Zmeny v povinnostiach voči Sociálnej poisťovni od 21.7.2020 a 1.1.2021

Od 21.7.2020 a 1.1.2021 sa mení zákon o sociálnom poistení. Má prispieť k zníženiu byrokracie pre podnikateľov a živnostníkov. Aké zmeny novela prináša?

Národná rada Slovenskej republiky dňa 9.7.2020 schválila zákon č. 198/2020, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Medzi schválenými opatreniami na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktoré majú prispieť aj k výraznému zníženiu byrokracie pre malých a stredných podnikateľov a živnostníkov sa nachádza aj novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), ktorá prináša zmeny v niektorých povinnostiach voči Sociálnej poisťovni, a to s účinnosťou od 21.7.2020 a 1.1.2021.

Schválené zmeny v niektorých povinnostiach zamestnávateľov a SZČO voči Sociálnej poisťovni od 21.7.2020 a 1.1.2021 - prehľad

Prehľad schválených zmien v niektorých povinnostiach zamestnávateľov a SZČO voči Sociálnej poisťovni od 21.7.2020 a od 1.1.2021
Popis schválenej zmeny Účinnosť od
predĺženie lehoty na predloženie evidenčného listu dôchodkového poistenia 21.7.2020
zrušenie povinnosti predkladať Sociálnej poisťovni po vykonanej kontrole správu o splnení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin 21.7.2020
zrušenie povinnosti zamestnávateľa odhlásiť sa z registra zamestnávateľov pri odhlásení posledného zamestnanca 1.1.2021
zrušenie povinnosti zamestnávateľa oznámiť dátum začiatku a skončenia čerpania materskej, či rodičovskej dovolenky 1.1.2021
nevyrubenie pokuty za nedodržanie niektorých lehôt podľa zákona o sociálnom poistení do 7 dní po skončení tejto lehoty 1.1.2021
zrušenie povinnosti SZČO oznámiť zmenu niektorých údajov do ôsmich dní 1.1.2021

Termín na predloženie evidenčného listu dôchodkového poistenia sa od 21.7.2020 predlžuje

Každý zamestnávateľ je povinný viesť o svojich zamestnancoch evidenciu na účely sociálneho poistenia, t. j. evidenčný list dôchodkového poistenia a predložiť túto evidenciu Sociálnej poisťovni v zákonom určenej lehote.

Kým doteraz zamestnávateľ musel predložiť evidenčný list dôchodkového poistenia:

 • v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za kalendárny mesiac, v ktorom zamestnanec skončil právny vzťah k zamestnávateľovi, alebo
 • do ôsmich dní od uplatnenia nároku na dávku zamestnanca, či odo dňa doručenia výzvy Sociálnej poisťovne na predloženie tejto evidencie,
Prečítajte si tiež

novela zákona o sociálnom poistení predlžuje lehotu podľa prvého bodu, a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončil právny vzťah. Napríklad, ak zamestnanec skončí pracovný pomer 31.7.2020 a zamestnávateľ má určený výplatný termín na 10. deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca, podľa starého znenia zákona by musel zamestnávateľ predložiť evidenčný list dôchodkového poistenia najneskôr do 10.8.2020, avšak podľa novely zákona o sociálnom poistení bude mať na to zamestnávateľ čas až do 31.8.2020.

Táto zmena sa týka predkladania evidenčného listu dôchodkového poistenia pre zamestnancov, ktorí po skončení pracovného pomeru nežiadajú o starobný dôchodok.

Kontrolovaný subjekt už nebude povinný predkladať po vykonanej kontrole správu o splnení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin od 21.7.2020

Podľa § 244 ods. 4 zákona o sociálnom poistení mal kontrolovaný subjekt povinnosť na základe výsledku kontroly:

 • prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku a predložiť ich vedúcemu zamestnancovi kontroly,
 • predložiť vedúcemu zamestnancovi kontroly písomnú správu o splnení opatrení prijatých za odstránenie zistených nedostatkov a vyvodení dôsledkov voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky.
Prečítajte si tiež

Novela zákona o sociálnom poistení však ruší povinnosť kontrolovaného subjektu predložiť Sociálnej poisťovni písomnú správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov, nakoľko to vie Sociálna poisťovňa skontrolovať ďalšou vykonanou kontrolou. Zároveň ruší povinnosť kontrolovaného subjektu informovať Sociálnu poisťovňu o vyvodení dôsledkov voči zamestnancom zodpovedných za zistené nedostatky podľa § 245 ods. 5 písm. c) zákona.

Zamestnávateľ už od 1.1.2021 nebude povinný odhlásiť sa z registra zamestnávateľov, ak už nezamestnáva žiadnych zamestnancov

Podľa § 231 ods. 1 písm. a) je zamestnávateľ do 31.12.2020 povinný:

 • prihlásiť sa do registra zamestnávateľov najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom začne zamestnávateľ aspoň jedného zamestnanca, a
 • odhlásiť sa z registra zamestnávateľov do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadneho zamestnanca.

Novela zákona o sociálnom poistení ruší túto povinnosť zamestnávateľa odhlásiť sa z registra zamestnávateľov do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadneho zamestnanca, nakoľko ukončenie registrácie zamestnávateľa je možné odvodiť od odhlásenia posledného zamestnanca zamestnávateľom. Sociálna poisťovňa ukončí teda automaticky registráciu zamestnávateľa práve na základe odhlásenia tohto posledného zamestnanca zamestnávateľom z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia.

Článok pokračuje pod reklamou

Ruší sa povinnosť zamestnávateľa oznamovať začiatok a skončenie čerpania materskej, či rodičovskej dovolenky zamestnancom od 1.1.2021

Podľa § 231 ods. 1 písm. d) je zamestnávateľ povinný oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne začiatok a skončenie čerpania:

 • materskej dovolenky, alebo
 • rodičovskej dovolenky,

a to do ôsmich dní od začiatku čerpania a do ôsmich dní od skončenia čerpania tejto dovolenky.

Podľa nového znenia zákona o sociálnom poistení, zamestnávateľ už nemá túto povinnosť oznamovať začiatok a skončenie čerpania materskej, či rodičovskej dovolenky zamestnancom. Ak tieto údaje budú Sociálnej poisťovni chýbať, bude ich v odôvodnených prípadoch zisťovať iným spôsobom, nakoľko napr. koniec čerpania materskej dovolenky si vie zistiť aj zo žiadosti o materské a pod.

Sociálna poisťovňa nebude od 1.1.2021 ukladať pokutu za nedodržanie niektorých lehôt podľa zákona o sociálnom poistení do 7 dní po skončení tejto lehoty

Podľa § 239 prvej vety môže Sociálna poisťovňa uložiť pokutu až do 16 596,96 €, a to v prípade, ak fyzická alebo právnická osoba načas nesplní svoje povinnosti, ktoré sú určené jednotlivými ustanoveniami zákona o sociálnom poistení, ide napr. o:

Prečítajte si tiež
 • dodržanie povinností v prípade fyzickej osoby, ktorá pracuje na základe dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce, či dohody o pracovnej činnosti a uplatňuje si tzv. odvodovú výnimku (povinnosti podľa § 227a),
 • dodržanie povinností samostatne zárobkovo činnej osoby (podľa § 228),
 • dodržanie povinností zamestnávateľa (podľa § 231 a § 232, napr. prihlásenie sa do registra zamestnávateľov najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom začne zamestnávateľ aspoň jedného zamestnanca, predkladanie výkazu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za príslušný kalendárny mesiac a pod.),
 • a iné uvedené v § 239 prvej vety.

Novela zákona o sociálnom poistení zavádza tzv. „druhú šancu“ pre fyzickú a právnickú osobu, ktorá si načas nesplní svoje povinnosti ustanovené zákonom o sociálnom poistení, ale túto povinnosť si dodatočne splní v ďalšej sedemdňovej lehote. V prípade, ak fyzická alebo právnická osoba si splní túto ďalšiu sedemdňovú lehotu, Sociálna poisťovňa jej neuloží pokutu. Ak však ani túto sedemdňovú lehotu fyzická alebo právnická osoba nevyužije na splnenie svojich povinností, Sociálna poisťovňa jej môže uložiť pokutu až do výšky 16 596,96 eura.

SZČO nemusí oznámiť zmenu niektorých údajov pobočke Sociálnej poisťovne do ôsmich dní od 1.1.2021

Podľa § 228 ods. 3 zákona o sociálnom poistení je samostatne zárobkovo činná osoba povinná oznámiť príslušnej pobočke zmenu mena, priezviska, trvalého pobytu a zrušenie povolenia na trvalý pobyt alebo povolenia na prechodný pobyt do ôsmich dní od zmeny týchto skutočností.

Novela zákona o sociálnom poistení však toto ustanovenie ruší, nakoľko údaje o vyššie uvedených skutočnostiach bude získavať z Registra fyzických osôb. Tzv. zahraničná SZČO má však naďalej povinnosť oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne vyššie uvedené zmeny, nakoľko Sociálna poisťovňa nevie získať tieto údaje z Registra fyzických osôb.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Podpora (dávka) v nezamestnanosti v roku 2024

Nezamestnaným môže byť priznaný nárok na podporu v nezamestnanosti. Aké je výška a podmienky priznania dávky v roku 2024, a ako o ňu požiadať, sa dočítate v článku.

Rodičovský dôchodok v roku 2024: komu, kedy a koľko sa vyplatí?

Rodičovský dôchodok (bonus) dostane v tomto roku 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude 338,40 eur za rok. Vyplatený bude jednorazovo v júni 2024.

Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2024 v roku 2025

Do určitej výšky ročných príjmov nie sú živnostníci či iné SZČO povinné platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Aká je táto hranica pre rok 2024 a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2025?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky