Zvýšenie stravného v roku 2024 (návrh)

Ministerstvo práce v júni 2024 zverejnilo predbežnú informáciu o zvyšovaní stravného pri tuzemských pracovných cestách. Suma diét však ovplyvní aj ďalšie veličiny. Ako a odkedy možno očakávať zmeny?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na začiatku júna 2024 zverejnilo predbežnú informáciu k návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného, na základe ktorej sa budú sumy stravného opätovne zvyšovať.

Sumy stravného sa naposledy menili od októbra 2023. O tom, čo platí aktuálne, si prečítajte v článku Stravné v roku 2024.

V zmysle mechanizmu zvyšovania súm stravného, ktorý je ustanovený v § 8 ods. 1 zákona   o cestovných náhradách, bola splnená podmienka na ich zvýšenie, a to na základe štatistických údajov za mesiac apríl 2024. Zvýšenie súm stravného sa totiž vykoná, ak rozdiel kumulatívneho indexu cien za príslušný kalendárny mesiac a hodnoty základne je najmenej 5 % a sumy náhrad sa zvýšia o percento príslušného rozdielu.

V apríli 2024 dosiahol mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní v Slovenskej republike hodnotu 105,3, čo predstavuje oproti základni zvýšenie o 5,3 percentuálneho bodu (za základňu sa považuje príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého boli naposledy opatrením upravené sumy stravného).

Navrhované sadzby stravného pri tuzemských pracovných cestách v roku 2024

Sumy stravného pre jednotlivé časové pásma by sa tak podľa predbežnej informácie mali zvýšili nasledovne:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Trvanie pracovnej cesty Stravné platné od 1.10.2023 Navrhované zvýšenie súm stravného
5 – 12 hodín 7,80 € 8,30 €
12 – 18 hodín 11,60 € 12,30 €
18 a viac hodín 17,40 € 18,40 €

Od sadzby stravného (diéty) pri tuzemskej pracovnej ceste v prvom časovom pásme sa odvíjajú viaceré ďalšie sumy stravného, napríklad maximálny daňový výdavok na stravné u SZČO alebo minimálna hodnota stravovacej poukážky. Aký vplyv na tieto veličiny by malo predložené zvýšenie stravného?

Maximálny príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov podľa návrhu v roku 2024

Zákonník práce stanovuje zamestnávateľovi povinnosť poskytnúť zamestnancovi (podľa zákonných podmienok) príspevok na stravovanie vo výške minimálne 55 % z ceny jedla a za každé jedlo najviac do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 – 12 hodín.

Podľa navrhovaného znenia by teda šlo o zvýšenie sumy maximálneho povinného príspevku zamestnávateľa z aktuálnych 4,29 eura na 4,57 eura (55 % zo sumy 8,30 eur). Ďalej môže prispievať zamestnávateľ aj príspevkom zo sociálneho fondu, pričom maximálna výška takéhoto príspevku určená nie je.

Mohlo by vás zaujímať: Daňová optimalizácia: stravné namiesto dividendy?

Článok pokračuje pod reklamou

Minimálna hodnota gastrolístka podľa návrhu v roku 2024

Zamestnávatelia, ktorí zabezpečujú stravovanie zamestnancom prostredníctvom právnickej, resp. fyzickej osoby oprávňujúcej sprostredkovať stravovacie služby, je cenou jedla hodnota stravovacej poukážky (gastrolístka).

Tá musí byť najmenej 75 % z výšky stravného pri pracovnej ceste v trvaní od 5 do 12 hodín. Pri navrhovanej sume 8,30 eur by tak bola nová minimálna hodnota stravovacej poukážky 6,23 eura. V prípade zamestnávateľov, ktorí poskytujú gastrolístok, resp. aj finančný príspevok na stravovanie by sa minimálna výška príspevku mala zvýšiť na 3,43 eura (55 % z 6,23 eura).

Výdavky na stravovanie podnikateľa (SZČO) podľa návrhu v roku 2024

Samostatne zárobkovo činné osoby, teda napríklad živnostníci, ktorí uplatňujú preukázateľné daňové výdavky, si môžu do svojich výdavkov zahrnúť aj stravné, a to za každý odpracovaný deň sumu vo výške 55 % z hodnoty stravného pre pracovnú cestu v trvaní 5 až 12 hodín. Po navrhovanom zvýšení si SZČO budú môcť uznať do výdavkov 4,57 eura za odpracovaný deň.

Nové sumy stravného môžu byť účinné pravdepodobne od 1.8.2024

Sumy stravného pre jednotlivé časové pásma ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Toto opatrenie sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov SR. Zvýšené sumy stravného patria zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli zverejnené. Termín zvýšenia stravného teda bude závisieť od dĺžky trvania legislatívneho procesu.

Prečítajte si tiež

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania uvádza Ministerstvo práce na jún 2024. To znamená, že reálny termín, odkedy by nové sumy stravného podľa doterajších skúseností mohli byť účinné, je pravdepodobne 1. august 2024.

Nakoľko je spôsob valorizácie presne určený v zákone o cestovných náhradách, na uvedených sumách sa už nič nemôže zmeniť, otázny je len termín, odkedy začnú platiť. Tento problém má od roku 2025 vyriešiť novela zákona, ktorá už je v legislatívnom procese.

Navrhované zmeny týkajúce sa úpravy súm stravného a základnej náhrady od 1.1.2025

V legislatívnom procese sa totiž aktuálne nachádza aj zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Ten navrhuje upraviť aj viaceré ustanovenia zákona o cestovných náhradách.

Poznámka: O plánovaných úpravách týkajúcich sa spôsobu výpočtu náhrady za spotrebované pohonné látky pre elektromobily a plug-in hybridy, si prečítajte v článku Cestovné náhrady za spotrebované pohonné látky od 1.1.2025 (návrh).

Čo sa týka úpravy súm stravného, predložená novela zákona s cieľom zvýšiť predvídateľnosť podnikateľského prostredia, navrhuje upraviť ustanovenia tak, aby boli zamestnávatelia a zamestnanci o zvýšených sumách (stravného, ale aj základnej náhrady) informovaní v dostatočnom predstihu.

V praxi je totiž problematické, ako aj teraz, že podmienky pre automatické zvyšovanie splnené sú, ale nie je zrejmé, odkedy budú nové sumy účinné – keďže to závisí od dĺžky trvania legislatívneho procesu. 

Prečítajte si tiež

Navrhuje sa preto, aby ministerstvo sumy náhrad určené zákonom len oznamovalo v Zbierke zákonov SR a aby účinnosť zmien bola nastavená predvídateľne, t. j. účinky nastanú k presne k určenému dátumu odo dňa splnenia podmienok na ich zvýšenie. Navrhovaný časový odstup, tri mesiace, vyplýva zo skutočnosti, že údaje od Štatistického úradu SR za príslušný mesiac sú k dispozícií s určitým časovým odstupom (napr. údaje za január spravidla do konca februára) a zároveň aj prax sa musí vedieť pripraviť na zmenenú skutočnosť s časovým predstihom.

Napríklad, ak by šlo aktuálnu situáciu v roku 2025 podľa nového navrhnutého pravidla, v prípade rastu indexu cien o najmenej 5 %, ktoré by nastalo v mesiaci apríl (t. j. index za príslušný kalendárny mesiac je index za apríl), danú skutočnosť sa ministerstvo, ako aj verejnosť dozvie z údajov Štatistického úradu SR v priebehu druhej polovice mája.

Následne ministerstvo oznámi v Zbierke zákonov SR príslušné sumy náhrad a dátum – pôjde o vždy prvý deň v príslušnom kalendárnom mesiaci, od ktorého sa nové sumy náhrad uplatňujú (t. j. zamestnanec má právo na náhradu vo zvýšenej sume a zamestnávateľ je povinný mu ju poskytnúť vo zvýšenej sume).

V tomto prípade by šlo o 1. júl, čo je prvý deň kalendárneho mesiaca, ktorý je tretím kalendárnym mesiacom (t. j. máj, jún, júl) po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola splnená podmienka (index za apríl narástol o najmenej 5 %).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Zákon o pobyte cudzincov na Slovensku: zmeny od 15.7.2024

Širšie možnosti pri udeľovaní národných víz, prísnejšie podmienky zmeny účelu pobytu aj zmeny pri uznávaní odbornej kvalifikácie. Prehľad navrhovaných noviniek pri zamestnávaní cudzincov z tretích krajín.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy: zmeny od 1. 7. 2024

V akej lehote môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky