Účtovné metódy odpisovania

Účtovná jednotka si sama môže zvoliť účtovnú metódu odpisovania, ktorou bude dlhodobý majetok odpisovať. Z akých účtovných metód odpisovania má na výber?

Účtovné odpisy dlhodobého majetku

Odpis predstavuje trvalé zníženie hodnoty majetku, t. j. časť hodnoty dlhodobého majetku vyjadrenú v peňažných jednotkách, ktorá zodpovedá opotrebeniu majetku za určité obdobie.

Rozoznávame dva druhy odpisov:

 • účtovné odpisy – vyjadrujú skutočnú mieru opotrebenia dlhodobého majetku využívaného účtovnou jednotkou, avšak maximálne do výšky ocenenia majetku v účtovníctve; účtujú sa na mesačnej báze na základe odpisového plánu,
 • daňové odpisy – vychádzajú zo zákona o dani z príjmov, neúčtujú sa.

Viac informácií o daňových odpisoch sa dočítate v článku Daňové a účtovné odpisy hmotného a nehmotného majetku v roku 2020.

Účtovná jednotka je povinná podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov odpisovať hmotný majetok okrem zásob a nehmotný majetok okrem pohľadávok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami. Výnimku pri dlhodobom majetku tvoria pozemky a predmety z drahých kovov, ktoré sa zaraďujú medzi dlhodobý neodpisovaný majetok.

Odpisy sa účtujú na účte nákladov Odpisy dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku súvzťažne s účtom oprávok k príslušnému druhu majetku. V účtovníctve sa využíva nepriama metóda účtovania odpisov. Nepriama metóda sa nazýva kvôli tomu, že na účte majetku sa eviduje celá vstupná cena majetku, ktorá sa prostredníctvom oprávok znižuje. Oprávky sa v súvahe účtovnej jednotky vykazujú na strane aktív v časti korekcia.

Zostavenie odpisového plánu

Účtovná jednotka si sama zvolí účtovnú metódu, ktorou bude dlhodobý majetok odpisovať, a teda si musí stanoviť aj odpisový plán, podľa ktorého bude majetok pravidelne odpisovať. Podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného musí účtovná jednotka pri zostavovaní odpisového plánu zohľadniť najmä:

 • očakávané použitie majetku a intenzitu jeho využitia,
 • očakávané fyzické opotrebenie majetku závisiace od bežných podmienok jeho využitia ako je smennosť, plán opráv a údržby a starostlivosť o majetok v čase, keď sa nevyužíva,
 • technické a morálne zastaranie,
 • zákonné alebo iné obmedzenia na používanie majetku,
 • rôznu dobu použiteľnosti a rôzny priebeh opotrebenia jednotlivých oddeliteľných súčastí dlhodobého majetku podľa jednotlivých potrieb účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka môže v prípade meniacich sa podmienok prehodnotiť svoj odpisový plán a upraviť zostatkovú dobu odpisovania alebo sadzby odpisovania.

Odpisové metódy delíme do dvoch skupín, a to na:

 • časové odpisy,
 • výkonové odpisy.

Časové odpisové metódy

Ak sa účtovná jednotka rozhodne použiť časové odpisové metódy pre odpisovanie dlhodobého majetku, musí poznať, resp. si stanoviť dobu jeho využiteľnosti. Táto metóda odpisov je v praxi najpoužívanejšia, avšak existujú jej rôzne výpočty. Časové odpisové metódy môžeme deliť na:

 • časovú lineárnu (rovnomernú) metódu odpisovania,
 • časovú progresívnu metódu odpisovania,
 • časovú degresívnu metódu odpisovania – ďalej sa člení na metódu:
  • zostatkovú,
  • kumulatívnu,
  • holandskú.

Časová lineárna (rovnomerná) metóda odpisovania

Tento druh časovej metódy je najpoužívanejší, asi najmä pre jej najjednoduchší výpočet, prehľadnosť a rovnomerné rozloženie nákladov počas celej doby odpisovania. Výška odpisu sa počas doby odpisovania nemení, t. j. ostáva rovnaká.

Mesačný odpis pomocou časovej lineárnej metódy sa vypočíta podľa jednoduchého vzorca vstupná cena/počet mesiacov odpisovania.

Príklad na výpočet časových lineárnych odpisov: Účtovná jednotka obstarala automobil na rozvážanie pizze v máji 2018. Vstupná cena auta je 12 000 € a účtovná jednotka ho bude odpisovať 4 roky. Účtovná jednotka si vo svojom vnútornom predpise stanovila, že automobil začne odpisovať v júni 2018. Ročný odpis auta sa vypočíta podľa vyššie uvedeného vzorca, t. j. ako 12 000/4 = 3 000 €. Výška mesačného odpisu zodpovedá 250 € (3 000 / 12).

Rok Doba odpisovania v mesiacoch Výška odpisu v € Zostatková cena - účtovná
2018 7 1 750 10 250 €
2019 12 3 000 7 250 €
2020 12 3 000 4 250 €
2021 12 3 000 1 250 €
2022 5 1 250 0 €

Časová progresívna metóda odpisovania

Pri tomto druhu odpisov sú odpisy v prvom roku najnižšie a postupne narastajú. Využitie progresívnych odpisov môže byť napríklad pri dlhodobom majetku, ktorého výkon alebo využiteľnosť je v prvých rokoch najnižšia a postupne rastie, napr. stroj pracujúci na 100 % až po pár rokoch zabehnutia.

Výpočet časových progresívnych odpisov je o niečo náročnejší. Účtovná jednotka si musí v prvom roku odpisovania stanoviť výšku odpisu, od ktorého sa bude odvíjať aj výška odpisov v ďalších rokoch. K odpisu v prvom roku využívania sa bude postupne pripočítavať diferencia, o ktorú sa odpis zvýši v ďalšom roku. Diferencia sa vypočíta ako 2 x (vstupná cena – počet rokov odpisovania x odpis v prvom roku) / počet rokov odpisovania x (počet rokov odpisovania – 1)

Príklad na výpočet časových progresívnych odpisov: Účtovná jednotka obstarala výrobné zariadenie. Vstupná cena zariadenia je 20 000 €, bude sa odpisovať 5 rokov a odpis v prvom roku bude vo výške 1 000 €. Diferencia sa vypočíta podľa vyššie uvedeného vzorca, t. j. ((2 x (20 000 – 5 x 1 000)) / (5 x (5 - 1))) = 1 500 €.

Rok Diferencia v € Výška odpisu v € Zostatková cena - účtovná
2018 1 500 1 000 19 000 €
2019 1 500 2 500 16 500 €
2020 1 500 4 000 12 500 €
2021 1 500 5 500 7 000 €
2022 1 500 7 000 0 €

Časová degresívna metóda odpisovania

Degresívne odpisy sú opakom progresívnych. V prvom roku odpisovania je výška odpisu najvyššia a postupne klesá. Využitie tejto metódy je napríklad pri výpočtovej technike, ktorá je v prvých rokoch najviac využívaná a opotrebovávaná. Pod túto metódu sa zaraďujú ďalšie metódy, pomocou ktorých sa výška odpisu v jednom roku môže od seba líšiť.

Najčastejšou formou časovej degresívnej metódy je odpis klesajúci aritmetickým radom. Ide o výpočtom podobnú metódu ako je progresívna metóda. Najprv si treba stanoviť výšku odpisu v prvom roku a následne vypočítať diferenciu podľa vzorca 2 x (počet rokov odpisovania x odpis v prvom roku – vstupná cena) / počet rokov odpisovania x (počet rokov odpisovania – 1). O túto hodnotou bude odpis každým rokom klesať, t. j. sa bude odpočítavať od odpisu v predchádzajúcom roku.

Časovú degresívnu metódu delíme na ďalšie tri metódy, a to:

Časová degresívna zostatková metóda – v rámci tejto metódy sa môžu využiť dva spôsoby výpočtu. V prvej variante sa na začiatku odpisovania vypočíta percento predstavujúce ročný odpis. Percento sa vypočíta ako (100 / počet rokov odpisovania) x 2. Výška ročného odpisu sa zistí ako percento x zostatková cena, avšak pri prvom odpise sa počíta percento z vstupnej ceny. Pri poslednom roku odpisovania ostane určitá časť neodpísaná, ale možno ju priradiť k poslednému odpisu. Druhou formou je kombinácia degresívnej a rovnomernej metódy, ktorá sa dá využiť iba dlhodobom majetku, ktorý je odpisovaný párny počet rokov. Prvú polovicu použiteľnosti sa majetok odpíše zostatkovou metódou a druhá polovica sa odpíše rovnomerným odpisom, ktorý sa vypočíta ako zostatková cena/počet rokov, ktoré treba ešte odpísať.

Prečítajte si tiež

Časová degresívna kumulatívna metóda – v rámci tejto metódy je potrebné počítať odpisovú sadzbu pre každý rok životnosti samostatne, a to podľa vzorca zostávajúca doba životnosti / kumulatívny súčet všetkých životností. Odpis sa následne vypočíta ako vstupná cena x odpisová sadzba.

Časová degresívna holandská metóda – pri výpočte odpisu pri holandskej metóde je potrebné najprv rozdeliť vstupnú cena na 2/3 a 1/3. Dve tretiny sa odpíšu lineárnym odpisom a zvyšná 1/3 zrýchleným odpisom, pri ktorom sa prvé 3 roky odpíše 10 % zo vstupnej ceny a v štvrtý rok 3,33 % zo vstupnej ceny. Pri tejto metóde je ročný odpis tvorený dvoma metódami výpočtu a zvyšné roky už len lineárnou metódou.

Príklad na výpočet odpisu všetkých typov časových degresívnych odpisov: Účtovná jednotka obstarala v roku 2018 počítač, ktorého obstarávacia cena je 6 000 € a doba využiteľnosti 6 rokov. Účtovná jednotka si vo vnútornom predpise stanovila, že počítač bude odpisovať degresívnymi odpismi. Rozhodla sa pre porovnanie prepočítať všetky typy degresívneho odpisovania.

1. Degresívna metóda s odpisom klesajúcim aritmetickým radom – Účtovná jednotka si stanovila odpis v prvom roku na 1 500 €. Diferencia sa vypočíta podľa vyššie uvedeného vzorca a je vo výške 2 x (6 x 1 500 – 6 000) / 6 x (6 – 1) = 200 €.

Rok Diferencia v € Výška odpisu v € Zostatková cena - účtovná
2018 200 1 500 4 500 €
2019 200 1 300 3 200 €
2020 200 1 100 2 100 €
2021 200 900 1 200 €
2022 200 700 500 €
2023 200 500 0 €

2. Degresívna zostatková metóda: 1. forma – Odpisová sadzba sa vypočíta ako 100 / 6 * 2 = 33,33 %. Odpis v prvom roku bude vo výške 33,33 % z 6 000 €. 2. forma – Prvé tri roky sa využije zostatková metóda a nasledujúce rovnomerný odpis, ktorý sa vypočíta ako 1778,04 / 3 = 592,68 €.

Rok 1. forma zostatkovej metódy     2. forma zostatkovej metódy    
  % Zostatková cena na začiatku obdobia – účtovná Výška odpisu v € % Zostatková cena na začiatku obdobia – účtovná Výška odpisu v €
2018 33,33 6 000 1 999,80 33,33 6 000 1 999,80
2019 33,33 4 000,20 1 333,27 33,33 4 000,20 1 333,27
2020 33,33 2 666,93 888,89 33,33 2 666,93 888,89
2021 33,33 1 778,04 592,62 rovnomerný odpis 1 778,04 592,68
2022 33,33 1 185,42 395,10 rovnomerný odpis 1 185,36 592,68
2023 33,33 790,32 790,32 rovnomerný odpis 592,68 592,68

3. Degresívna kumulatívna metóda – odpisová sadzba sa vypočíta pre každý rok samostatne. Odpisovú sadzbu možno ponechať v tvare zlomku, ktorý bude pre prvý rok 6 / (6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 6 / 21.

Rok Odpisová sadzba Výška odpisu v € Zostatková cena - účtovná
2018 6/21 1714,29 4285,71
2019 5/21 1428,57 2857,14
2020 4/21 1142,86 1714,28
2021 3/21 857,14 857,14
2022 2/21 571,43 285,71
2023 1/21 285,71 0,00

4. Degresívna holandská metóda – vstupná cena 6 000 € sa rozdelí na 2/3 a 1/3, t. j. na 4 000 € a 2 000 €. 4 000 € sa bude odpisovať lineárne a ročne to bude predstavovať 666,67 € (4 000/6). Zvyšných 2 000 sa bude odpisovať prvé 4 roky, a to prvé tri roky 600 € (10 % z 6 000) a štvrtý rok 200 € (3,33 % z 6 000 €).

Rok Lineárny odpis Zrýchlený odpis Výška odpisu v € Zostatková cena - účtovná
2018 666,67 € 600 1 266,67 4 733,33 €
2019 666,67 € 600 1 266,67 3 466,66 €
2020 666,67 € 600 1 266,67 2 199,99 €
2021 666,67 € 200 866,67 1 333,32 €
2022 666,67 € x 666,66 666,66
2023 666,67 € x 666,66 0,00

Výkonové odpisové metódy

Výkonové odpisy sa využívajú najmä pri vyčíslení odpisov rôznych strojov a zariadení, ale aj motorových vozidiel. Pri vyčíslení výkonových odpisov je dôležité vedieť stanoviť predpokladaný výkon zariadenia za celú dobu jeho využiteľnosti (odpisovania), skutočný výkon zariadenia za obdobie (za ktoré sa odpis počíta) a po skončení tohto obdobia je potrebné vedieť presne určiť skutočný výkon zariadenia za toto obdobie. Výhodou tohto typu odpisovania je, že reálnejšie vyjadruje opotrebenie zariadení ako pri predchádzajúcich metódach odpisovania, pretože priamo vychádza z uskutočnených výkonov v danom období.

Výška výkonového odpisu sa vypočíta podľa vzorca: (vstupná cena/predpokladaný výkon za obdobie) x skutočný výkon za obdobie

Príklad na výpočet výkonových odpisov: Účtovná jednotka v roku 2018 obstarala linku na výrobu jedného typu komponentu do áut. Vstupná cena linky je 100 000 €, účtovná jednotka predpokladá dobu využiteľnosti linky vo výrobe na 4 roky a za tento čas by mala vyrobiť 100 000 ks daného komponentu.

Rok Skutočný výkon v ks Výška ročného odpisu Zostatková cena - účtovná
2018 35 000 100 000/100 000 x 35 000 = 35 000 € 100 000 – 35 000 = 65 000 €
2019 26 000 26 000 € 39 000 €
2020 20 000 20 000 € 19 000 €
2021 19 000 19 000 € 0 €

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.

Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve od roku 2024

Niektoré ustanovenia postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa v roku 2024 menia. Čo je nové pri účtovaní stravovania, záloh či pri zaokrúhľovaní?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky