Prerušenie živnosti v roku 2021 – povinnosti, dane a odvody

Ak rozmýšľate nad skončením podnikania, živnosť nemusíte hneď rušiť, možné je ju iba pozastaviť. Ako na to a prehľad povinností v oblasti daní a odvodov vám prinášame v článku.

V prípade, ak sa fyzickej osobe – živnostníkovi napr. nedarí v podnikaní, nemusí sa hneď rozhodnúť, že svoju živnosť ukončí, ale môže ju len dočasne prerušiť, resp. pozastaviť, a to na určitý čas ustanovený zákonom č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o živnostenskom podnikaní“).

To, že sa živnostník rozhodne prerušiť (resp. pozastaviť) živnosť znamená, že dočasne prestane podnikať a počas prerušenia živnosti sa nepovažuje za podnikateľa. Na prerušenie živnosti nepotrebuje fyzická osoba udávať dôvod, a teda je možné prerušiť živnosť bez udania dôvodu a kedykoľvek.

Na aký dlhý čas je možné prerušiť živnosť, akým spôsobom ju prerušiť, či aké odvodové a daňové povinnosti súvisia s prerušením živnosti sa dozviete v tomto článku.

Prerušenie živnosti v roku 2021 – na ako dlho je to možné?

Fyzická osoba môže prerušiť živnosť len na určitý čas, pričom prerušenie živnosti podľa živnostenského zákona účinného do 31.7.2021 nemôže trvať:

 • kratšie ako šesť mesiacov (minimálna doba), a
 • dlhšie ako tri roky (maximálna doba).

V dôsledku vyhlásenej mimoriadnej situácie a núdzového stavu na Slovensku v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazy koronavírusom však bola prijatá novela živnostenského zákona, ktorá od 9. apríla 2020 umožňuje prerušiť živnosť aj na kratšiu dobu ako šesť mesiacov. Napriek tomu, že núdzový stav bol na Slovensku ukončený od 15.5.2021, mimoriadna situácia ešte stále trvá, a to znamená, že novela živnostenského zákona, ktorá zrušila minimálnu dobu prerušenia živnosti, stále platí, a teda živnostník môže počas vyhlásenej mimoriadnej situácie prerušiť živnosť aj napr. na jeden mesiac, či tri mesiace.

Novela živnostenského zákona účinná od 1.8.2021 mala v pláne vo všeobecnosti upraviť minimálnu a maximálnu dobu prerušenia živnosti, a to tak, že minimálnu lehotu na pozastavenie živnosti mala skrátiť zo šesť mesiacov na jeden mesiac a maximálnu lehotu mala predĺžiť z troch rokov na štyri roky. Nakoniec schválená novela tieto lehoty úplne zrušila, t. j. pôvodné ustanovenie o minimálnej a maximálnej dobe prerušenia bolo zo živnostenského zákona vypustené. Doba pozastavenia živnosti tak od augusta 2021 nie je zákonom limitovaná. Živnostník bude oprávnený oznámiť živnostenskému úradu dobu prerušenia živnosti na ním určený čas s ohľadom na svoje aktuálne potreby. Za uvedených podmienok bude môcť byť živnosť pozastavená aj len na niekoľko dní, či týždňov.

Rovnako, ako doposiaľ, bude mať podnikateľ priestor kedykoľvek v priebehu pozastavenia oznámiť živnostenskému úradu zmenu doby pozastavenia prevádzkovania živnosti.

O tejto zmene, aj o ďalších si prečítajte v článku Zmeny živnostenského zákona od 1. 8. 2021

Prerušenie živnosti v roku 2021 – aké výhody z toho plynú?

Ak sa fyzická osoba nevie rozhodnúť, či má na základe svojho živnostenského oprávnenia ďalej vykonávať podnikateľskú činnosť, môžu jej byť nápomocné tieto výhody, ktoré plynú z prerušenia živnosti v roku 2021, nakoľko počas prerušenia živnosti fyzická osoba:

 • neplatí odvody do zdravotnej poisťovne (ako živnostník),
 • neplatí odvody do Sociálnej poisťovne,
 • neplatí preddavky na daň z príjmov,

a po prerušení živnosti nemusí tieto odvody, či preddavky doplatiť.

Upozorňujeme však, že každá fyzická osoba musí mať platiteľa zdravotného poistenia a teda, ak živnostník preruší živnosť a nebude platiť odvody ako živnostník, musí za neho platiť odvody do zdravotnej poisťovne, napr. štát (ak sa zaregistruje do evidencie uchádzačov o zamestnanie), či zamestnávateľ (ak sa zamestná), resp. musí si odvody do zdravotnej poisťovne platiť sám.

Prerušenie živnosti v roku 2021 – ako na to?

Fyzická osoba, ktorá sa rozhodla prerušiť živnosť, môže tak vykonať:

 • osobne – návštevou miestne príslušného okresného úradu – odbor živnostenského podnikania – na JKM (jednotnom kontaktnom mieste), alebo
 • online – prostredníctvom webovej stránky slovensko.sk, pričom, ak sa živnostník rozhodne prerušiť živnosť elektronicky, osobná návšteva okresného úradu už nie je potrebná.

Dôležité je vedieť aj to, že:

 • pri prerušení živnosti osobne je potrebné zaplatiť poplatok vo výške 4 €, pri prerušení živnosti online, ktoré musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom je potrebné zaplatiť poplatok vo výške 2 €,
 • účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.

Tip: ak nemáte kvalifikovaný elektronický podpis a neviete prerušiť živnosť online, vyplňte si vopred formulár Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, ktorý na JKM už len odovzdáte, pričom sa musíte preukázať platným občianskym preukazom. Následne stačí len počkať na potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, ktoré príslušný úrad vydáva na počkanie.

Ak ste sa rozhodli, že prerušíte živnosť online, pomôže vám článok Prerušenie (pozastavenie) živnosti online cez slovensko.sk, alebo ak ste sa rozhodli prerušiť živnosť osobne návštevou JKM, ďalej v článku uvádzame postup ako vyplniť Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti.

Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti v roku 2021 – ako ho vyplniť?

Formulár Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti je jednoduchý formulár, ktorý má 1 stranu. V prvom rade je potrebné vyplniť názov Okresného úradu, napr. Okresný úrad Bratislava a adresu úradu.

Následne fyzická osoba vyplní svoje:

 • obchodné meno (podľa živnostenského oprávnenia),
 • IČO (identifikačné číslo),
 • rodné číslo,

a zaškrtne názov zdravotnej poisťovne, v ktorej je prihlásená na povinné zdravotné poistenie.

Pod vyplnením základných údajov o živnostníkovi nasledujú 2 tabuľky, pričom:

 • prvú tabuľku s názvom „I. o pozastavenie prevádzkovania živnosti“ vypĺňa živnostník, ak chce prerušiť (pozastaviť) živnosť vo všetkých alebo len vo vybraných predmetoch podnikania, ktoré sú uvedené na doklade o živnostenskom oprávnení,
 • druhú tabuľku s názvom „II. o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti na obdobie:“ vypĺňa živnostník, ak chce zmeniť obdobie prerušenia živnosti, ktorú už predtým pozastavil (napr. pozastavil živnosť na dva roky, avšak chce zmeniť túto dobu len na jeden rok a pokračovať v podnikaní).

Pri prerušení živnosti je potrebné v prvej tabuľke uviesť:

 • dátum od - do kedy žiada živnostník prerušiť (pozastaviť) živnosť. V prípade, ak živnostník tieto dátumy neuvedie, tak živnosť bude prerušená odo dňa, ktorý nasleduje po doručení oznámenia okresnému úradu – odbor živnostenského podnikania až na maximálnu možnú dobu, t. j. na tri roky. Živnosť sa následne fyzickej osobe obnoví deň po uplynutí doby troch rokov,
 • skutočnosť, či žiada prerušiť živnosť vo všetkých predmetoch podnikania (prvá časť tabuľky) alebo iba u uvedených predmetoch podnikania (druhá časť tabuľky).

Posledným krokom je vyplnenie dátumu oznámenia a podpis živnostníka.

Oznamovacie povinnosti pri prerušení živnosti v roku 2021 voči daňovému úradu

To, že fyzická osoba prerušila živnosť oznámi okresný úrad (JKM) aj príslušnému daňovému úradu. Živnostník nie je v tomto prípade povinný požiadať o zrušenie registrácie na daň z príjmovani odovzdať kartičku DIČ (modrú kartičku). V prípade, ak sa však živnostník rozhodne, že živnosť ukončí, bude povinný požiadať do 30 dní od zrušenia živnosti o zrušenie registrácie na daň z príjmov a vrátiť aj kartičku DIČ.

V prípade, ak bol živnostník, ktorý pozastavil živnosť aj platiteľom DPH, je povinný požiadať o zrušenie registrácie na DPH. Po podaní žiadosti o zrušenie registrácie, daňový úrad vydá rozhodnutie o zrušení registrácie, ktoré doručí poštou, pričom fyzická osoba musí vrátiť kartičku IČ DPH (ružová kartička), a to do 10 dní odo dňa, kedy prestal byť platiteľom DPH (podľa rozhodnutia o zrušení registrácie). Viac informácií nájdete v článku Zrušenie registrácie pre DPH (povinné, dobrovoľné).

Článok pokračuje pod reklamou

Oznamovacie povinnosti pri prerušení živnosti v roku 2021 voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni

Príslušný okresný úrad, odbor živnostenského podnikania, ktorému živnostník doručil Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámi aj Sociálnej poisťovni (v tomto prípade si však živnostník musí splniť oznamovaciu povinnosť a prerušiť povinné sociálne poistenie, ako to uvádzame aj ďalej v článku) a príslušnej zdravotnej poisťovni prerušenie živnosti danej fyzickej osoby.

Prečítajte si tiež

To znamená, že živnostník prerušenie živnosti nemusí oznamovať príslušnej zdravotnej poisťovni (ak v Oznámení o pozastavení prevádzkovania živnosti uviedol názov zdravotnej poisťovne), avšak napriek tomu, že JKM oznámi Sociálnej poisťovni prerušenie živnosti, živnostník je povinný prerušenie živnosti a tým pádom prerušenie povinného poistenia oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne (spravidla v mieste trvalého bydliska) do 30 dní od pozastavenia živnosti, a to prostredníctvom formuláru Registračný list FO, ktorý nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti „Formuláre“. Upozorňujeme, že iba ten živnostník, ktorý platil povinné odvody do Sociálnej poisťovne je povinný tento formulár doručiť Sociálnej poisťovni. V tomto formulári stačí vyplniť iba záhlavie oznámenia a časť 1, 9 a 11, pričom ako dôvod prerušenia je potrebné uviesť kód 10 a taktiež odporúčame zobrať so sebou aj potvrdenie o pozastavení živnosti.

Daňové povinnosti pri prerušení živnosti v roku 2021 – daň z príjmov

Živnostník, ktorý v roku 2021 preruší živnosť, podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 (ak mu vznikne povinnosť podať daňové priznanie) v termíne do troch mesiacov po skončení kalendárneho roka, t. j. za rok 2021 do 31.3.2022. Tento termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov je možné predĺžiť, a to o celé tri kalendárne mesiace (t. j. max. do 30.6.2022) alebo o celých šesť kalendárnych mesiacov (t. j. max. do 30.9.2022 – pozor, len v prípade, ak mala fyzická osoba v roku 2021 aj príjmy zo zdrojov v zahraničí). Do daňového priznania zahrnie príjmy zo živnosti (za časť roka, v ktorom ju vykonával), ako aj všetky ďalšie príjmy dosiahnuté za rok 2021. Upozorňujeme, že živnostník, ktorý prerušil živnosť je povinný aj naďalej komunikovať so správcom dane elektronicky.

V rovnakom termíne, v akom je živnostník povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021, je povinný aj výslednú daň na úhradu zaplatiť (t. j. ak podá daňové priznanie od 31.3.2022, tak splatnosť dane z príjmov je 31.3.2022).

Upozorňujeme však na skutočnosť, že ak:

 • živnostník prerušil živnosť, ktorú do lehoty na podanie daňového priznania obnovil (t. j. ak preruší živnosť v roku 2021 a obnoví ju do 31.3.2022, prípadne do predĺženej lehoty), nedochádza k žiadnej mimoriadnej úprave základu dane a podáva daňové priznanie, tak ako v predchádzajúcich obdobiach,
 • živnostník prerušil živnosť, ktorú do lehoty na podanie daňového priznania neobnovil (t. j. ak preruší živnosť v roku 2021 a neobnoví ju do 31.3.2022, prípadne do predĺženej lehoty), dochádza k úprave základu dane, tak ako keby skončil podnikanie. Ako upraviť základ dane pri skončení podnikania nájdete v článku Ukončenie živnosti v roku 2021 – povinnosti, dane a odvody.

Daňové povinnosti pri prerušení živnosti v roku 2021 – daň z motorových vozidiel a DPH

V prípade, ak živnostník, ktorý prerušil živnosť v roku 2021 používal na podnikanie motorové vozidlo, je povinný podať aj daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, a to v termíne najneskôr do jedného mesiaca po mesiaci, v ktorom prerušil živnosť. Napr. ak živnostník prerušil živnosť k 12.5.2021, je povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel do 30.6.2021.

Ak bol živnostník, ktorý prerušil živnosť aj platiteľom DPH a podal žiadosť o zrušenie registrácie na DPH, musí počkať na pokyny správcu dane – daňového úradu, ktorý po preverení dôvodov pozastavenia prevádzkovania živnosti prijme rozhodnutie, či (ne)pristúpi k zrušeniu registrácie pre daň. Ak daňový úrad nepristúpi k zrušeniu registráciu (napr. z dôvodu, že živnostník pozastavil živnosť len na mesiac), je živnostník povinný podať nulové daňové priznanie k DPH aj kontrolný výkaz k DPH za každý kalendárny mesiac, resp. štvrťrok. Ak daňový úrad pristúpi k zrušeniu registrácie na DPH, bude živnostník povinný podať daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz za posledné zdaňovacie obdobie – mesiac, resp. štvrťrok a odviesť DPH na základe § 81 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Odvodové povinnosti pri prerušení živnosti v roku 2021 voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni

Prerušením živnosti zaniká fyzickej osobe povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne (zaniká povinné nemocenské a dôchodkové poistenie), pričom živnostník uhradí odvody do Sociálnej poisťovne len za obdobie do dňa prerušenia živnosti. Napr. ak živnostník prerušil živnosť k 31.5.2021, posledná platba bude za odvody za máj 2021 do 8.6.2021.

Okrem povinnosti platiť odvody do Sociálnej poisťovne prerušením živnosti fyzickej osobe zaniká povinnosť platiť odvody do príslušnej zdravotnej poisťovne. Keďže však každá fyzická osoba musí mať platiteľa zdravotného poistenia, po prerušení živnosti musí fyzická osoba vyriešiť, kto za ňu bude platiť zdravotné poistenie, môžu to byť tieto možnosti:

 • zaeviduje sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie a platiteľom zdravotného poistenia bude štát, alebo
 • stane sa zamestnancom a platiteľom zdravotného poistenia bude zamestnávateľ, alebo
 • stane sa samoplatiteľom zdravotného poistenia.
Prečítajte si tiež

Fyzická osoba, ktorá prerušila živnosť musí však rátať s tým, že po skončení zdaňovacieho obdobia (t. j. kalendárneho roka) jej vykoná príslušná zdravotná poisťovňa ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, pričom výsledkom môže byť aj nedoplatok, a teda fyzickej osobe, ktorá prerušila živnosť síce zanikne povinnosť platiť odvody do zdravotnej poisťovne, ale v prípade nedoplatku na zdravotnom poistení, musí tieto odvody doplatiť v nasledujúcom roku.

Upozorňujeme, že zánik povinnosti platiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne platí len v prípade, ak živnostník prerušil živnosť vo všetkých predmetoch podnikania.

Odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne po obnovení živnosti

To, že živnostník počas prerušenia živnosti nebude platiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, sme už vyššie uviedli. Ako to však bude s platením odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne po obnovení živnosti? Podrobne sme si to aj na príkladoch vysvetlili v článku Odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovni po prerušení živnosti, ale spravidla platí, že:

 • to, či bude živnostník platiť odvody po obnovení živnosti do Sociálnej poisťovne závisí od toho, či k 1. júlu kalendárneho roka pred obnovením živnosti presiahol príjem živnostníka zákonom stanovenú hranicu (napr. ak živnosť bude obnovená od 1.7.2020 do 30.6.2021, bude sa posudzovať pre vznik povinnosti platiť odvody do Sociálnej poisťovne príjem živnostníka za rok 2019),
 • odvody do zdravotnej poisťovne začne platiť živnostník hneď po obnovení živnosti (ak nie je zamestnancom, resp. poistencom štátu). Pri určení výšky zdravotných odvodov sa vychádza z daňového priznania za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárny rok, v ktorom je živnosť obnovená.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ukončenie živnosti v roku 2021 – povinnosti, dane a odvody

Ste živnostník a rozhodli ste sa ukončiť v roku 2021 živnosť? Prinášame vám prehľad povinností voči úradom, ako aj v oblasti daní a odvodov.

Prerušenie živnosti v roku 2020

Ak chce živnostník prestávku v podnikaní, môže svoju živnosť dočasne prerušiť. Ako dlho môže prerušenie trvať a aký bude mať dopad na platenie odvodov a daní?

Ukončenie používania a predaj eKasy

Zrušili ste prevádzku, alebo máte nepotrebnú eKasu? Prinášame vám informácie o tom, či je možné predať používanú eKasu napríklad cez bazár a o tom, aké povinnosti s tým súvisia.

Ukončenie živnosti v roku 2020 - postup, povinnosti, dane a odvody

Ako oznámiť ukončenie živnosti v roku 2020? Aké sú daňové a odvodové povinnosti pri ukončení živnosti?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky