Alternatívny autentifikátor je ďalší spôsob vstupu do e-schránky

Od marca 2017 začalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydávať tzv. alternatívne autentifikátory, s ktorými sa dá prihlásiť do elektronickej úradnej schránky.

Elektronické úradné schránky budú pre firmy povinné od 1. júla 2017

Elektronická úradná schránka slúži na komunikáciu jej používateľa s orgánmi verejnej moci. Prostredníctvom elektronickej schránky tak môžu komunikovať občania, živnostníci alebo firmy so všetkými úradmi, ministerstvami, mestami, obcami, súdmi a im podobnými inštitúciami. Elektronická schránka sa používaním a vzhľadom veľmi nelíši od bežnej e-mailovej schránky. Je možné do nej prijímať správy, odosielať z nej správy ale keďže slúži na komunikáciu s orgánmi verejnej moci, používa sa napríklad na rôzne úradné podania a žiadosti. Dokumenty doručované do elektronickej úradnej schránky sú v sile právnych účinkov rovnocenné s dokumentmi, ktoré sú doručované v listinnej podobe poštou. Všetko, čo vám do elektronickej schránky príde, má rovnakú vážnosť ako keby vám to prišlo poštou s oficiálnou pečiatkou danej inštitúcie. A rovnako to platí aj pri opačnom smere komunikácie.

Elektronická schránka je ako oficiálny štátom zriadený e-mail.

Povinnosť používať elektronickú schránku nemajú všetci. Fyzické osoby povinnosť ju používať nemajú vôbec, nepodnikateľským právnickým osobám táto povinnosť vznikne neskôr, ale od 1. júla 2017 budú orgány verejnej moci povinne cez elektronické schránky komunikovať s firmami (obchodnými spoločnosťami). Štát postupne odkladal termín, od kedy budú musieť orgány verejnej moci komunikovať s firmami. Celkovo boli odklady až tri. Posledný známy termín povinnej komunikácie štátu s firmami je od 1. júla 2017, o čom ste si mohli prečítať v článku Štát znovu posúva doručovanie do elektronických schránok na 1.7.2017.

Alternatívny autentifikátor je tretí spôsob prihlasovania do elektronickej schránky

Keďže elektronická úradná schránka môže obsahovať citlivé správy, s ktorých obsahom by sa mala oboznámiť len oprávnená osoba, je vstup do elektronickej schránky vysoko zabezpečený proti neoprávnenému prístupu. Elektronické schránky sú upravené v zákone č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o e-Governmente“).

Na prístup do elektronickej schránky je možné podľa zákona o e-Governmente použiť:

  1. úradný autentifikátor, ktorým sú občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód alebo
  2. alternatívny autentifikátor, ktorým je jedinečná a konečná postupnosť znakov, ktorá sama nemá významovú hodnotu, ak je k dispozícii len ako postupnosť týchto znakov, prostriedok alebo procedúra alebo ich kombinácia.

Do elektronickej schránky firmy majú oprávnenie vstupovať jej štatutárni zástupcovia (napríklad konatelia s.r.o.) alebo iné nimi poverené osoby. Okrem elektronického občianskeho preukazu, dokladu o pobyte je teda alternatívny autentifikátor tretím spôsobom, ako je možné vstupovať do elektronickej schránky. Doteraz boli dostupné len prvé dve možnosti vstupu do elektronickej schránky. Kým elektronický občiansky preukaz slúži na vstup do elektronickej schránky firmy pre štatutárov, ktorí sú slovenskými občanmi a majú pobyt na Slovensku, pre zahraničných štatutárov s pobytom na Slovensku je určený doklad o pobyte. Existovali situácie, kedy štatutárovi firmy nemohol byť vydaný ani elektronický občianky preukaz a ani doklad o pobyte a teda jeho firma sa nemala ako prihlásiť do elektronickej schránky (musela udeľovať splnomocnenie inej osobe). Riešením je alternatívny autentifikátor, ktorý je treťou možnosťou vstupu do elektronickej schránky.

Alternatívny autentifikátor sa vydáva od 1. marca 2017 - pre koho je určený

V zákone o e-Governmente, v jeho prechodných ustanoveniach, bola zavedená povinnosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vydať všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom budú ustanovené všetky podrobnosti o podmienkach vydávania a zneplatňovania alternatívneho autentifikátora. Nedávno bol takýto predpis v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený a je ním Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 29/2017 z 15. februára 2017, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore. Nadobudla účinnosť od 1. marca 2017 a od tohto dátumu sa alternatívne autentifikátory vydávajú.

Je určený pre štatutárov bez pobytu na Slovensku.

O vydanie alternatívneho autentifikátora na prihlásenie do elektronickej schránky môže požiadať fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu právnickej osoby so sídlom na území Slovenskej republiky zapísanej v obchodnom registri alebo ktorá je vedúcim jej organizačnej zložky zapísanej v obchodnom registri a nemôže byť držiteľom elektronického občianskeho preukazu a ani dokladu o pobyte. Znamená to, že alternatívny autentifikátor môže byť vydaný tomu štatutárovi, ktorému nemôže byť vydaný elektronický občiansky preukaz a zároveň mu nemôže byť vydaný ani doklad o pobyte.

V praxi je teda alternatívny autentifikátor určený pre štatutárov, ktorými sú:

  • slovenskí občania, ktorí žijú v zahraničí a nemajú na Slovensku pobyt a
  • zahraniční občania, ktorí nemajú na Slovensku pobyt.

Vybavenie alternatívneho autentifikátora na prihlasovanie do elektronickej schránky

Alternatívny autentifikátor má formu plastickej karty s elektronickým čipom. Na kartičke alternatívneho autentifikátora je uvedené meno a priezvisko držiteľa, číslo karty, dátum vydania karty, dátum uplynutia platnosti karty a prípadne aj poznámky.

Alternatívny autentifikátor vyzerá ako kartička občianskeho preukazu.

Inak povedané, alternatívny autentifikátor z hľadiska vzhľadu vyzerá veľmi podobne ako bežný elektronický občiansky preukaz s tým rozdielom, že neobsahuje zobrazenie podoby tváre a zobrazenie podpisu držiteľa. Na čipe alternatívneho autentifikátora sú nahraté nasledujúce údaje: meno a priezvisko držiteľa, identifikátor držiteľa zapísaný v registri fyzických osôb, dátum narodenia, štátna príslušnosť a štát pobytu držiteľa, číslo karty a dátum vydania karty. Platnosť alternatívneho autentifikátora je tri roky.

Článok pokračuje pod reklamou

Poplatky za vydanie alternatívneho autentifikátora

Vydanie alternatívneho autentifikátora je bezplatné. O vydanie alternatívneho autentifikátora môžu oprávnení štatutárni zástupcovia požiadať na pracoviskách Polície podľa toho, či sú slovenskými občanmi bez pobytu na Slovensku alebo cudzincami bez pobytu na Slovensku. Slovenskí občania bez pobytu na území Slovenska môžu o vydania alternatívneho autentifikátora požiadať na 9 oddeleniach dokladov Policajného zboru v krajských mestách. Zahraniční občania bez pobytu na území Slovenska môžu o vydania alternatívneho autentifikátora požiadať na všetkých 12 oddeleniach cudzineckej polície. Pri žiadosti o vydanie alternatívneho autentifikátora je potrebné si so sebou priniesť platný doklad totožnosti (cestovný pas, prípadne zahraničný občiansky preukaz) a uviesť názov firmy so sídlom na Slovensku, ktorej ste štatutárnym zástupcom. Následne si zvolíte bezpečnostný osobný kód. Alternatívny autentifikátor vám bude doručený na adresu vašej slovenskej firmy alebo na inú adresu na Slovensku.

V prípade straty alebo odcudzenia z dôvodu zabránenia prípadnému zneužitiu je možné alternatívny autentifikátor po nahlásení na Políciu aj zneplatniť. Aj zneplatnenie alternatívneho autentifikátora je bezplatné. Po zneplatnení alternatívneho autentifikátora tento autentifikátor už viac nemôže byť použitý na prístup do elektronickej schránky firmy. Vtedy je potrebné požiadať o vydania nového alternatívneho autentifikátora. Ak je ale v priebehu piatich rokov z dôvodu zneplatnenia vydaný druhý a ďalší alternatívny autentifikátor, podlieha každé druhé a ďalšie vydanie alternatívneho autentifikátora poplatku vo výške 20 eur.

Alternatívny autentifikátor sa na prihlásenie do e-schránky používa ako elektronický občiansky preukaz

Alternatívny autentifikátor sa na prístup do elektronickej schránky používa podobne ako elektronický občiansky preukaz alebo doklad o pobyte. Znamená to, že do elektronickej schránky sa s alternatívnym autentifikátorom prihlasuje tiež na internetovej stránke Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk. Na to však potrebujete mať počítač a čítačku čipových kariet, ktorá váš počítač s kartičkou alternatívneho autentifikátora spojí. Aby čítačka čipových kariet (či už externá alebo zabudovaná v počítači) správne fungovala, potrebujete mať k nej nainštalované ovládače. Ďalej potrebujete mať nainštalovanú aj aplikáciu eID klient, cez ktorú sa zadáva bezpečnostný osobný kód a tým sa cez ňu overuje vaša identita z alternatívneho autentifikátora. Potom budete do elektronickej schránky vašej firmy prihlásený.

S alternatívnym autentifikátorom sa elektronicky nepodpíšete

Alternatívny autentifikátor má jeden zásadný nedostatok – nie je možné sa s ním elektronicky podpísať. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorá upravuje, čo všetko sa zapisuje na elektronický čip alternatívneho autentifikátora, neumožňuje na alternatívny autentifikátor zapísať kvalifikované certifikáty pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu. Na elektronický občiansky preukaz a aj na doklad o pobyte tieto certifikáty zapísať možné je. Čítanie správ v elektronickej schránke s alternatívnym autentifikátorom nie je problém, ale problémom je odosielanie elektronických správ alebo žiadostí úradom, ktoré je potrebné podpísať elektronickým podpisom. Väčšinu úradných podaní je stále možné urobiť aj v listinnej podobe, ale sú aj také, kde sa zo zákona vyžaduje výhradne elektronické podanie podpísané elektronickým podpisom.

Alternatívny autentifikátor nevie elektronicky podpisovať.

Aby mohla firma, v ktorej všetci štatutári majú na prístup do elektronickej schránky alternatívny autentifikátor, plnohodnotne fungovať, budú musieť jej štatutári udeliť splnomocnenie na disponovanie s touto elektronickou schránkou aj inej osobe (napríklad dôveryhodnému zamestnancovi), ktorá má elektronický občiansky preukaz alebo doklad o pobyte s bezpečnostným kódom a kvalifikovanými certifikátmi pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu. O udelení tohto splnomocnenia sa dozviete viac v závere článku Prístup do elektronickej schránky pre zahraničných štatutárov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zaručená konverzia dokumentov – zmeny od 1. 4. 2024

Zaručená konverzia umožňuje transformovať napr. listinný dokument do elektronického sveta so zachovaním jeho právnych účinkov. Od 1. 4. 2024 sa jej dotkli zmeny prijaté novelou vyhlášky.

Zabudnutý alebo zablokovaný BOK/KEP kód: čo robiť?

Ako si odblokovať prístupové/podpisové kódy na občianskom preukaze? Kedy ich možno odblokovať online a kedy je potrebné zájsť na políciu osobne?

Poštovné od 1. 7. 2024: zmeny v cenníku poštových služieb

Ako sa zmenia ceny zaslania listov, balíkov či za použitie poštových poukazov? Prehľad aktuálne platného aj nového cenníka.

Úhrada správneho poplatku finančnej správe: ako na to?

Aké sú možnosti úhrady správneho poplatku finančnej správe a kde nájsť platobné inštrukcie po odoslaní žiadosti, ktorá podlieha správnemu poplatku?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky