Pracovná zdravotná služba v roku 2019

Aké sú povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s pracovnou zdravotnou službou po posledných zmenách? Koho sa týka a koľko stojí? Aké pokuty hrozia zamestnávateľom, ktorí si nesplnia stanovené povinnosti?

Pracovná zdravotná služba (PZS) je služba pre zamestnávateľov. PZS poskytuje služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci. Ochranou zdravia pri práci je zabezpečenie bezpečných pracovných podmienok pre zamestnancov počas práce. Súčasťou takýchto služieb môže byť aj bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a požiarna ochrana.

Kto je povinný zabezpečiť PZS?

PZS je služba, ktorá sa týka každého zamestnávateľa. Zákon hovorí, že ak zamestnávateľ zamestnáva čo i len jedného zamestnanca, musí mať zabezpečené služby PZS. Nezáleží pri tom, či zamestnáva zamestnancov na trvalý pracovný pomer alebo na dohodu. Aj na zamestnávateľa s jedným dohodárom sa vzťahuje táto povinnosť.

Po zjednodušeniach z roku 2017, ktoré sa týkali kategórie 1 a 2, sa povinnosti zamestnávateľa zmenili nasledovne. Ak je zamestnanec zaradený do kategórie 1, pracovnú zdravotnú službu potrebuje zamestnávateľ len jednorazovo, teda nemusí ju po určitom čase opakovať. Pokiaľ však dôjde k výraznej zmene, napríklad ak sa zmení prevádzka alebo profesia zamestnanca, je potrebný reaudit. 

Pri kategórii 2 je opakovaný audit potrebný raz za 18 mesiacov.

Informácie, ktoré sa vám oplatí vedieť v súvislosti s pracovnou zdravotnou službou približujeme odpoveďami na 10 najčastejších otázok o pracovnej zdravotnej službe (PZS)

Čo je obsahom PZS?

Čo môže priniesť PZS zamestnávateľom, je určené v zákone NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Činnosť PZS podľa zákona zahŕňa najmä:

  • dohľad nad pracovnými podmienkami,
  • posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci,
  • poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou.

Povinnosti zamestnávateľa pri PZS

V novelizácii spomínaného zákona sa uvádza, že PZS „vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi na plnenie jeho povinností v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci“.

K týmto povinnostiam zamestnávateľa, ktoré vykonáva s pomocou a v spolupráci s PZS, patrí:

1. zabezpečenie opatrení, ktoré chránia zamestnancov pracujúcich v hlučnom pracovnom prostredí, s chemickými látkami, s vibračnými nástrojmi a pod.

Príklad z praxe pre zabezpečenie opatrení na pracovisku:

Zamestnanec pracuje ako robotník na stavbe s hlučnými a vibrujúcimi nástrojmi počas zimného aj letného obdobia. PZS určí zamestnávateľovi opatrenia, ktoré musí zabezpečiť pre zamestnancov –tekutiny počas teplých mesiacov, ohrievarne počas zimných mesiacov, kontrolovanie používania osobných ochranných prostriedkov zamestnancami a pod.

Prečítajte si tiež

2. posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia

Príklad z praxe, o čom je posúdenie:

Zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť pomocou PZS toto posúdenie a poskytnúť jej informácie o všetkých zamestnancoch pre vypracovanie posudku o riziku. Najpodstatnejšie informácie pre vypracovanie posúdenia sú: pracovná pozícia – pracovné činnosti zamestnancov, pracovný čas, druh pracovného pomeru, práca v noci, používané nástroje, zariadenia alebo chemické látky.

3. posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do

  • druhej kategórie najmenej raz za 18 mesiacov,
  • tretej kategórie alebo štvrtej kategórie najmenej raz za rok,

Príklad, ak zamestnávateľ zabudne na aktualizáciu posúdenia:

Zamestnávateľ má vypracované posúdenie od PZS, avšak dátum posúdenia je starší ako 2 roky. Toto posúdenie je už pol roka neplatné. Zamestnávateľ má povinnosť opäť osloviť PZS, aby vypracovali nové posúdenie.

4. vypracovanie písomného posudku o riziku, ak PZS  zistila takú zmenu pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotného rizika

Príklad, ak sa zmenia pracovné podmienky:

Zamestnávateľ má vypracované posúdenie od PZS pre zamestnanca na pozícii predavač. Dátum posúdenia je starý iba pol roka. Medzičasom zamestnávateľ prijal nového zamestnanca na pozíciu ekonóm. Zamestnávateľ má povinnosť informovať PZS, aby vypracovali nové posúdenie, v ktorom uvedú aj ekonóma.

5. posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu

Príklad, ak zamestnanec nemá posudok o zdravotnej spôsobilosti:

Posúdenie zdravotnej spôsobilosti vykonáva buď všeobecný lekár alebo lekár so špecializáciou v odbore pracovné lekárstvo. PZS má zvyčajne vypracované tlačivo, s ktorým zamestnanec navštívi lekára pre posúdenie zdravotnej spôsobilosti. Viac sa tejto téme budeme venovať v samostatnom článku.

6. navrhovanie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva zaradenie prác do 3. kategórie alebo 4. kategórie a na zmenu alebo vyradenie prác z 3. kategórie alebo 4. kategórie (ide o rizikové kategórie práce)

Prečítajte si tiež

Príklad rizikovej práce:

Ak zamestnanci pracujú vo výrobnom priemysle (napr. stavebný, automobilový), sú v riziku pre viacero rizikových faktorov. Ide najmä o hluk, záťaž teplom, záťaž chladom, chemický faktor (napr. prach v ovzduší, chemické látky), fyzická záťaž (napr. neprirodzená poloha pri práci) a iné. Všetky tieto faktory pôsobia na zdravie zamestnancov a ovplyvňujú jeho stav. Orgán verejného zdravotníctva (ÚVZ SR, príslušný RÚVZ) posúdi, či ide o rizikovú kategóriu práce alebo nerizikovú.

7. vypracovanie informácie o výsledkoch posúdenia zdravotného rizika a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do 3. kategórie alebo 4. kategórie, vrátane počtu zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikovú prácu, a hodnotenia zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k práci a do 15. januára nasledujúceho roka ju predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva (informácie sa vzťahujú k 31. decembru)

Príklad o povinnosti informovania:

Zamestnávateľ je povinný spolupracovať s RÚVZ a PZS pri zabezpečovaní opatrení na minimalizovanie rizikových faktorov a informovať RÚVZ o počte zamestnancov a výsledku hodnotenia zdravotného stavu zamestnancov každý rok do 15.1..

8. poskytnutie spolupráce príslušnému orgánu verejného zdravotníctva pri prešetrovaní pracovných podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania.

Príklad o poskytnutí informácií:

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť všetky potrebné dokumenty (posúdenie zdravotných rizík, prevádzkové poriadky, rozhodnutia vydané príslušným RÚVZ a ďalšie) v prípade, že lekár diagnostikuje u zamestnanca ochorenie súvisiace s prácou.

Článok pokračuje pod reklamou

Kto môže zabezpečovať služby PZS?

Služby PZS môže poskytovať zamestnávateľ vlastnými zamestnancami v rozsahu ako určuje zákon alebo môže mať PZS zabezpečenú priamo s fyzickou osobou-podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorá má oprávnenie pre výkon PZS. Oficiálny zoznam poskytovateľov služieb PZS s oprávnením nájdete na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR v sekcii Informácie umiestnenej na ľavej strane. V nej kliknite na ikonku Pracovná zdravotná služba.

Uvedené zoznamy sú pravidelne aktualizované a pokiaľ ešte nemáte zabezpečenú PZS pre vašich zamestnancov, tu si môžete nájsť tú svoju.

Aká je cena za služby v oblasti PZS?

Každého zamestnávateľa určite pri takejto zákonnej povinnosti zaujíma, koľko to bude stáť. Na túto otázku nie je ľahké odpovedať. Každá PZS má svoj vlastný cenník. Preto odporúčame osloviť niekoľko poskytovateľov PZS. Spýtajte sa nielen na cenu za spomínané posúdenie zdravotných rizík a kategorizáciu práce, ale aj za iné služby – vypracovanie prevádzkového poriadku, vypracovanie plánu HACCP, služby BOZP a PO.

Prečítajte si tiež

Vo všeobecnosti sa cena za služby odvíja od počtu zamestnancov a prevádzok. Dobrá PZS vám pomôže aj s novou povinnosťou elektronického oznamovania kategórie 2 a vždy vás informuje o zmenách v právach a povinnostiach zamestnávateľa.

Posledná novela priniesla každoročné nahlasovanie kategórie 2

Zásadnou zmenou v legislatíve je povinné elektronické oznamovanie zamestnancov v kategórii 2 (zmena platná od 1.7.2018). Každý zamestnávateľ, ktorý má zamestnancov zaradených v 2. kategórii práce, má povinnosť nahlásiť Úradu verejného zdravotníctva počet zamestnancov, pracovnú pozíciu, adresu prevádzky a pod. Hlásenie sa vykonáva každý rok do 15.1. pričom nahlasované údaje sa vzťahujú na stav ku poslednému dňu predchádzajúceho roka.

Druhou podstatnou zmenou je poskytovanie služieb PZS iba verejnými zdravotníkmi (zmena platná od 1.12.2017). Do konca roka 2017 tieto služby poskytoval aj bezpečnostný technik.

Aké sankcie sú pri nesplnení tejto povinnosti?   

Pri porušovaní a nedodržiavaní vyššie spomínaných zákonných povinností podľa zákona 355/2007 v oblasti ochrany zdravia pri práci hrozí zamestnávateľovi pokuta od 150 do 20 000 €. Výška závisí od rozsahu ohrozenia zdravia zamestnancov a porušovaní predpisov.


PZS – odborne, komplexne a na kľúč, kontaktujte nás

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku od overeného poskytovateľa PZS.       

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť ENDORF s.r.o., IČO: 50403184. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Požiar fotovoltiky na firme alebo dome: ako mu predísť?

Ako požiarnu ochranu fotovoltických panelov rieši legislatíva, na čo treba dbať pri inštalácii a ako postupovať v prípade vzniku požiaru? Tipy a rady odborníkov z praxe.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky