Ostatné kapitálové fondy – zmeny od roku 2018 (účtovné hľadisko)

S účinnosťou od 1.1.2018 bol novelizovaný Obchodný zákonník, v ktorom došlo k viacerým zmenám. Zmeny v zákone sa týkajú aj ostatných kapitálových fondov, ktoré sú v Obchodnom zákonníku definované ako Kapitálové fondy z príspevkov. O zmenách v súvislosti s ostatnými kapitálovými fondmi a ich nadväznosťou na účtovné hľadisko si prečítajte v článku.

Dňa 12. októbra 2017 bola schválená novela zákona č. 264/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Obchodný zákonník). Táto novela zákona je účinná od 1.1.2018.

V prvom rade by sme mali podotknúť, že pojem „Ostatné kapitálové fondy“ Obchodný zákonník nepozná, nakoľko využíva pojem „Kapitálový fond z príspevkov“.

Ostatné kapitálové fondy sú definované v postupoch účtovania pre podnikateľov a opatrení k účtovnej závierke podnikateľov (ďalej len „Postupy účtovania“) ako fondy, ktoré sa účtujú na účte 413 a na ktorých sa účtujú ostatné peňažné kapitálové vklady aj nepeňažné kapitálové vklady, ktoré pri ich vytvorení nezvyšujú základné imanie účtovnej jednotky. V prospech ostatných kapitálových fondov sa účtuje najmä bezodplatne prijatý majetok od spoločníkov, členské podiely v družstvách na družstevnú bytovú výstavbu.

Ako môžeme vidieť, v postupoch účtovania je definovaná len tvorba ostatných kapitálových fondov, ale nie je definované použite tohto fondu. Novela Obchodného zákonníka však prináša okrem postupu tvorby kapitálového fondu, aj jeho použitie.

Tvorba kapitálového fondu z príspevkov od 1.1.2018

Prvou dôležitou zmenou je tvorba fondu, ktorá je ustanovená v § 217a, ods. 1 Obchodného zákonníka, kde je vymedzené, že:

 • kapitálový fond z príspevkov môže vytvoriť spoločnosť z príspevkov akcionárov/spoločníkov,
 • vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov akcionárov/spoločníkov musí byť upravené v zakladateľskej zmluve alebo v stanovách spoločnosti.

Ak pôjde o vytvorenie fondu pri vzniku spoločnosti, vytvorenie fondu z príspevkov akcionárov/spoločníkov musí byť schválené zakladateľmi spoločnosti a ak pôjde o vytvorenie fondu počas trvania spoločnosti, vytvorenie fondu z príspevkov akcionárov/spoločníkov, musí byť schválené valným zhromaždením.

Tvorba kapitálového fondu z príspevkov je možná ich splatením a kapitálový fond je možné vytvoriť až po splatení príspevku (tzn., že nepostačuje prevzatie záväzku akcionára/spoločníka na splatenie príspevku).

V súvislosti s novelou Obchodného zákonníka bol § 28 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov doplnený o odsek 5, ktorý vymedzuje účtovanie tvorby kapitálového fondu z príspevkov, pričom v účtovníctve spoločníka alebo akcionára sa splatené príspevky do kapitálového fondu z príspevkov účtujú ako súčasť ocenenia cenného papieru alebo podielu na základnom imaní.

Použitie kapitálového fondu z príspevkov od 1.1.2018

Nakoľko v postupoch účtovania nie je špecificky definované ako je možné použiť kapitálový fond, novela Obchodného zákonníka ustanovuje použitie kapitálového fondu len na tieto dva účely na základe rozhodnutia valného zhromaždenia (ak osobitný predpis neustanovuje inak):

 • prerozdelenie akcionárom/spoločníkom,
 • zvýšenie základného imania (ak tak ustanovuje zakladateľská zmluva alebo stanovy).

Použitie kapitálového fondu na prerozdelenie akcionárom/spoločníkom

Ak valné zhromaždenie rozhodne o prerozdelení splateného kapitálového vkladu medzi akcionárov/spoločníkov, musí sa najneskôr 60 dní vopred zverejniť oznámenie v Obchodnom vestníku o výške jeho prerozdelenia.

V prípade, ak je spoločnosť v kríze alebo ak by sa v dôsledku prerozdelenie kapitálového fondu z príspevkov dostala do krízy, nie je možné použiť kapitálový fond na prerozdelenie medzi akcionárov/spoločníkov.

Článok pokračuje pod reklamou

Účtovanie kapitálového fondu z príspevkov od 1.1.2018

Účtovanie kapitálového fondu z príspevkov od 1.1.2018 upravuje § 27b Postupov účtovania, kde je ustanovené nasledovné účtovanie u obchodnej spoločnosti:

 • prijatie splateného príspevku do kapitálového fondu z príspevkov zaúčtuje obchodná spoločnosť na ťarchu účtu 353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie a v prospech účtu 413 – Ostatné kapitálové fondy (na príslušný analytický účet podľa jednotlivých akcionárov alebo spoločníkov),
 • prijatie nepeňažného splatenia príspevku do kapitálového fondu z príspevkov, tento nepeňažný príspevok zaúčtuje obchodná spoločnosť na ťarchu vecne príslušného majetkového účtu a v prospech účtu 353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie,
 • použitie splateného príspevku do kapitálového fondu na prerozdelenie medzi akcionárov alebo spoločníkov zaúčtuje obchodná spoločnosť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia na ťarchu účtu 413 – Ostatné kapitálové fondy a v prospech vecne príslušného účtu záväzku, účet 361 – Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti alebo účet 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom.

Účtovanie kapitálového fondu z príspevkov od 1.1.2018 upravuje § 27b Postupov účtovania, kde je ustanovené aj nasledovné účtovanie u akcionára alebo spoločníka:

 • splatený príspevok do kapitálového fondu z príspevkov zaúčtuje akcionár alebo spoločník v prospech účtu 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov a na ťarchu účtu finančnej investície (podľa vplyvu akcionára alebo spoločníka) – účet 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke alebo 062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou,
 • nepeňažné splatenie príspevku do kapitálového fondu zaúčtuje akcionár alebo spoločník ako rozdiel medzi uznanou hodnotou majetku uvedenou v príslušnej zmluve a účtovnou hodnotou majetku, na príslušný majetkový účet a na ťarchu účtu 568 – Ostatné finančné náklady alebo v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy,
 • použitie splateného príspevku do kapitálového fondu na prerozdelenie medzi akcionárov alebo spoločníkov zaúčtuje akcionár alebo spoločník, ktorý nesplatil príspevok do kapitálového fondu na ťarchu účtu 378 – Iné pohľadávky a v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy,
 • použitie splateného príspevku do kapitálového fondu na prerozdelenie medzi akcionárov alebo spoločníkov zaúčtuje akcionár alebo spoločník, ktorý splatil príspevok na základe rozhodnutia valného zhromaždenia na ťarchu účtu 378 – Iné pohľadávky a v prospech účtu finančnej investície. Rozdiel medzi hodnotou splateného príspevku do kapitálového fondu a sumou z prerozdelenia, ktorá pripadá na akcionára alebo spoločníka, zaúčtuje v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Diskvalifikácia (vylúčenie) konateľa

Fyzické osoby, ktoré nespolupracujú s finančnou správou, môžu byť vylúčené z pozície štatutára (napr. konateľa s .r. o.), a to až na 3 roky. Za akých podmienok možno použiť tento inštitút?

Projekt premeny obchodných spoločností a družstiev od 1. 3. 2024

Čo je projekt premeny spoločností a aké náležitosti a formu musí mať podľa nového zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev od marca 2024?

Účtová osnova v anglickom jazyku na stiahnutie

Účtová osnova v anglickom jazyku je praktická pomôcka, ak potrebujete slovenské názvy účtov z rámcovej účtovej osnovy pre podnikateľov preložiť do angličtiny. Na stiahnutie v článku.

Zjednodušenie zakladania s.r.o. má priniesť novela Obchodného zákonníka od 1.1.2023

Pripravovaná novela Obchodného zákonníka predpokladá zjednodušenie a zrýchlenie založenia obchodných spoločností. Kedy a ktorých spoločností sa táto zmena má dotknúť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky