Zmeny v Obchodnom zákonníku účinné od 29. apríla 2015

Parlament ako reakciu na kauzu Váhostav v skrátenom legislatívnom konaní schválil zmeny viacerých právnych predpisov. Medzi inými aj novelu Obchodného zákonníka. Niektoré zmeny sú účinné už v súčasnosti.

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) prešiel v dôsledku poslednej novelizácie niekoľkými zmenami. Zmeny nadobúdajú účinnosť počnúc tromi dátumami. O zmenách, ktoré nadobudli účinnosť vyhlásením novely v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, teda od 29. apríla 2015, informujeme v tomto článku. Zmeny, ktoré začnú byť účinné do 1. júla 2015 a od 1. januára 2016, sme spracovali v článku Novela Obchodného zákonníka od 1.7.2015 a od 1.1.2016. Osobitnú pozornosť si však zaslúžia rozsiahle ustanovenia o spoločnosti v kríze s účinnosťou od 1. januára 2016. Venujeme im priestor v samostatnom článku Spoločnosť v kríze - nový inštitút v Obchodnom zákonníku od 1.1.2016.

Vyslovený zákaz vrátenia vkladov spoločníkov

Novelou Obchodného zákonníka sa jednoznačne zakazuje vrátenie vkladu spoločníkom s. r. o., komanditistom k. s. a členom družstva. Ako vrátenie vkladu sa nebude posudzovať jedine poskytnutie platby spoločníkom pri znižovaní základného imania. Hlbší zmysel zákazu vrátenia vkladov dodajú až nové ustanovenia účinné od 1. januára 2016, ktoré budú bližšie definovať, čo všetko sa za vrátenie vkladu považuje. Zjednodušene povedané pôjde o akékoľvek plnenia, ktoré poskytne spoločnosť svojmu spoločníkovi pri cenách a podmienkach nie obvyklých v bežnom obchodnom styku (napríklad bezplatné užívanie firemného auta). Viac si o tom môžete prečítať v článku Novela Obchodného zákonníka od 1.7.2015 a od 1.1.2016.

Spoločník s. r. o. môže poskytnúť svojej spoločnosti úver len bezhotovostne

Spoločnosti môže ktokoľvek poskytnúť úver alebo obdobné plnenie, ktoré mu hospodársky zodpovedá. V prípade, že poskytuje úver s. r. o. jej spoločník, konateľ, zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti konateľa, prokurista, vedúci organizačnej zložky, člen dozornej rady, tichý spoločník, osoba blízka alebo osoba konajúca na účet predchádzajúcich osôb, je možné ho poskytnúť len inak ako finančnými prostriedkami v hotovosti. Poskytnutie úveru však v žiadnom prípade nesmie mať vplyv na výšku vkladu spoločníka do základného imania.

Písomné vzdanie sa funkcie člena štatutárneho orgánu musí overiť notár

Ak sa člen štatutárneho orgánu spoločnosti vzdá svojej funkcie osobne na zasadnutí orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena štatutárneho orgánu, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Novela Obchodného zákonníka okrem toho v prípade s. r. o. ustanovuje, že ak sa na zasadnutí valného zhromaždenia člen orgánu spoločnosti vzdal funkcie, musí byť pravosť podpisu predsedu valného zhromaždenia na zápisnici o valnom zhromaždení úradne osvedčená.

V prípade neosobného vzdania sa funkcie člena štatutárneho orgánu (v akejkoľvek obchodnej spoločnosti alebo družstve) novela Obchodného zákonníka ustanovuje, aby vzdanie sa funkcie bolo písomné a listina s týmto obsahom bola vlastnoručne podpísaná v prítomnosti notára. Ak nie je v Obchodnom zákonníku, spoločenskej zmluve alebo stanovách spoločnosti uvedená iná lehota, vzdanie sa funkcie člena štatutárneho orgánu je účinné odo dňa prvého zasadnutia orgánu, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena štatutárneho orgánu nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Povinný zápis rodného čísla alebo čísla občianskeho preukazu do obchodného registra bude bezplatný

Kto a dokedy má povinnosť zapísať rodné číslo či číslo občianskeho preukazu do obchodného registra? Aký je poplatok a čo zmení pripravovaná novela zákona o obchodnom registri?

Zákon o obchodných spoločnostiach namiesto obchodného zákonníka?

Obchodný zákonník nahradia štyri predpisy, zníži sa základné imanie s.r.o., obmedzia sa transakcie so spriaznenými osobami. Prehľad zmien v rámci pripravovanej reformy práva obchodných spoločností.

Poškodené zásielky pri preprave z e-shopu

Čo robiť ak príde balík s tovarom zakúpeným v e-shope poškodený? Kto zodpovedá za škodu na zásielke? Aké možnosti má kupujúci?

Povinný zápis rodného čísla a čísla občianskeho do obchodného registra do 30.9.2021

Koho sa týka povinnosť zápisu rodného čísla, čísla občianskeho preukazu alebo pasu fyzickej osoby do obchodného registra a ako si túto povinnosť splniť.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky