Garančné poistenie a dávka garančného poistenia

Garančné poistenie je povinný platiť zamestnávateľ a táto suma slúži pre prípad jeho platobnej neschopnosti. Kto a ako môže požiadať o dávku garančného poistenia?

Garančné poistenie upravuje zákon č . 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“). Kým v roku 2019 bol priemerný počet poberateľov dávky garančného poistenia 248, v roku 2020 tento počet klesol na 136 poberateľov dávky garančného poistenia. Koho sa týka dávka garančného poistenia a kto ju môže získať? Prehľad o garančnom poistení a dávke garančného poistenia nájdete v tomto článku.

Čo je to garančné poistenie a na čo slúži?

Garančné poistenie je sociálne poistenie, ktoré podľa § 2 písm. d) zákona o sociálnom poistení slúži pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa, na:

 • uspokojovanie nárokov zamestnanca,
 • úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu podľa osobitného predpisu, a
 • úhradu povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré zamestnávateľ nezaplatil do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Kto je povinne garančne poistený?

Povinne garančne poistený je zamestnávateľ:

 • zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu (t. j. zamestnanca, ktorý je zamestnaný na základe pracovnej zmluvy, či dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru – tzv. dohodára),
 • člena družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu.

Povinné garančné poistenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca, resp. člena družstva je vo výške 0,25 % z vymeriavacieho základu zamestnanca (spravidla hrubá mzda). Garančné poistenie platí len zamestnávateľ a zamestnancovi z jeho mzdy toto poistenie nezráža. V prípade, ak je vymeriavací základ zamestnanca vyšší ako maximálny vymeriavací základ, garančné poistenie sa platí len z maximálneho vymeriavacieho základu. V roku 2021 je maximálny vymeriavací základ vo výške 7 644 €.

Kto nie je povinne garančne poistený?

Povinne garančne poistený nie je zamestnávateľ, ktorý je zastupiteľským úradom cudzieho štátu a na ktorého nemôže byť vyhlásený konkurz podľa osobitného predpisu (napr. štát, obec, vyšší územný celok a pod.). To znamená, že zamestnanci, ktorí sú zamestnaní u uvedeného zamestnávateľa, nie sú povinne garančne poistení.

Povinne garančne poistený nie je ani zamestnanec, ktorý je:

 • štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa (napr. konateľ v jednoosobovej s. r. o.), alebo
 • členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa.

Kto má nárok na dávku garančného poistenia?

Podmienky nároku, ako aj výšku dávky garančného poistenia upravuje § 102 až § 103a zákona o sociálnom poistení, podľa ktorého má nárok na dávku garančného poistenia zamestnanec (t. j. zamestnanec zamestnaný na základe pracovného pomeru, ako aj dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru a člen družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu) zamestnávateľa, ktorý sa stal platobne neschopný a nemôže uspokojiť nároky zamestnanca z pracovnoprávneho vzťahu, a to napr.:

 • nárok na mzdu a náhradu za čas pracovnej pohotovosti,
 • nárok na náhradu mzdy za sviatky a pri prekážkach v práci,
 • nárok na náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú vznikol nárok počas kalendárneho roka, v ktorom vznikla platobná neschopnosť zamestnávateľa, ako aj za predchádzajúci kalendárny rok,
 • nárok na odstupné, ktoré patrí zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru,
 • nárok na príjem plynúci členovi družstva z pracovného vzťahu k družstvu,
 • nárok na odmenu dohodnutú v dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru,
 • súdne trovy v súvislosti s uplatnením nárokov z pracovného pomeru zamestnanca na súde vrátane trov zastúpenia,
 • a ďalšie uvedené v § 102 ods. 1 zákona o sociálnom poistení.

Pozor, v prípade, ak zamestnanec uzatvoril pracovnoprávny vzťah so zamestnávateľom po vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa a bol na túto skutočnosť písomne upozornený, nemá nárok na dávku garančného poistenia.

V skratke teda môžeme povedať, že nárok na dávku garančného poistenia má nárok ten zamestnanec zamestnávateľa, ktorý je povinne garančne poistený. To znamená, že napr. štatutárny orgán zamestnávateľa, ktorý má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa, nie je povinne garančne poistený, a teda nemá ani nárok na dávku garančného poistenia.

Kedy je zamestnávateľ platobne neschopný?

Zamestnávateľ sa stáva platobne neschopným v prípade, ak:

 • bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu, alebo
 • súd začal konkurzné konanie bez návrhu na vyhlásenie konkurzu podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

Deň doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu, alebo deň vydania uznesenia súdu o začatí konkurzného konanie, ak súd začne konkurzné konanie bez návrhu na vyhlásenie konkurzu, je dňom vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

Článok pokračuje pod reklamou

Aká je výška dávky garančného poistenia?

Dávka garančného poistenia sa poskytuje zamestnancovi najviac v rozsahu troch mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu, ktoré predchádzajú začiatku platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo dňu skončenia pracovnoprávneho vzťahu z dôvodu platobnej neschopnosti, vo výške sumy príslušného nároku (napr. nároku na mzdu, či náhradu mzdy) zníženého o:

 • poistné na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti, ktoré je povinný platiť zamestnanec,
 • preddavok na daň alebo daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov vypočítaných podľa podmienok platných v príslušnom kalendárnom mesiaci, za ktorý uvedený nárok vznikol.

Výška dávky garančného poistenia, ktorú dostane zamestnanec, je však limitovaná, nakoľko maximálna výška dávky garančného poistenia je v sume trojnásobku jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu určeného ku dňu vzniku platobnej neschopnosti, a teda:

 • ak platobná neschopnosť zamestnávateľa vznikla od 1.7.2020 do 30.6.2021, maximálna dávka garančného poistenia predstavuje sumu 3 276 €,
 • ak platobná neschopnosť zamestnávateľa vznikla od 1.7.2021 do 30.6.2022, maximálna dávka garančného poistenia predstavuje sumu 3 399 €.

Príklad na výpočet dávky garančného poistenia:

Jana pracuje u svojho zamestnávateľa od roku 2015. Nakoľko jej zamestnávateľ nevyplatil mzdu za posledných päť mesiacov, t. j. za mesiace január až máj 2021, skončila pracovný pomer u tohto zamestnávateľa ku 30.6.2021. Zamestnávateľ sa stal platobne neschopným dňa 15.7.2021. Jana má čistú mesačnú mzdu cca vo výške 600 €, teda zamestnávateľ jej dlží čistú mzdu vo výške 3 600 € (600 € x 6 mesiacov, t. j. január až jún). Na akú sumu má Jana nárok, ak požiada o dávku garančného poistenia?

Nakoľko sa dávka garančného poistenia poskytuje najviac v rozsahu 3 mesiacov za obdobie 18 mesiacov pred platobnou neschopnosťou alebo pred ukončením pracovného pomeru, Jana má nárok na uplatnenie nárokov na výplatu čistej mzdy od zamestnávateľa za obdobie od 1.1.2020 do 30.6.2021, najviac v rozsahu 3 mesiacov. To znamená, že dávka garančného poistenia bude maximálne vo výške trojnásobku jej čistej mesačnej mzdy, t. j. 3 x 600 € = 1 800 €.

Ako si uplatniť nárok na dávku garančného poistenia?

Nárok na dávku garančného poistenia si uplatní zamestnanec v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej spravidla podľa sídla zamestnávateľa, a to do 60 dní od vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo odo dňa skončenia pracovnoprávneho vzťahu. Zamestnanec má však právo uplatniť si nárok na dávku garančného poistenia aj po uplynutí tejto lehoty.

Prečítajte si tiež

Zamestnanec na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne odovzdá písomnú žiadosť o poskytnutie dávky garančného poistenia, pričom na tomto tlačive je potrebné, aby zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty potvrdil nároky z pracovnoprávneho vzťahu za posledné tri mesiace pracovnoprávneho vzťahu pred vznikom platobnej neschopnosti zamestnávateľa alebo pred skončením pracovnoprávneho vzťahu, ktoré neboli zo strany zamestnávateľa uspokojované. Pozor, zamestnávateľ môže túto žiadosť potvrdiť len do okamihu, kým súd nerozhodne o vyhlásení konkurzu. Po vyhlásení konkurzu potvrdí žiadosť predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty.

Čo, ak v žiadosti o dávku garančného poistenia nie sú potvrdené nároky z pracovnoprávneho vzťahu?

V praxi sa môže stať, že zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty nepotvrdí zamestnancovi na účely nároku na dávku garančného poistenia údaje potrebné na poskytnutie dávky. V takomto prípade Sociálna poisťovňa poskytne zamestnancovi, ak preukáže vznik nároku na dávku, preddavok na túto dávku vo výške nároku, najviac do sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platnú v čase rozhodnutia o poskytnutí preddavku, za jeden kalendárny mesiac.

Po predložení požadovaných údajov zamestnávateľom, predbežným správcom konkurznej podstaty alebo správcom konkurznej podstaty, bude rozdiel medzi poskytnutým preddavkom na dávku garančného poistenia a nárokom na dávku garančného poistenia doplatený, a to najneskôr do jedného roka od poskytnutia preddavku.

Prečítajte si tiež

V prípade, ak požadované údaje nebudú predložené v zákonom stanovenej lehote, pobočka Sociálnej poisťovne doplatí dávku garančného poistenia do výšky nároku, najviac však do výšky minimálnej mzdy zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou podľa osobitného predpisu, platnej v období, v ktorom zamestnávateľ neuspokojoval nárok zamestnancov z pracovnoprávneho vzťahu.

Aká je splatnosť dávky garančného poistenia?

O tom, či zamestnancovi vznikol alebo nevznikol nárok na dávku garančného poistenia, vydá pobočka Sociálnej poisťovne rozhodnutie. Zamestnancovi vyplatí Sociálna poisťovňa dávku garančného poistenia najneskôr do 60 dní od doručenia žiadosti o priznanie tejto dávky, ak boli splnené zákonom stanovené podmienky.

Dávka garančného poistenia je jednorazová a je možné ju vyplatiť v hotovosti (poštovou poukážkou) alebo na účet.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Maximálna dávka v nezamestnanosti a dávka garančného poistenia od 1.7.2024

Od 1. júla 2024 platí nová maximálna suma dávky v nezamestnanosti. Týkať sa bude len nových žiadateľov, ktorí splnili podmienky a dosahujú maximálny vymeriavací základ. Mení sa aj maximálna dávka garančného poistenia.

Elektronický účet poistenca: zmeny v informáciách o dôchodku

Sociálna poisťovňa spúšťa pilotnú prevádzku informatívneho výpočtu dôchodku. Informácie k príprave na dôchodok rozširuje aj pre mladších poistencov. Čo treba vedieť?

Povinnosti absolventov po ukončení štúdia v roku 2024

Kedy začínajú maturanti či absolventi vysokých škôl platiť odvody? V akých prípadoch ich platí štát? Ako sa registrovať na úrade práce? Odpovede na časté otázky po maturitách a štátniciach.

Požiar fotovoltiky na firme alebo dome: ako mu predísť?

Ako požiarnu ochranu fotovoltických panelov rieši legislatíva, na čo treba dbať pri inštalácii a ako postupovať v prípade vzniku požiaru? Tipy a rady odborníkov z praxe.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky