Register partnerov verejného sektora - povinnosti a sankcie, ktoré od 1.2.2017 zavádza tzv. protischránkový zákon

Čo všetko by mal podnikateľ vedieť o novom zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.

Zákon o registri partnerov verejného sektora (protischránkový zákon) – koho sa týka?

Zjednodušene povedané, nový protischránkový zákon bude mať dopad na fyzické a právnické osoby, ktoré nadobúdajú verejný majetok alebo čerpajú prostriedky z verejných zdrojov v zákonom stanovených finančných limitoch. Každá takáto osoba je podľa zákona považovaná za partnera verejného sektora, ktorému od 1.2.2017 pribudla povinnosť zaregistrovať sa do novo zriadeného a verejne prístupného registra.

Najčastejšie pôjde o podnikateľov, ktorí sa v postavení dodávateľov a subdodávateľov podieľajú na verejných zákazkách alebo čerpajú prostriedky z eurofondov, prevádzkovateľov lekární či súkromných ambulancií, nadobúdateľov majetku vo vlastníctve štátu, krajov a obcí (napr. vo verejných aukciách) ako i prijímateľov rôznych druhov dotácií.

Bližšie vymedzenie partnerov verejného sektora prinášame v článku: Kto je považovaný za partnera verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z., zákona o registri partnerov verejného sektora (tzv. protischránkového zákona)?

Špecifickú skupinu osôb, ktorých sa zákon o RPVS týka, sú tiež podnikatelia, ktorí boli do registra zapísaní automaticky a ktorí musia do 31.7.2017 zosúladiť zapísané údaje so skutočným stavom

Aké sú povinnosti a sankcie podľa zákona o registri partnerov verejného sektora (protischránkového zákona)?

Každý partner verejného sektora musí byť aspoň po dobu trvania zmluvy, na základe ktorej čerpá verejné prostriedky, zapísaný v Registri partnerov verejného sektora. Nesplnenie tejto povinnosti vrátane zapísania neúplných či nesprávnych údajov môže mať pre partnera verejného sektora fatálne následky v podobe:

  • nemožnosti uzavrieť rámcovú alebo koncesnú zmluvu s verejným obstarávateľom,
  • výmazu z registra partnerov verejného sektora alebo
  • pokuty vo výške od 10 000 až do 1 000 000 eur.

O výmaze z registra alebo uložení pokuty bude rozhodovať Okresný súd v Žiline (ten je aj registrujúcim orgánom) po tom, čo z vlastnej činnosti alebo na základe podnetu inej osoby (napr. konkurenta) zistí porušenie zákona.

Rozhodnutie o výmaze z registra alebo uložení pokuty je navyše automaticky považované za tzv. rozhodnutie o vylúčení (diskvalifikácii) partnera - fyzickej osoby alebo štatutárov partnera - právnickej osoby. Dôsledkom diskvalifikácie je zákaz ďalšieho výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu, dozornej rady, vedúceho organizačnej zložky alebo prokuristu.

Príklad: Ak s.r.o. s komplikovanou vlastníckou štruktúrou zapíše do registra partnerov verejného sektora nesprávne údaje a Okresný súd v Žiline jej za to uloží pokutu, konatelia danej s.r.o. majú na ďalšie 3 roky automatický zákaz výkonu funkcie v akejkoľvek inej obchodnej spoločnosti. Konatelia budú zároveň zapísaní v špeciálnom registri diskvalifikovaných osôb.

Rozhodnutie o výmaze z registra alebo uložení pokuty napokon zakladá právo na odstúpenie od zmluvy, na základe ktorej došlo k čerpaniu alebo nadobudnutiu verejných prostriedkov či majetku – hrozí tak, že partner verejného sektora bude musieť tieto prostriedky alebo majetok vrátiť.

Článok pokračuje pod reklamou

Aké údaje sa zapisujú do registra partnerov verejného sektora a kto je oprávnený podať návrh na zápis?

Do registra partnerov verejného sektora sa zapisujú predovšetkým údaje o danom partnerovi (meno a priezvisko alebo názov, bydlisko alebo sídlo, IČO a pod.) spoločne s údajmi o tzv. konečnom užívateľovi výhod, t.j. fyzickej osobe, ktorá partnera verejného sektora skutočne ovláda.

Prečítajte si tiež

Konečným užívateľom výhod bude najmä spoločník, ktorého podiel na hlasovacích právach v spoločnosti je aspoň 25 %, tichý spoločník s právom na podiel na zisku aspoň vo výške aspoň 25 %, osoba, ktorá má právo ustanoviť alebo ovládať štatutárny orgán, ako i ďalšie skupiny osôb, ktoré partnera verejného sektora ovládajú alebo na ňom profitujú inými spôsobmi. Bližšie vymedzenie konečného užívateľa výhod je obsiahnuté v § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. , zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Kto môže zapísať údaje do registra partnerov verejného sektora?

Návrh na zápis alebo zmenu týchto údajov môže byť podaný iba prostredníctvom advokáta, daňového poradcu, audítora, notára, banky alebo pobočky zahraničnej banky, t.j. osoby „oprávnenej osoby“, ktorá bude spoluzodpovedná za správnosť a úplnosť zapísaných údajov. Partner verejného sektora by mal byť zapísaný v registri vždy najneskôr ku dňu uzavretia zmluvy, na základe ktorej čerpá verejné prostriedky (návrh na zápis tak musí byť podaný s dostatočným predstihom predtým).

Záverom o protischránkovom zákone

I keď je samotný zákon o registri partnerov verejného sektora stručný, jeho praktický dosah je pomerne rozsiahly. Zákon totiž novelizuje niekoľko ďalších právnych predpisov spojených s verejným obstarávaním, poskytovaním príspevkov a dotácií alebo nakladaním s verejným majetkom. Každému partnerovi verejného sektora, či už ide o prevádzkovateľa siete lekární, stavebnú spoločnosť podieľajú sa na realizácii verejnej zákazky alebo občianske združenie, ktoré získalo finančný príspevok väčšieho rozsahu, sa preto odporúča konzultácia ich prípadu s oprávnenou osobou. Advokát alebo daňový poradca partnerovi verejného sektora vysvetlí súvislosti, poradí mu, do akej miery je povinný odkryť svoju vlastnícku štruktúru a v súčinnosti s ním vypracuje dokumenty, ktoré je potrebné založiť do registra partnerov verejného sektora.

Informácie o zmenách, ktoré priniesla novela zákona o registri partnerov verejného sektora od 1.9.2019 nájdete v článku Novela protischránkového zákona - Registra partnerov verejného sektora od 1.9.2019


Potrebujete pomôcť so zápisom do RPVS? Kontaktujte nás.

Rýchlo, odborne, bez starostí a za férové ceny.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je Mgr. Tomáš Vavro, advokát, IČO: 50895206. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zápis do RPVS: vydavatelia publikácií a prevádzkovatelia webov

Vydavatelia periodických publikácií a prevádzkovatelia spravodajských webov sa musia zapísať do Registra partnerov verejného sektora. Koho sa to (ne)týka a ako postupovať?

Zápis do RPVS: povinnosť poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby

Ako postupovať, na koho sa obrátiť a s akými nákladmi počítať pri zápise do registra partnerov verejného sektora, ak ide o poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby?

Zmenu občianskeho preukazu už nebude potrebné hlásiť obchodnému registru

Ministerstvo spravodlivosti navrhuje zrušenie povinnosti zápisu dokladu totožnosti u konečných užívateľov výhod.

Výmena občianskeho preukazu a nahlásenie zmeny v obchodnom registri

Kto musí nahlásiť nové číslo dokladu totožnosti do obchodného registra, ako postupovať, do kedy to treba stihnúť a na čo dať pozor, radí advokát Tomáš Vavro.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky