Kto je považovaný za partnera verejného sektora v zmysle zákona tzv. protischránkového zákona?

Prehľad skupín a konkrétnych príkladov fyzických alebo právnických osôb, ktoré môžu byť považované za partnerov verejného sektora.

V článku Register partnerov verejného sektora  - povinnosti a sankcie, ktoré od 1.2.2017 zavádza tzv. protischránkový zákon sme si v stručnosti pripomenuli novinky, ktoré so sebou prináša zákon č. 315/2016 Z. z., zákon o registri partnerov verejného sektora. V nasledujúcom príspevku sa budeme venovať konkrétnemu vymedzeniu osôb, na ktoré tento zákon a z neho vyplývajúce povinnosti dopadajú.

Kto je partnerom verejného sektora?

Partnerov vereného sektora možno rozdeliť do nasledujúcich 6 skupín:

1. Prijímatelia finančných prostriedkov z verejných zdrojov, ak hodnota jednorazovo prijatého plnenia presiahne sumu 100 000 eur alebo opakovane prijímaného plnenia v jednom kalendárnom roku presiahne sumu 250 000 eur

Do tejto skupiny budeme zaraďovať predovšetkým podnikateľov podieľajúcich sa na verejných zákazkách, či už v postavení dodávateľa alebo subdodávateľa, ako aj prijímateľov rôznych druhov dotácií a príspevkov (napríklad zo štátnych fondov, rozpočtov obcí, krajov, verejných organizácií alebo európskych štrukturálnych fondov ). I keď zákon túto skupinu ešte viac špecifikuje, vo všeobecnosti možno skonštatovať, že jej podstatným znakom je prijatie jednorazového alebo opakovaného peňažného plnenia vyššej hodnoty.

Príklady partnerov verejného sektora:

 • obchodná spoločnosť, ktorá uspeje vo verejnom obstarávaní na jednorazové dodanie tovaru či služieb v hodnote nad 100 000 eur alebo na opakované dodávky tovaru a služieb v hodnote prevyšujúcej 250 000 eur ročne;
 • obchodná spoločnosť, ktorej bude poskytnutý príspevok z európskych štrukturálnych a investičných fondov na realizáciu projektu v hodnote prevyšujúcej 100 000 eur;
 • občianske združenie, ktoré obdrží jednorazovú dotáciu prevyšujúcu 100 000 eur, ibaže by pôsobilo prevažne v neziskovom sektore (jedna z výnimiek zo zákona) ;

2. Prijímatelia nepeňažného plnenia (majetku či práva), ktorého hodnota prevyšuje sumu 100 000 eur

Do tejto skupiny budeme zaraďovať nadobúdateľov majetku alebo práv k majetku vo vlastníctve štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku, právnickej osoby zriadenej zákonom alebo od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná, ovládaná alebo kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom.

Príklady partnerov verejného sektora:

 • obchodná spoločnosť, občianske združenie alebo občan, ktorí vo verejnej aukcii vydražia nehnuteľnosť či iný majetok vo vlastníctve štátu v hodnote prevyšujúcej 100 000 eur;
 • obchodná spoločnosť, občianske združenie alebo občan, ktorí od štátom, krajom či obcou zriadenej inštitúcie (napr. agentúry, dopravného podniku a pod.) odkúpia alebo im bude darovaný majetok v hodnote prevyšujúcej 100 000 eur;
 • obchodná spoločnosť, občianske združenie alebo občan, ktorí nadobudnú predkupné alebo záložné právo k verejnému majetku v hodnote prevyšujúcej 100 000 eur;

3. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí majú so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, na základe ktorej im bude poskytnuté jednorazové peňažné plnenie presahujúce sumu 100 000 eur alebo opakovane prijímané plnenie, ktorého hodnota v jednom kalendárnom roku presiahne sumu 250 000 eur

Zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvárajú s poisťovňami rôzni poskytovatelia, štátni aj neštátni. Zatiaľ čo štátne zdravotnícke zariadenia ako subjekty verejnej správy nebudú považované za partnerov verejného sektora,súkromní poskytovatelia (ambulancie, lekárne, optiky ai.) , ktorých výkony prepláca zdravotná poisťovňa, už nimi môžu byť. Stačí k tomu presiahnutie vyššie uvedených finančných limitov.

Príklady partnerov verejného sektora (lekári a lekárne):

 • Súkromná klinika prevádzkovaná fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá v priebehu 1 kalendárneho roka zdravotnej poisťovni vyúčtujú výkony za viac ako 250 000 eur;
 • Lekáreň prevádzkovaná fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá v priebehu 1 kalendárneho roka zdravotnej poisťovni prefakturuje viac ako 250 000 eur;
Článok pokračuje pod reklamou

4. Osoby, ktoré sa povinne zapisujú do registra upraveného zákonom o zdravotných poisťovniach

Protischránkový zákon stanoví, že partnerom verejného sektora je osoba povinne zapísaná v registri podľa zákona o zdravotných poisťovniach, bez ohľadu na to, či obchoduje alebo inak spolupracuje s verejným sektorom, ako aj bez ohľadu na hodnotu peňažného alebo nepeňažného plnenia. Keďže zákon o zdravotných poisťovniach hovorí o niekoľkých rôznych registroch (register zdravotných poisťovní, register platiteľov poistného, centrálny register poistencov), je nejasné, kto má byť v zmysle tejto definície považovaný za partnera verejného sektora. Pri výklade zákona spôsobom, akým je tento zákon formulovaný, by sme tak mohli dospieť k paradoxnému záveru, že partnermi verejného sektora sú takmer všetci, a to u dôvodu povinnej evidencie v centrálnom registri poistencov.

5. Subdodávatelia (a ich zástupcovia) voči osobám spadajúcim do 1. až 4. skupiny, ak im bude poskytnuté jednorazové peňažné plnenie presahujúce sumu 100 000 eur alebo opakovane prijímané plnenie, ktorého hodnota v jednom kalendárnom roku presiahne sumu 250 000 eur

Veľkou skupinou osôb, ktoré budú taktiež považované za partnerov verejného sektora, sú subdodávatelia, ktorí priamo alebo nepriamo dodávajú tovar a služby osobám spadajúcim do 1. až 4. skupiny, alebo ktorí od týchto osôb nadobúda majetok alebo práva vo vyššie uvedených hodnotách.

Príklady partnerov verejného sektora:

 • Akýkoľvek dodávateľ tovaru či služieb voči spoločnosti, ktorá realizovala projekt spolufinancovaný z eurofondov (pokiaľ je sama partnerom verejného sektora), za predpokladu, že jej jednorazovo vyfakturuje viac ako 100 000 eur, alebo jej v priebehu kalendárneho roka opakovane fakturuje tovar či služby v hodnote nad 250 000 eur.
 • Subdodávateľ stavebnej spoločnosti, ktorá získala verejnú zákazku (pokiaľ je sama partnerom verejného sektora), za predpokladu, že jej jednorazovo vyfakturuje viac ako 100 000 eur, alebo jej v priebehu kalendárneho roka opakovane fakturuje tovar či služby v hodnote nad 250 000 eur.
 • Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá od príkladnej stavebnej spoločnosti odkúpi majetok (napríklad stavebný stroj v hodnote nad 100 000 eur).
 • Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prevádzkovateľovi siete lekární (pokiaľ je sám partnerom verejného sektora), poskytuje služby, ktorých hodnota v priebehu 1 kalendárneho roka presiahne 250 000 eur.

6. Osoby, ktoré nadobudli pohľadávky voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom, jednorazovo v hodnote nad 100 000 eur a opakovane v priebehu kalendárneho roka nad 250 000 eur

Túto skupinu predstavujú osoby, ktoré nejakým spôsobom nadobudli pohľadávku voči vyššie uvedeným subjektom. Najčastejšie sa tak bude diať na základe zmluvy o postúpení pohľadávky alebo v dôsledku predaja podniku.

Príklady partnerov verejného sektora:

 • Obchodná spoločnosť na základe zmluvy o postúpení pohľadávky nadobudla pohľadávku prevyšujúcu 100 000 eur od inej spoločnosti, ktorá pre štát plnila verejnú zákazku spočívajúcu v dodaní tovaru v hodnote nad 100 000 eur.
 • Obchodná spoločnosť odkúpila podnik inej obchodnej spoločnosti, ktorá pre štát plnila verejnú zákazku spočívajúcu v dodaní tovaru v hodnote nad 100 000 eur, a nastúpila tak na miesto nového veriteľa.

Rada na záver

Pripomíname, že vyššie uvedené skupiny a konkrétne príklady nepredstavujú úplný zoznam partnerov verejného sektora, za ktorých môžu byť považované aj iné osoby (napríklad podnikatelia, ktorí boli do RPVS zapísaní automaticky). Fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá priamo alebo sprostredkovane čerpá verejné prostriedky a ktorá si nie je istá svojím statusom partnera verejného sektora, sa preto odporúča konzultácia s odborníkom.

Prečítajte si tiež

Pokiaľ ste sa však v tomto zozname identifikovali, mali by ste venovať zvýšenú pozornosť povinnostiam vyplývajúcim z protischránkového zákona ako i rizikám spojeným s ich opomenutím, ku ktorým zaraďujeme:

 • nemožnosť uzavrieť rámcovú alebo koncesnú zmluvu s verejným obstarávateľom,
 • výmaz z registra partnerov verejného sektora alebo
 • pokutu vo výške od 10 000 až do 1 000 000 eur

pričom rozhodnutie o výmaze z registra partnerov verejného sektora a rozhodnutie o uložení pokuty je automaticky považované za rozhodnutie o vylúčení (diskvalifikácii).

Aké zmeny zaviedla novela zákona o registri partnerov verejného sektora od 1.9.2019 nájdete v článku Novela protischránkového zákona - Registra partnerov verejného sektora od 1.9.2019


Potrebujete pomôcť so zápisom do RPVS? Kontaktujte nás.

Rýchlo, odborne, bez starostí a za férové ceny.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je Mgr. Tomáš Vavro, advokát, IČO: 50895206. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Verejné obstarávanie od 1. júla 2024 - pripravované zmeny

Verejné obstarávanie čakajú zásadné zmeny, väčšina s navrhovanou účinnosťou od 1. 7. 2024. Ako sa dotknú podnikateľského prostredia?

Zoznam hospodárskych subjektov: informácie v kocke

Aký je účel zoznamu hospodárskych subjektov a aké výhody zapísaným prináša? Kto a aké informácie v ňom môže nájsť a aké sankcie hrozia, ak sa subjekt do zoznamu nezapíše?

Elektronická platforma a jej povinné používanie od 1.2.2023

Kto a za akých podmienok má povinnosť realizovať verejné obstarávania cez elektronickú platformu a ktoré systémy možno použiť?

Významné zmeny vo verejnom obstarávaní od 31.3.2022

Novela, ktorá má zrýchliť proces verejného obstarávania, bola schválená. Prináša zmenu limitov pre zákazky aj novinky pri stavebných prácach. Čo dôležité sa mení?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky