Kódy prihlásenia zamestnanca do zdravotnej poisťovne

Zamestnávateľ je povinný prihlásiť zamestnanca do zdravotnej poisťovne do 8 dní odo dňa nástupu zamestnanca do zamestnania. Aké kódy použiť na prihlásenie (odhlásenie) do (zo) zdravotnej poisťovne?

Zamestnávatelia sú od 1.1.2021 povinní prihlasovať zamestnancov do zdravotnej poisťovne výlučne elektronicky, a to najneskôr do 8 pracovných dní od nástupu zamestnanca do zamestnania (odkedy sa mení platiteľ poistného, ktorým je tento nový zamestnávateľ). Zamestnanec je povinný zamestnávateľovi oznámiť svoju zdravotnú poisťovňu najneskôr v deň nástupu do zamestnania. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov ďalej stanovuje ďalšie oznamovacie povinnosti, ktoré má zamestnanec voči zamestnávateľovi, ako napríklad povinnosť oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne alebo iné údaje, ktoré sú rozhodujúce pre určenie sadzby poistného.

Prihlásenie zamestnanca do zdravotnej poisťovne

Na prihlásenie (odhlásenie) zamestnanca do (z) zdravotnej poisťovne je potrebné použiť formulár Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie. Každá zdravotná poisťovňa vydáva vlastné tlačivo, teda na prihlásenie (odhlásenie) zamestnanca do (z) zdravotnej poisťovne je potrebné použiť tlačivo konkrétnej poisťovne. Zamestnávateľ v tlačive uvedie:

 • meno a priezvisko alebo obchodné meno,
 • rodné číslo v prípade FO,
 • IČO v prípade PO,
 • bydlisko (FO) alebo sídlo (PO),
 • iné kontaktné a identifikačné údaje zamestnávateľa,
 • meno a priezvisko zamestnanca,
 • rodné číslo zamestnanca,
 • kód,
 • platnosť zmeny,
 • dátum.

Kódy na prihlásenie zamestnanca do zdravotnej poisťovne

V tomto článku sa budeme venovať práve kódom pre prihlásenie do zdravotnej poisťovne. Kód pre prihlásenie do zdravotnej poisťovne je dvojmiestny a skladá sa z jedného čísla a jedného písmena.

Ako prvé je v poradí číslo, ktorým môže byť:

 • číslo 1 (označuje poistenca štátu) alebo
 • číslo 2 (označuje zamestnanca).

Za číslom nasleduje písmeno, ktoré označuje poistenca. Prehľad písmen na vytvorenie kódu uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

*Dlhodobo nezamestnaný občan, ktorý bol v evidencii uchádzačov najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov alebo občan, ktorý bol evidovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 6 mesiacov pred vznikom pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru a má trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov a mesačný príjem z pracovného pomeru nie je vyšší ako 67 % priemernej mesačnej mzdy v NH SR.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Písmeno Označenie
A Študent
B Poberateľ dôchodku
C Poberateľ rodičovského príspevku
D Osoba v dôchodkovom veku bez nároku na starobný dôchodok
E Invalid bez nároku na invalidný dôchodok
G Osoba vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody
H Osoba, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení na základe rozhodnutia súdu alebo v zariadení sociálnych služieb celoročne
I Zahraničný študent na zabezpečenie záväzkov z medzinárodných zmlúv
J Poberateľ peňažného príspevku za opatrovanie
K Osoba, ktorá sa celodenne stará o dieťa vo veku do 6 rokov
L Fyzická osoba, ktorá opatruje zdravotne ťažko postihnutú alebo blízku osobu nad 80 rokov, ak za inú osobu nie je platiteľom štát z dôvodu opatrovania tej istej osoby
M Manžel(ka) zamestnanca v zahraničí
N Osobný asistent zdravotne ťažko postihnutého občana
O Osoba na PN, OČR alebo materskej dovolenke
P Fyzická osoba, ktorá poberá pomoc v hmotnej núdzi, a fyzická osoba, ktorá je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu
R Cudzinec zaistený na území SR
S Azylant v období šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od dátumu udelenia azylu
T Fyzická osoba, ktorá vykonáva pracovnú činnosť pre cirkevné, rehoľné a charitatívne spoločenstvo
U Poberateľ náhrady služobného platu policajta a vojaka počas PN za poistencov pod číslom 2 (zamestnanec)
V Študent doktorandského štúdia v dennej forme štúdia, ak celková dĺžka štúdia neprekročila štandardnú dĺžku doktorandského štúdia, ak neprekročil vek 30 rokov a ak nezískal už vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
W Zamestnanec s odvodovou úľavou vykonávajúci práce na základe pracovnej zmluvy platnej od 1.11.2013*
X Fyzická osoba vykonávajúca dobrovoľnú vojenskú prípravu podľa osobitného predpisu

Zamestnávateľ do 30.9.2021 plní oznamovaciu povinnosť len za poistencov uvedených v zozname pod číslom 1 (poistenec štátu) v spojení s písmenami C, O, U a W a za poistencov pod číslom 2 (zamestnanec).

Novela zákona o zdravotnom poistení od 01.10.2021 zavádza nové ustanovenie § 24 ods. 2, podľa ktorého zamestnávateľ nie je povinný predkladať zdravotnej poisťovni údaje o zmenách platiteľa poistného z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 7 písm. c), m) a s), t. j. neoznamuje napríklad obdobie poberania:

 • rodičovského príspevku,
 • nemocenského,
 • ošetrovného,
 • materského,
 • náhrady služobného platu policajta alebo príjmu profesionálneho vojaka,
Prečítajte si tiež

a to v prípade, ak táto informácia o zmene platiteľa poistného už bola zdravotnej poisťovni poskytnutá od iného orgánu, napr. zo Sociálnej poisťovne.

Zamestnávateľ však naďalej oznamuje obdobie, kedy zamestnanec poberá náhradu príjmu pri dočasnej PN. Ukončenie tohto obdobia neoznamuje, ak po desiatom dni trvania PN-ky práceneschopnosť pokračuje a zamestnanec od jedenásteho dňa PN-ky poberá nemocenské.

Okrem kódu je potrebné v Oznámení zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie uviesť Platnosť zmeny. Označuje sa jedným písmenom nasledovne:

 • Z – začiatok platnosti (napr. deň vzniku pracovnoprávneho pomeru),
 • K – koniec platnosti (napr. deň skončenia pracovnoprávneho pomeru),
 • X – storno (používa sa na vyčiarknutie celého riadka).
Článok pokračuje pod reklamou

Osobitné kódy na prihlásenie zamestnancov do zdravotnej poisťovne

Osobitné kódy sa používajú na oznámenie zmien zamestnávateľa zdravotnej poisťovni. V tabuľke nižšie uvádzame ich prehľad.

* napríklad: uvoľnenie k výkonu verejnej funkcie, poslanec NR SR, vyslanie do škôl a dlhodobých kurzov, vyšetrovacia väzba a výkon trestu, mimoriadna služba v období krízovej situácie, alternatívna služba v čase vojny a vojnového stavu.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Kód Použitie
2D Prihlásenie zamestnanca vykonávajúceho práce na základe Dohody o vykonaní práce alebo Dohody o pracovnej činnosti.
2N Prihlásenie zamestnanca na neplatenom voľne alebo absencii.
2P Používa sa v prípade, ak sú splnené súčasne všetky 3 podmienky:
 • fyzická osoba je zamestnaná na základe pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,
 • má nárok na odpočítateľnú položku a
 • pokladá sa u toho istého zamestnávateľa za zamestnanca aj z iného dôvodu (napr. konateľ).
 • 2S Používa sa na prihlásenie zamestnanca, ktorý sa zúčastnil na štrajku.
  2Y Prihlásenie zamestnanca, ktorý poberá nepravidelné príjmy, príjmy vyplatené po skončení pracovného pomeru alebo vyplatené počas vyňatia z pracovného pomeru. Zamestnávateľ zamestnanca prihlasuje na posledný deň mesiaca.*

  Príklady na vytvorenie kódu na prihlásenie zamestnanca do zdravotnej poisťovne

  1. Zamestnanec má uzatvorenú pracovnú zmluvu na trvaný pracovný pomer s nástupom do zamestnania dňa 1.8.2021. Zamestnávateľ prihlási zamestnanca do zdravotnej poisťovne nasledovne:

  Kód Platnosť zmeny Dátum
  2 Z 1.8.2021

  2. Dňa 20.8.2021 zamestnávateľ ukončil so zamestnancom pracovný pomer. Zamestnávateľ odhlási zamestnanca zo zdravotnej poisťovne nasledovne:

  Kód Platnosť zmeny Dátum
  2 K 20.8.2021

  3. Zamestnanec čerpá neplatené voľno od 2.8.2021 do 6.8.2021. Zamestnávateľ prihlási zamestnanca do zdravotnej poisťovne nasledovne:

  Kód Platnosť zmeny Dátum
  2N Z 2.8.2021
  2N K 6.8.2021

  4. Zamestnankyňa nastupuje na materskú dovolenku a materské začína poberať dňa 9.5.2021 do 10.12.2021. Zamestnávateľ prihlási zamestnankyňu do zdravotnej poisťovne nasledovne:

  Kód Platnosť zmeny Dátum
  2C Z 9.8.2021
  2C K 10.12.2021

  5. Zamestnanec má uzatvorenú Dohodu o vykonaní práce na dobu určitú od 1.8.2021 do 31.8.2021. Činnosť, ktorú má vykonávať na túto dohodu, vykonáva však reálne iba v dňoch od 2.8.2021 do 12.8.2021. Zamestnávateľ prihlási dohodára do zdravotnej poisťovne nasledovne:

  Kód Platnosť zmeny Dátum
  2D Z 2.8.2021
  2D K 12.8.2021

  Ak zamestnávateľ nevie určiť presný dátum výkonu práce, napríklad v prípade pri dohode o pracovnej činnosti (pozn.: čo je však skôr teoretická možnosť, nakoľko zamestnávateľ by tieto skutočnosti mal vedieť), prihlasuje a odhlasuje zamestnanca kódom 2D, na posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom mu zamestnávateľ príjem vyplatil.

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


  Odvody z dohody v roku 2022

  Aká je výška sociálnych a zdravotných odvodov u dohodárov v roku 2022? Oplatí sa na dohodu zamestnať študenta alebo dôchodcu? Dozviete sa v článku.

  Povinnosť nahlasovania voľného pracovného miesta

  Zamestnávateľ musí nahlasovať úradu práce voľné pracovné miesta. Aké má možnosti, aby túto povinnosť splnil? Hrozí mu za nesplnenie pokuta?

  Digitalizácia mení pracovný trh, zvládať zmeny pomáha vzdelávací projekt

  Dopyt po digitálnych kompetenciách rastie, Slovensko je v digitalizácii v rámci EÚ na posledných priečkach. Pomôcť môžu kurzy zamerané na prácu s jedným z najrozšírenejších podnikových softvérov.

  Pravidelné povinnosti zamestnávateľa

  Počas zamestnávania je potrebné plniť si povinnosti jednak voči zamestnancom, ale aj voči rôznym inštitúciám. Prinášame prehľad pravidelne sa opakujúcich povinností zamestnávateľov.
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky