Rodičovský dôchodok (bonus) v roku 2024

Rodičovský dôchodok (bonus) sa napokon aj v roku 2024 vyplácať bude, avšak nie mesačne, ale jednorazovo. Oproti minulému roku sa zvyšuje maximálna suma rodičovského dôchodku.

Koncom roka 2022 bola schválená novela zákona o sociálnom poistení, ktorá okrem iných zmien v dôchodkoch zaviedla od roku 2023 aj novinku v podobe rodičovského dôchodku (nazývaného tiež rodičovský bonus). Aktuálna vláda SR zvažovala jeho zrušenie, pričom by sa dieťa mohlo rozhodnúť poukázať rodičovi 2 % zo svojej zaplatenej dane z príjmov. K týmto zmenám však nedošlo, a tak rodičovský bonus ostáva v platnosti aj pre rok 2024.

Komu je určený rodičovský dôchodok (bonus) a podmienky v roku 2024

Sociálna poisťovňa prizná rodičovský dôchodok rodičovi vlastného alebo osvojeného dieťaťa, resp. tomu, kto vychoval dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, ktorý je zároveň poberateľom:

 • starobného dôchodku,
 • invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku,
 • výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku (bývalí profesionálni vojaci, policajti atď.),
 • invalidného výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Podmienkou je zároveň, aby dieťa takéhoto poberateľa dôchodku bolo v roku 2022 dôchodkovo poistené v Sociálnej poisťovni, resp. bolo zúčastnené v systéme sociálneho zabezpečenia policajtov alebo profesionálnych vojakov. Rodič – dôchodca tak dostane rodičovský dôchodok za každé takéto dieťa. Ak však bol rodičovi zamietnutý starobný dôchodok, nemá nárok ani na rodičovský dôchodok.

Rozhodnutie o rodičovskom dôchodku v roku 2024

Rozhodnutie o rodičovskom dôchodku na rok 2024 bude vydané a zaslané poberateľovi dôchodku iba vtedy, ak bude spĺňať podmienky nároku na rodičovský dôchodok. Napríklad, ak poberateľovi dôchodku vznikol nárok na rodičovský dôchodok v roku 2023 a podmienky naďalej spĺňa, rozhodnutie bude vydané a zaslané začiatkom roka 2024.

V rozhodnutí budú uvedené mená a priezviská detí, vymeriavacie základy a suma rodičovského dôchodku za každé dieťa, od ktorého je odvodený nárok na rodičovský dôchodok. Znamená to, že rodičia dostanú informáciu o tom, koľko ich dieťa zarábalo pred dvoma rokmi.

V prípade, ak bol priemerný vymeriavací základ dieťaťa nad 1 564,80 € (suma vyššia ako 1,2-násobok priemernej mesačnej mzdy zistenej za rok 2022), presná suma príjmov však v rozhodnutí uvedená nebude. Uvedená bude táto informácia spolu s tým, že v tomto prípade je rodičovský dôchodok 23,50 eura, teda maximálna možná suma za jedno dieťa.

Výška rodičovského dôchodku (bonusu) v roku 2024

Suma rodičovského dôchodku je 1,5 percenta jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza roku, z ktorého bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie. Zjednodušene povedané, do úvahy sa berú vymeriavacie základy (hrubé príjmy) dieťaťa spred dvoch rokov. Pre rok 2024 bude teda rozhodujúci rok 2022, pre rok 2025 rok 2023 atď. Do vymeriavacieho základu sa započítavajú sa všetky príjmy v danom roku. Nie je pritom nevyhnutné, aby dieťa bolo napríklad zamestnané celých 12 mesiacov.

Prečítajte si tiež

Fyzická osoba, ktorá sa napríklad stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku alebo fyzická osoba, ktorá sa stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, je povinne dôchodkovo poistená osoba a vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie týmto fyzickým osobám za rok 2022 je 679,80 eura mesačne. Suma rodičovského dôchodku je určená ako 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu, teda v týchto prípadoch ide o 10,20 eura.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame príklady, ak by dôchodcovi prispievalo na rodičovský dôchodok len jedno dieťa. Výška v roku 2024 závisí od jeho vymeriavacieho základu na dôchodkové poistenie za rok 2022.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Vymeriavací základ dieťaťa v roku 2022 Mesačný rodičovský dôchodok v roku 2024
566,50 € (min. VZ pre SZČO v roku 2022) 8,50 €
646 € (min. mzda v roku 2022) 9,70 €
800 € 12,00 €
1 000 € 15,00 €
1 200 € 18,00 €
1 600 € 23,50 € (strop)

Maximálna výška (strop) rodičovského dôchodku (bonusu) v roku 2024

Maximálna výška rodičovského bonusu je ohraničená – v roku 2024 maximálna výška rodičovského dôchodku predstavuje sumu 23,50 eura mesačne na jedno dieťa. Ak vznikne nárok na rodičovský dôchodok viacerým poberateľom dôchodku, maximálna suma úhrnu rodičovského dôchodku je 3 % z vymeriavacích základov dieťaťa. Takto určená suma zároveň nemôže byť vyššia než 47 eur mesačne, čo predstavuje 3 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku 2022.

Ak by mal napríklad rodič štyri deti, maximálny rodičovský dôchodok v roku 2024 by bol v sume 94 eur mesačne (4 x 23,50 eura).

Článok pokračuje pod reklamou

Vyplácanie rodičovského dôchodku (bonusu) v roku 2024

Od roku 2024 sa po splnení všetkých podmienok nároku mal rodičovský dôchodok vyplácať už na mesačnej báze tak ako starobný dôchodok. V rámci konsolidačného balíčka však bola schválená aj novela zákona o sociálnom poistení, ktorá mení spôsob výplaty z mesačnej periodicity na jednorazovú výplatu:

 • v júni príslušného kalendárneho roka alebo
 • v mesiaci nasledujúcom po mesiaci jún príslušného kalendárneho roka, v ktorom sa prvýkrát vyplatí splátka dôchodku, od ktorého výplaty je odvodený nárok na rodičovský dôchodok v príslušnom kalendárnom roku.
Prečítajte si tiež

Doplnené tiež bolo, že nárok na rodičovský dôchodok v príslušnom kalendárnom roku a nárok na jeho výplatu trvá do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, aj ak podmienky nároku na rodičovský dôchodok a nároku na jeho výplatu poberateľ dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku prestal spĺňať po 31. máji príslušného kalendárneho roka.

Valorizácia rodičovského dôchodku (bonusu) v roku 2024

Rodičovský dôchodok sa valorizovať nebude. Suma rodičovského dôchodku sa určuje ako 1,5 percenta jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov, z ktorých boli uhradené odvody na dôchodkové poistenie, čiže suma rodičovského dôchodku môže byť každý rok iná.

Rodičovský dôchodok (bonus) v roku 2024 – príklad

Pán Marián a pani Alena sú starobní dôchodcovia, ktorí majú dvoch synov a dve dcéry:

 • prvý syn dlhodobo žije a pracuje v Anglicku,
 • druhý syn je živnostník, ktorý v roku 2022 platil minimálne sociálne odvody,
 • prvá dcéra bola počas celého roka 2022 na rodičovskej dovolenke,
 • druhá dcéra mala počas roka 2022 hrubú mzdu vo výške 2000 eur mesačne.
Prečítajte si tiež

Suma rodičovského dôchodku v roku 2024 bude priznaná obom rodičom nasledovne:

 • za syna pracujúceho v zahraničí nebude priznaný žiadny rodičovský dôchodok,
 • za syna – živnostníka vo výške 566,50 x 1,5 % = 8,50 eur,
 • za dcéru na rodičovskej dovolenke vo výške 679,80 x 1,5 % = 10,20 eura,
 • za zamestnanú dcéru 2000 x 1,5 % = 30 eur, uplatní sa však maximálna výška 23,50 eura.

Pani Alene aj pánovi Mariánovi bude počas roka 2024 vyplácaný rodičovský dôchodok (pripočítaný k "bežnému" starobnému dôchodku) v celkovej výške 42,20 eura mesačne (8,50 + 10,20 + 23,50).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zvyšovanie predčasných dôchodkov priznaných pred 1.1.2023

Sociálna poisťovňa niektorým poistencom prepočíta predčasné dôchodky, posudzovať bude splnenie jednej podmienky. Koho sa to týka a ako sa im zmení dávka?

Zmeny v 13. dôchodku od 1.7.2024

Bonusový 13. dôchodok bude považovaný za riadnu dôchodkovú dávku a vyplácať sa bude vždy v decembri. V akej výške a kto ho dostane?

Predčasný dôchodok od 15. 5. 2024

Parlament v rámci novely zákona o sociálnom poistení schválil zmeny v predčasných dôchodkoch. Ako sa zmení výpočet predčasnej penzie a kto na ňu bude mať nárok?

PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky