Novela opatrenia o postupoch účtovania

Novela postupov účtovania prináša niekoľko zmien, ktoré síce nie sú zásadné, ale viaceré z nich je potrebné považovať za veľmi dôležité. Ovplyvnia aj účtovné závierky za rok 2014.

Zmeny sa prejavia aj v účtovnej závierke zostavenej za rok 2014

Ustanovenia novely opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie o postupoch účtovania“) nadobudnú účinnosť dvoma dátumami. Od 31. decembra 2014 nadobudnú účinnosť najmä ustanovenia týkajúce sa zrušenia mimoriadnej činnosti a od 1. januára 2015 nadobudnú účinnosť ostatné ustanovenia, ktoré sa týkajú najmä účtovania podielových účastí v iných účtovných jednotkách.

V súlade s novelou opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov sa tieto zmeny prejavia aj v účtovných závierkach zostavovaných za rok 2014. V prechodných ustanoveniach tohto predpisu je opísaný návod na preradenie všetkých dotknutých položiek účtovnej závierky.

Zrušenie mimoriadnej činnosti

Jednou z výrazných noviniek, ktoré novela opatrenia o postupoch účtovania prináša, je zrušenie mimoriadnej činnosti. Výsledok hospodárenia sa už bude členiť len na výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti a výsledok hospodárenia z finančnej činnosti. Spolu budú tvoriť výsledok hospodárenia za účtovné obdobie.

Všetky skutočnosti, ktoré doposiaľ predstavovali mimoriadnu činnosť účtovnej jednotky, sa budú účtovať v rámci hospodárskej činnosti. V nadväznosti na tieto úpravy sa rušia niektoré účty a mení sa aj označovanie jednotlivých názvov účtov. Tiež dochádza k zrušeniu prevodových účtov na spresnenie štruktúry výsledku hospodárenia z hospodárskej, finančnej a mimoriadnej činnosti. V rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva tak úplne zaniknú účtové skupiny 58 – Mimoriadne náklady, 68 – Mimoriadne výnosy, 69 – Prevodové účty a niektoré ďalšie účty z iných účtových skupín.

Prehľad zmien v účtoch v súvislosti so zrušením mimoriadnej činnosti
Účet Zmena
593 - Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti zrušený
594 - Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti zrušený
591 - Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti premenovaný na účet 591 – Splatná daň z príjmov
592 - Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti premenovaný na účet 592 – Odložená daň z príjmov
582 - Škody zrušený
588 - Ostatné mimoriadne náklady zrušený
682 - Náhrady škôd zrušený
688 - Ostatné mimoriadne výnosy zrušený
597 - Prevod nákladov na hospodársku činnosť zrušený
598 - Prevod finančných nákladov zrušený
697  - Prevod výnosov z hospodárskej činnosti zrušený
698  - Prevod finančných výnosov zrušený
Článok pokračuje pod reklamou

Zoznam účtovných prípadov, v ktorých sa prejavia dôsledky zrušenia mimoriadnej činnosti

Nové účtovanie Pôvodné účtovanie
Záväzok účtovnej jednotky zo splatnej dane z príjmov voči daňovému úradu za zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania sa pri uzavieraní účtovných kníh bude účtovať na ťarchu účtu  591  –  Splatná daň z príjmov so súvzťažným zápisom v prospech účtu 341 – Daň z príjmov. Účtuje sa len o splatnej dani z príjmov. O zápornej splatnej dani z príjmov, ak vznikol záporný základ dane (daňová strata), sa neúčtuje. Používali sa účty 591 – Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti (pre časť týkajúcu sa výsledku hospodárenia z bežnej činnosti) a 593 – Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti (pre časť týkajúcu sa mimoriadneho výsledku hospodárenia) so súvzťažným zápisom na účte 341 – Daň z príjmov. V závislosti od toho, či bol v rámci bežnej alebo mimoriadnej činnosti vyčíslený kladný alebo záporný základ dane sa mohlo zároveň účtovať aj o splatnej dani z príjmov a zápornej splatnej dani z príjmov, ak bol celkový základ dane za účtovnú jednotku kladný.
O odloženom daňovom záväzku sa bude účtovať na ťarchu účtu 592  – Odložená daň z príjmov so súvzťažným zápisom v prospech účtu 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka. V závislosti od činnosti sa o odloženom daňovom záväzku účtovalo na ťarchu účtu 592 – Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti alebo účtu 594 – Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti.
O odloženej daňovej pohľadávke sa bude účtovať v prospech účtu 592 – Odložená daň z príjmov so súvzťažným zápisom na ťarchu  účtu 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka. V závislosti od činnosti sa o odloženej daňovej pohľadávke účtovalo v prospech účtu 592 – Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti alebo účtu 594 – Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti.
Pred zaúčtovaním dane z príjmov odloženej do budúcich účtovných období sa pri zmene sadzby dane z príjmov rozdiel vyplývajúci z prepočtu zostatku účtu 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka bude účtovať podľa charakteru na ťarchu alebo v prospech účtu 592 – Odložená daň z príjmov. V závislosti od činnosti sa rozdiel účtoval s použitím účtu 592 – Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti alebo 594 – Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti.
Zníženie výšky záväzku alebo zánik záväzku na základe reštrukturalizačného plánu potvrdeného uznesením súdu sa bude účtovať na ťarchu príslušného účtu záväzkov so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Používal sa účet 688 – Ostatné mimoriadne výnosy.
Pri predaji podniku alebo jeho časti sa u predávajúceho bude predávaný  majetok  podniku  alebo  jeho  časti  účtovať na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť a záväzky v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Predajná cena podniku alebo jeho časti sa bude účtovať na ťarchu účtu 371 – Pohľadávky  z predaja  podniku  a v prospech  účtu  648 – Ostatné  výnosy z hospodárskej činnosti Používali sa účty 588 - Ostatné mimoriadne náklady a účet 688 - Ostatné mimoriadne výnosy.
Škody vzniknuté na majetku z mimoriadnych príčin (napríklad v dôsledku živelnej pohromy) sa budú účtovať na ťarchu účtu 549 - Manká a škody. Používal sa účet 582 – Škody.
Výnosy vyplývajúce z náhrad škôd vzniknutých na majetku z mimoriadnych príčin (napríklad v dôsledku živelnej pohromy) sa budú účtovať v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Používal sa účet 682 – Náhrady škôd.
O prevode nákladov alebo výnosov z jednej časti výsledku hospodárenia do inej, ktorý sa uskutočňoval v záujme objektívneho vykázania hospodárskeho, finančného a mimoriadneho výsledku hospodárenia sa nebude účtovať vôbec. Používali sa prevodové účty 597 – Prevod nákladov na hospodársku činnosť, 598 – Prevod finančných výnosov, 697 – Prevod výnosov z hospodársku činnosť, 698 – Prevod finančných výnosov.

Zmeny v účtovaní podielových účastí v iných účtovných jednotkách

Predmetom novely opatrenia o postupoch účtovania sú aj pomerne rozsiahle ustanovenia o spôsobe účtovania cenných papierov, podielov, pôžičiek, dividend a podobne, o ktorých sa účtuje v rámci podielovej účasti. Novelou dochádza tiež k presnému obsahovému vymedzeniu účtovania na niektorých účtoch, o ktorých sa doterajšie znenie opatrenia o postupoch účtovania konkrétne nevyjadrovalo.

Na účely účtovania a vykazovania cenných papierov a podielov sa do opatrenia o postupoch účtovania dostávajú nasledujúce definície, ktoré je potrebné na účely správneho účtovania a vykazovania považovať za veľmi dôležité:

  • materskou účtovnou jednotkou je účtovná jednotka, ktorá má rozhodujúci vplyv v jednej alebo vo viacerých dcérskych účtovných jednotkách, pričom rozhodujúci vplyv sa posudzuje podľa § 22 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),
  • dcérskou účtovnou jednotkou je účtovná jednotka, v ktorej má iná účtovná jednotka rozhodujúci vplyv, a to vrátane každej dcérskej účtovnej jednotky konečnej materskej účtovnej jednotky,
  • skupinu účtovných jednotiek tvorí materská účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky,
  • prepojenými účtovnými jednotkami sú dve alebo viaceré účtovné jednotky v rámci skupiny účtovných jednotiek,
  • spoločným rozhodujúcim vplyvom je zmluvne dohodnuté zdieľanie rozhodujúceho vplyvu,
  • podielovou účasťou sa rozumie existencia aspoň 20 % podielu na základnom imaní v inej účtovnej jednotke.

Na účte 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke sa budú účtovať cenné papiere a podiely priamo v dcérskej účtovnej jednotke vymedzenej v § 22 ods. 4 zákona o účtovníctve.

Na účte 062 – Podielové cenné papiere a podiely s podstatným vplyvom sa budú účtovať cenné papiere a podiely na základnom imaní v obchodnej spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv (najmenej 20 % podiel na jej hlasovacích právach), cenné papiere a podiely v rámci podielovej účasti a tiež cenné papiere a podiely v účtovnej jednotke so spoločným rozhodujúcim vplyvom.

Nový názov a obsahové vymedzenie bude mať účet s pôvodným označením 066 - Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku. Po novom sa tento účet bude označovať ako 066 – Pôžičky v rámci podielovej účasti. Na tomto účte sa budú účtovať dlhodobé pôžičky poskytnuté voči prepojenej účtovnej jednotke, účtovnej jednotke so spoločným rozhodujúcim vplyvom a účtovnej jednotke s podielovou účasťou. Navyše povinnosťou veľkých účtovných jednotiek bude na osobitnom analytickom účte evidovať dlhodobé pôžičky poskytnuté voči prepojenej účtovnej jednotke.

Spresnenie obsahového vymedzenia účtov, na ktorých sa účtujú pohľadávky a záväzky v rámci podielovej účasti

Účet 351 – Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku sa premenováva na účet 351 – Pohľadávky v rámci podielovej účasti a rozširuje sa aj jeho obsahové vymedzenie. Na účte 351 – Pohľadávky v rámci podielovej účasti sa s výnimkou pohľadávok z obchodného styku budú účtovať pohľadávky voči prepojenej účtovnej jednotke, účtovnej jednotke so spoločným rozhodujúcim vplyvom a účtovnej jednotke s podielovou účasťou. Predmetom účtovania na tomto účte budú napríklad krátkodobé pôžičky, dlhodobé dividendy a krátkodobé dividendy, úroky z omeškania pri oneskorenom splácaní peňažného vkladu spoločníka obchodnej spoločnosti. Veľká účtovná jednotka má povinnosť na osobitnom analytickom účte evidovať tieto pohľadávky voči prepojenej účtovnej jednotke. V účtovníctve mikro účtovnej jednotky sa tieto účtovné prípady budú účtovať na účte 355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom.

Účet 361 – Záväzky v rámci konsolidovaného celku sa premenováva na účet 361 – Záväzky v rámci podielovej účasti a jeho obsahové vymedzenie sa tiež rozširuje. Na účte 361 – Záväzky v rámci podielovej účasti sa s výnimkou záväzkov z obchodného styku budú účtovať záväzky voči prepojenej účtovnej jednotke, účtovnej jednotke so spoločným rozhodujúcim vplyvom a účtovnej jednotke s podielovou účasťou. Veľká účtovná jednotka má povinnosť na osobitnom analytickom účte sledovať tieto záväzky voči prepojenej účtovnej jednotke. V účtovníctve mikro účtovnej jednotky sa tieto účtovné prípady budú účtovať na účte 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom.

Účet 471 – Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku premenováva na účet 471 – Dlhodobé záväzky v rámci podielovej účasti a jeho použitie sa tiež rozširuje. Na účte 471 – Dlhodobé záväzky v rámci podielovej účasti sa s výnimkou záväzkov z obchodného styku budú účtovať záväzky voči prepojenej účtovnej jednotke, účtovnej jednotke so spoločným rozhodujúcim vplyvom a účtovnej jednotke s podielovou účasťou. Veľká účtovná jednotka bude musieť na osobitnom analytickom účte účtovať tieto záväzky voči prepojenej účtovnej jednotke. V účtovníctve mikro účtovnej jednotky sa tieto dlhodobé záväzky v rámci podielovej účasti budú účtovať na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky.

Spresnenie obsahového vymedzenia účtov, na ktorých sa účtujú ostatné pohľadávky a záväzky voči spoločníkom a členom

Na účte 355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom sa s výnimkou pohľadávok z obchodného styku budú účtovať pohľadávky voči účtovnej jednotke, v ktorej nemá účtovná jednotka podielovú účasť (menej ako 20 % podiel na základnom imaní v inej účtovnej jednotke). Môže ísť napríklad o krátkodobé pôžičky, dlhodobé dividendy a krátkodobé dividendy, úroky z omeškania pri oneskorenom splácaní peňažného vkladu spoločníka obchodnej spoločnosti a podobne. V účtovníctve mikro účtovnej jednotky sa na tomto účte budú účtovať aj účtovné prípady, ktoré sa účtujú na účte 351 – Pohľadávky v rámci podielovej účasti.

Na účte 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom sa s výnimkou záväzkov z obchodného styku budú účtovať záväzky voči účtovnej jednotke, v ktorej nemá účtovná jednotka podielovú účasť. Môže ísť napríklad o krátkodobé pôžičky, úroky z omeškania pri oneskorenom splácaní peňažného vkladu a podobne. V účtovníctve mikro účtovnej jednotky sa na tomto účte budú účtovať aj účtovné prípady, ktoré sa účtujú na účte 361 – Záväzky v rámci podielovej účasti.

Mikro účtovná jednotka bude mať zakázané účtovať o odloženej dani z príjmov

Povinnosť účtovania o odloženej dani z príjmov sa vzťahuje len na tie účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa § 19 zákona o účtovníctve. Ostatné účtovné jednotky mohli o odloženej dani z príjmov účtovať tiež, ak sa tak dobrovoľne rozhodli. Novelou opatrenia o postupoch účtovania sa do § 10 ods. 4 tohto predpisu dostáva ustanovenie, ktoré vyslovene hovorí, že v účtovníctve mikro účtovnej jednotky sa o odloženej dani z príjmov neúčtuje.

Výnimky z účtovania časového rozlíšenia podľa kategórie účtovnej jednotky

Novela opatrenia o postupoch účtovania v nadväznosti na kategorizáciu účtovných jednotiek do troch veľkostných skupín podľa novelizovaného zákona o účtovníctve ustanovuje aj výnimky z účtovania časového rozlíšenia. Mikro účtovná jednotka nemusí (ale dobrovoľne môže) na účtoch časového rozlíšenia účtovať nevýznamné a stále sa opakujúce účtovné prípady, ktoré súvisia s účtovaním nákladov a výnosov medzi dvoma účtovnými obdobiami. Výnimka sa nesmie uplatňovať na účtovanie časového rozlíšenia, ktoré sa vzťahuje na účtovné prípady týkajúce sa účtovania dotácií a emisných kvót.

Malé účtovné jednotky a veľké účtovné jednotky o časovom rozlíšení musia účtovať povinne. Výnimka z účtovania časového rozlíšenia sa môže v malých účtovných jednotkách a veľkých účtovných jednotkách uplatňovať len vtedy, ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia.

Ostatné zmeny v novele opatrenia o postupoch účtovania

Na účte 252 – Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely sa naďalej účtujú vlastné akcie a vlastné obchodné podiely v obstarávacej cene. Novinkou však je, že na vlastné akcie a vlastné obchodné podiely sa v účtovníctve bude vytvárať zákonný rezervný fond s použitím účtu 417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov alebo účtu 421 – Zákonný rezervný fond. Doteraz sa účet 252 – Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely vykazoval v účtovnej závierke na strane pasív vo vlastnom imaní so znamienkom mínus. Počnúc účtovnou závierkou zostavovanou za rok 2014 sa tento účet bude vykazovať na strane aktív v krátkodobom finančnom majetku v kladnej hodnote.

Podľa § 42 ods. 3 opatrenia o postupoch účtovania sa analytické účty v k účtom účtovej triedy 3 – Zúčtovacie vzťahy sa vytvárajú podľa jednotlivých dlžníkov a veriteľov, ich rovnorodých skupín a podľa jednotlivých druhov mien. Veľká účtovná jednotka bude navyše povinná na osobitných analytických účtoch sledovať aj pohľadávky z obchodného styku a záväzky z obchodného styku voči prepojenej účtovnej jednotke a voči účtovnej jednotke s podielovou účasťou.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Umelecké diela a obrazy do kancelárie v účtovníctve

Akým spôsobom si môže firma zaobstarať umelecké dielo a ako obstaranie zaznamená vo svojom účtovníctve? Je možné uznať výdavky súvisiace s obstaraním umeleckého diela za daňový výdavok?

Schválenie účtovnej závierky a uloženie do registra účtovných závierok v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť schváliť účtovnú závierku? Všetko dôležité o uložení účtovnej závierky do registra účtovných závierok v roku 2023 nájdete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky