Účtová osnova pre rok 2015

V účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva dochádza od roku 2015 k významným zmenám. Zrušilo sa desať účtov a ďalších šesť bolo premenovaných.

Rámcová účtová osnova

Rámcová účtová osnova pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva je stanovená opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie o postupoch účtovania“). Okrem rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov Ministerstvo financií vydáva podrobnosti o postupoch účtovania, rámcové účtové osnovy a účtové osnovy aj pre iné druhy účtovných jednotiek, napríklad pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce, banky, poisťovne, účtovné jednotky, ktoré nie sú založené na účel podnikania a podobne.

Usporiadanie účtov v rámcovej účtovej osnove

Pri usporiadaní účtov v rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov sa uplatňuje tzv. dekadický princíp. Rámcová účtová osnova obsahuje desať účtových tried. Každá účtová trieda sa môže ďalej členiť na desať účtových skupín, z ktorých každá môže obsahovať až desať syntetických účtov. V rámcovej účtovej osnove nie sú obsadené všetky účtové skupiny a každá účtová skupina nemusí obsahovať desať syntetických účtov. Každý účet pozostáva z jeho číselného a slovného označenia. Na číselné označenie sa používa trojmiestny číselný znak. Prvá číslica označuje účtovú triedu, druhá číslica označuje účtovú skupinu v rámci účtovej triedy a tretia číslica označuje účet v rámci účtovej skupiny.

Napríklad o účte 132 – Tovar na sklade a v predajniach v tejto súvislosti môžeme povedať, že:

  • prvá číslica označuje, že patrí do účtovej triedy 1 – Zásoby,
  • prvé dve číslice označujú, že patrí do účtovej skupiny 13 – Tovar, kde číslica tri označuje tretiu účtovú skupinu v rámci účtovej triedy 1 – Zásoby,
  • všetky tri číslice označujú konkrétny účet 132 – Tovar na sklade a v predajniach, kde číslo dva označuje druhý účet v účtovej skupine 13 – Tovar.
Článok pokračuje pod reklamou

Prehľad zmien v rámcovej účtovej osnove od roku 2015

Novela opatrenia o postupoch účtovania prináša viacero dôležitých zmien, ktoré sa prejavia aj v rámcovej účtovej osnove. Medzi najdôležitejšie z nich patrí zrušenie mimoriadnej činnosti s tým, že celkový výsledok hospodárenia za účtovné obdobie sa už bude členiť len na výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti a výsledok hospodárenia z finančnej činnosti. V tejto súvislosti v rámcovej účtovej osnove dochádza k úplnému zániku účtových skupín 58 – Mimoriadne náklady, 68 – Mimoriadne výnosy, 69 – Prevodové účty a niektorých ostatných účtov z iných účtových skupín.

Prečítajte si tiež

Ďalšou výraznou zmenou prichádzajúcou s novelou opatrenia o postupoch účtovania, ktorá sa prejaví v rámcovej účtovej osnove pre rok 2015, sú aj pomerne rozsiahle ustanovenia o spôsobe účtovania cenných papierov a podielov, pôžičiek, podielov na zisku a iných skutočností účtovaných v rámci podielovej účasti. Dochádza k spresneniu obsahového vymedzenia a premenovania viacerých účtov, na ktorých sa účtujú pohľadávky a záväzky v rámci podielovej účasti a ostatné pohľadávky a záväzky voči spoločníkom a členom.

Prehľad zmien v rámcovej účtovej osnove od roku 2015
Účet Zmena
066 - Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku premenovaný na 066 – Pôžičky v rámci podielovej účasti
351 – Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku premenovaný na 351 – Pohľadávky v rámci podielovej účasti
361 – Záväzky v rámci konsolidovaného celku premenovaný na 361 – Záväzky v rámci podielovej účasti
471 – Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku premenovaný na 471 – Dlhodobé záväzky v rámci podielovej účasti
593 - Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti zrušený
594 - Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti zrušený
591 - Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti premenovaný na 591 – Splatná daň z príjmov
592 - Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti premenovaný na 592 – Odložená daň z príjmov
582 - Škody zrušený
588 - Ostatné mimoriadne náklady zrušený
682 - Náhrady škôd zrušený
688 - Ostatné mimoriadne výnosy zrušený
597 - Prevod nákladov na hospodársku činnosť zrušený
598 - Prevod finančných nákladov zrušený
697  - Prevod výnosov z hospodárskej činnosti zrušený
698  - Prevod finančných výnosov zrušený

Príloha: Rámcová účtová osnova pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva na rok 2015

Ak sa chcete dozvedieť podrobné informácie o tom, ako sa tieto zmeny prejavia napríklad riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie kalendárny rok 2014 alebo za účtovné obdobie, ktorým je hospodársky rok končiaci v priebehu roka 2015, prečítajte si článok Novela opatrenia o účtovnej závierke.

Aktuálnu účtovú osnovu spolu s ďalšími informáciami nájdete v článku Účtová osnova pre rok 2021 na stiahnutie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Umelecké diela a obrazy do kancelárie v účtovníctve

Akým spôsobom si môže firma zaobstarať umelecké dielo a ako obstaranie zaznamená vo svojom účtovníctve? Je možné uznať výdavky súvisiace s obstaraním umeleckého diela za daňový výdavok?

Schválenie účtovnej závierky a uloženie do registra účtovných závierok v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť schváliť účtovnú závierku? Všetko dôležité o uložení účtovnej závierky do registra účtovných závierok v roku 2023 nájdete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky