Zmeny v sociálnom poistení od novembra 2018, 2019 a neskôr

Dňa 23.10.2018 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá prináša najmä novinku - zavedenie ročného zúčtovania sociálneho poistenia (prvýkrát v roku 2023 za rok 2022), či úpravu pravdepodobného vymeriavacieho základu pri materskej – tzv. reťazovom pôrode, zavedenie odvodovej odpočítateľnej položky a iné.

Novelou zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) dôjde k týmto zmenám:

Zmena definície zamestnanca (zmena platná od 19.11.2018)

Od 1.7.2018 si môžu uplatniť odvodovú úľavu aj poberatelia predčasných starobných dôchodkov, ktorí si budú môcť privyrobiť popri poberaní dôchodku na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce, až kým úhrnný príjem z dohody v kalendárnom roku nepresiahne 2 400 eur. Na základe toho dochádza v novele zákona zmena v definícii zamestnanca (§ 4 ods. 1, písm. b)), a to tak, že za zamestnanca na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti, okrem fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ktorá má priznaný (nie ktorá je poberateľom):

  1. starobný dôchodok,
  2. predčasný starobný dôchodok,
  3. invalidný dôchodok,
  4. výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu a dovŕšila dôchodkový vek,
  5. invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Uvedená definícia sa mení aj z toho dôvodu, že ak poberateľ predčasného dôchodku prekročí stanovený príjem, zanikne mu nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku (ale priznaný mu stále je).

Úprava pravdepodobného vymeriavacieho základu (zmena od 1.1.2019)

Novela zákona o sociálnom poistení spresňuje definíciu pravdepodobného vymeriavacieho základu, a to tak, že pravdepodobný denný vymeriavací základ na určenie sumy materského, na ktoré vznikne ďalší nárok poistencovi, ktorý mal obdobie nemocenského poistenia len na základe poberania predchádzajúceho materského (tzv. reťazový pôrod), nesmie byť nižší ako najvyšší z denných vymeriavacích základov alebo pravdepodobných denných vymeriavacích základov, z ktorých boli určené sumy predchádzajúcich materských z toho istého nemocenského poistenia.

Cieľom tejto úpravy je to, aby sa zabránilo tomu, že pravdepodobný denný vymeriavací základ pri ďalšom dieťati nebude nižší ako vymeriavací základ, z ktorého bolo určené predchádzajúce materské.

Úprava nároku na materské otca dieťaťa (zmena od 1.1.2019)

Nárok na materské má aj iný poistenec, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti a ktorý sa o toto dieťa stará, a to odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti v období 28 týždňov od vzniku nároku na materské. Iným poistencom sa považuje aj otec dieťaťa. Novela zákona o sociálnom poistení upravuje definíciu nároku na materské pre otca dieťaťa a to tak, že otec má nárok na materské po dohode s matkou dieťaťa, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, ak matka nepoberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok.

Prečítajte si tiež

Cieľom tejto zmeny je priznať nárok na materské obom rodičom, ak sa matka dieťaťa súčasne stará o ich ďalšie dieťa.

Viac informácií, kedy môže otec poberať materské a aké podmienky musí spĺňať, nájdete v článku Otec na materskej (poberanie materského otcom)

Rozšírenie povinností Sociálnej poisťovne (zmena od 1.1.2021)

Novela zákona o sociálnom poistení v súvislosti so zavedením ročného zúčtovania sociálneho poistenia rozširuje aj povinnosti Sociálnej poisťovne o prideľovanie a sprístupňovanie identifikačného čísla právneho vzťahu zamestnanca. Spôsob, ktorým Sociálna poisťovňa sprístupní identifikačné číslo právneho vzťahu zamestnanca, určí Sociálna poisťovňa. Cieľom tejto zmeny je vedenie evidencie identifikačného čísla z dôvodu vykonateľnosti ročného zúčtovania. Novela zákona upravuje aj to, aby identifikačné číslo právneho vzťahu zamestnanca bolo súčasťou evidencie zamestnávateľa na účely sociálneho poistenia a komunikácie zamestnávateľa so Sociálnou poisťovňou.

Článok pokračuje pod reklamou

Zavedenie ročného zúčtovania poistného v sociálnom poistení (zmena od 1.1.2022)

Novela zákona o sociálnom poistení zavádza vykonanie ročného zúčtovania sociálneho poistenia, pričom po prvýkrát bude vykonané ročné zúčtovanie v roku 2023 a k plateniu preddavkov poistného na sociálne poistenie dôjde už od 1.1.2022. Prvýkrát bude vykonané ročné zúčtovanie do 30. septembra 2023 (v prípade platiteľa poistného, ktorý má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania do 31. októbra 2023).

Viac informácií o tejto zmene v zákone o sociálnom poistení si môžete prečítať v článku Ročné zúčtovanie sociálneho poistenia od roku 2023

Zavedenie odvodovej odpočítateľnej položky (zmena od 1.1.2022)

Odvodová úľava na poistnom na povinné dôchodkové poistenie, ktorú si môžu uplatniť študenti pracujúci na dohodu a od 1.7.2018 aj dôchodcovia pracujúci na dohodu, bude zachovaná a zavedie sa v zákone o sociálnom poistení tzv. „odvodová odpočítateľná položka“. Dohodári, ktorí si túto odpočítateľnú položku uplatnia, budú povinne dôchodkovo poistení od vzniku po zánik dohody (zamestnávateľ ich prihlási do registra pri vzniku a odhlási pri zániku dohody). V súčasnosti zamestnávateľ je povinný podať prihlášku a odhlášku pri každom vzniku, resp. zániku dôchodkového poistenia z dôvodu prekročenia hranice príjmu.

Sociálna poisťovňa bude povinná viesť evidenciu poistencov, ktorí si budú uplatňovať odvodovú odpočítateľnú položku (na základe informácií v prihláške, resp. odhláške dohodára, ktorú podá zamestnávateľ) a sprístupní zamestnávateľovi nemožnosť uplatnenia tejto odpočítateľnej položky, ak už bude uplatnená v rovnakom čase pri inej dohode.

V prípade, že si dohodár túto odpočítateľnú položku v priebehu roka neuplatní v plnej výške (t. j. 200 eur za kalendárny mesiac), suma odpočítateľnej položky bude uplatnená pri vykonaní ročného zúčtovania.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2024 v roku 2025

Do určitej výšky ročných príjmov nie sú živnostníci či iné SZČO povinné platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Aká je táto hranica pre rok 2024 a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2025?

Zmena v dôchodkovom veku či rodičovský bonus: novinky v dôchodkovom systéme

Novela zákona o sociálnom poistení prináša viacero úprav dôchodkového systému. Skorší odchod do dôchodku, zrušenie predčasného dôchodku či rodičovský bonus. Čo sa zmení?

Novela zákona o sociálnom poistení od roku 2022 a 2023

Novela zákona o sociálnom poistení je schválená a prinesie zmeny, ako napr. elektronická PN-ka, predĺženie ochrannej lehoty pre ženy či zrušenie ešte nezavedeného ročného zúčtovania.

Zmeny v sociálnom poistení od roku 2022

Od 1. januára 2022 nastanú v oblasti sociálneho poistenia viaceré zmeny. Pozrite si ich prehľad.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky