Zjednodušenie zakladania s.r.o. má priniesť novela Obchodného zákonníka od 1.1.2023

Pripravovaná novela Obchodného zákonníka predpokladá zjednodušenie a zrýchlenie založenia obchodných spoločností. Kedy a ktorých spoločností sa táto zmena má dotknúť?

Do Národnej rady SR bol 30. 9. 2022 predložený návrh zákona, novely Obchodného zákonníka, ktorého cieľom je upraviť také nástroje, aby došlo k zjednodušeniu zriadenia podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby. Zjednodušenie by sa malo dotknúť napríklad aj zriadenia spoločnosti s ručením obmedzeným. Po splnení zákonných podmienok by v prípade schválenia tejto novely Obchodného zákonníka mohli zakladatelia založiť a aj zapísať spoločnosť s ručením obmedzeným do obchodného registra online v rámci jedného registrového konania.

Plánovaným dátumom účinnosti tejto novely je 1. január 2023. O jeho schválenom znení (po troch čítaniach v parlamente a podpise prezidentky) vás budeme informovať.

Podnik zahraničnej právnickej osoby od 1.1.2023

Pripravovaná novela Obchodného zákonníka prináša novú úpravu zriadenia podniku zahraničnej právnickej osoby, resp. organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby. Tento zjednodušený postup bude aplikovateľný v prípade takých zahraničných právnických osôb, ktoré majú sídlo v niektorom z členských štátov , resp. v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore (napríklad Nórsko, Island, Lichtenštajnsko a pod.).

Aby bolo možné aplikovať pripravovaný zjednodušený postup založenia obchodnej spoločnosti, bude potrebné v prípade zahraničných právnických osôb splniť osobitné novelou zavádzané podmienky, a to:

  • účelom zriadenia bude podnikanie,
  • predmetom podnikania budú len vybrané činnosti zodpovedajúce zoznamu voľných živností, t. j. takých živností, pri ktorých nie je podmienkou prevádzkovania vopred stanovená odborná spôsobilosť (napríklad výroba hračiek, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, výroba počítačových zariadení a súčiastok a pod. Aktuálne je vedený zoznam odporúčaných označení voľných živností, ktorý je možné nájsť zverejnený na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Pripravovaná novela však upraví samostatný zoznam voľných živností, o ktorom sa dočítate nižšie v tomto článku),
  • predmet podnikania bude môcť tvoriť maximálne 15 vybraných činností z vyššie uvedeného zoznamu voľných živností.

Zjednodušený postup založenia spoločnosti od 1.1.2023

Podľa navrhovaného znenia § 57 ods. 4 Obchodného zákonníka by sa zjednodušený postup založenia obchodnej spoločnosti mal realizovať prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, pomocou ktorého by malo byť možné vytvoriť spoločenskú zmluvu.

Spoločenská zmluva cez elektronický formulár

Základné predpoklady spôsobu vzniku a založenia obchodnej spoločnosti zostanú zachované. Aj naďalej bude platiť, že obchodná spoločnosť sa zakladá spoločenskou zmluvou podpísanou všetkými zakladateľmi. Túto zmluvu v prípade založenia jedným zakladateľom označujeme ako zakladateľskú listinu. Obchodná spoločnosť vzniká, teda aj po novele bude vznikať, dňom zápisu do obchodného registra.

Pripravovaná novela však zatiaľ počíta s jednoduchším spôsobom založenia len vo vzťahu k spoločnosti s ručením obmedzeným. Ako uvádza dôvodová správa k pripravovanému zákonu, potreba a možnosti vo vzťahu k ostatným druhom obchodných spoločností sa budú vyhodnocovať aj s ohľadom na prínosy a využiteľnosť zjednodušeného procesu práve pri s.r.o. Nie je teda vylúčené, že v prípade jej prijatia Národnou radou Slovenskej republiky a pozitívnym dopadom v praxi by sa v budúcnosti zjednodušený postup aplikoval aj pri zakladaní iných druhov obchodných spoločností.

Formulár na vytvorenie spoločenskej zmluvy by malo zverejniť Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na svojom webovom sídle, a to aj v anglickom jazyku.

Registrovým súdom, t. j. súdom, ktorý bude realizovať zápis do obchodného registra v prípade zjednodušeného postupu či už v prípade podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo spoločnosti s ručením obmedzeným má byť vzhľadom na novú súdnu mapu Okresný súd Žilina.

Článok pokračuje pod reklamou

Zjednodušenie založenia spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) od 1.1.2023

Zjednodušenie založenia s.r.o. by malo podľa pripravovanej novely realizované cez elektronický formulár na vytvorenie spoločenskej zmluvy.

Prečítajte si tiež

Podobne ako v prípade podniku zahraničnej právnickej osoby, aj pri spoločnosti s ručením obmedzeným bude potrebné najskôr splniť osobitné podmienky a až potom pristúpiť k aplikácii zjednodušeného postupu založenia s.r.o. Pôjde napríklad o podmienku nemať viac ako 5 spoločníkov, mať výlučne peňažné vklady spoločníkov alebo podmienku založenia za účelom podnikania a pod. Tieto podmienky upraví nové ustanovenie § 110a Obchodného zákonníka.

Je však nutné zdôrazniť, že aplikovanie zjednodušeného postupu založenia s.r.o. nebude znamenať, že iné podmienky vyžadované na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra už nebude potrebné splniť. Pôjde pritom najmä o procesné podmienky zakladania spoločnosti.

Pripravované zmeny v živnostenskom zákone od 1.1.2023

Pripravovaná novela sa nedotkne len Obchodného zákonníka. Navrhované zmeny žiadajú úpravu aj niektorých ustanovení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“).

Prečítajte si tiež

V nadväznosti na navrhovaný zjednodušený spôsob založenia niektorých spoločností chce novela zaviesť pravidlo, podľa ktorého v prípade využitia zjednodušeného postupu založenia, a to či už pôjde o s.r.o. alebo o podnik či organizačnú zložku zahraničnej právnickej osoby, ktoré sa zapisujú do obchodného registra, vznikne živnostenské oprávnenie dňom zápisu do obchodného registra. Živnostenské oprávnenie inak vzniká ohlásením, prípadne ak je v ohlásení uvedený neskorší dátum, týmto dňom.

V prípade zjednodušeného založenia spoločnosti cez na to určený formulár by mal byť ale aj naďalej príslušný živnostenský úrad, ktorý by mal bezodkladne po vykonaní zápisu spoločnosti s ručením obmedzeným, podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby do obchodného registra vydať živnostenské oprávnenie. Registrový súd, t. j. Okresný súd Žilina, bude mať preto povinnosť informovať živnostenský úrad o vykonanom zápise do obchodného registra.

Prečítajte si tiež

Je tiež potrebné zdôrazniť, že vyššie uvedené pravidlo vzniku živnostenského oprávnenia zápisom spoločnosti do obchodného registra sa má týkať len prevádzkovania živností uvedených v navrhovanej novej prílohe č. 4a živnostenského zákona, ktorá by mala obsahovať práve zoznam voľných živností. Podľa pripravovanej novely má 73 položiek.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Konateľ s.r.o – zodpovednosť, práva a povinnosti

Aké má konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným práva a povinnosti? Nesie za výkon funkcie konateľa v s r.o. nejakú zodpovednosť?

Zoznam voľných živností pre založenie s.r.o. online od roku 2023

Od 1.2.2023 bude možné založiť niektoré spoločnosti aj zjednodušene (online). Predmetom podnikania spoločnosti však môžu byť len vybrané činnosti. O ktoré živnosti ide?

Založenie s.r.o. online (zjednodušeným spôsobom) od 1.2.2023

Od 1. februára 2023 bude možné založiť spoločnosť s ručením obmedzeným aj zjednodušene, teda online prostredníctvom elektronického formulára. Aké podmienky treba splniť?

Deti v reklame

Čo treba dodržať pri reklame, v ktorej účinkujú deti? Môžu sa samé hrať na ulici, sedieť nepripútané v aute alebo propagovať bankové produkty? Súhrn zákonných pravidiel.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky