Zmenu občianskeho preukazu už nebude potrebné hlásiť obchodnému registru

Ministerstvo spravodlivosti navrhuje zrušenie povinnosti zápisu dokladu totožnosti u konečných užívateľov výhod.

Aktualizácia k 7.7.2023: Novela zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri bola podpísaná prezidentkou SR a vyhlásená 7.7.2023. Od tohto dňa už nie je potrebné obchodnému registru hlásiť zmenu občianskeho preukazu konečných užívateľov výhod, pokiaľ ide o občanov Slovenskej republiky.

Ministerstvo spravodlivosti SR pripravilo novelu zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri s cieľom odbúrať povinnosť evidencie (zápisu) druhu a čísla dokladu totožnosti u konečných užívateľoch výhod, ktorí sú slovenskými občanmi, v obchodnom registri a v registri mimovládnych organizácií. Jedným z dôvodov tejto zmeny je aj to, že z európskych smerníc týkajúcich sa zamedzeniu prania špinavých peňazí (AML) ani z iných záväzkov Slovenskej republiky nevyplýva požiadavka  zapisovať takéto údaje o konečných užívateľoch výhod do príslušných registrov. Zákon 14.4.2023 schválila vláda, čaká ho však ešte prerokovanie v Národnej rade SR.

Aktuálna právna úprava (do 7.7.2023) – platí zápis druhu a čísla dokladu totožnosti u konečných užívateľov výhod do obchodného registra

Od 1. novembra 2018 vznikla pre všetky obchodné spoločnosti povinnosť zapísať do obchodného registra konečných užívateľov výhod. Koho treba považovať za konečného užívateľa výhod, ustanovuje zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pre financovaním terorizmu (tzv. AML zákon) – napríklad je to každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu podnikateľa alebo združenie majetku.

Zákon o obchodnom registri aktuálne ustanovuje povinnosť zápisu identifikačných údajov konečného užívateľa výhod do obchodného registra v takomto rozsahu:

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo alebo dátum narodenia (ak rodné číslo nebolo pridelené),
  • adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu,
  • štátna príslušnosť,
  • druh a číslo dokladu totožnosti a
  • údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu (zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu).

Čiže podľa platnej právnej úpravy sa vyžaduje zapisovať do obchodného registra aj údaje o druhu a čísle dokladu totožnosti (napr. občianskeho preukazu) o všetkých konečných užívateľoch výhod. Pôvodným zámerom takejto úpravy bolo dosiahnuť stav jednoznačnej identifikácie fyzickej osoby, ktorá je konečným užívateľom výhod.

V praxi sa však pri zápise týchto údajov do obchodného registra vyskytli problémy súvisiace najmä s vydaním nového dokladu totožnosti (nového občianskeho preukazu). V prípade vydania nového dokladu totožnosti musí totiž zapísaná osoba (napr. konateľ s.r.o.) aktualizovať svoje údaje zapísané v obchodnom registri, čo predstavuje zbytočnú administratívnu záťaž nielen pre zapísané osoby, ale aj pre registrové súdy.

Tieto problémy sa ešte viac prehĺbili, keď došlo k zneplatneniu certifikátov v občianskych preukazoch slúžiacich na vyhotovovanie elektronického podpisu (týkalo sa to občianskych preukazov s dátumom vydania do 21. 6. 2021, ktorými by sa po 1. 1. 2023 nedalo podpisovať). To následne viedlo k hromadným výmenám občianskych preukazov a ich nové čísla je potrebné aktualizovať v obchodnom registri.

Príklad na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra podľa aktuálnej právnej úpravy

Firma PRIKLAD s.r.o. vznikla v roku 2021 a pri svojom zápise do obchodného registra musela zapísať aj identifikačné údaje o svojom konečnom užívateľovi výhod, ktorým je jeden z konateľov tejto firmy: Jozef Hrubý, r. č. 801126/4567, trvale bytom Hrušková 43/1, 039 02 Žilina, občan SR, č. OP: HJ54678. Tento konateľ ako konečný užívateľ výhod si z dôvodu neplatnosti certifikátu jeho občianskeho preukazu, vydaného dňa 10. 5. 2019, musel vybaviť nový občiansky preukaz, aby v roku 2023 nemal problémy s elektronickým podpisovaním dokumentov. Po prevzatí nového dokladu totožnosti konateľa musela firma PRIKLAD s.r.o. podať návrh na zápis zmeny údajov konečného užívateľa výhod do obchodného registra (zmeny čísla jeho občianskeho preukazu).

Článok pokračuje pod reklamou

Navrhovaná právna úprava (novela) – zrušenie zápisu druhu a čísla dokladu totožnosti u konečných užívateľoch výhod, ktorí sú občanmi SR

Pripravovanou novelou má dôjsť k vypusteniu (odstráneniu) povinnosti zápisu druhu a čísla dokladu totožnosti u konečných užívateľoch výhod, ktorí sú občanmi SR, a to pri zápise do obchodného registra a do registra mimovládnych organizácií.

To znamená, že po účinnosti novely by podnikateľ nemusel pri zápise identifikačných údajov svojho konečného užívateľa výhod do obchodného registra uvádzať údaj o druhu a čísle dokladu totožnosti konečného užívateľa výhod, ak tento je občanom SR.  Na dosiahnutie pôvodného zámeru (stavu jednoznačnej identifikácie konečného užívateľa výhod) by tak pri konečných užívateľoch výhod, ktorí sú občanmi SR, postačoval zápis rodného čísla ako jednoznačného identifikátora fyzickej osoby (bez potreby zápisu dokladu totožnosti).

Konečnými užívateľmi výhod však nie sú len občania SR, ale aj cudzinci, ktorí nie sú občanmi SR a ktorí často nedisponujú rodným číslom (alebo obdobným jednoznačným identifikátorom). Preto by sa po účinnosti novely naďalej vyžadoval zápis druhu a čísla dokladu totožnosti u konečných užívateľov výhod, ktorí nie sú občanmi SR.

Pokiaľ ide o účinnosť novely, tak Ministerstvo spravodlivosti SR navrhuje, aby novela nadobudla účinnosť čo najskôr po schválení v parlamente, t. j. dňom jej vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Aktuálna právna úprava Navrhovaná zmena
do obchodného registra sa zapisuje druh a číslo dokladu totožnosti všetkých konečných užívateľov výhod do obchodného registra sa zapisuje druh a číslo dokladu totožnosti iba tých konečných užívateľov výhod, ktorí nie sú občanmi SR
do obchodného registra sa zapisuje rodné číslo všetkých konečných užívateľov výhod (prípadne dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené) do obchodného registra sa zapisuje rodné číslo všetkých konečných užívateľov výhod (prípadne dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky