre DPH v § 81, § 81a a § 82 zákona o DPH.

Dobrovoľná žiadosť o zrušenie registrácie pre DPH

Platiteľ DPH podľa 4 zákona o DPH (registrácia na základe prekročenia obratu vo výške 49 790 eur) sa po splnení vymedzených kritérií môže rozhodnúť požiadať o zrušenie registrácie pre DPH. Splnené musia byť dve kritériá súčasne:

 • uplynutie jedného roka odo dňa, kedy sa daňovník stal platiteľom DPH,
 • obrat nepresiahol výšku 49 790 eur za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Znamená to, že „čerstvý“ platiteľ DPH nie je oprávnený požiadať o zrušenie registrácie pre DPH, ak neuplynul aspoň jeden rok od jeho registrácie. Pri obrate je potrebné brať do úvahy, že jeho výška sa neposudzuje za kalendárny rok (od januára do decembra), ale za akékoľvek obdobie 12-tich po sebe nasledujúcich mesiacov.

Príklad na dobrovoľnú žiadosť o zrušenie registrácie pre DPH:

Spoločnosť A bola z dôvodu prekročenia výšky obratu registrovaná za platiteľa DPH od 1.12.2019. Spoločnosť A podala dňa 2.3.2021 žiadosť o zrušenie registrácie pre DPH z dôvodu, že počas pandémie covid-19 sa jej znížil obrat za predchádzajúcich 12 mesiacov na sumu 10 000 eur. Spoločnosť zavrela svoju prevádzku a nechala si len jeden prenosný stánok na výdaj kávy. Na nasledujúce obdobie tak predpokladá dosiahnutie podobnej výšky obratu ako počas predošlého roka. Má spoločnosť A nárok na zrušenie DPH registrácie?

Keďže spoločnosť A spĺňa obe podmienky ustanovené zákonom o DPH (podanie žiadosti až po uplynutí jedného roka odo dňa, kedy sa stala platiteľom DPH a neprekročenie obratu za najbližších uplynulých 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov sumu 49 790 eur), daňový úrad zruší registráciu pre DPH po podaní žiadosti.

Povinná žiadosť o zrušenie registrácie pre DPH

Povinnosť podať žiadosť o zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 2 zákona o DPH má platiteľ DPH, keď prestane vykonávať podnikanie podľa § 3 ods. 2 zákona o DPH. Daňový úrad zruší registráciu platiteľa až po preverení splnenia podmienok ustanovených v § 81 ods. 2 zákona o DPH. Nie je rozhodujúca dĺžka obdobia, v ktorom bol subjekt platiteľom DPH a ani výška dosiahnutého obratu.

Príklad na povinnú žiadosť o zrušenie registrácie pre DPH:

Ján podal žiadosť o registrácie pre DPH v roku 2018 z dôvodu začiatku vykonávania činnosti – stavebná činnosť a následný predaj domov, z titulu vykonávania ktorej sa začal považovať za zdaniteľnú osobu. Začiatkom roka 2021 sa však rozhodol v tejto činnosti nepokračovať a vrátiť sa do zamestnania. Vzniká mu povinnosť podať žiadosť o zrušenie registrácie pre DPH?

Ján v roku 2021 prestal vykonávať podnikateľskú činnosť v zmysle § 3 zákona o DPH a má povinnosť požiadať o zrušenie registrácie pre DPH podľa § 81 ods. 2 zákona o DPH, za predpokladu, že nevykonáva už žiadnu inú činnosť, ktorá sa na účely zákona o DPH považuje za podnikanie.

Zrušenie registrácie pre DPH z úradnej moci (zo strany daňového úradu)

Daňovú úrad môže zrušiť registráciu pre DPH podľa § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH, ak nie sú dôvody na registráciu, ak platiteľ DPH:

 • nevykonáva alebo prestal vykonávať podnikanie podľa § 3 alebo
 • opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie alebo kontrolný výkaz, opakovane v kalendárnom roku nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť, opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne alebo opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole.

Pri vyššie uvedených podmienkach sa podmienka „opakovane“ má vykladať v zmysle, ak platiteľ DPH dvakrát a viac nesplní niektorú z povinností vyššie.

Zámerom opatrení je zabrániť možnosti podvodných aktivít niektorých subjektov, ktoré zneužívajú systém DPH a žiadajú tak napríklad neoprávnené vyplácanie odpočtu DPH.

Príklad na zrušenie registrácie pre DPH zo strany daňového úradu:

Spoločnosť C, mesačný platiteľ DPH nepodala daňové priznanie k DPH ani kontrolný výkaz za posledné štyri mesiace. Na výzvu daňového úradu nereagovala, ani ju neprevzala. Môže v takomto prípade daňový úrad zrušiť registráciu pre DPH?

Za predpokladu, že daňový úrad využije možné zákonné prostriedky a nezistí skutočnosti, ktoré by preukazovali vykonávanie reálnej ekonomickej činnosti spoločnosťou C, daňový úrad zruší registráciu pre DPH z úradnej moci. Podľa § 81 ods. 5 zákona o DPH daňový úrad pri zrušení registrácie pre DPH právnickej osobe (platiteľovi) vydá rozhodnutie o zrušení registrácie pre DPH, v ktorom určí deň, uplynutím ktorého prestáva byť platiteľom DPH.

Zrušenie registrácie zahraničnej osoby registrovanej podľa § 5 zákona o DPH

Zahraničná osoba registrovaná podľa § 5 zákona o DPH je povinná požiadať o zrušenie registrácie pre DPH, keď prestala vykonávať podnikanie podľa § 3 ods. 2 zákona o DPH bez ohľadu na dĺžku obdobia, v ktorom bola platiteľom DPH a výšku dosiahnutého obratu. Výnimku tvorí prípad, ak zahraničná osoba na území SR poskytuje alebo má zámer poskytovať občasné práce.

Článok pokračuje pod reklamou

Zrušenie registrácie zahraničnej osoby registrovanej podľa § 6 zákona o DPH

Zahraničná osoba, registrovaná pre daň podľa § 6 zákona o DPH z dôvodu dodania tovaru formou zásielkového predaja v tuzemsku môže požiadať o zrušenie registrácie pre DPH, ak nevykonáva v tuzemsku inú činnosť ako zásielkový predaj, len za podmienky, že :

 • v bežnom kalendárnom roku celková hodnota dodaného tovaru bez DPH nedosiahne 35 000 eur, a súčasne
 • v predchádzajúcom kalendárnom roku hodnota dodaného tovaru bez DPH nedosiahla 35 000 eur.
Prečítajte si tiež

Zahraničná osoba, registrovaná pre DPH podľa § 6 zákona o DPH, musí zdaňovať slovenskou DPH dodanie tovaru z iného členského štátu do tuzemska pri zásielkovom predaji tovaru najmenej po dobu dvoch kalendárnych rokov, preto táto osoba musí byť aj registrovaná pre daň podľa § 6 zákona o DPH najmenej po dobu dvoch kalendárnych rokov. Zároveň platí, že zahraničná osoba registrovaná pre DPH podľa § 6 zákona o DPH nemôže požiadať o zrušenie registrácie pre DPH v prípade, ak prestane dodávať tovar formou zásielkového predaja z iného členského štátu do tuzemska, ale v tuzemsku vykonáva činnosti, ktoré sú predmetom dane podľa § 2 zákona o DPH, a je povinná platiť DPH podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH.

Zrušenie registrácie zahraničnej osoby registrovanej podľa § 7 (a § 7a) zákona o DPH)

Podnikatelia registrovaní pre DPH podľa § 7 zákona o DPH môžu požiadať o zrušenie registrácie pre DPH, ak spĺňajú súčasne nasledujúce podmienky:

 • v bežnom kalendárnom roku celková hodnota tovaru bez DPH nadobudnutého v SR z iného členského štátu nedosiahne 14 000 eur,
 • v predchádzajúcom kalendárnom roku celková hodnota tovaru bez DPH nadobudnutého v SR z iného členského štátu nedosiahla 14 000 eur.

Zároveň platí, že osoba registrovaná pre DPH podľa § 7 alebo § 7a je povinná bezodkladne požiadať o zrušenie registrácie, keď skončí podnikanie v SR.

Postup daňového úradu pri zrušení registrácie

Pri zrušení registrácie pre DPH, či už na základe dobrovoľnej žiadosti, povinnej žiadosti z titulu ukončenia podnikania, či z úradnej moci (zo strany daňového úradu), daňovú úrad je povinný fyzickej alebo právnickej osobe (platiteľovi DPH) vydať rozhodnutie o zrušení registrácie pre daň, v ktorom určí deň, uplynutím ktorého prestáva byť platiteľom DPH. Lehota na vydanie rozhodnutia zo strany správcu dane nie je upravená priamo v zákone o DPH, ale vyplýva všeobecne zo zákona o správe daní (daňový poriadok). Platí, že správca dane by mal konať bezodkladne, najneskôr do 8 dní odo dňa doručenia žiadosti, ak to povaha vecí pripúšťa, inak platí, že rozhodne do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti, v osobitných prípadoch maximálne do 60 dní. Daňový úrad (správca dane) môže v rozhodnutí určiť daňovému subjektu aj posledné zdaňovacie obdobie.

Proti takémuto rozhodnutiu o zrušení registrácie pre DPH nie je možné podať odvolanie.

Pozrite si tiež

Ako deň ukončenia registrácie, uvedený v rozhodnutí, môže byť daňovým úradom určený ktorýkoľvek deň, nesmie však ísť o deň, ktorý predchádza dňu doručenia tohto rozhodnutia. Pri určení dátumu by tak daňový úrad mal vychádzať aj z posúdenia, akým spôsobom bude rozhodnutie doručené a koľko dní uplynie do dátumu doručenia.

Platiteľ DPH však môže v žiadosti uviesť aj konkrétny dátum, ku ktorému žiada zrušenie registrácie a daňový úrad môže pri tomto dátume vyhovieť.

Daňový úrad rozhodnutie o zrušení registrácie pre DPH nevydáva v prípade, ak sa právnická osoba zrušuje bez likvidácie. Právnická osoba, ktorá sa zrušuje bez likvidácie, prestáva byť platiteľom DPH zo zákona dňom jej zániku.

Daňové povinnosti pri zrušení registrácie pre DPH

Platiteľovi DPH vzniká v poslednom zdaňovacom období daňová povinnosť vzťahujúca sa na majetok:

 • pri ktorého kúpe bola DPH čiastočne alebo úplne odpočítaná (napr. pri stavbe, kedy si platiteľ odpočítaval DPH za jednotlivé materiály a práce od dodávateľov),
 • pri ktorého vytvorení vlastnou činnosťou bola DPH čiastočne alebo úplne odpočítaná (napr. výrobky vytvorené vlastnou činnosťou),
 • ktorý nadobudol bez DPH (§ 10 ods. 1 zákona o DPH) od platiteľa DPH, predchádzajúceho vlastníka, u ktorého bola DPH úplne alebo čiastočne odpočítaná (napr. platiteľ DPH, ak kúpil podnik alebo jeho časť bez DPH od platiteľa DPH).

V daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie je platiteľ DPH povinný podľa § 81 ods. 6 zákona o DPH zdaniť majetok, pri ktorého obstaraní alebo vytvorení odpočítal DPH.

Príklad na výpočet daňovej povinnosti pri zrušení registrácie pre DPH:

Živnostník Peter sa stal v marci v roku 2018 platiteľom DPH. V januári 2019 kúpil automobil za cenu 33 600 eur s DPH, z čoho si uplatnil odpočet DPH vo výške 5 600 eur. Automobil bol zároveň v januári 2019 zaradený do obchodného majetku. V novembri roku 2020 podal dobrovoľnú žiadosť o zrušenie registrácie pre DPH z titulu nízkeho obratu, ktorej daňový úrad vyhovel a ako deň, kedy prestáva byť platiteľom DPH určil 31. december 2020. Posledné zdaňovacie obdobie (kalendárny mesiac) je tak pre živnostníka Petra december 2020. Ako bude postupovať pri výpočte daňovej povinnosti pri automobile, pri ktorom si ako platiteľ DPH uplatnil odpočet?

Peter je povinný podať daňové priznanie do 25. januára 2021 a v tejto lehote aj DPH zaplatiť. K 31. decembru 2020 je zostatková cena automobilu vo výške 14 000 eur,  t. j. vstupná cena 28 000 –14 000 eur uplatnený daňový odpis za roky 2019 a 2020). Zo zostatkovej ceny je tak Peter povinný vypočítať DPH, ktorú zaplatí v daňovom priznaní, t. j. 14 000 x 20 % = 2 800 eur.

Od 1.1.2020 platí, že výšku DPH na odvedenie vypočíta platiteľ DPH, ktorý je účtovnou jednotkou, ale aj platiteľ DPH, ktorý nie je účtovnou jednotkou, a to zo základu dane:

 • pri tovare, ktorý je považovaný za odpisovaný majetok, zo zostatkovej ceny zistenej podľa § 25 zákona o dani z príjmov.
 • pri tovare nadobudnutom na iný účel ako na ďalší predaj, ktorého obstarávacia cena je nižšia ako 1 700 eur vrátane a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, zo zostatkovej ceny, ktorá sa určí ako pri majetku, ktorý by bol odpisovaný rovnomerne po dobu štyroch rokov.
 • pri zásobách z ceny, za ktorú bol tovar nadobudnutý vrátane nákladov súvisiacich s nadobudnutím; ak bol tovar vytvorený vlastnou činnosťou, z nákladov na vytvorenie tovaru vlastnou činnosťou.

DPH sa počíta ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia, t. j. ku dňu, ktorým prestal byť platiteľom DPH. Ak platiteľ DPH pri výpočte odpočítavanej DPH vstupnú DPH krátil koeficientom, použije koeficient aj pri výpočte odvodu DPH. Daňová povinnosť vzniká najviac do výšky odpočítanej DPH.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Sadzby DPH v roku 2024

Na Slovensku je platná základná sadzba DPH vo výške 20 %. Na vybrané tovary a služby sa uplatňujú dve znížené sadzby, a to 10 % a 5 %. Kedy ktorú sadzbu použiť a čo sa mení od roku 2024?

Zvýšenie obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH (návrh)

Do parlamentu bola predložená poslanecká novela zákona o DPH, ktorá má zvýšiť obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH. V prípade jej schválenia by nadobudla účinnosť budúci rok.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky