Dočasné útočisko: čo treba vedieť? Otázky a odpovede

Jednoduchší prístup na trh práce – aj to umožňuje dočasné útočisko odídencom z Ukrajiny. Kto a ako oň môže žiadať? Aké práva a povinnosti potom odídenci majú? Môžu vycestovať či podnikať?

Kde možno požiadať o dočasné útočisko?

O udelenie dočasného útočiska môže občan Ukrajiny požiadať vo veľkokapacitnom centre v Humennom, v Michalovciach, v Nitre a v Bratislave alebo na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície. V prípade, ak žiada cudzinec o dočasné útočisko pri vstupe na územie Slovenskej republiky, žiadosť možno podať na príslušnom policajnom útvare cudzineckej polície v mieste hraničného priechodu. Ak žiada cudzinec o dočasné útočisko až po vstupe na územie Slovenskej republiky a má zabezpečené ubytovanie, žiadosť možno podať na policajnom útvare cudzineckej polície, a to podľa miesta, kde sa osoba zdržiava.

Kto môže požiadať o dočasné útočisko?

O dočasné útočisko môže požiadať občan Ukrajiny a jeho rodinní príslušníci, pokiaľ rodina bývala na Ukrajine pred 24. februárom 2022. Požiadať je potrebné osobne z dôvodu snímania biometrických údajov.

Aké doklady treba predložiť pri žiadaní o dočasné útočisko?

Svoju totožnosť môžu žiadatelia preukázať napríklad aj predložením vodičského preukazu spolu s rodným listom, platným, ale aj neplatným cestovným dokladom, dokladom totožnosti či akýmkoľvek iným dokladom s fotografiou spolu s rodným listom.

Môže o dočasné útočisko požiadať aj cudzinec, ktorý nie je občanom Ukrajiny?

Áno, od 17. marca 2022 môžu o dočasné útočisko žiadať aj cudzinci, ktorí nie sú občanmi Ukrajiny, avšak iba v prípade, ak majú na Ukrajine udelený trvalý pobyt, ktorý bol udelený pred 24.02.2022 a nemôžu sa za bezpečných podmienok vrátiť do krajiny alebo do regiónu pôvodu alebo v prípade, ak majú na Ukrajine azyl alebo medzinárodnú ochranu, ktorá bola udelená pred 24.02.2022.

Aké možnosti majú cudzinci, ktorí nespĺňajú ani jednu z podmienok na udelenie dočasného útočiska?

Štátni príslušníci tretích krajín, ktorí nespĺňajú podmienky na udelenie dočasného útočiska, majú možnosť návratu do svojich domovských krajín alebo môžu požiadať o udelenie azylu alebo doplnkovej ochrany.

Kedy bude osobe dočasné útočisko poskytnuté?

V prípade, ak osoba, ktorá žiada o dočasné útočisko, vie preukázať svoju totožnosť (pas, identifikačný alebo iný doklad), takejto osobe bude dočasné útočisko poskytnuté bezprostredne po registrácii. Ak osoba pri sebe nemá žiadne doklady na preukázanie svojej totožnosti, o žiadosti o dočasné útočisko bude rozhodnuté približne do 30 dní od podania žiadosti. Pokiaľ sa o dočasnom útočisku nerozhodne, cudzincovi bude poskytnuté ubytovanie, strava, zdravotná starostlivosť a hygienické potreby.

Prečítajte si tiež

Ak sa osobe, ktorá žiadala o poskytnutie dočasného útočiska vyhovie, bude jej vydaný doklad o tolerovanom pobyte s označením „odídenec“.

Aké sú práva osoby, ktorej bolo udelené dočasné útočisko?

  • Právo na ubytovanie.
  • Právo na stravu (v zriadení Ministerstva vnútra SR).
  • Právo na zdravotnú starostlivosť v rozsahu ako majú žiadatelia o azyl.
  • Právo na hygienické potreby (ak je ubytovaný v zriadení Ministerstva vnútra SR).
  • Právo byť zamestnaný (dočasné útočisko neoprávňuje cudzinca na podnikanie).

Dočasné útočisko uľahčuje aj deťom prístup k vzdelaniu.

Článok pokračuje pod reklamou

Aké sú povinnosti osoby, ktorej bolo udelené dočasné útočisko?

  • Povinnosť zdržiavať sa na území SR počas trvania dočasného útočiska.
  • Povinnosť nahlásiť do troch pracovných dní pobyt na oddelení cudzineckej polície PZ.
  • Povinnosť nahlásiť OCP PZ zmeny adresy.

Môže odídenec po získaní dočasného útočiska zo Slovenska vycestovať?

Z pohľadu slovenského práva, áno. Vycestovanie totiž nespôsobí zánik dočasného útočiska, ktoré odídenec na Slovensku získal.

Môže osoba, ktorej bolo udelené dočasné útočisko na území Slovenskej republiky žiadať o dočasnú ochranu v inom štáte?

Prečítajte si tiež

Ohľadom podmienok na získanie dočasnej ochrany v inom štáte advokátska kancelária Vojček & Partners odporúča kontaktovať príslušné orgány štátu, v ktorom chce odídenec požiadať o poskytnutie ochrany. Získaním dočasnej ochrany v inom štáte zanikne dočasné útočisko, ktoré získal na Slovensku.

Je vhodnejšie pre obyvateľov z Ukrajiny požiadať o azyl alebo o dočasné útočisko?

V momentálnej situácii sa odporúča pre obyvateľov z Ukrajiny požiadať o dočasné útočisko. Ak osoba požiada o udelenie azylu, zamestnať sa môže až po vydaní rozhodnutia o udelení azylu alebo poskytnutí doplnkovej ochrany, no v dôsledku momentálnej situácie, 6 mesačná lehota na rozhodnutie azylového konania nemusí byť dodržaná.

Dokedy bude dočasné útočisko poskytované?

Aktualizácia k 15.2.2023: Vláda SR schválila predĺženie poskytovania inštitútu dočasného účtočiska do 4. marca 2024.

Inštitút dočasného útočiska bude SR občanom Ukrajiny a ich príbuzným poskytovať do konca roka 2022. Predčasne ho možno skončiť v prípade, keď pominú dôvody na jeho poskytovanie. Ak ale budú pretrvávať dôvody na jeho poskytovanie, je možné ho predĺžiť aj opakovane.

Zdroj: nextina.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny aj v roku 2024

Vláda SR v stredu 6.12.2023 schválila predĺženie poskytovania príspevku za ubytovanie obyvateľov Ukrajiny, ktorí odišli pred vojnovým konfliktom. Ako sa menia sumy?

Jednoduchší proces zamestnávania cudzincov v priemysle

V priemysle je akútny nedostatok zamestnancov z dôvodu nezáujmu domáceho obyvateľstva. Situáciu môže riešiť udelenie národných víz občanom tretích krajín.

Novela zákona o službách zamestnanosti: novinky od 1.1.2023

Flexibilnejšia evidencia uchádzačov o zamestnanie, zmeny v rámci chránených dielní či pri zamestnávaní cudzincov. Čo prinesú nové opatrenia na udržanie zamestnanosti a tvorbu pracovných miest?

Príspevok za ubytovanie odídenca: zmeny od 1. 10. 2022

Vláda schválila zvýšenie príspevkov za ubytovanie odídencov a predĺžila aj obdobie ich poskytovania. Ako sa menia sumy, dokedy o príspevok možno žiadať a ako je to v prípade podnikateľov?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky