Kúpa firmy, ktorá je platiteľom DPH

Aké má niekto dôvody na to, aby kupoval firmu, ktorá je platiteľom DPH, ako takýto proces prebieha a na čo si treba pred kúpou firmy dať pozor, aby ste sa vyhli zbytočným problémom?

V našom článku sa budeme venovať kúpe a predaju spoločnosti, ktorá má právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným. Článok sa bude zameriavať na kúpu a predaj s.r.o., ktorá je platiteľom DPH, ale veľká časť popisovaných záležitostí sa vzťahuje aj na s.r.o., ktorá platiteľom DPH nie. Kúpa a predaj firmy podľa odbornej terminológie predstavuje prevod obchodného podielu z jedného spoločníka na druhého spoločníka.

Prečo niekto kupuje existujúcu firmu namiesto toho, aby si založil novú

Pokiaľ by sme hovorili o s.r.o., ktorá platiteľom DPH nie je, mohol by byť azda jediným dôvodom, prečo by niekto uprednostnil jej kúpu pred jej založením, pomerne výrazná časová úspora spojená s celým procesom od jej založenia až po jej vznik zápisom do obchodného registra. Inak má kúpa s.r.o., ktorá platiteľom DPH nie je, v porovnaní so založením novej firmy, viac nevýhod ako výhod (okrem prípadu, ak ju kupujete za účelom ďalej s ňou podnikať v rovnakom predmete).

Opačná situácia však nastáva vtedy, ak hovoríme o kúpe s.r.o., ktorá je platiteľom DPH. Práve skutočnosť, že s.r.o. je platiteľom DPH, ju robí atraktívnou pre potenciálnych kupujúcich. Dôvodom je zábezpeka na daň, ktorej zloženie môže podnikateľovi pri podaní žiadosti o registráciu pre DPH daňový úrad rozhodnutím určiť. Výška zábezpeky na daň je pritom od 1 000 do 500 000 eur a jej uložením sa končí takmer štvrtina všetkých žiadostí. Preto sa podnikateľ, ktorý má odôvodnenú obavu, že by mu mohol daňový úrad rozhodnutím určiť zloženie vysokej zábezpeky, radšej rozhodne kúpiť existujúcu spoločnosť, ktorá platiteľom DPH už je .

V roku 2016 pribudol ďalší dôvod pre kúpu existujúcej firmy – platiteľa DPH

Od roku 2016 sa pravidlá týkajúce sa zloženia zábezpeky na DPH novelou zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). zmenili. Podľa zákona o DPH účinného do konca roku 2015 platilo, že daňový úrad zaregistroval pre DPH tých podnikateľov, ktorý o registráciu žiadali z dôvodu dosiahnutia obratu 49 790 eur za najviac dvanásť predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, teda išlo o povinnú registráciu pre DPH. Ak podnikateľ žiadal o registráciu pre DPH dobrovoľne pred tým, ako takýto obrat dosiahol, mohla mu byť uložená povinnosť zložiť zábezpeku. V prípade, že tento podnikateľ v lehote do 20 dní od doručenia rozhodnutia o zložení zábezpeky túto zábezpeku nezložil alebo ju zložil v nižšej čiastke, daňový úrad žiadosť o registráciu pre DPH zamietol.

Počnúc 1. januárom 2016 sa tieto pravidlá pomerne zásadným spôsobom zmenili v jednom dôležitom bode. Ak pôjde o podnikateľa, ktorý bude žiadať o dobrovoľnú registráciu pre DPH a rozhodnutím daňového úradu mu bude určená povinnosť zložiť zábezpeku, bude registrovaný pre DPH aj v prípade, že zábezpeku na DPH nezloží alebo ju zloží v nižšej sume. Následne bude daňový úrad od takéhoto podnikateľa zábezpeku na daň vymáhať. V praxi to pre podnikateľov znamená istotou, že zaregistrovaní pre DPH síce budú, ale vysoké riziko v tom, im môže byť určená povinnosť zložiť zábezpeku a nebudú sa môcť jej zaplateniu nijakým spôsobom vyhnúť.

Vyhnutie sa vyššie uvedenému riziku môže byť pre niekoho v roku 2016 ďalším dôvodom, prečo by sa mal rozhodnúť pre kúpu existujúcej firmy, ktorá už platiteľom DPH je.

Pri kúpe firmy si treba dať pozor na druh registrácie pre DPH

Veľmi dôležitým kritériom týkajúcim sa kúpy firmy, ktorá je platiteľom DPH, je druh registrácie. Kúpa existujúcej firmy, ktorá je platiteľom DPH, má opodstatnenie predovšetkým vtedy, ak je takáto firma registrovaná ako „riadny“ platiteľ DPH podľa § 4 ods. 1 alebo 2 zákona o DPH. Práve takáto firma sa považuje za platiteľa DPH a má nielen daňovú povinnosť, ale aj právo na odpočítanie DPH.

Okrem registrácie pre DPH podľa uvedených ustanovení totižto existujú aj iné registrácie. V praxi sa s takýmito prípadmi možno stretnúť predovšetkým pri registrácii pre DPH pred nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ktorého hodnota presiahne 14 000 eur (registrácia podľa § 7 zákona o DPH) alebo registrácii pre DPH pred prijatím služby z iného členského štátu alebo pred dodaním služby do iného členského štátu (registrácia podľa § 7a zákona o DPH). Takto registrované firmy sa nepovažujú za platiteľov a nemajú nárok na odpočítanie DPH.

Ďalším aspektom, o ktorý by ste sa mohli pri rozhodovaní ohľadom kúpy firmy, ktorá je platiteľom DPH, zaujímať, je či takáto spoločnosťmá pre DPH zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac alebo kalendárny štvrťrok. Určite sa nezabudnite pozrieť ani na „čiernu listinu DPH“ na portáli Finančnej správy, ktorá obsahuje zoznam subjektov, u ktorých z dôvodu porušenia povinností nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH.

Článok pokračuje pod reklamou

Kupovaná s.r.o. by mala zodpovedať určitým kritériám

V prípade, že ste sa rozhodli pre kúpu existujúcej spoločnosti, ktorá je platiteľom DPH, dobre si potenciálnu firmu preverte. Kupovať existujúcu spoločnosť, má význam len vtedy, ak sú riziká s ňou spojené minimalizované. Dôležitá je predovšetkým ekonomická história spoločnosti, ktorá sa spája s jej aktuálnym, prípadne predchádzajúcim vlastníkom. Čím má spoločnosť ekonomickú históriu kratšiu, tým sú riziká spojené s jej kúpou menšie. A naopak, s dlhšou ekonomickou históriou spoločnosti priamo úmerne rastie aj riziko spojené s jej kúpou. Preto ak kupujete spoločnosť, ktorá vznikla pred jedným alebo dvoma rokmi, vystavujete sa menšiemu riziku ako v prípade spoločnosti, ktorá napríklad vznikla pred viac ako desiatimi rokmi.

Spoločnosť, ktorú sa rozhodnete kúpiť, by ste mali dobre poznať tiež ohľadom predmetov jej minulých podnikateľskej činností, aby ste mohli zhodnotiť prípadné riziká s tým spojené. Napríklad spoločnosť, ktorá sa po celú svoju existenciu zaoberala predajom kancelárskych potrieb, predstavuje určite menšie riziko ako spoločnosť, ktorá pôsobila v strojárskom priemysle a obchodovala so zahraničnými partnermi.

Kupovaná s.r.o. by v ideálnom prípade nemala mať žiadne záväzky

Základným kritériom, ktoré by mala kupovaná spoločnosť, ktorá je platiteľom DPH, v každom prípade spĺňať, je nulová výška záväzkov. Záväzky spoločnosti znamenajú povinnosti, ktoré budete musieť ako budúci vlastník vyrovnať. Preto je ideálnym prípadom, keď kupovaná spoločnosť žiadne záväzky nemá a teda výška jej majetku sa rovné výške jej vlastného imania. Je dosť pravdepodobné, že nájsť spoločnosť, ktorá je platiteľom DPH s nulovými záväzkami, nebude celkom jednoduché. V takomto prípade je potrebné podrobne analyzovať nielen výšku jej záväzkov, ale aj ich štruktúru a možnosti ich vyrovnania.

Kupovaná spoločnosť môže mať najčastejšie záväzky voči spoločníkom, dodávateľom, zamestnancom a verejným inštitúciám ako je daňový úrad, zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa. So záväzkami voči spoločníkom je možné sa pomerne rýchlo vysporiadať, záväzky voči dodávateľom a zamestnancom bude potrebné samozrejme uhradiť tiež. Osobitnú pozornosť si zaslúžia záväzky voči verejným inštitúciám. Ak neboli vyrovnané včas, môžu sa spájať s rizikom ďalších sankcií. Veľmi dôležité je, aby spoločnosť v momente predaja nemala ani žiadne pracovnoprávne vzťahy, žiadne dodávateľsko-odberateľské vzťahy a podobne. Mohli by z nich do budúcnosti vyplývať určité plnenia a riziká.

Pokiaľ ide o výšku záväzkov, mohol by vás zaujímať ich pomer k výške vlastného imania. Od roku 2016 totižto nadobudla účinnosť novela zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a s ňou nový právny inštitút „spoločnosť v kríze“, ktorý môže mať vplyv na financovanie spoločnosti. Rovnako treba brať ohľad na záväzky aj v súvislosti s tým, či spoločnosť nemá povinnosť na seba vyhlásiť konkurz z dôvodu predlženia (výška záväzkov prevyšuje výšku majetku) alebo platobnej neschopnosti (má 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky voči viac ako jednému veriteľovi). Riziká spojené s kúpou a predajom s.r.o. sa samozrejme nespájajú len s jej záväzkami, ale je potrebné analyzovať celé jej účtovníctvo. Vychádzať by ste mali z najaktuálnejšej účtovnej závierky. O rizikách, ktoré je možné v účtovníctve kupovanej spoločnosti objaviť si prečítajte osobitný článok Predaj alebo likvidácia s.r.o. a riziká v účtovníctve.

TIP:Máte záujem začať podnikať prostredníctvom kúpy ready made sro? Informujte sa ohľadom našich služieb v oblasti kúpy a predaja firiem.

Potvrdenia o bezdlžnosti minimalizujú riziko spojené s kúpou firmy

Ak ste si vyhliadli konkrétnu spoločnosť, ktorá je platiteľom DPH, ktorá spĺňa Vaše požiadavky a všetky vyššie uvedené kritéria, zníženie rizika spojeného s jej kúpou môžu podporiť ešte rôzne potvrdenia. Ešte pred samotným prevodom obchodného podielu by ste súčasného vlastníka mali požiadať o predloženie potvrdenia o bezdlžnosti od daňového úradu, všetkých zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne.

Pokiaľ už k samotnému prevodu obchodného podielu má dôjsť, je vhodné aby Vám aktuálny vlastník s.r.o. ešte pred podpisom zmluvy o prevode obchodného podielu podpísal aj čestné vyhlásenie. Obsah tohto čestného vyhlásenie by Vám ako kupujúcemu mal poskytovať garanciu, že ak by spoločnosti vznikli určité plnenia vyplývajúce z obdobia, keď mala ešte predchádzajúceho vlastníka, za ich vysporiadanie sa zaväzuje ešte predchádzajúci vlastník spoločnosti. Takéto čestné vyhlásenie by malo obsahovať napríklad aj to, že nikomu nebola udelená plná moc na zastupovanie spoločnosti, že predávaná spoločnosť nemá žiadne záväzky, že akékoľvek dodatočne vyrubené sankcie uhradí predávajúci a podobne.

Všetky tieto právne dokumenty spojené s kúpou a predajom s.r.o. je vhodné vopred konzultovať s právnou kanceláriou alebo špecializovanou poradenskou spoločnosť.

Právne hľadisko prevodu obchodného podielu v s.r.o.

Kúpa a predaj s.r.o. sa z právneho hľadiska uskutočňuje na základe zmluvy o prevode obchodného podielu, ktorá musí mať písomnú formu a všetky podpisy na nej musia byť úradne osvedčené. Predtým je však vhodné nahliadnuť aj do zakladateľských dokumentov. Dôvodom je, že podľa Obchodného zákonníka môže spoločník s.r.o. svoj obchodný podiel previesť na inú osobu len vtedy, ak to spoločenská zmluva pripúšťa. V spoločenskej zmluva pritom môže byť určené, že na prevod obchodného podielu na inú osobu sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia. Z uvedeného dôvodu je kúpa a predaj s.r.o., ktorá má jediného spoločníka, oveľa jednoduchšia.

Napokon je potrebné prevod obchodného podielu zapísať aj do obchodného registra, kde sa vymaže meno pôvodného spoločníka a zapíše meno nového. Súdny poplatok za tento úkon je 66 eur. Ak kupujete s.r.o., pravdepodobne kupujete jej väčšinový obchodný podiel (podiel, s ktorým sa spája väčšina hlasov valného zhromaždenia). V tom prípade je potrebné k návrhu na zápis zmeny spoločníka priložiť aj potvrdenie daňového úradu o tom, že ani predávajú ani kupujúci nemá daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle vyšší ako 170 eur. Žiadosť o toto potvrdenie môže podať samotná s.r.o. spoločne za predávajúceho aj kupujúceho (na daňovom úrade podľa svojho sídla) alebo ju podá predávajúci a kupujúci samostatne (na daňovom úrade podľa svojho sídla alebo trvalého bydliska).


Predaj firiem – profesionálne a kvalitné služby na mieru, kontaktujte nás

Naštartujte podnikanie bez zbytočného odkladu za férové ceny. 

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť Fontionnel & Co s.r.o., IČO: 45574570. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Predaj obchodného podielu oslobodený od dane od roku 2024

Od roku 2024 nastávajú zmeny v zdaňovaní predaja spoločností, resp. obchodných podielov na spoločnostiach na strane fyzických osôb. Aké podmienky je potrebné splniť?

Pri predaji firmy môžete prísť aj o 30 % ceny, ak sa nepripravíte

Ako sa pripraviť na predaj firmy a akých chýb by sa mal majiteľ pri rokovaniach vyvarovať? Odpovedá expert na predaj firiem Martin Borkovič zo spoločnosti ProRate.

Konkurz firmy a jej zamestnanci

Čo znamená vyhlásenie konkurzu na firmu pre jej zamestnancov? Čo môžu pri konkurze požadovať?

Predaj s.r.o. v roku 2020

Podnikateľ má viacero možností, ako predať s.r.o.. Aké sú, aké majú výhody a nevýhody a ako pri predaji s.r.o. postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky