Zmeny v Obchodnom zákonníku účinné od 29. apríla 2015

Parlament ako reakciu na kauzu Váhostav v skrátenom legislatívnom konaní schválil zmeny viacerých právnych predpisov. Medzi inými aj novelu Obchodného zákonníka. Niektoré zmeny sú účinné už v súčasnosti.

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) prešiel v dôsledku poslednej novelizácie niekoľkými zmenami. Zmeny nadobúdajú účinnosť počnúc tromi dátumami. O zmenách, ktoré nadobudli účinnosť vyhlásením novely v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, teda od 29. apríla 2015, informujeme v tomto článku. Zmeny, ktoré začnú byť účinné do 1. júla 2015 a od 1. januára 2016, sme spracovali v článku Novela Obchodného zákonníka od 1.7.2015 a od 1.1.2016. Osobitnú pozornosť si však zaslúžia rozsiahle ustanovenia o spoločnosti v kríze s účinnosťou od 1. januára 2016. Venujeme im priestor v samostatnom článku Spoločnosť v kríze - nový inštitút v Obchodnom zákonníku od 1.1.2016.

Vyslovený zákaz vrátenia vkladov spoločníkov

Novelou Obchodného zákonníka sa jednoznačne zakazuje vrátenie vkladu spoločníkom s. r. o., komanditistom k. s. a členom družstva. Ako vrátenie vkladu sa nebude posudzovať jedine poskytnutie platby spoločníkom pri znižovaní základného imania. Hlbší zmysel zákazu vrátenia vkladov dodajú až nové ustanovenia účinné od 1. januára 2016, ktoré budú bližšie definovať, čo všetko sa za vrátenie vkladu považuje. Zjednodušene povedané pôjde o akékoľvek plnenia, ktoré poskytne spoločnosť svojmu spoločníkovi pri cenách a podmienkach nie obvyklých v bežnom obchodnom styku (napríklad bezplatné užívanie firemného auta). Viac si o tom môžete prečítať v článku Novela Obchodného zákonníka od 1.7.2015 a od 1.1.2016.

Spoločník s. r. o. môže poskytnúť svojej spoločnosti úver len bezhotovostne

Spoločnosti môže ktokoľvek poskytnúť úver alebo obdobné plnenie, ktoré mu hospodársky zodpovedá. V prípade, že poskytuje úver s. r. o. jej spoločník, konateľ, zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti konateľa, prokurista, vedúci organizačnej zložky, člen dozornej rady, tichý spoločník, osoba blízka alebo osoba konajúca na účet predchádzajúcich osôb, je možné ho poskytnúť len inak ako finančnými prostriedkami v hotovosti. Poskytnutie úveru však v žiadnom prípade nesmie mať vplyv na výšku vkladu spoločníka do základného imania.

Písomné vzdanie sa funkcie člena štatutárneho orgánu musí overiť notár

Ak sa člen štatutárneho orgánu spoločnosti vzdá svojej funkcie osobne na zasadnutí orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena štatutárneho orgánu, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Novela Obchodného zákonníka okrem toho v prípade s. r. o. ustanovuje, že ak sa na zasadnutí valného zhromaždenia člen orgánu spoločnosti vzdal funkcie, musí byť pravosť podpisu predsedu valného zhromaždenia na zápisnici o valnom zhromaždení úradne osvedčená.

V prípade neosobného vzdania sa funkcie člena štatutárneho orgánu (v akejkoľvek obchodnej spoločnosti alebo družstve) novela Obchodného zákonníka ustanovuje, aby vzdanie sa funkcie bolo písomné a listina s týmto obsahom bola vlastnoručne podpísaná v prítomnosti notára. Ak nie je v Obchodnom zákonníku, spoločenskej zmluve alebo stanovách spoločnosti uvedená iná lehota, vzdanie sa funkcie člena štatutárneho orgánu je účinné odo dňa prvého zasadnutia orgánu, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena štatutárneho orgánu nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Nevybavenie neoprávnenej reklamácie do 30 dní

Má spotrebiteľ právo na vrátenie kúpnej ceny v prípade nevybavenia neoprávnenej reklamácie v 30 dňovej lehote? Podľa najnovšej judikatúry nemá.

Ostatné kapitálové fondy – zmeny od roku 2018 (účtovné hľadisko)

S účinnosťou od 1.1.2018 bol novelizovaný Obchodný zákonník, v ktorom došlo k viacerým zmenám. Zmeny v zákone sa týkajú aj ostatných kapitálových fondov, ktoré sú v Obchodnom zákonníku definované ako Kapitálové fondy z príspevkov. O zmenách v súvislosti s ostatnými kapitálovými fondmi a ich nadväznosťou na účtovné hľadisko si prečítajte v článku.

Spracúvanie a ochrana osobných údajov pri reklamáciách

Dochádza pri vybavovaní reklamácií k spracovaniu osobných údajov? Musí mať na vybavenie reklamácie predajca súhlas zákazníka? Aké podmienky treba podľa GDPR pri reklamácii splniť?

Ochrana obchodného tajomstva od 01.01.2018

Novela Obchodného zákonníka od roku 2018 rozšírila možnosti, ktoré má podnikateľ pri porušení obchodného tajomstva. Prinášame ich prehľad.