Za nevyhlásenie konkurzu zaplatí konateľ pokutu 12500 eur

Ak člen štatutárneho orgánu spoločnosti nepodá včas návrh na vyhlásenie konkurzu, bude od roku 2016 povinný zaplatiť pokutu 12 500 eur v prospech konkurznej podstaty.

Za vyhlásenie konkurzu je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti

Vyhlasovanie konkurzu na majetok dlžníka prichádza do úvahy vtedy, ak sa dostane do úpadku. Úpadok upravuje v § 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“). Ide o stav, kedy sa dlžník dostane do platobnej neschopnosti alebo sa stane predlženým. Platobne neschopný je vtedy, ak nebol schopný splatiť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky aspoň dvom veriteľom. Predlžený je vtedy, ak vedie účtovníctvo a hodnota jeho záväzkov prevyšuje hodnotu jeho majetku a má aspoň jedného veriteľa.

Veriteľ môže podať návrh na vyhlásenie konkurzu vtedy, ak môže odôvodnene predpokladať platobnú neschopnosť dlžníka a dlžník bol aspoň jedným veriteľom písomne vyzvaný na úhradu záväzku. Pokiaľ ide o samotného dlžníka, ten má povinnosť vyhlásiť na seba konkurz vtedy, ak dôvodom jeho úpadku je predlženie. Dlžník je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, od kedy sa dozvedel alebo mal dozvedieť o svojom predlžení. Za splnenie povinnosti v mene dlžníka vyhlásiť konkurz je zodpovedný štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka , likvidátor dlžníka (ak je v likvidácii) a zákonný zástupca dlžníka.

Dlžník je povinný sledovať svoju finančnú situáciu a predchádzať úpadku. Už pri samotnej hrozbe úpadku je povinný vykonať primerané opatrenia na jeho odvrátenie. Hroziaci úpadok je charakterizovaný v novelizovanom zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a pre obchodnú spoločnosť znamená určité obmedzenia. Podrobne sa hroziacemu úpadku venujeme v článku Spoločnosť v kríze - nový inštitút v Obchodnom zákonníku od 1.1.2016.

Nesplnenie povinnosti včas vyhlásiť konkurz je sankciované pokutou 12 500 eur

Novelou zákona o konkurze a reštrukturalizácii sa s účinnosťou od 1. januára 2016 pre prípad porušenia povinnosti včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu zavádza právna fikcia dojednania zmluvnej pokuty medzi spoločnosťou s ručením obmedzeným alebo akciovou spoločnosťou a osobou povinnou podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jej mene (konatelia v s. r. o., členovia predstavenstva v a. s. alebo likvidátor). Znamená to, že v súvisiacich vzťahoch sa vždy bude vychádzať z predpokladu, akoby takáto zmluvná pokuta bola dojednaná aj vtedy, ak by dojednaná vôbec nebola.

Výška zmluvnej pokuty za nesplnenie tejto povinnosti je 12 500 eur ako polovica najnižšej hodnoty základného imania pre akciovú spoločnosť. Výšku pokuty nie je možné nijakým spôsobom znížiť. Veľmi dôležité je, že povinnosť zaplatiť pokutu za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu vznikne individuálne každému členovi štatutárneho orgánu. Znamená to, že napríklad ak bude mať s. r. o. dvoch konateľov a v prípade vzniku povinnosti nebude včas návrh na vyhlásenie konkurzu podaný, zmluvnú pokutu zaplatí každý z konateľov vo výške 12 500 eur (spolu teda vo výške 25 000 eur).

Akákoľvek dohoda medzi spoločnosťou a jej štatutárnym orgánom, ktorá by obmedzovala alebo vylučovala zaplatenie pokuty, je zakázaná. Rovnako je nemožné obmedziť alebo vylúčiť vznik nároku spoločnosti na pokutu v spoločenskej zmluve, v stanovách spoločnosti alebo rozhodnutím najvyššieho orgánu spoločnosti. Neplatné je tiež vzdanie sa nároku na pokutu alebo uzatvorenie dohody o jej urovnaní.

Článok pokračuje pod reklamou

Povinnosti zaplatiť pokutu je možné sa zbaviť len preukázaním neviny

Osobu, ktorej vznikla povinnosť zaplatiť pokutu za nesplnenie povinnosti včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu, vyzve správca konkurznej podstaty, aby si túto povinnosť v prospech všeobecnej podstaty splnila (z pokuty sa budú neskôr uspokojovať veritelia). Lehota na zaplatenie pokuty nesmie byť kratšia ako 15 dní. V tejto lehote môže člen štatutárneho orgánu tiež preukázať, že mu povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu nevznikla alebo sa jej zbavil. Ak štatutárny orgán pokutu nezaplatí alebo nepreukáže svoju nevinu, správca konkurznej podstaty ďalej uplatňuje tento nárok na súde, ktorý vyhlásil konkurz.

Štatutárny orgán sa povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu môže zbaviť len ak preukáže, že:

a) konal s odbornou starostlivosťou a predovšetkým pre nedostatok súčinnosti ostatných členov štatutárneho orgánu si nemohol túto povinnosť splniť, pričom bez zbytočného odkladu, ako sa dozvedel alebo mohol dozvedieť o predlžení, uložil do zbierky listín oznámenie, že dlžník je v predlžení,

b) ako člen štatutárneho orgánu bol počas úpadku poverený jeho prekonaním a návrh na vyhlásenie konkurzu podal bez zbytočného odkladu po tom, ako pri konaní s odbornou starostlivosťou zistil, že prijaté opatrenia nebudú viesť k jeho prekonaniu,

c) v lehote do 30 dní od získania informácie o predlžení poveril správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku a podal návrh na povolenie reštrukturalizácie, na základe ktorého súd reštrukturalizáciu povolil.

Rozhodnutie súdu zaplatiť zmluvnú pokutu bude vylúčením konateľa na tri roky

Právoplatný rozsudok súdu, ktorým sa rozhodlo o uložení povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu, je rozhodnutím o vylúčení. Takýto člen štatutárneho orgánu bude mať počas troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu zakázané vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a zastávať iné miesta v obchodných spoločnostiach a družstvách. Okrem toho bude vymazaný z týchto funkcií z obchodného registra u všetkých dotknutých právnických osôb a zapísaný do registra diskvalifikácií. Podrobne sa vylúčeniu osôb z funkcií a registru diskvalifikácii venujeme v článku Novela Obchodného zákonníka od 1.7.2015 a od 1.1.2016.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky