Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky v roku 2016 (za rok 2015)

V nasledujúcom článku sa dozviete, ako sa zostavuje účtovná závierka mikro účtovnej jednotky za rok 2015 a ďalšie skutočnosti týkajúce sa účtovnej závierky.

Účtovnú závierku mikro účtovnej jednotky môže za rok 2015 zostavovať tá účtovná jednotka, ktorá má podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve postavenie mikro účtovnej jednotky. Viac informácií sa dozviete v článku Veľkostné kategórie účtovných jednotiek od roku 2015 a účtovné závierky.

Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky za rok 2015

Aktuálny vzor účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky je stanovený Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2013 č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky v znení opatrenia z 24. septembra 2014 č. MF/18008/2014-74.

Mikro účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku za účtovné obdobie, ktoré môže byť kalendárnym alebo hospodárskym rokom. Informácie pre zostavenie účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky sa získavajú z účtovníctva mikro účtovnej jednotky.

Účtovnú závierku mikro účtovnej jednotky môžu zostavovať len tie účtovné jednotky, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva a spĺňajú podmienky na postavenie mikro účtovnej jednotky. 

Sumy v účtovnej závierke mikro účtovnej jednotky sa uvádzajú v celých eurách.

Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky (označuje sa Úč MÚJ) za rok 2015 obsahuje :

 • všeobecné náležitosti,
 • súvahu (označenú ako Súvaha Úč MÚJ 1 - 01),
 • výkaz ziskov a strát (označený ako Výkaz ziskov a strát Úč MÚJ 2 - 01),
 • poznámky (označené ako Poznámky Úč MÚJ 3 - 01).

Strana so všeobecnými náležitosťami obsahuje nasledovné údaje:

 • dátum, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (väčšinou k 31.12.),
 • DIČ a IČO mikro účtovnej jednotky, ktoré sa vypĺňajú aj v hornom riadku na každej ďalšej strane účtovnej závierky,
 • SK NACE,
 • či ide o riadnu, mimoriadnu alebo priebežnú účtovnú závierku mikro účtovnej jednotky,
 • o období, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje a o bezprostredne predchádzajúcom období,
 • o mikro účtovnej jednotke, konkrétne jej obchodné meno, sídlo, telefónne číslo a pod.,
 • označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti,
 • dátum zostavenia účtovnej závierky,
 • dátum schválenia účtovnej závierky,
 • podpis štatutára alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou.

Ako zostaviť súvahu mikro účtovnej jednotky za rok 2015

Súvaha mikro účtovnej jednotky predstavuje skrátenú formu súvahy, ktorú zostavujú malé a veľké účtovné jednotky. Informácie o majetku, záväzkoch a vlastnom imaní mikro účtovnej jednotky sa vpisujú len do 2 strán súvahy. Súvaha mikro účtovnej jednotky obsahuje informácie iba v netto hodnote za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Znamená to, že mikro účtovná jednotka vpisuje do súvahy napríklad hodnotu dlhodobého hmotného majetku zníženú o oprávky (súčet doteraz zaúčtovaných účtovných odpisov).

Štruktúra súvahy mikro účtovnej jednotky je podobná štruktúre súvahy, ktorú zostavujú malé a veľké účtovné jednotky. Odlišuje sa len v drobných detailoch ako napríklad, že časové rozlíšenie je v súvahe mikro účtovnej jednotky súčasťou Dlhodobých pohľadávok a Krátkodobých pohľadávok. Veľa položiek súvahy mikro účtovnej jednotky predstavujú kumulované položky zo súvahy malej, resp. veľkej účtovnej jednotky. Napríklad, v súvahe mikro účtovnej jednotky sa informácie o zásobách vpisujú do jedného riadku, zatiaľ čo v súvahe účtovnej závierky určenej pre malé a veľké účtovné jednotky sú informácie o zásobách rozčlenené do šiestich riadkov.

Základná štruktúra súvahy mikro účtovnej jednotky

Strana aktív Strana pasív
A. Neobežný majetok A.Vlastné imanie
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok A.I. Základné imanie
A.II. Dlhodobý hmotný majetok A.II. Kapitálové fondy
A.III. Dlhodobý finančný majetok A.III. Fondy zo zisku
  A.IV. Oceňovacie rozdiely
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
B. Obežný majetok B. Záväzky     
B. I. Zásoby B. I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
B. II. Dlhodobé pohľadávky B. II. Dlhodobé rezervy
B. III. Krátkodobé pohľadávky B. III. Dlhodobé bankové úvery
B. IV. Finančný majetok B. IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomocí
  B. V. Krátkodobé rezervy
B. VI. Bežné bankové úvery
B. VII. Krátkodobé finančné výpomoci

 

Článok pokračuje pod reklamou

 

Ako zostaviť výkaz ziskov a strát mikro účtovnej jednotky za rok 2015

Výkaz ziskov a strát mikro účtovnej jednotky je o 2 a pol strany kratší ako výkaz ziskov a strát malej a veľkej účtovnej jednotky. Neznamená to však, že vo výkaze ziskov a strát mikro účtovnej jednotky chýbajú niektoré údaje. Položky vo výkaze ziskov a strát mikro účtovnej jednotky sú zoskupením jednotlivých položiek výkazu ziskov a strát stanoveného pre účtovnú závierku malej alebo veľkej účtovnej jednotky. Výkaz ziskov a strát mikro účtovnej jednotky sa zostavuje z účtov nákladov a výnosov za účtovné obdobie, za ktoré sa účtovná závierka mikro účtovnej jednotky zostavuje.

Základná štruktúra výkazu ziskov a strát

Položka Výpočet
Výnosy z hospodárskej činnosti súčtom výnosov z účtových skupín 60 až 65
Náklady na hospodársku činnosť súčtom nákladov z účtových skupín 50 až 55
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti rozdielom výnosov z účtových skupín 60 až 65 a nákladov z účtových skupín 50 až 55
Pridaná hodnota rozdielom výnosov z účtových skupín 60, 61 a nákladov z účtových skupín 50, 51
Výnosy z finančnej činnosti súčtom výnosov z účtovej skupiny 66
Náklady na finančnú činnosť súčtom nákladov z účtovej skupiny 56
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti rozdielom výnosov z účtovej skupiny 66 a nákladov z účtovej skupiny 56
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením súčtom výsledku hospodárenia z hospodárskej činnosti a výsledku hospodárenia z finančnej činnosti
Daň z príjmov z účtov 591 a 595
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom z účtu 596
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení odpočítaním dane z príjmov a prevodu podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom od výsledku hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení

 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení musí byť rovnaký v súvahe aj vo výkaze ziskov a strát mikro účtovnej jednotky.

Poznámky účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky za rok 2015

Poznámky účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky predstavujú informácie, ktoré dopĺňajú alebo vysvetľujú údaje uvedené v súvahe a vo výkaze ziskov a strát. Poznámky obsahujú aj ďalšie údaje o účtovnej jednotke, jej hospodárení počas účtovného obdobia a vzťahoch voči iným subjektom.

Poznámky účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky sa delia do troch základných článkov:

 • Všeobecné údaje - obsahujú identifikačné údaje o mikro účtovnej jednotke a údaje o konsolidovanom celku, ako aj o počte zamestnancov,
 • Informácie o prijatých postupoch - obsahujú napríklad údaje o spôsobe oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov,
 • Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát .

Prinášame Vám vzor účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky a poznámok, ktoré sú súčasťou účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky.

Čo so zostavenou účtovnou závierkou mikro účtovnej jednotky za rok 2015

Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky sa podáva správcovi dane v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov (nie je však prílohou daňového priznania). Lehota zväčša býva do konca marca nasledujúceho roka po období, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje (v prípade, že účtovným obdobím je kalendárny rok).

Po zostavení musí byť účtovná závierka mikro účtovnej jednotky schválená. Schváliť ju môže valné zhromaždenie (pri právnických osobách) alebo fyzická osoba (v prípade, že mikro účtovnou jednotkou je podnikateľ, resp. samostatne zárobkovo činná osoba) buď pred jej podaním na daňový úrad alebo po jej podaní na daňový úrad, najneskôr však do 6 mesiacoch po skončení účtovného obdobia. Ak sa účtovná závierka mikro účtovnej jednotky schváli do dátumu podania účtovnej závierky správcovi dane, vypíše sa dátum schválenia na prvú stranu účtovnej závierky. V prípade, že sa účtovná závierka mikro účtovnej jednotky schvaľuje až po podaní účtovnej závierky správcovi dane, mikro účtovná jednotka musí správcovi dane dodatočne podať Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky, ktorého vzor je možné nájsť na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky.

Pozor! Za nezostavenie účtovnej závierky hrozí mikro účtovnej jednotke pokuta od správcu dane až do výšky 3 000 000 eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Schválenie účtovnej závierky a uloženie do registra účtovných závierok v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť schváliť účtovnú závierku? Všetko dôležité o uložení účtovnej závierky do registra účtovných závierok v roku 2023 nájdete v článku.

Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok v roku 2022

Ako účtovná jednotka postupuje pri schválení účtovnej závierky v roku 2022? Aké lehoty musí dodržať? Použiť je potrebné nový vzor oznámenia o schválení závierky.

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve v roku 2022 (za rok 2021)

Čo je obsahom účtovnej závierky jednotlivých veľkostných skupín a aké termíny je potrebné dodržať pri jej zostavovaní za rok 2021, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky