Jednoduchší prevod obchodného podielu a založenie s.r.o. online

Súhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu už netreba a po schválení novely Obchodného zákonníka sa od 1.1.2023 zjednoduší založenie s.r.o. Čo bude platiť po novom?

Obchodný zákonník čakajú zmeny, v medzirezortnom pripomienkovom konaní (do 8.8.2022) sa totiž nachádza jeho novela. K jednej úprave však už došlo – na základe zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku, ktorý platí od 17.7.2022. Zjednodušuje sa tak prevod obchodného podielu aj založenie s.r.o.-čky.

K prevodu obchodného podielu už netreba súhlas správcu dane ani písomné vyhlásenie

Zákon o riešení hroziaceho úpadku priniesol preventívne opatrenia, ktoré podnikateľom majú pomôcť predísť negatívnym následkom úpadku. Cieľom je poskytnúť dlžníkom priestor na účinnú, efektívnu, rýchlu a transparentnú preventívnu reštrukturalizáciu v štádiu, keď úpadok zatiaľ len hrozí. Avšak, nová legislatíva sa dotkla aj iných oblastí – konkrétne Obchodného zákonníka a prevodu obchodného podielu.

Nepriama novela v zákone zmenila ustanovenie § 115 Obchodného zákonníka tak, že sa v celom rozsahu vypustilo znenie § 115 ods. 6 až 11 a jednotlivé odseky sa prečíslovali. Tým sa zúžili pravidlá na prevod obchodného podielu. „Návrh na zápis zmeny v osobe spoločníka do obchodného registra Slovenskej republiky pri prevode väčšinového obchodného podielu už nie je spoločnosť povinná doložiť potvrdeniami, resp. súhlasmi správcu dane s prevodom obchodného podielu (o osobe spoločníka a/alebo o osobe nadobúdateľa, vedeného/vedených v zozname daňových dlžníkov) alebo písomným vyhlásením spoločníka a nadobúdateľa s úradne osvedčeným podpisom (o tom, že spoločnosť nemá podľa Obchodného zákonníka povinnosť doložiť návrh na zápis zmeny v osobe spoločníka do obchodného registra súhlasom správcu dane),“ vysvetľuje advokát Juraj Hedera.

Zároveň upozorňuje, že zmena sa týka aj právneho postupu rozdelenia obchodného podielu prevodom. Rovnakou nepriamou novelou v zákone o riešení hroziaceho úpadku sa vypustil z § 117 Obchodného zákonníka ods. 4 a 5, čo odkazovalo na aplikáciu § 115 ods. 6 až 8 Obchodného zákonníka (teda na povinnosť doložiť potrebné potvrdenia, resp. súhlasy).

V súvislosti s uvedenými zmenami sa upravovala tiež vyhláška ministerstva spravodlivosti, ktorá ustanovovala vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné priložiť. Vypustil sa § 12 ods. 3, na základe ktorého bolo vyžadované potvrdenie, súhlas správcu dane alebo písomné vyhlásenia ako povinná príloha k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov v ORSR.

V praxi to teda podľa odborníka znamená, že sa proces prevodu obchodného podielu a proces rozdelenia obchodného podielu prevodom administratívne odbremení a časovo skráti. „Súčasne tým prichádza k uvoľneniu pravidiel na prevod obchodného podielu a na rozdelenie obchodného podielu prevodom. Podľa novej právnej úpravy bude môcť byť prevedený väčšinový obchodný podiel a rozdelený väčšinový obchodný podiel prevodom bez súhlasu správcu dane aj v prípade, ak je spoločník alebo nadobúdateľ vedený v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného predpisu,“ dodáva advokát.

Článok pokračuje pod reklamou

Plánovaná novela Obchodného zákonníka zjednoduší zakladanie s.r.o.

Novelou Obchodného zákonníka, ktorá je ešte v medzirezortnom pripomienkovaní, sa navrhuje, aby bolo možné založiť obchodnú spoločnosť (s.r.o.) zjednodušeným spôsobom. Konkrétne prostredníctvom štandardizovaného vzoru spoločenskej zmluvy. Aby bol vzor užívateľsky prívetivý, zaviesť by sa mal interaktívny sprievodca cez jednotlivé kroky prípravy takejto spoločenskej zmluvy. Následne sa bude zavádzať elektronická služba obchodného registra na zápis údajov využitím štruktúrovaných údajov zo spoločenskej zmluvy vypracovanej na základe vzoru. To znamená, že v zásade bude možné založiť eseročku vyplnením online formulárov.

Prečítajte si tiež

V dôvodovej správe pripomienkovaného materiálu sa uvádza, že v prípade, ak sa zakladateľ spoločnosti rozhodne založiť s.r.o. zjednodušene, nevyžaduje sa osobitný postup získania živnostenského oprávnenia prostredníctvom živnostenského úradu. „Po splnení zákonných podmienok budú vedieť zakladatelia založiť a aj zapísať spoločnosť s ručením obmedzeným do obchodného registra online v rámci jedného registrového konania,“ píše sa v spomínanom materiáli.

Medzi zákonné podmienky by malo podľa návrhu zákona patriť:

  • Pri zakladaní spoločnosti jednoduchším spôsobom, je predmet podnikania obmedzený výlučne na vybrané činnosti zodpovedajúce zoznamu voľných živností (dovolený je maximálny počet 10 voľných živností pri prvozápise). Živnostenské oprávnenie vznikne automaticky zápisom do ORSR a nebude potrebné žiadať živnostenský úrad o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení.
  • Maximálny počet spoločníkov spoločnosti založenej jednoduchším spôsobom, a to podľa skúseností z praxe, kde zväčša nie je viac ako 5 členov.
  • Stanovuje sa pravidlo, že novým spôsobom možno založiť len takú eseročku, ktorá vzniká vyslovene za účelom podnikania (Obchodný zákonník totiž umožňuje založenie s.r.o. aj za iným účelom, pokiaľ to osobitný zákon nezakazuje).
  • Upravuje sa pravidlo vkladov spoločníkov. Pri jednoduchšom zakladaní spoločnosti je možný len peňažný vklad (bežne totiž môže byť peňažný aj nepeňažný).
  • Správcom vkladu môže byť len konateľ spoločnosti (štandardne ním totiž môže byť zakladateľ, ale aj banka či pobočka zahraničnej banky).
  • V prípade spoločnosti založenej jednoduchším spôsobom sa neustanovuje dozorná rada. Ak ale firma trvá na zriadení dozornej rady, nič jej nebráni v štandardnom postupe, resp. ustanoviť dozornú radu neskôr po vzniku s.r.o.

„Návrhom zákona sa umožní obchodným spoločnostiam rozšíriť svoju činnosť prostredníctvom registrácie dcérskych spoločností či pobočiek, znížiť administratívnu záťaž a zvýšiť právnu istotu, čím sa minimalizujú prípady, kedy v dôsledku oneskorenia pri registrácii spoločnosti alebo príliš vysokej neistote v dôsledku nejasných postupov dochádza k strate obchodných príležitostí alebo k rozhodnutiu spoločnosť nezaložiť,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Deti v reklame

Čo treba dodržať pri reklame, v ktorej účinkujú deti? Môžu sa samé hrať na ulici, sedieť nepripútané v aute alebo propagovať bankové produkty? Súhrn zákonných pravidiel.

Minimálna mzda v roku 2023 - tabuľka

Informácie o minimálnej mzde v roku 2023 prehľadne spracované v tabuľkách na jednom mieste – mesačná, hodinová, podľa stupňov náročnosti, v čistom aj jej postupný vývoj.

Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie v roku 2023

Na akú výšku príplatkov za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok, za prácu nadčas a ďalšie má zamestnanec v roku 2023 nárok? Ktoré sumy sa zmenili a ktoré ostali zachované?

Minimálna mzda v roku 2023 podľa stupňov náročnosti (koeficientov)

Viete, ako je stanovená minimálna mzda napríklad pre skladníka, inštruktora autoškoly či výkonného riaditeľa? Sumy platné pre rok 2023 nájdete v tomto článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky