Stravné v roku 2024

Stravné v roku 2024
Zdroj: Pixabay.com
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Dôležité informácie o sumách stravného v roku 2024: aktuálne platné sumy stravného pri tuzemskej pracovnej ceste, minimálna výška gastrolístka ako aj minimálna či maximálna výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov v roku 2024.

Podľa §8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“), dochádza ku zvyšovaniu súm stravného pre jednotlivé časové pásma a sumy základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel (tzv. diét) prostredníctvom vydaného opatrenia Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ministerstvo vydáva toto opatrenie na základe porovnania údajov štatistického úradu o indexe cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní a o indexe cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel. Ku zvýšeniu stravného dôjde vtedy, ak rozdiel kumulatívneho indexu cien za príslušný kalendárny mesiac a tzv. hodnoty základne (ktorou je príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého bola naposledy opatrením ministerstva zvýšená suma náhrad) je najmenej 5 %. Sumy náhrad sa následne zvýšia o percento vypočítaného rozdielu.

K poslednému zvýšeniu súm stravného došlo ku 1. októbru 2023, na základe štatistických údajov za mesiac jún 2023. Dňa 22. septembra 2023 tak vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dňa opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného, ktorým upravilo sadzby stravného (diéty) pre jednotlivé časové pásma, a ktorým sa zrušilo pôvodné opatrenie, účinné od 1.6.2023.

Na základe uvedeného vyplýva, že v roku 2024 zatiaľ platia rovnaké ceny stravného, aké boli stanovené opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR od 1. októbra 2023.

Stravné v roku 2024 pre jednotlivé časové pásma trvania pracovnej cesty

V nasledujúcej tabuľke uvádzame aktuálne platné sumy stravného pre rok 2024, v závislosti od dĺžky trvania tuzemskej pracovnej cesty:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Sumy stravného v roku 2024 pre jednotlivé časové pásma
Trvanie pracovnej cesty Výška stravného
5 až 12 hodín 7,80 eur
12 až 18 hodín 11,60 eur
nad 18 hodín 17,40 eur

Ak zamestnávateľ vysiela svojho zamestnanca na tuzemskú pracovnú cestu, patrí zamestnancovi náhrada za stravné a to automaticky, za každý kalendárny deň počas trvania tuzemskej pracovnej cesty, ak táto cesta trvala viac ako 5 hodín. Zamestnanec nárok na stravné nemusí pritom preukazovať žiadnym dokladom. Zamestnanec má nárok na stravné podľa dĺžky trvania pracovnej cesty, pričom pri výpočte nároku platia, vyššie v článku uvedené, sumy stravného pre jednotlivé časové pásma:

Zamestnávateľ môže zamestnancovi zabezpečiť stravovanie:

 • počas celej pracovnej cesty – zamestnanec v tomto prípade stráca nárok na stravné, resp. diéty,
 • len počas časti pracovnej cesty – zamestnancovi sa nárok na stravné, resp. diéty kráti a to nasledovne:
Pozn.: krátená suma stravného sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor
Zdroj: Vlastné spracovanie
Ak má zamestnanec poskytnuté Stravné sa kráti o
raňajky 25 % zo sumy 17,40 €
obed 40 % zo sumy 17,40 €
večeru 35 % zo sumy 17,40 €

Tip: Viac informácii o vyplácaní cestovných náhrad zamestnancom si prečítajte v článku Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2024.

Základné sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách majú vplyv aj na ďalšie veličiny.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Veličina, ktorú základná suma stravného ovplyvňuje: Ktoré časové pásmo má vplyv?
poskytovanie náhrad pri tuzemských pracovných cestách prvé až tretie časové pásmo
výška maximálneho daňového výdavku na stravné u SZČO prvé časové pásmo
minimálna hodnota stravovacej poukážky (gastrolístka), resp. minimálna a maximálna výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov prvé časové pásmo

Výška maximálneho daňového výdavku na stravné u SZČO v roku 2024

SZČO (napr. živnostníci), ktoré si v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatňujú výdavky formou skutočne preukázateľných daňových výdavkov, si môžu do týchto výdavkov zahrnúť aj stravné a to vo výške 55 % z hodnoty stravného pre pracovnú cestu v trvaní 5 až 12 hodín za každý odpracovaný deň. Upozorňujeme, že SZČO má nárok na takto vypočítané stravné iba v prípade, že jej v daný deň nebolo poskytnuté:

 • stravné ako zamestnancovi – napr. ak má SZČO súbeh živnosti a trvalého pracovného pomeru a jeho zamestnávateľ mu vypláca stravné za daný deň formou gastrolístka, resp. finančného príspevku na stravovanie,
 • stravné vo forme diét – napr. ak je živnostník popri podnikaní zamestnaný na trvalý pracovný pomer a jeho zamestnávateľ ho vyslal na pracovnú cestu, alebo ak absolvoval ako živnostník v rámci svojho podnikania pracovnú cestu, po absolvovaní ktorej si následne za tento deň diéty vyúčtoval,
 • prípadne nejde ani o výdavok na stravu poskytnutý ako nepeňažné plnenie držiteľom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

V roku 2024 si môže SZČO do daňových výdavkov uznať sumu 4,29 eur (55 % zo sumy 7,80 eur) za každý odpracovaný deň.

Článok pokračuje pod reklamou

Minimálna hodnota gastrolístka, minimálny a maximálny príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov v roku 2024

Povinnosti zamestnávateľa, ktoré mu vznikajú v súvislosti so stravovaním zamestnancov, upravuje Zákonník práce.

Zamestnávateľ zabezpečuje svojim zamestnancom stravovanie (pod ktorým rozumieme najmä poskytnutie jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja) jedným z troch spôsobov:

 • vo vlastnom stravovacom zariadení,
 • v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, alebo
 • prostredníctvom inej právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnene na sprostredkovanie stravovacích služieb (gastrolístky, resp. stravovacia karta), pričom alternatívne plnenie je poskytnutie finančného príspevku na stravovanie.
Prečítajte si tiež

Podľa zákona je zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnancovi príspevok na stravovanie (podľa zákonných podmienok):

 • vo výške najmenej 55 % z ceny jedla,
 • najviac za každé jedlo do výšky 55 % stravného, poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, t. j. v roku 2024 najviac do sumy 4,29 eura.

Zákonník práce ustanovuje minimálnu hodnotu stravovacej poukážky, ktorá musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Aká je minimálna hodnota gastrolístka, minimálna a maximálna výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov (v prípade poskytovania gastrolístkov či formou finančného príspevku) v roku 2024, uvádza tabuľka:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Minimálna hodnota stravovacej poukážky (gastrolístka) v roku 2024 5,85 eura (75 % zo sumy 7,80 eur)
Minimálna výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca – ak poskytuje zamestnancovi gastrolístok alebo finančný príspevok na stravovanie v roku 2024 3,22 eura (55 % zo sumy 5,85 eur)
Maximálna výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca – ak poskytuje zamestnancovi gastrolístok alebo finančný príspevok na stravovanie v roku 2024 4,29 eura (55 % zo sumy 7,80 eur)

Zamestnávateľ, ktorý poskytuje zamestnancom gastrolístky, má povinnosť poskytovať ich v elektronickej forme, t.j. vo forme elektronickej stravovacej karty, resp. gastrokarty. Výnimka platí iba v situácii, ak by zamestnanec nemal počas pracovnej zmeny na pracovisku alebo v jeho blízkosti možnosť elektronickú stravovaciu kartu využiť („blízkosť“ v tomto prípade nie je zákonom nijako vymedzená).

Prečítajte si tiež

Gastrolístky, či finančný príspevok na stravovanie je zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnancom vopred a to tak, aby ich zamestnanci mali k dispozícii už v prvý pracovný deň. V situácii, kedy by zamestnávateľ poskytoval zamestnancom stravné pozadu (či už v podobe dobitého kreditu na gastrokarte alebo finančného príspevku na stravovanie vyplácaného na účet či v hotovosti zamestnancovi), musel by na základe stanoviska finančnej správy z takto vyplateného stravného odviesť daň a zaplatiť odvody, nakoľko by sa tieto finančné prostriedky nedali využiť na nákup stravy v reálnom čase.

Stravné pri zahraničných pracovných cestách v roku 2024

Zamestnanec, ktorého zamestnávateľ vysiela na pracovnú cestu do zahraničia, má taktiež nárok na stravné (diéty). Tu však výška diét závisí od dvoch faktorov:

 • od dĺžky trvania zahraničnej pracovnej cesty a
 • sadzby základného stravného pre danú krajinu.

Aktuálne platné sumy stravného pri zahraničnej pracovnej ceste pre rok 2024 v závislosti od dĺžky trvania tuzemskej pracovnej cesty uvádza prvá tabuľka:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Sumy stravného pri zahraničnej pracovnej ceste v roku 2024
Trvanie pracovnej cesty Výška stravného
do 6 hodín vrátane 25 % zo základnej sadzby stravného pre danú krajinu
nad 6 hodín až 12 hodín vrátane 50 % zo základnej sadzby stravného pre danú krajinu
nad 12 hodín 100 % zo základnej sadzby stravného pre danú krajinu

Sadzby základného stravného pre jednotlivé krajiny je možné vyhľadať v Opatrení Ministerstva financií SR č. 401/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú základne sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách. Každá krajina má stanovenú sadzbu základného stravného samostatne, v lokálnej mene. Tieto sadzby ostávajú nezmenené od roku 2013 a teda ostávajú v platnosti aj pre rok 2024, prehľadnú tabuľku nájdete napr. aj v našom článku Diéty (stravné) – zahraničné pracovné cesty v roku 2021, 2022 a 2023.

Prečítajte si tiež

V praxi nastáva často situácia, že zamestnanec strávi nejakú časť kalendárneho dňa pracovnej cesty vo viacerých krajinách. Vtedy mu zamestnávateľ počíta stravné s použitím základnej sadzby stravného tej krajiny, v ktorej zamestnanec strávil viac hodín. Ak by však nastala situácia, že zamestnanec strávi rovnakú časť kalendárneho dňa v dvoch krajinách, zamestnávateľ mu vypočíta stravné s použitím sadzby tej krajiny, ktorá je pre zamestnanca výhodnejšia.

Príklad na výpočet stravného pri zahraničnej pracovnej ceste

Pán Jozef po návrate z dvojdňovej pracovnej cesty, na ktorú ho vyslal jeho slovenský zamestnávateľ, pripravil podklady na spracovanie cestovného príkazu a vyúčtovanie diét. Počas prvého dňa pracovnej cesty strávil pán Jozef 6 hodín na stretnutí na firemnej pobočke v Prahe a následne odletel z Prahy do Nemecka, kde strávil zvyšok dňa – 10 hodín. Ako mu bude zamestnávateľ počítať stravné za tento kalendárny deň pracovnej cesty?

Prečítajte si tiež

Nakoľko pán Jozef strávil počas jedného kalendárneho dňa pracovnej cesty rovnaký počet hodín v Českej republike aj v Nemecku, bude mu zamestnávateľ počítať stravné so sadzbou pre krajinu Nemecko (45 eur), nakoľko tu strávil časovo v tento kalendárny deň viac hodín.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Vašičková
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


Zvýšenie stravného v roku 2024 (návrh)

Ministerstvo práce v júni 2024 zverejnilo predbežnú informáciu o zvyšovaní stravného pri tuzemských pracovných cestách. Suma diét však ovplyvní aj ďalšie veličiny. Ako a odkedy možno očakávať zmeny?

Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2024 – príklady z praxe

V praktických príkladoch uvádzame, čo sú fakultatívne náhrady, ako sa preukazujú výdavky a akým spôsobom sa vypočíta stravné pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnanca v roku 2024.

Základná náhrada za 1 km pri použití motorového vozidla od 1. 5. 2024

Od mája 2024 sa zvýši cestovná náhrada pre zamestnancov, ktorí použijú cestné motorové vozidlo pri pracovnej ceste. Ako sa zmenia sumy?

Cestovné náhrady za spotrebované pohonné látky od 1.1.2025 (návrh)

Novela zákona o cestovných náhradách navrhuje spôsob výpočtu náhrady za spotrebované pohonné látky už aj pre elektromobily a plug-in hybridy. Ako by to v praxi malo vyzerať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky