Rodičovský dôchodok (bonus) v roku 2024

Rodičovský dôchodok (bonus) od roku 2024 budú penzisti dostávať mesačne spolu s bežným dôchodkom. Zvyšuje sa aj maximálna suma rodičovského dôchodku.

Koncom roka 2022 bola schválená novela zákona o sociálnom poistení, ktorá okrem iných zmien v dôchodkoch zaviedla od roku 2023 aj novinku v podobe rodičovského dôchodku (nazývaného tiež rodičovský bonus).

Aktualizácia k 5.12.2023: Vláda SR dňa 4.12.2023 schválila návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií a ktorý novelizuje 17 zákonov. Úprava v zákone o sociálnom poistení sa týka aj rodičovského dôchodku, ktorý napokon podľa tohto návrhu ostáva fungovať v pôvodnej podobe, novela však mení spôsob výplaty z mesačnej periodicity na jednorazovú výplatu:

 • v júni príslušného kalendárneho roka alebo
 • v mesiaci nasledujúcom po mesiaci jún príslušného kalendárneho roka, v ktorom sa prvýkrát vyplatí splátka dôchodku, od ktorého výplaty je odvodený nárok na rodičovský dôchodok v príslušnom kalendárnom roku.

Zmeny bude v skrátenom legislatívnom konaní schvaľovať parlament tak, aby boli účinné od 1. januára 2024. Toto riešenie vzišlo z dohody medzi koaličnými partnermi na koaličnej rade, preto sa dá očakávať, že získa väčšinovú podporu v parlamente. O vývoji legislatívneho procesu vás budeme informovať a po finálnom schválení zákona upravíme aj informácie v článku nižšie na aktuálne platný právny stav.

Komu je určený rodičovský dôchodok (bonus) a podmienky v roku 2024

Sociálna poisťovňa prizná rodičovský dôchodok rodičovi vlastného alebo osvojeného dieťaťa, resp. tomu, kto vychoval dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, ktorý je zároveň poberateľom:

 • starobného dôchodku,
 • invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku,
 • výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku (bývalí profesionálni vojaci, policajti atď.),
 • invalidného výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Podmienkou je zároveň, aby dieťa takéhoto poberateľa dôchodku bolo v roku 2022 dôchodkovo poistené v Sociálnej poisťovni, resp. bolo zúčastnené v systéme sociálneho zabezpečenia policajtov alebo profesionálnych vojakov. Rodič – dôchodca tak dostane rodičovský dôchodok za každé takéto dieťa. Ak však bol rodičovi zamietnutý starobný dôchodok, nemá nárok ani na rodičovský dôchodok.

Rozhodnutie o rodičovskom dôchodku v roku 2024

Rozhodnutie o rodičovskom dôchodku na rok 2024 bude vydané a zaslané poberateľovi dôchodku iba vtedy, ak bude spĺňať podmienky nároku na rodičovský dôchodok. Napríklad, ak poberateľovi dôchodku vznikol nárok na rodičovský dôchodok v roku 2023 a podmienky naďalej spĺňa, rozhodnutie bude vydané a zaslané začiatkom roka 2024.

V rozhodnutí budú uvedené mená a priezviská detí, vymeriavacie základy a suma rodičovského dôchodku za každé dieťa, od ktorého je odvodený nárok na rodičovský dôchodok. Znamená to, že rodičia dostanú informáciu o tom, koľko ich dieťa zarábalo pred dvoma rokmi.

V prípade, ak bol priemerný vymeriavací základ dieťaťa nad 1 564,80 € (suma vyššia ako 1,2-násobok priemernej mesačnej mzdy zistenej za rok 2022), presná suma príjmov však v rozhodnutí uvedená nebude. Uvedená bude táto informácia spolu s tým, že v tomto prípade je rodičovský dôchodok 23,50 eura, teda maximálna možná suma za jedno dieťa.

Výška rodičovského dôchodku (bonusu) v roku 2024

Suma rodičovského dôchodku je 1,5 percenta jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza roku, z ktorého bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie. Zjednodušene povedané, do úvahy sa berú vymeriavacie základy (hrubé príjmy) dieťaťa spred dvoch rokov. Pre rok 2024 bude teda rozhodujúci rok 2022, pre rok 2025 rok 2023 atď. Do vymeriavacieho základu sa započítavajú sa všetky príjmy v danom roku. Nie je pritom nevyhnutné, aby dieťa bolo napríklad zamestnané celých 12 mesiacov.

Prečítajte si tiež

Fyzická osoba, ktorá sa napríklad stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku alebo fyzická osoba, ktorá sa stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, je povinne dôchodkovo poistená osoba a vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie týmto fyzickým osobám za rok 2022 je 679,80 eura mesačne. Suma rodičovského dôchodku je určená ako 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu, teda v týchto prípadoch ide o 10,20 eura.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame príklady, ak by dôchodcovi prispievalo na rodičovský dôchodok len jedno dieťa. Výška v roku 2024 závisí od jeho vymeriavacieho základu na dôchodkové poistenie za rok 2022.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Vymeriavací základ dieťaťa v roku 2022 Mesačný rodičovský dôchodok v roku 2024
566,50 € (min. VZ pre SZČO v roku 2022) 8,50 €
646 € (min. mzda v roku 2022) 9,70 €
800 € 12,00 €
1 000 € 15,00 €
1 200 € 18,00 €
1 600 € 23,50 € (strop)

Maximálna výška (strop) rodičovského dôchodku (bonusu) v roku 2024

Maximálna výška rodičovského príspevku je ohraničená – v roku 2024 maximálna výška rodičovského dôchodku predstavuje sumu 23,50 eura mesačne na jedno dieťa. Ak vznikne nárok na rodičovský dôchodok viacerým poberateľom dôchodku, maximálna suma úhrnu rodičovského dôchodku je 3 % z vymeriavacích základov dieťaťa. Takto určená suma zároveň nemôže byť vyššia než 47 eur mesačne, čo predstavuje 3 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku 2022.

Ak by mal napríklad rodič štyri deti, maximálny rodičovský dôchodok v roku 2024 by bol v sume 164,50 eura mesačne (4 x 23,50 eura).

Článok pokračuje pod reklamou

Vyplácanie rodičovského dôchodku (bonusu) v roku 2024 už mesačne

Od roku 2024 sa po splnení všetkých podmienok nároku bude rodičovský dôchodok vyplácať už na mesačnej báze tak ako starobný dôchodok. Dôchodcovia teda budú dostávať rodičovský dôchodok v rovnakých mesačných výplatných termínoch, ako dostávajú svoj dôchodok, a tiež rovnakým spôsobom, ako dostávajú svoj dôchodok – teda buď v hotovosti prostredníctvom pošty alebo na bankový účet, resp. do zariadenia sociálnych služieb.

Valorizácia rodičovského dôchodku (bonusu) v roku 2024

Rodičovský dôchodok sa valorizovať nebude. Suma rodičovského dôchodku sa určuje ako 1,5 percenta jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov, z ktorých boli uhradené odvody na dôchodkové poistenie, čiže suma rodičovského dôchodku môže byť každý rok iná.

Rodičovský dôchodok (bonus) v roku 2024 – príklad

Pán Marián a pani Alena sú starobní dôchodcovia, ktorí majú dvoch synov a dve dcéry:

 • prvý syn dlhodobo žije a pracuje v Anglicku,
 • druhý syn je živnostník, ktorý v roku 2022 platil minimálne sociálne odvody,
 • prvá dcéra bola počas celého roka 2022 na rodičovskej dovolenke,
 • druhá dcéra mala počas roka 2022 hrubú mzdu vo výške 2000 eur mesačne.
Prečítajte si tiež

Suma rodičovského dôchodku v roku 2024 bude priznaná obom rodičom nasledovne:

 • za syna pracujúceho v zahraničí nebude priznaný žiadny rodičovský dôchodok,
 • za syna – živnostníka vo výške 566,50 x 1,5 % = 8,50 eur,
 • za dcéru na rodičovskej dovolenke vo výške 679,80 x 1,5 % = 10,20 eura,
 • za zamestnanú dcéru 2000 x 1,5 % = 30 eur, uplatní sa však maximálna výška 23,50 eura.

Pani Alene aj pánovi Mariánovi bude počas roka 2024 vyplácaný rodičovský dôchodok (pripočítaný k "bežnému" starobnému dôchodku) v celkovej výške 42,20 eura mesačne (8,50 + 10,20 + 23,50).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


PN zamestnanca v roku 2024 – náhrada príjmu a nemocenské

Zamestnanec, ktorý ostal dočasne práceneschopný (PN), má po splnení podmienok nárok na náhradu príjmu, resp. nemocenské. O aké podmienky ide, kto ich vypláca a aká je ich výška v roku 2024?

Elektronická PN v mzdovom softvéri

Zamestnávatelia majú možnosť sledovať elektronickú PN svojich zamestnancov priamo cez mzdový softvér. Aké sú výhody a ako si službu aktivovať?

Zmeny v 13. dôchodkoch – koľko penzisti nakoniec dostanú?

V priemernej výške dôchodku dodatočná dávka tento rok nebude. Vláda ale schválila doplatok k už vyplácaným 13. dôchodkom. O koľko si penzisti prilepšia a ako sa zmenia sumy v roku 2024?

Veľký záujem o predčasné dôchodky: Sociálna poisťovňa rieši nápor žiadostí

Sociálna poisťovňa predlžuje otváracie hodiny, umožňuje podať žiadosť na ktorejkoľvek pobočke a prijíma ďalšie opatrenia. Čo odporúča klientom?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky