Výpoveď počas čerpania dovolenky zamestnanca

Môže dať zamestnávateľ výpoveď zamestnancovi počas čerpania dovolenky? Aké zákonné požiadavky musia byť pri takejto výpovedi splnené?

Jedným zo zákonných spôsobov skončenia pracovného pomeru je výpoveď. Tá, ako jednostranný právny úkon, môže byť daná zo strany zamestnávateľa aj zo strany zamestnanca. Zamestnávateľ však, na rozdiel od zamestnanca, nemôže dať výpoveď bezdôvodne, ale len z dôvodov ustanovených Zákonníkom práce (§ 63). Viac o tom sa dozviete v článku Výpoveď zo strany zamestnávateľa.  

Dovolenka je právom zamestnanca na oddych a regeneráciu síl po vykonanej práci, bez straty mzdy. O tom kto rozhoduje o jej čerpaní si prečítajte v článku Čerpanie dovolenky – kedy ho môže zamestnávateľ nariadiť.    

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď zo zákonných dôvodov aj počas čerpania dovolenky

Ako sme už uviedli, výpoveď zo strany zamestnávateľa je možná len zo zákonných dôvodov, ktorými sú napríklad:

  • organizačné dôvody na strane zamestnávateľa (keď sa zamestnávateľ alebo jeho časť sa zrušuje alebo premiestňuje, pričom zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce),
  • keď sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa,
  • závažné porušenie pracovnej disciplíny zo strany zamestnanca alebo ak bol zamestnanec právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin (ako dôvody, pre ktoré možno okamžite skončiť pracovný pomer),
  • menej závažné porušenie pracovnej disciplíny zo strany zamestnanca, ak bol zamestnanec v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

V niektorých prípadoch platí zákaz výpovede zo strany zamestnávateľa, a to počas tzv. ochrannej doby, ktorou je napríklad doba:

  • keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, 
  • keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky,
  • keď je zamestnanec dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie. 

Vtedy zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď, okrem výnimiek, na ktoré sa zákaz výpovede nevzťahuje (napr. keď sa zamestnávateľ zrušuje, môže dať výpoveď aj zamestnancovi počas PN).

Dovolenka zamestnanca však podľa Zákonníka práce nepatrí do tzv. ochrannej doby, na ktorú sa vzťahuje zákaz výpovede. To znamená, že zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď pre niektorý zo zákonných dôvodov, a to aj v priebehu čerpania jeho dovolenky (napr. keď čerpá dovolenku a vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa sa stane nadbytočný).

Článok pokračuje pod reklamou

Zamestnanec môže dať výpoveď kedykoľvek aj počas dovolenky

Zo zákona platí, že zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Zamestnanec tak na rozdiel od zamestnávateľa nie je viazaný zákonnými dôvodmi na skončenie pracovného pomeru výpoveďou a podať ju môže kedykoľvek. Výpoveď teda môže bez zdôvodnenia podať aj počas čerpania svojej dovolenky.

Na platnosť výpovede počas čerpania dovolenky musia byť splnené zákonné podmienky

V prípade podania výpovede, či už zo strany zamestnávateľa alebo zamestnanca, musia byť na jej platnosť splnené podmienky ustanovené Zákonníkom práce.  

Na to, aby bola výpoveď platná, musí byť písomná a doručená (napr. osobne odovzdaná do vlastných rúk na pracovisku alebo prostredníctvom doporučenej zásielky na adresu zamestnanca či zamestnávateľa). V prípade jej podania zo strany zamestnávateľa musí navyše obsahovať dôvod. V opačnom prípade je výpoveď neplatná. Čiže výpoveď nemôže byť platne daná, ak je napríklad iba telefonicky alebo e-mailom oznámená, a to ani v prípade, že sa zamestnanec na pracovisku nezdržiava z dôvodu čerpania dovolenky.  

Upozornenie: V prípade doručenia písomnej výpovede zamestnancovi alebo zamestnávateľovi sa pracovný pomer skončí až uplynutím výpovednej doby.

Viac o doručovaní výpovede si prečítajte v článku Doručenie výpovede – možnosti a príklady

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Výpovedná doba a odstupné v roku 2021

Zmiernenie následkov ukončenia pracovného pomeru môže priniesť odstupné, ktoré sa spája nielen s výpoveďou. Ako dlho trvá výpovedná doba a aké odstupné platí v roku 2021?

Dovolenka v roku 2021 – na koľko dní má zamestnanec nárok?

Aká je výmera dovolenky a na koľko dní voľna má zamestnanec nárok v roku 2021?

Výpoveď z pracovného pomeru – ako postupovať?

Skončiť pracovný pomer výpoveďou môže tak zamestnávateľ, ako aj zamestnanec. Aké podmienky pre platné skončenie pracovného pomeru ukladá Zákonník práce?

Výpoveď počas tehotenstva a materskej dovolenky

Kedy nemožno dať zamestnankyni výpoveď počas tehotenstva alebo v priebehu materskej či rodičovskej dovolenky a na ktoré prípady sa zákaz výpovede tehotnej zamestnankyni nevzťahuje?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky